8.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1104/2008,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2008,

siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Schengenin tietojärjestelmä (SIS), joka on perustettu tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (2), jäljempänä ’Schengenin yleissopimus’, IV osaston määräysten mukaisesti, ja sen kehitetty versio SIS 1+ ovat keskeisiä välineitä osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön soveltamisessa.

(2)

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen on annettu komission tehtäväksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 (3) ja neuvoston päätöksen 2001/886/YOS (4) mukaisesti. Näiden säädösten voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008. Tämä asetuksen olisi siksi täydennettävä mainittuja säädöksiä siihen päivään saakka, jonka neuvosto vahvistaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (5) mukaisesti.

(3)

SIS II on perustettu asetuksella (EY) N:o 1987/2006 ja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 12 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/533/YOS (6). Tämä asetus ei saisi rajoittaa kyseisten säädösten säännösten soveltamista.

(4)

Tietyistä SIS II:n testeistä säädetään toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 189/2008 (7) ja neuvoston päätöksessä 2008/173/EY (8).

(5)

SIS II:n kehittämistä olisi jatkettava ja se olisi saatettava päätökseen neuvoston 6 päivänä kesäkuuta 2008 hyväksymän SIS II -järjestelmää koskevan kokonaisaikataulun puitteissa.

(6)

Olisi suoritettava kattava SIS II:n testaus jäsenvaltioiden ja komission keskinäisessä yhteistyössä tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Mahdollisimman pian sen jälkeen, kun teksti on saatettu päätökseen, se olisi validoitava asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja päätöksen 2007/533/YOS mukaisesti.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi testattava lisätietojen vaihto.

(8)

SIS 1+ -järjestelmän teknisen tuen yksiköstä (C.SIS) määrätään Schengenin yleissopimuksessa. Asetuksessa (EY) N:o 1987/2006 ja päätöksessä 2007/533/YOS säädetään SIS II:n keskusjärjestelmästä (Central SIS II), joka muodostuu teknisen tuen yksiköstä ja yhdenmukaisesta kansallisesta käyttöliittymästä (NI-SIS). Central SIS II:n teknisen tuen yksikön tulisi sijata Strasbourgissa (Ranska) ja varakeskuksen Sankt Johann im Pongaussa (Itävalta).

(9)

Jotta voidaan hallita paremmin ongelmat, joita siirtymisestä SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een mahdollisesti aiheutuu, olisi otettava käyttöön Schengenin tietojärjestelmän väliaikainen siirtymäarkkitehtuuri ja testattava sitä. Väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin ei pitäisi vaikuttaa SIS 1+ -järjestelmän käytettävyyteen. Komission tulisi asettaa käyttöön muunnin.

(10)

Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion olisi vastattava sen varmistamisesta, että Schengenin tietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia ja lainmukaisia.

(11)

Komission tulisi vastaisuudessakin olla vastuussa Central SIS II:sta ja sen viestintäinfrastruktuurista. Tämä velvoite sisältää SIS II:n ja sen viestintäinfrastruktuurin ylläpidon ja jatkokehittämisen virheiden korjaamisen kaikkina aikoina. Komission olisi koordinoitava ja tuettava yhteisiä toimia. Komission olisi erityisesti annettava tarvittavaa teknistä ja käyttötukea jäsenvaltioille Central SIS II:n tasolla, muun muassa asettamalla käyttöön neuvontapiste.

(12)

Jäsenvaltiot ovat ja niiden tulisi vastaisuudessakin olla vastuussa kansallisten järjestelmiensä (N.SIS II) kehittämisestä ja ylläpidosta.

(13)

Ranskan tulisi vastaisuudessakin olla vastuussa SIS 1+:n teknisen tuen yksiköstä, kuten Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimuksessa nimenomaisesti määrätään.

(14)

SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien tulisi koordinoida toimiaan neuvostossa. Kyseistä organisatorista toimintaa varten on säädettävä puitteet.

(15)

Komission olisi voitava ulkoistaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi kansallisille julkishallinnon elimille, tehtäviä, jotka on osoitettu sille tällä asetuksella tai jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (9) mukaisesti.

Tällaisessa ulkoistamissopimuksessa olisi kunnioitettava SIS-järjestelmään sovellettavia tietoturva- ja tietosuojasääntöjä ja otettava huomioon asianmukaisten tietosuojaviranomaisten asema, erityisesti Schengenin yleissopimuksen ja tämän asetuksen määräysten osalta.

(16)

Komission suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (10).

(17)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 286 artiklan mukaisen riippumattoman valvontaviranomaisen nimittämisestä 22 päivänä joulukuuta 2003 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 2004/55/EY (11) mukaisesti nimitetyllä Euroopan tietosuojavaltuutetulla on toimivalta valvoa yhteisön toimielinten ja elinten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Schengenin yleissopimuksessa on henkilötietojen suojaa ja turvaa koskevia erityismääräyksiä.

(18)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tavoitteita, joita ovat väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin perustaminen ja tietojen siirtäminen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(19)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita.

(20)

Schengenin yleissopimusta olisi muutettava, jotta SIS 1+ voidaan liittää väliaikaiseen siirtymäarkkitehtuuriin.

(21)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä asetusta sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä EY:n perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(22)

Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (12) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei näin ollen osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä, eikä asetusta sovelleta siihen.

(23)

Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (13) mukaisesti. Irlanti ei näin ollen osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta siihen.

(24)

Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta neuvoston päätöksissä 2000/365/EY ja 2002/192/EY määriteltyihin järjestelyihin, joiden mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat osittain Schengenin säännöstöön.

(25)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (14) ja jotka kuuluvat sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (15) 1 artiklan G alakohdassa tarkoitettuun alaan.

(26)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevassa sopimuksessa (16) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G alakohdassa tarkoitettuun alaan, tarkasteltuna yhdessä mainitun sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY (17) 3 artiklan kanssa.

(27)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen koskevassa pöytäkirjassa ja jotka kuuluvat 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G alakohdassa tarkoitettuun alaan tarkasteltuna yhdessä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 28 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/261/EY (18) 3 artiklan kanssa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yleiset tavoitteet

1.   Schengenin tietojärjestelmä (SIS), joka on perustettu vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen IV osaston määräysten nojalla (SIS 1+), korvataan uudella järjestelmällä eli Schengenin tietojärjestelmä II:lla (SIS II), jonka perustamista, toimintaa ja käyttöä säännellään asetuksella (EY) N:o 1987/2006.

2.   Tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen ja tehtävien jaon mukaisesti komissio ja jäsenvaltiot kehittävät SIS II:n, joka on yksi toimintavalmis järjestelmäkokonaisuus.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’Central SIS II:lla’ (SIS II -keskusjärjestelmä) SIS II:n teknisen tuen yksikköä, joka muodostuu tietokannasta, jäljempänä ’SIS II -tietokanta’, ja yhdenmukaisesta kansallisesta käyttöliittymästä (NI-SIS);

b)

’C.SIS:llä’ SIS 1+ -järjestelmän teknisen tuen yksikköä, joka muodostuu SIS 1+:n viitetietokannasta ja yhdenmukaisesta kansallisesta käyttöliittymästä (N.COM);

c)

’N.SIS:llä’ SIS 1+ -järjestelmän kansallista osaa, joka muodostuu C.SIS:iin yhteydessä olevista kansallisista tietojärjestelmistä;

d)

’N.SIS II:lla’ SIS II:n kansallista osaa, joka muodostuu Central SIS II:een yhteydessä olevista kansallisista tietojärjestelmistä;

e)

’muuntimella’ teknistä välinettä, jonka avulla C.SIS on yhteydessä Central SIS II:een ja jolla varmistetaan 10 artiklan 3 kohdassa säädetyt toiminnot;

f)

’kattavalla testillä’ asetuksen (EY) N:o 1987/2006 55 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua testiä;

g)

’lisätietoja koskevalla testillä’ Sirene-toimistojen välisiä toiminnallisia testauksia.

3 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa määritellään komission, Ranskan ja muiden SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden tehtävät ja vastuualueet seuraavien tehtävien osalta:

a)

SIS II:n ylläpito ja edelleen kehittäminen;

b)

SIS II:ta koskeva kattava testi;

c)

lisätietoja koskeva testi;

d)

muuntimen edelleen kehittäminen ja testaus;

e)

väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin perustaminen ja testaus;

f)

siirtyminen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een.

4 artikla

Siirtymäarkkitehtuurin tekniset komponentit

SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een siirtymisen varmistamiseksi tarvitaan seuraavat komponentit:

a)

C.SIS ja liitäntä muuntimeen;

b)

SIS 1+:n viestintäinfrastruktuuri, jonka avulla C.SIS voi olla yhteydessä N.SIS:iin;

c)

N.SIS;

d)

Central SIS II, NI-SIS ja SIS II:n viestintäinfrastruktuuri, jonka avulla Central SIS II voi olla yhteydessä N.SIS II:een ja muuntimeen;

e)

N.SIS II;

f)

muunnin.

5 artikla

SIS II:n kehittämiseen kuuluvat pääasialliset vastuualueet

1.   Komissio kehittää edelleen Central SIS II:ta, viestintäinfrastruktuuria ja muunninta.

2.   Ranska toimittaa C.SIS:n ja käyttää sitä Schengenin yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

3.   Jäsenvaltiot kehittävät edelleen N.SIS II -järjestelmää.

4.   SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot ylläpitävät N.SIS-järjestelmää Schengenin yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

5.   SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot toimittavat SIS 1+:n viestintäinfrastruktuurin ja käyttävät sitä.

6.   Komissio koordinoi toimintaa ja antaa tarvittavaa tukea 1–3 kohdassa tarkoitettujen tehtävien ja vastuualueiden täytäntöönpanossa.

6 artikla

Edelleen kehittäminen

Edellä olevassa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista SIS II:n kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä, erityisesti virheiden korjaamiseen tarvittavista toimenpiteistä, päätetään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Edellä olevassa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista SIS II:n edelleen kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä, erityisesti N.SIS II:n ja Central SIS II:n yhteensopivuuden takaavasta yhdenmukaisesta kansallisesta käyttöliittymästä, päätetään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Pääasialliset toiminnot

1.   Komissio suorittaa yhdessä SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa kattavan testin.

2.   Komissio, Ranska ja muut SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot perustavat yhdessä väliaikaisen järjestelmäarkkitehtuurin ja suorittavat kyseistä arkkitehtuuria koskevan testin.

3.   Komissio ja SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot toteuttavat siirtymisen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een.

4.   SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on suoritettava lisätietojen vaihtoa koskeva testi.

5.   Komissio antaa tarvittavaa tukea Central SIS II:n tasolla 1–4 kohdassa tarkoitetuille toiminnoille.

6.   Komissio ja neuvostossa toimivat SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot koordinoivat 1–3 kohdassa tarkoitettuja toimia.

8 artikla

Kattava testi

1.   Kattavaa testiä ei aloiteta ennen kuin komissio on ilmoittanut katsovansa, että asetuksen (EY) N:o 189/2008 1 artiklassa tarkoitetut testit ovat onnistuneet riittävän hyvin tällaisen testin aloittamiseksi.

2.   Kattavan testin tarkoituksena on erityisesti vahvistaa, että komissio ja SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet SIS II -tietojen käsittelyä varten tarvittavat tekniset järjestelyt, ja osoittaa, että SIS II:n suoritustaso vastaa vähintään SIS 1+:llä saavutettua tasoa.

3.   Kattavan testin suorittavat N.SIS II:n osalta SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot ja Central SIS II:n osalta komissio.

4.   Kattava testi on suoritettava neuvostossa toimivien SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission yhteistyössä vahvistaman yksityiskohtaisen aikataulun mukaisesti.

5.   Kattava testi on suoritettava neuvostossa toimivien SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission yhteistyössä vahvistamien teknisten eritelmien perusteella.

6.   Komissio ja neuvostossa toimivat SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot määrittelevät perusteet, joiden mukaisesti määritetään, onko SIS II -tietojen käsittelyä varten tarvittavat tekniset järjestelyt on toteutettu ja vastaako SIS II:n suoritustaso vähintään SIS 1+:lla saavutettua tasoa.

7.   Neuvostossa toimivat SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot ja komissio analysoivat testien tulokset 6 kohdassa mainittuja perusteita käyttäen. Testin tulokset validoidaan asetuksen (EY) N:o 1987/2006 55 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

8.   Kattavaan testiin voivat osallistua myös SIS 1+ -järjestelmään kuulumattomat jäsenvaltiot. Niiden tulokset eivät vaikuta testin kokonaisvalidointiin.

9 artikla

Lisätietoja koskeva testi

1.   SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot suorittavat toiminnalliset SIRENE-testit.

2.   Komission on annettava käyttöön Central SIS II ja sen viestintäinfrastruktuuri lisätietoja koskevan testin suorittamisen ajaksi.

3.   Lisätietoja koskeva testi on suoritettava neuvostossa toimivien SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden vahvistaman yksityiskohtaisen aikataulun mukaisesti.

4.   Lisätietoja koskeva testi on suoritettava neuvostossa toimivien SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden vahvistamien teknisten eritelmien perusteella.

5.   Neuvostossa toimivat SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot analysoivat testien tulokset.

6.   Lisätietoja koskevaan testiin voivat osallistua myös SIS 1+ -järjestelmään kuulumattomat jäsenvaltiot. Niiden tulokset eivät vaikuta testin kokonaisvalidointiin.

10 artikla

Väliaikainen siirtymäarkkitehtuuri

1.   Perustetaan väliaikainen SIS-järjestelmän siirtymäarkkitehtuuri. Central SIS II ja C.SIS ovat toisiinsa yhteydessä muuntimen välityksellä siirtymäkauden ajan. N.SIS:it ovat yhteydessä C.SIS:iin ja N.SIS II:t ovat yhteydessä Central SIS II:een.

2.   Komissio toimittaa muuntimen, Central SIS II:n ja sen viestintäinfrastruktuurin SIS:n väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin osana.

3.   Muunnin muuntaa tiedot C.SIS:n ja Central SIS II:n välillä kumpaankin suuntaan ja synkronoi C.SIS:n ja Central SIS II:n.

4.   Komissio testaa Central SIS II:n ja muuntimen välisen viestinnän.

5.   Ranska testaa C.SIS:n ja muuntimen välisen viestinnän.

6.   Komissio ja Ranska testaavat Central SIS II:n ja C.SIS:n viestinnän muuntimen kautta.

7.   Ranska yhdistää yhdessä komission kanssa C.SIS:n Central SIS II:een muuntimen kautta.

8.   Komissio, Ranska ja SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat muut jäsenvaltiot testaavat SIS:n väliaikaisen järjestelmäarkkitehtuurin kokonaisuutena komission toimittaman testaussuunnitelman mukaisesti.

9.   Ranska toimittaa tarvittaessa testiin tarvittavat tiedot.

11 artikla

Siirtyminen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een

1.   Ranska toimittaa C.SIS:stä Central SIS II:een siirtymistä varten SIS 1+ -tietokannan, ja komissio liittää SIS 1+ -tietokannan Central SIS II:een.

2.   SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on siirryttävä N.SIS -järjestelmästä N.SIS II:een väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin välityksellä Ranskan ja komission avulla 30 päivään syyskuuta 2009 mennessä. Tätä päivämäärää voidaan tarvittaessa muuttaa 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyä menettelyä noudattaen.

3.   Kansallisen järjestelmän SIS 1+:sta SIS II:een siirtymiseen kuuluu tietojen syöttäminen N.SIS II:een, jolloin kyseinen N.SIS II sisältää tiedoston eli kansallisen kopion, jossa on täydellinen tai osittainen kopio SIS II -tietokannasta, minkä jälkeen kussakin jäsenvaltiossa toteutetaan järjestelmänvaihdos N.SIS:stä N.SIS II:een. Siirtymisessä on noudatettava komission ja neuvostossa toimivien SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden toimittamaa yksityiskohtaista aikataulua.

4.   Komissio avustaa koordinoinnissa ja tukee yhteisiä toimia järjestelmänvaihdon aikana.

5.   Siirtymäprosessiin sisältyvä järjestelmänvaihdos suoritetaan 8 artiklan 7 kohdassa mainitun validoinnin suorittamisen jälkeen.

12 artikla

Varsinainen oikeudellinen kehys

Järjestelmänvaihdon aikana Schengenin tietojärjestelmään sovelletaan edelleen Schengenin yleissopimuksen IV osastoa.

13 artikla

Yhteistyö

1.   Jäsenvaltiot ja komissio tekevät yhteistyötä kaikissa tämän asetuksen piiriin kuuluvissa toimissa kukin toimivaltansa mukaisesti.

2.   Komissio antaa erityisesti tarvittavaa tukea Central SIS II:n tasolla N.SIS II:n testaamiseksi ja järjestelmän vaihtamiseksi.

3.   Jäsenvaltiot antavat erityisesti tarvittavaa tukea N.SIS II:n tasolla väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin testaamiseksi.

14 artikla

Tietojenkäsittelytapahtumien rekisteröinti Central SIS II:ssa

1.   Ellei asiaa koskevista Schengenin yleissopimuksen IV osaston määräyksistä muuta johdu, komissio varmistaa, että kaikki Central SIS II:ssa olevien henkilötietojen käsittelytapahtumat ja sellaisten tietojen vaihtotapahtumat tallennetaan lokitiedostoon hakujen ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi sekä Central SIS II:n ja kansallisten järjestelmien moitteettoman toiminnan, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

2.   Lokitiedoissa on mainittava erityisesti tietojen siirron päivämäärä ja kellonaika, hakujen suorittamisessa käytetyt tiedot, siirretyt tiedot sekä tietojen käsittelystä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi.

3.   Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin ja ne on poistettava aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta.

4.   Lokitietoja voidaan säilyttää pidempään, jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

5.   Toimivaltaisilla viranomaisilla, jotka vastaavat hakujen ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvonnasta, sisäisestä valvonnasta ja Central SIS II:n moitteettomasta toiminnasta, tietojen eheydestä ja tietoturvallisuudesta, on oltava pyynnöstä toimivaltansa rajoissa pääsy lokitietoihin tehtäviensä suorittamista varten.

15 artikla

Kustannukset

1.   Kustannukset, jotka aiheutuvat järjestelmänvaihdosta, kattavasta testistä, lisätietojen vaihtoa koskevasta testistä sekä ylläpito- ja kehittämistoimista Central SIS II:n tai viestintäinfrastruktuurin tasolla, katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Kukin jäsenvaltio kattaa itse kustannukset, jotka aiheutuvat järjestelmänvaihdosta, testauksesta sekä ylläpito- ja kehittämistoimista kansallisten järjestelmien tasolla.

3.   Kustannukset, jotka liittyvät SIS 1+ -järjestelmään ja joihin sisältyvät Ranskalle SIS 1+ -järjestelmään kuuluvien jäsenvaltioiden edustamisesta aiheutuvat kustannukset, katetaan Schengenin yleissopimuksen 119 artiklan määräysten mukaisesti.

16 artikla

Schengenin yleissopimuksen määräysten muutokset

Muutetaan vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen määräykset seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”92 A artikla

1.   Schengenin tietojärjestelmän tekniseen arkkitehtuuriin voidaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1104/2008 (19) ja neuvoston päätöksen 2008/839/YOS (20) voimaantulon jälkeen ja sanotun asetuksen 2 artiklan määritelmät huomioon ottaen lisätä

a)

uusi keskusjärjestelmä, joka muodostuu seuraavista osista:

teknisen tuen yksikkö (Central SIS II), joka sijaitsee Ranskassa ja jonka varajärjestelmä sijaitsee Itävallassa ja joka muodostuu SIS II -tietokannasta, ja yhdenmukaisesta kansallisesta käyttöliittymästä (NI-SIS),

tekninen yhteys C.SIS:n ja Central SIS II:n välillä käyttäen muunninta, jonka ansiosta tiedot voidaan muuntaa ja synkronoida C.SIS:n ja Central SIS II:n välillä;

b)

kansallinen järjestelmä (N.SIS II), joka sisältää Central SIS II:een yhteydessä olevat kansalliset tietojärjestelmät;

c)

Central SIS II:n ja N.SIS II:n välinen viestintäinfrastruktuuri, joka on yhteydessä NI-SIS:iin.

2.   N.SIS II voi korvata tämän yleissopimuksen 92 artiklassa tarkoitetun kansallisen osan; siinä tapauksessa jäsenvaltioiden ei tarvitse pitää kansallista tiedostoa.

3.   Central SIS II -tietokantaa voidaan käyttää automaattisten hakujen suorittamista varten kunkin jäsenvaltion alueella.

4.   Jos jäsenvaltio korvaa kansallisen osan N.SIS II:lla, 92 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut kyseistä kansallista osaa koskevat teknisen tuen yksikön pakolliset tehtävät korvataan Central SIS II:ta koskevilla pakollisilla tehtävillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksessä 2008/839/YOS sekä asetuksen (EY) N:o 1104/2008 5 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia.

5.   Central SIS II tarjoaa SIS-tietojen tallentamista ja käsittelyä varten tarvittavat palvelut, N.SIS II:n kansallisten kopioiden online-päivityksen, vastaa N.SIS II:n kansallisten kopioiden ja Central SIS II:n synkronoinnista ja yhdenmukaisuudesta sekä N.SIS II:n kansallisten kopioiden alustamisesta ja palautuksesta.

6.   Teknisen tuen yksiköstä vastaava Ranska, muut jäsenvaltiot ja komissio tekevät yhteistyötä sen varmistamiseksi, että N.SIS II -tiedostoissa tai SIS II -tietokannassa suoritettava haku tuottaa saman tuloksen kuin haku 92 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kansallisten osien tiedostoissa.

2)

Korvataan 119 artiklan ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jäsenvaltiot vastaavat yhdessä edellä 92 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun teknisen tuen yksikön perustamis- ja käyttökustannuksista, mukaan lukien kaapelointikustannukset Schengenin tietojärjestelmän kansallisten osien yhdistämiseksi teknisen tuen yksikköön sekä kustannukset toimista, jotka toteutetaan Ranskalle osoitettujen tehtävien yhteydessä päätöksen 2008/839/YOS ja asetuksen (EY) N:o 1104/2008 mukaisesti.”

3)

Korvataan 119 artiklan toinen kappale seuraavasti:

”Kukin jäsenvaltio vastaa itse Schengenin tietojärjestelmän kansallisen osan perustamis- ja käyttökustannuksista sekä kustannuksista, jotka aiheutuvat kansallisille järjestelmille ja päätöksellä 2008/839/YOS ja asetuksella (EY) N:o 1104/2008 uskotuista tehtävistä.”

17 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1987/2006 51 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

18 artikla

Raportointi

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kunkin puolivuotiskauden loppuun ja ensimmäisen kerran vuoden 2009 ensimmäisen puolivuotiskauden loppuun mennessä kertomuksen SIS II:n kehittämisen edistymisestä ja siirtymisestä SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een.

19 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen voimassaolo päättyy päivänä, jonka neuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1987/2006 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä lokakuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Lausunto annettu 24. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.

(6)  EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63.

(7)  EUVL L 57, 1.3.2008, s. 1.

(8)  EUVL L 57, 1.3.2008, s. 14.

(9)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  EUVL L 12, 17.1.2004, s. 47.

(12)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(13)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(14)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(15)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(16)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(17)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(18)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.

(19)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 1.

(20)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 43.”