14.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/80


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1103/2008,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

eräiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta

Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

Kolmas osa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan, 63 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdan a alakohdan ja 67 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY (4) on muutettu neuvoston päätöksellä 2006/512/EY (5), jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden osalta, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(2)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseisiä säädöksiä on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, jotka ovat osallistuneet tällä asetuksella muutettavien säädösten antamiseen ja soveltamiseen, osallistuvat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(4)

Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa ’jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta.

2 artikla

Liitteessä luetellut säädökset mukautetaan tämän liitteen mukaisesti päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY.

3 artikla

Viittauksia liitteessä lueteltujen säädösten säännöksiin pidetään viittauksina kyseisiin säännöksiin sellaisina kuin ne ovat mukautettuina tällä asetuksella.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUVL C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 25. syyskuuta 2008.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


LIITE

1.   Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla  (1)

Asetuksen (EY) N:o 44/2001 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä päivityksiä ja teknisiä mukautuksia mainitun asetuksen liitteissä oleviin lomakkeisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Asetus (EY) N:o 44/2001 muutetaan sen vuoksi seuraavasti:

1)

Korvataan 74 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy lomakkeiden, joiden mallit ovat liitteissä V ja VI, päivitykset tai tekniset mukautukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 75 artikla seuraavasti:

”75 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.   Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa  (2)

Asetuksen (EY) N:o 1206/2001 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä päivityksiä ja teknisiä muutoksia mainitun asetuksen liitteessä oleviin vakiolomakkeisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Asetus (EY) N:o 1206/2001 muutetaan sen vuoksi seuraavasti:

1)

Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio vastaa liitteessä olevien vakiolomakkeiden päivityksistä tai niiden teknisistä muutoksista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.   Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio  (3)

Asetuksen (EY) N:o 343/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä humanitaarisen lausekkeen täytäntöönpanoa koskevat edellytykset ja menettelyt sekä vahvistaa siirtojen suorittamiseksi tarvittavat perusteet. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 343/2003 täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Asetus (EY) N:o 343/2003 muutetaan sen vuoksi seuraavasti:

1)

Korvataan 15 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio hyväksyy tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat edellytykset ja menettelyt, mukaan luettuina tarvittaessa sovittelumenettelyt, joiden mukaan ratkaistaan jäsenvaltioiden väliset erimielisyydet kyseisten henkilöiden yhteensaattamisen tarpeellisuudesta tai siitä, missä tämä olisi toteutettava. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 19 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi tarvittaessa vahvistaa siirtojen suorittamista koskevia muita sääntöjä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 20 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi vahvistaa siirtojen suorittamista koskevia täydentäviä sääntöjä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 27 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta  (4)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä muutoksia mainitun asetuksen liitteissä oleviin vakiolomakkeisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 805/2004 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 31 ja 32 artikla korvataan sen vuoksi seuraavasti:

”31 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

Komissio hyväksyy liitteissä olevien vakiolomakkeiden muutokset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

32 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 75 artiklassa tarkoitettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”


(1)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 15.