26.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/8


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 718/2008,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008,

asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä 17 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1559/2007 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 (3) vahvistetaan yhteisön aluksiin sovellettavat eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuudet vuosiksi 2007 ja 2008.

(2)

Mainitussa asetuksessa olevia tiettyjen kalastusalueiden kuvauksia olisi selkeytettävä kiintiöalueen asianmukaisen määrittelyn varmistamiseksi.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1559/2007 vahvistetun tonnikalan monivuotisen elvytyssuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikilta osin on tarkoituksenmukaista toteuttaa eräitä kyseisessä asetuksessa säädettyjä teknisiä toimenpiteitä ja erityisesti vahvistaa ja jakaa asianomaisten jäsenvaltioiden kesken niiden alusten määrä, jotka saavat kalastaa Atlantilla vähimmäiskoon alittavaa tonnikalaa, sekä sen suurin sallittu saalis.

(4)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (4) vahvistetaan yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät edellytykset vuodeksi 2008. Asetuksessa olevat eräiden kalastusrajoitusalueiden koordinaatit ovat virheelliset, ja kyseiset tiedot olisi oikaistava.

(5)

Turskaan ICES-alueilla VII b-k, VIII, IX ja X ja EY:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1 sovellettavat saalisrajoitukset vahvistetaan väliaikaisesti asetuksen (EY) N:o 40/2008 liitteessä IA. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kyseisen kannan tilaa koskevan uuden tieteellisen arvioinnin johdosta on tärkeää vahvistaa tälle kannalle lopullinen suurin sallittu saalis.

(6)

Eräät asetuksessa annetut kiintiöt ja alaviitteet ovat virheelliset eräiden lajien osalta, ja kyseiset tiedot olisi oikaistava.

(7)

Yhteisön ja Islannin välillä 10 päivänä huhtikuuta 2008 käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen villakuorekiintiöistä, jotka Islannin alukset voivat kalastaa ennen 30 päivää huhtikuuta 2008 yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti, sekä kiintiöistä, jotka Islannin talousalueella punasimppua kalastavat yhteisön alukset voivat kalastaa heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Tämä järjestely olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(8)

Punasimpun hallinnoinnista Irmingerin merellä ja NEAFC-yleissopimusalueen lähivesillä vuonna 2008 13 ja 14 päivänä helmikuuta 2008 tehty Euroopan yhteisön, Färsaarten, Grönlannin, Islannin, Norjan ja Venäjän federaation välinen sopimus olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä. Koska kyseistä sopimusta sovelletaan koko vuoden 2008 ajan, se olisi pantava täytäntöön takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

(9)

EU–Grönlanti-sekakomitean 27 päivänä marraskuuta 2007 Nuukissa pidetyn kokouksen ja 12 päivänä helmikuuta 2008 Kööpenhaminassa pidetyn teknisen kokouksen päätelmät, jotka koskevat EU:n punasimppuosuutta ICES-alueiden V ja XIV Grönlannin vesillä, olisi saatattava osaksi yhteisön lainsäädäntöä. Koska Grönlannin kanssa sovittu järjestely on yhteydessä punasimpun hallinnoinnista Irmingerin merellä tehtyyn NEAFC:n sopimukseen, myös EU–Grönlanti-sekakomitean kokouksen päätelmien täytäntöönpanemiseksi toteutettuja toimenpiteitä olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

(10)

Euroopan yhteisön ja Norjan välillä 26 päivänä marraskuuta 2007 käytyjen kalastusneuvottelujen päätelmiä koskevan pöytäkirjan mukaisesti yhteisön on suoritettava vuonna 2008 kokeet vedettäviä pyydyksiä koskevista teknisistä toimenpiteistä, joilla vähennetään määrällisesti poisheitetyn turskan osuus enintään 10 prosenttiin. Tämä järjestely olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(11)

Jotta asianomaiset kalastajat saisivat varmuuden ja voisivat suunnitella toimintaansa nykyistä kalastuskautta varten mahdollisimman pian, on oleellista myöntää poikkeus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa mainittuun kuuden viikon määräaikaan.

(12)

Asetuksia (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2015/2006 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2015/2006 liitteessä oleva 2 osa tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 40/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 40/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 30 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Syvänmeren kalastusrajoitusalue ’Lophelian riutta Capo Santa Maria di Leucan edustalla’

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E”

2)

Lisätään 82 artiklan jälkeen artiklat seuraavasti:

”82 a artikla

Tonnikalaa pyytävien alusten enimmäismäärä Itä-Atlantilla

1.   Niiden vapapyydyksiä käyttävien yhteisön tonnikala-alusten ja siima-alusten enimmäismäärä, jotka saavat kalastaa Itä-Atlantilla tonnikalaa, jonka vähimmäiskoko on 8 kg tai 75 cm, ja tämän enimmäismäärän jakautuminen jäsenvaltioiden kesken vahvistetaan seuraavasti:

Espanja

63

Ranska

44

EY

107

2.   Niiden yhteisön pelagisten troolareiden enimmäismäärä, jotka saavat kalastaa Itä-Atlantilla sivusaaliina tonnikalaa, jonka vähimmäiskoko on 8 kg tai 75 cm, ja tämän enimmäismäärän jakautuminen jäsenvaltioiden kesken vahvistetaan seuraavasti:

Ranska

107

EY

107

82 b artikla

Tonnikalan saalisrajoitukset Itä-Atlantilla

1.   Kooltaan 8 kg:n tai 75 cm:n ja 30 kg:n tai 115 cm:n välillä olevan tonnikalan saalisrajoitus 82 a artiklassa mainittujen yhteisön alusten osalta ja kyseisen saalisrajoituksen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken vahvistetaan liitteessä I D säädettyjen saalisrajoitusten puitteissa seuraavasti (tonnia):

Espanja

1 117,07 (5)

Ranska

504

EY

1 621,07

2.   Vähintään 6,4 kg:n painoisen tai vähintään 70 cm:n pituisen tonnikalan saalisrajoitus niiden 82 a artiklassa mainittujen yhteisön alusten joukossa pyytävien vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten osalta, joiden kokonaispituus on enintään 17 metriä, ja kyseisen saalisrajoituksen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken vahvistetaan 1 kohdassa säädettyjen saalisrajoitusten puitteissa seuraavasti (tonnia):

Ranska

45 (6)

EY

45 (6)

82 c artikla

Itä-Atlanttia koskevien tonnikalan saalisrajoitusten soveltaminen yhteisön rannikolla harjoitettuun pienimuotoiseen kalastukseen

Yhteisön rannikolla Itä-Atlantilla harjoitetun pienimuotoisen tuoreen kalan kalastuksen osalta 8–30 kilogramman painoisen tonnikalan saalisrajoitus ja kyseisen saalisrajoituksen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken vahvistetaan liitteessä I D säädettyjen saalisrajoitusten puitteissa seuraavasti (tonnia):

Espanja

263,21

Ranska

61,01

EY

324,22”

3)

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 40/2008 liitteet I A, I B, III ja XIV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 2 artiklaa sovelletaan kuitenkin liitteessä II olevan 2 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettujen muutosten osalta 1 päivästä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. HORTEFEUX


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 340, 22.12.2007, s. 8.

(3)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 541/2008 (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 23).

(4)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 641/2008 (EUVL L 178, 5.7.2008, s. 17).

(5)  Mukaan lukien enintään 80 tonnia sivusaaliina siima-alusten osalta.

(6)  Komissio voi muuttaa tätä määrää aina 200 tonniin saakka.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2015/2006 liitteessä oleva 2 osa seuraavasti:

Korvataan keltaroussia ICES-alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

Alue I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

4

3

 

Ranska

23

15

 

Irlanti

6

4

 

Portugali

7

5

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4

3

 

EY

44

30”

 


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 40/2008 liitteet seuraavasti:

1)

Liitteessä I A

a)

Korvataan turskaa alueilla VII b-k, VIII, IX ja X ja yhteisön vesillä CECAF-alueella 34.1.1 koskeva kohta seuraavasti

”Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

VII b-k, VIII, IX ja X; yhteisön vedet CECAF-alueella 34.1.1

COD/7X7A34

Belgia

217

Analyyttinen TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.”

Ranska

3 725

Irlanti

797

Alankomaat

31

Yhdistynyt kuningaskunta

404

EY

5 174

TAC

5 174

b)

Korvataan mustakitaturskaa yhteisön vesillä alueilla II, IV a, V, VI linjan 56° 30 N pohjoispuolella ja VII linjan 12° W länsipuolella koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

Yhteisön vedet alueilla II, IV a, V, VI linjan 56° 30′ N pohjoispuolella ja VII linjan 12° W länsipuolella

WHB/24A567

Norja

196 269 (1)  (2)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Färsaaret

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2)

Muutetaan liite I B seuraavasti:

a)

Korvataan villakuoretta Grönlannin vesillä ICES-alueilla V ja XIV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Villakuore

Mallotus villosus

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

CAP/514GRN

Kaikki jäsenvaltiot

0

 

EY

23 716 (5)  (6)

 

TAC

Ei sovelleta.

 

b)

Korvataan punasimppua yhteisön vesillä ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueilla V ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueilla XII ja XIV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Punasimppu

Sebastes spp.

Alue

:

Yhteisön vedet ja kansainväliset vedet alueella V; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

RED/51214

Viro

210 (7)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

4 266 (7)

Espanja

749 (7)

Ranska

398 (7)

Irlanti

1 (7)

Latvia

76 (7)

Alankomaat

2 (7)

Puola

384 (7)

Portugali

896 (7)

Yhdistynyt kuningaskunta

10 (7)

EY

6 992 (7)

TAC

46 000

c)

Korvataan punasimppua Grönlannin vesillä ICES-alueilla V ja XIV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Punasimppu

Sebastes spp.

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

RED/514GRN

Saksa

4 248

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Ranska

22

Yhdistynyt kuningaskunta

30

EY

8 000 (8)  (9)

TAC

Ei sovelleta.

d)

Korvataan punasimppua Islannin vesillä ICES-alueella V a koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Punasimppu

Sebastes spp.

Alue

:

Islannin vedet alueella V a

RED/05A-IS

Belgia

100 (10)  (11)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

1 690 (10)  (11)

Ranska

50 (10)  (11)

Yhdistynyt kuningaskunta

1 160 (10)  (11)

EY

3 000 (10)  (11)

TAC

Ei sovelleta.

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Lisätään 9 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”9a.   Turskan poisheittämisen vähentäminen Pohjanmerellä

1.

Jäsenvaltioiden, joilla on turskakiintiö, on suoritettava vuonna 2008 kokeet vedettäviä pyydyksiä koskevista teknisistä toimenpiteistä, joilla vähennetään määrällisesti poisheitetyn turskan osuus enintään 10 prosenttiin.

2.

Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdassa tarkoitettujen kokeiden tulokset komission saataville ennen 31 päivää joulukuuta 2008.”

b)

Korvataan 13.1 kohdassa Hattonin matalikkoa koskevat koordinaatit seuraavasti:

 

”Hattonin matalikko (Hatton Bank):

59° 26′ N, 14° 30′ W

59° 12′ N, 15° 08′ W

59° 01′ N, 17° 00′ W

58° 50′ N, 17° 38′ W

58° 30′ N, 17° 52′ W

58° 30′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 17° 30′ W

57° 55′ N, 17° 30′ W

57° 45′ N, 19° 15′ W

58° 30′ N, 18° 45′ W

58° 47′ N, 18° 37′ W

59° 05′ N, 17° 32′ W

59° 16′ N, 17° 20′ W

59° 22′ N, 16° 50′ W

59° 21′ N, 15° 40′ W”

4)

Muutetaan liite XIV seuraavasti:

Korvataan päätöslauselman GFCM/31/2007/2 lisäyksen 3 toistavassa tekstissä GFCM:n maantieteellisen osa-alueen (GSA) 2 maantieteelliset koordinaatit seuraavasti:

”36° 05′ N 3° 20′ W

36° 05′ N 2° 40′ W

35° 45′ N 2° 40′ W

35° 45′ N 3° 20′ W”


(1)  Lasketaan kuuluvaksi rannikkovaltioiden sopimuksella vahvistettuihin Norjan saalisrajoituksiin

(2)  Alueella IV saalis saa olla enintään 49 067 tonnia.

(3)  Lasketaan kuuluvaksi rannikkovaltioiden sopimuksella vahvistettuihin Färsaarten saalisrajoituksiin.

(4)  Voidaan kalastaa myös alueella VI b. Alueella IV saalis saa olla enintään 7 750 tonnia.”

(5)  Josta 23 716 tonnia myönnetty Islannille.

(6)  Kalastettava ennen 30 päivää huhtikuuta 2008.”

(7)  Enintään 65 % kiintiöstä voidaan pyytää linjan 59° N pohjoispuolella ja linjan 36o W itäpuolella 1 päivän huhtikuuta ja 15 päivänä heinäkuuta 2008 välisenä aikana. Enintään 30 % kiintiöstä voidaan pyytää linjan 59° N pohjoispuolella ja linjan 36o W itäpuolella 1 päivän huhtikuuta ja 10 päivän toukokuuta 2008 välisenä aikana.”

(8)  Voidaan pyytää yksinomaan pelagisella troolilla. Voidaan kalastaa itä- ja länsipuolella. Kiintiö voidaan kalastaa NEAFC-sääntelyalueella, jos Grönlannin ilmoittamista koskevat edellytykset on täytetty.

(9)  Pelagisella troolilla pyydettävät 3 500 tonnia myönnetään Norjalle ja 200 tonnia myönnetään Färsaarille.”

(10)  Väistämättömät sivusaaliit mukaan luettuina (turskan sivusaaliit eivät ole sallittuja).

(11)  Pyydettävä heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.”