3.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 173/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 629/2008,

tehty 2 päivänä heinäkuuta 2008,

tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärät, myös sellaisten metallien kuin lyijyn, kadmiumin ja elohopean osalta.

(2)

Kansanterveyden suojelemiseksi on olennaisen tärkeää pitää vierasaineiden pitoisuudet tasoilla, jotka eivät aiheuta terveyteen liittyviä ongelmia. Lyijyn, kadmiumin ja elohopean enimmäismäärien on oltava turvallisia ja niin pieniä kuin on kohtuullista saavuttaa noudattamalla hyvää tuotantotapaa ja hyvää maatalous- ja kalastuskäytäntöä.

(3)

Uusien tietojen perusteella hyvien maatalous- ja kalastuskäytäntöjen avulla lyijyn, kadmiumin ja elohopean pitoisuuksia tietyissä vedessä elävissä lajeissa ja sienissä ei voida pitää niin alhaisilla tasoilla kuin asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä edellytetään. Sen vuoksi on tarpeen tarkistaa kyseisten vierasaineiden enimmäismäärät säilyttäen kuitenkin kuluttajien terveyden suojan korkeatasoisena.

(4)

Ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2002/46/EY (3) 2 artiklassa tarkoitetuissa tietyissä ravintolisissä on todettu korkeita lyijyn, kadmiumin ja elohopean pitoisuuksia, joista ilmoitettiin elintarvikkeita ja rehuja koskevalla nopealla hälytysjärjestelmällä (RASFF). On osoitettu, että kyseiset ravintolisät voivat lisätä merkittävästi ihmisten altistumista lyijylle, kadmiumille ja elohopealle. Kansanterveyden suojelemiseksi on sen vuoksi aiheellista vahvistaa enimmäismäärät ravintolisissä olevalle lyijylle, kadmiumille ja elohopealle. Näiden enimmäismäärien on oltava turvallisia ja niin pieniä kuin on kohtuullista saavuttaa noudattamalla hyvää tuotantotapaa.

(5)

Kadmiumia kertyy merilevään luonnostaan. Kokonaan tai pääasiassa kuivatusta merilevästä tai merilevästä saaduista tuotteista koostuvissa ravintolisissä saattaa siksi olla korkeampia kadmiumpitoisuuksia kuin muissa ravintolisissä. Tämän huomioon ottamiseksi kokonaan tai pääasiassa merilevästä koostuvissa ravintolisissä olevalle kadmiumille olisi vahvistettava suurempi enimmäismäärä.

(6)

Jäsenvaltioille ja elintarvikealan toimijoille olisi annettava aikaa sopeutua ravintolisiin sovellettaviin uusiin enimmäismääriin. Ravintolisiä koskevien enimmäismäärien soveltamista olisi sen vuoksi lykättävä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä olevaa alaviitettä 1 on tarpeen muuttaa sen selkeyttämiseksi, että hedelmiä koskevaa enimmäismäärää ei sovelleta pähkinöihin.

(8)

Elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurannasta 28 päivänä maaliskuuta 2007 annetussa komission suosituksessa 2007/196/EY (4) ja elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksien seurannasta 3 päivänä toukokuuta 2007 annetussa komission suosituksessa 2007/331/EY (5) annettiin uusia seurantasuosituksia. Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 seurantaa ja raportointia koskevia säännöksiä on sen vuoksi tarpeen täydentää viittauksilla kyseisiin uusiin suosituksiin. Komission suosituksen 2005/108/EY (6) mukaiset polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä koskevat seurantatoimenpiteet on saatettu päätökseen. Sen vuoksi viittaus kyseiseen suositukseen voidaan poistaa.

(9)

Asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi sen vuoksi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1881/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle aflatoksiinia, dioksiineja, dioksiinin kaltaisia PCB-yhdisteitä ja muita kuin dioksiinin kaltaisia PCB-yhdisteitä koskevista tuloksista komission päätöksessä 2006/504/EY (7) ja komission suosituksessa 2006/794/EY (8) säädetyn mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava EFSAlle akryyliamidia ja furaania koskevista tuloksista komission suosituksessa 2007/196/EY (9) ja komission suosituksessa 2007/331/EY (10) säädetyn mukaisesti.

2)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteen 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 ja 3.3.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009. Niitä ei sovelleta tuotteisiin, jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009. Elintarvikealan toimijan on todistettava, milloin tuotteet saatettiin markkinoille.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1126/2007 (EUVL L 255, 29.9.2007, s. 14).

(3)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2006/371 EY (EUVL L 94, 1.4.2006, s. 32).

(4)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 56.

(5)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 33.

(6)  EUVL L 34, 8.2.2005, s. 43.

(7)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 21.

(8)  EUVL L 322, 22.11.2006, s. 24.

(9)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 56.

(10)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 33.”


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite seuraavasti:

1)

Korvataan 3.1 alajakson (Lyijy) 3.1.11 kohta seuraavasti ja lisätään uusi 3.1.18 kohta:

”3.1.11

Kaalit, lehtivihannekset ja seuraavat sienet (27): Agaricus bisporus (herkkusieni), Pleurotus ostreatus (osterivinokas), Lentinula edodes (siitake)

0,30

3.1.18

Ravintolisät (1)

3,0

2)

Korvataan 3.2 alajakso (Kadmium) seuraavasti:

”3.2

Kadmium

 

3.2.1

Nautaeläinten, lampaiden, sikojen ja siipikarjan liha (lukuun ottamatta sivutuotteita) (6)

0,050

3.2.2

Hevosenliha, lukuun ottamatta sivutuotteita (6)

0,20

3.2.3

Nautaeläinten, lampaiden, sikojen, siipikarjan ja hevosen maksa (6)

0,50

3.2.4

Nautaeläinten, lampaiden, sikojen, siipikarjan ja hevosen munuainen (6)

1,0

3.2.5

Kalanliha (24)(25), lukuun ottamatta 3.2.6, 3.2.7 ja 3.2.8 kohdassa lueteltuja lajeja

0,050

3.2.6

Seuraavien kalojen liha (24)(25):

 

sarda (Sarda sarda)

 

kaulussargi (Diplodus vulgaris)

 

ankerias (Anguilla anguilla)

 

keltti (Chelon labrosus)

 

piikkimakrillit (Trachurus sp.)

 

luvari (Luvarus imperialis)

 

makrillit (Scomber sp.)

 

sardiini (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops sp.)

 

tonnikalat (Thunnus sp., Euthynnus sp., Katsuwonus pelamis)

 

kielikampela (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Seuraavien kalojen liha (24)(25):

kuulamakrillit (Auxis sp.)

0,20

3.2.8

Seuraavien kalojen liha (24)(25):

 

sardellit (Engraulis sp.)

 

miekkakala (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Äyriäiset, lukuun ottamatta taskuravun ruskeaa lihaa sekä hummerin ja vastaavien isojen äyriäisten (Nephropidae ja Palinuridae) pään ja rintakehän lihaa (26)

0,50

3.2.10

Simpukat (26)

1,0

3.2.11

Pääjalkaiset (ilman sisälmyksiä) (26)

1,0

3.2.12

Viljat leseitä, alkioita, vehnää ja riisiä lukuun ottamatta

0,10

3.2.13

Leseet, alkiot, vehnä ja riisi

0,20

3.2.14

Soijapavut

0,20

3.2.15

Vihannekset ja hedelmät, lukuun ottamatta lehtivihanneksia, tuoreita yrttejä, sieniä, varsivihanneksia, juurivihanneksia ja perunoita (27)

0,050

3.2.16

Varsivihannekset, juurivihannekset ja perunat, lukuun ottamatta sellereitä (27). Perunoita koskevaa enimmäismäärää sovelletaan kuorittuihin perunoihin.

0,10

3.2.17

Lehtivihannekset, tuoreet yrtit, sellerit ja seuraavat sienet (27): Agaricus bisporus (herkkusieni), Pleurotus ostreatus (osterivinokas), Lentinula edodes (siitake)

0,20

3.2.18

Sienet, lukuun ottamatta 3.2.17 kohdassa lueteltuja lajeja (27)

1,0

3.2.19

Ravintolisät (2), lukuun ottamatta 3.2.20 kohdassa lueteltuja ravintolisiä

1,0

3.2.20

Kokonaan tai pääasiassa kuivatusta merilevästä tai merilevästä saaduista tuotteista koostuvat ravintolisät (2)

3,0

3)

Korvataan 3.3 alajakson (Elohopea) 3.3.2 kohta seuraavasti ja lisätään uusi 3.3.3 kohta:

”3.3.2

Seuraavien kalojen liha (24)(25):

 

merikrotit (Lophius sp.)

 

merikissa (Anarhichas lupus)

 

sarda (Sarda sarda)

 

ankeriaat (Anguilla sp.)

 

keltaroussi, välimerenroussi (Hoplostethus sp.)

 

lestikala (Coryphaenoides rupestris)

 

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

 

kapinrihmanilkka (Genypterus capensis)

 

marliinit (Makaira sp.)

 

lasikampelat (Lepidorhombus sp.)

 

mullot (Mullus sp.)

 

punarihmanilkka (Genypterus blacodes)

 

hauki (Exos lucius)

 

juovaton sarda (Orcynopsis unicolor)

 

pikkuturska (Trisopterus minutus)

 

syvännepiikkihai (Centroscymnus coelolepis)

 

rauskut (Raja sp.)

 

punasimput (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

purjekala (Istiophorus platypterus)

 

hopeahuotrakala (Lepidopus caudatus) ja mustahuotrakala (Aphanopus carbo)

 

pagellit (Pagellus sp.)

 

hait (kaikki lajit)

 

käärmemakrillit (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

sammet (Acipenser sp.)

 

miekkakala (Xiphias gladius)

 

tonnikalat (Thunnus sp., Euthynnus sp., Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Ravintolisät (3)

0,10

4)

Lisätään alaviitteeseen (1) virke seuraavasti:

”Hedelmiä koskevaa enimmäismäärää ei sovelleta pähkinöihin.”

5)

Korvataan alaviite (8) seuraavasti:

”(8)

Tämän ryhmän ravintolisät sellaisina kuin ne määritellään komission direktiivissä 2006/141/EY (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1).”


(1)  Enimmäismäärää sovelletaan myytäviin ravintolisiin.”

(2)  Enimmäismäärää sovelletaan myytäviin ravintolisiin.”

(3)  Enimmäismäärää sovelletaan myytäviin ravintolisiin.”