24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 589/2008,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista 19 päivänä kesäkuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1028/2006 (2) kumotaan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)

Eräitä asetuksen (EY) N:o 1028/2006 säännöksiä ja velvollisuuksia ei ole sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007.

(3)

Sen vuoksi tietyt aiheelliset säännökset ja velvollisuudet on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettavassa asetuksessa, jotta varmistetaan yhteisen markkinajärjestelyn ja erityisesti kaupan pitämistä koskevien vaatimusten jatkuvuus ja moitteeton toiminta.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan vähimmäisedellytykset, jotka yhteisössä kaupan pidettävien munien on täytettävä. Selvyyden vuoksi olisi vahvistettava kyseisten vaatimusten soveltamista koskevat uudet yksityiskohtaiset säännöt. Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 557/2007 (3), jossa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1028/2006 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(5)

Muniin sovelletaan elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 852/2004 (4) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 853/2004 (5). Sen vuoksi olisi mahdollisuuksien mukaan viitattava kyseisiin horisontaalisiin asetuksiin.

(6)

Olisi vahvistettava A-luokan munien laatuominaisuudet loppukuluttajalle suoraan toimitettavien munien korkean laadun takaamiseksi ja vahvistettava perusteet, jotka ovat tarkastuslaitosten tarkastettavissa. Kyseisten laatuominaisuuksien olisi perustuttava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission standardiin nro 42, joka koskee kuorellisten munien kaupan pitämistä ja kaupallisia laaduntarkastuksia Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission jäsenmaiden välillä tapahtuvassa kansainvälisessä kaupassa.

(7)

Huoneenlämpöön jätettyjen jäähdytettyjen munien pinnalle voi tiivistyä kosteutta, mikä helpottaa bakteerien kasvua kuoren pinnalla ja mahdollisesti niiden pääsyä munaan. Sen vuoksi munat on varastoitava ja kuljetettava mieluiten tasaisessa lämpötilassa eikä niitä pitäisi yleensä jäähdyttää ennen myyntiä loppukuluttajalle.

(8)

Munia ei pitäisi yleensä ottaen pestä tai puhdistaa, koska tällaiset käytännöt voivat vahingoittaa munan kuorta, joka estää tehokkaasti bakteerien pääsyä munaan erilaisten mikrobeja tuhoavien ominaisuuksiensa vuoksi. Eräitä käytäntöjä, kuten munien käsittelyä ultraviolettisäteillä, ei pitäisi kuitenkaan tulkita puhdistamismenettelyksi. A-luokan munia ei pitäisi puhdistaa myöskään siksi, että fyysiset esteet, kuten kutikula, saattavat vahingoittua, mikä voi tapahtua puhdistuksen aikana tai sen jälkeen. Tällainen vahingoittuminen voi lisätä bakteerien aiheuttamaa saastumista kuoren läpi ja poistaa kosteutta sekä lisätä kuluttajille aiheutuvaa riskiä, erityisesti jos pesun jälkeiset kuivaamis- ja varastointiolosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset.

(9)

Eräissä jäsenvaltioissa munien pesujärjestelmiä käytetään kuitenkin luvanvaraisesti ja tarkkaan valvotuin edellytyksin, ja tulokset ovat hyviä. Syötäviksi tarkoitettujen munien pesemiseen liittyvistä mikrobiologisista riskeistä 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan lausunnon (6) mukaan eräiden pakkaamoiden harjoittamaa munien pesukäytäntöä voidaan hygienian näkökulmasta jatkaa edellyttäen muun muassa, että kehitetään munien pesemiskäytäntöä koskevat säännöt.

(10)

A-luokan munat olisi luokiteltava painon mukaan, ja rajoitettu määrä painoluokkia ja niitä vastaavia selkeitä merkintöjä olisi vahvistettava merkitsemistä koskeviksi vähimmäisvaatimuksiksi, mikä ei estä vapaaehtoisten täydentävien merkintöjen käyttöä edellyttäen, että myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (7) vaatimuksia noudatetaan.

(11)

Ainoastaan sellaisille yrityksille, joiden tilat ja tekniset laitteet ovat suhteessa niiden toiminnan laajuuteen ja joissa munia voidaan käsitellä tyydyttävissä olosuhteissa, olisi annettava lupa luokitella munia laadun ja painon perusteella pakkaamoina.

(12)

Olisi vahvistettava munien luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista sekä pakkausten merkitsemistä koskevat enimmäismääräajat.

(13)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (8) mukaisen elintarviketta, rehua, elintarviketuotantoon käytettävää eläintä tai valmistusainetta, joka on tarkoitettu lisättäväksi tai jota oletetaan lisättävän elintarvikkeeseen tai rehuun, kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa koskevan jäljitettävyyden vahvistamista koskevan yleisen velvollisuuden lisäksi olisi vahvistettava munia sisältävien kuljetuslaatikoiden ja niiden mukana olevien asiakirjojen tarkastusten tekemistä koskevat tiedot.

(14)

On tärkeää merkitä muniin tuotantopaikalla tuottajakoodi, jos munat toimitetaan toiseen jäsenvaltioon. Olisi täsmennettävä erityisesti B-luokan munien osalta, että jos laatuluokitus ei käy selvästi ilmi pelkästä tuottajakoodista, B-luokan munat olisi merkittävä jollain muulla merkinnällä.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdassa säädetyn tuottajakoodin rakenne olisi vahvistettava. Lisäksi olisi selvennettävä, että tuottajakoodin merkitsemisvaatimuksesta voidaan poiketa, jos munien merkitsemiseen käytettävät tekniset laitteet eivät anna mahdollisuutta säröillä olevien tai likaantuneiden munien merkitsemiseen.

(16)

Olisi määriteltävä B-luokan munien merkitsemistä koskevat asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muut mahdolliset merkinnät.

(17)

Jos munat toimitetaan suoraan elintarviketeollisuuden käyttöön jalostettaviksi muniksi ja niiden lopullisesta käyttötarkoituksesta on olemassa riittävät takeet, jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia merkitsemistä koskeviin vaatimuksiin yrityksille, jotka pyytävät sitä.

(18)

Direktiivissä 2000/13/EY vahvistetaan kaikkiin markkinoille saatettaviin elintarvikkeisiin sovellettavat yleisluonteiset säännöt. Pakkauksia varten olisi kuitenkin säädettävä joitakin erityisiä merkitsemisvaatimuksia.

(19)

Direktiivin 2000/13/EY 9 artiklassa määritellään elintarvikkeen vähimmäissäilyvyysajaksi ajankohta, johon saakka elintarvike asianmukaisesti säilytettynä säilyttää erityisominaisuutensa. Selvyyden vuoksi kyseinen ajankohta saisi olla enintään 28 päivää muninnasta.

(20)

Munia voidaan myydä niiden erityistä tuoreutta korostavalla merkinnällä varustettuina. Tätä varten olisi vahvistettava enimmäismääräaika ja selvennettävä kyseisten merkintöjen käyttö.

(21)

Munia voidaan myydä muniville kanoille syötettyä erityistä rehuseosta korostavalla merkinnällä varustettuina. On aiheellista vahvistaa tällaisia merkintöjä koskevat vähimmäisvaatimukset.

(22)

Munien irtomyynnin yhteydessä eräiden tavallisesti pakkauksessa annettujen tietojen olisi oltava kuluttajan saatavilla.

(23)

Elintarvikkeiden kääreitä ja pakkauksia koskevien yleisten hygieniavaatimusten lisäksi olisi vahvistettava eräitä täydentäviä vaatimuksia, jotta munien huonontumisen tai pilaantumisen riski varastoinnin ja kuljetuksen aikana olisi mahdollisimman vähäinen. Tällaisten standardien olisi perustuttava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission standardiin nro 42.

(24)

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut munat eivät sovellu ihmisravinnoksi. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että tällaisia munia sisältävissä pakkauksissa olisi erityisiä nauhoja tai etikettejä, jotta ne voitaisiin tunnistaa helposti.

(25)

Ainoastaan pakkaamoilla on munien uudelleen pakkaamiseen soveltuvat tilat ja tekniset välineet. Sen vuoksi uudelleenpakkaamistoimet on aiheellista rajoittaa pakkaamoihin.

(26)

Elintarvikealan toimijoiden on otettava käyttöön jäljitettävyys asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti. Tuottajien, kerääjien ja pakkaamoiden olisi pidettävä erityisiä lisärekistereitä, jotta tarkastuslaitokset voivat tarkastaa, että kaupan pitämisen vaatimuksia noudatetaan.

(27)

Olisi vahvistettava tarkastusten tekemistä koskevat menetelmät ja perusteet.

(28)

On aiheellista tarkastaa, että kaupan pitämisen vaatimuksia noudatetaan koko erän osalta, ja erän kaupan pitäminen olisi kiellettävä, jos sen ei voida osoittaa vastaavan vaatimuksia.

(29)

Kaupan pitämisen vaatimusten noudattamista tarkastettaessa olisi sallittava eräitä poikkeuksia. Tällaisten sallittujen poikkeusten olisi vaihdeltava eri vaatimusten ja kaupan pitämisen vaiheiden mukaan.

(30)

Kolmansilla mailla saattaa olla vaatimuksia, jotka poikkeavat munien kaupan pitämistä koskevista yhteisön vaatimuksista. Viennin helpottamiseksi olisi sallittava, että pakatut, vientiin tarkoitetut munat voivat vastata kyseisiä vaatimuksia.

(31)

Olisi vahvistettava yksityiskohdat, jotka koskevat komission kolmansien maiden pyynnöstä tekemää kolmannen maan kaupan pitämisen vaatimusten ja yhteisön lainsäädännön välisen vastaavuuden arviointia. Olisi vahvistettava eräitä kolmansista maista tuotavien munien merkitsemistä ja päällysmerkintöjä koskevia vaatimuksia.

(32)

Komission käytössä on hyödyllistä olla tiedot munivia kanoja pitävien rekisteröityjen paikkojen lukumäärästä.

(33)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kaupan pitämisen vaatimuksia koskevat merkittävät rikkomiset, jotta muita jäsenvaltioita, joihin ne saattavat vaikuttaa, voidaan varoittaa asianmukaisella tavalla.

(34)

Munien tarjonta vähittäismyyntiin Ranskan merentakaisissa departementeissa riippuu osittain munien tarjonnasta Manner-Euroopassa. Kuljetus- ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi Ranskan merentakaisiin departementteihin kuljetettavien munien säilytyksessä on noudatettava erityistä hankintajärjestelmää, myös mahdollisuutta lähettää munia jäähdytettyinä. Nämä erityisjärjestelyt voivat olla perusteltuja, koska munien paikallista tuotantokapasiteettia ei nykyisellään ole riittävästi. Erityisjärjestelyjä olisi jatkettava kohtuullisen ajan, kunnes paikallista tuotantokapasiteettia saadaan lisättyä.

(35)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan I kohdan 2 kohdassa sallitaan jäsenvaltioiden vapauttaa asetuksen vaatimuksista suoramyyntitavat, joilla munat myydään tuottajilta loppukuluttajalle. Jotta otettaisiin huomioon munien kaupan pitämistä koskevat erityisedellytykset eräillä alueilla Suomessa, myynti tuottajilta vähittäismyyjille kyseisillä alueilla olisi vapautettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja tämän asetuksen vaatimuksista.

(36)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että munivien kanojen tuotanto varustelemattomissa häkeissä kielletään 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 19 päivänä heinäkuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/74/EY (9) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi komission olisi ennen kyseistä päivämäärää arvioitava varusteltujen häkkien vapaaehtoista merkitsemistä koskevien sääntöjen soveltaminen sen tutkimiseksi, onko merkitseminen muutettava pakolliseksi.

(37)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5 ja 7.3 kohdassa olevia määritelmiä sovelletaan soveltuvin osin.

Lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’pakkauksella’ tarkoitetaan A- tai B-luokan munia sisältävää pakkausta, kuljetuslaatikoita ja teollisuuden käyttöön tarkoitettujen munien pakkauksia lukuun ottamatta;

b)

’irtomyynnillä’ tarkoitetaan munien tarjoamista vähittäismyyntiin loppukuluttajalle muuten kuin pakkauksissa;

c)

’kerääjällä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan mukaisesti munien tuottajalta keräämistä varten rekisteröityä laitosta munien toimittamiseksi pakkaamoon, kaupan pitäjälle, joka myy yksinomaan tukkumyyjille, joiden yritykset on hyväksytty pakkaamoiksi, tai elintarvike- ja muun kuin elintarviketeollisuuden käyttöön;

d)

’viimeisellä myyntipäivällä’ tarkoitetaan määräaikaa munien toimittamiseksi loppukuluttajalle asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan X jakson I luvun 3 kohdan mukaisesti;

e)

’elintarviketeollisuudella’ tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja munatuotteita tuottavia laitoksia suurkeittiöitä lukuun ottamatta;

f)

’muulla kuin elintarviketeollisuudella’ tarkoitetaan munia muuksi kuin ihmisravinnoksi tuottavia liikeyrityksiä;

g)

’suurkeittiöillä’ tarkoitetaan direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yksikköjä;

h)

’teollisuuden käyttöön tarkoitetuilla munilla’ tarkoitetaan muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja munia;

i)

’erällä’ tarkoitetaan pakkauksissa tai irtonaisina olevia samassa paikassa sijaitsevasta samasta tuotantolaitoksesta tai pakkaamosta tulevia samoissa pakkauksissa tai irtonaisina olevia munia, joilla on sama munintapäivä, vähimmäissäilyvyysaika tai pakkauspäivä, sama tuotantotapa ja luokiteltujen munien osalta sama laatu- ja painoluokitus;

j)

’uudelleen pakkaamisella’ tarkoitetaan munien fyysistä siirtämistä toiseen pakkaukseen tai munia sisältävän pakkauksen uudelleen merkitsemistä;

k)

’munilla’ kuorellisia munia, jotka eivät ole rikkoutuneita, haudottuja tai keitettyjä, joita Gallus gallus -lajin kanat tuottavat ja jotka soveltuvat sellaisenaan ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistamiseen;

l)

’rikkoutuneilla munilla’ munia, joissa sekä kuori että kalvot ovat rikkoutuneet niin, että niiden sisältö paljastuu;

m)

’haudotuilla munilla’ munia sen jälkeen, kun ne on asetettu haudontalaitteeseen;

n)

’kaupan pitämisellä’ munien myytävänä pitämistä, johon kuuluvat myytäväksi tarjoaminen, varastointi, pakkaaminen, merkitseminen, toimitus tai mikä tahansa muu siirto riippumatta siitä, tapahtuuko se maksutta vai maksua vastaan;

o)

’toimijalla’ tuottajaa ja kaikkia muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka osallistuvat munien kaupan pitämiseen;

p)

’tuotantopaikalla’ komission direktiivin 2002/4/EY (10) mukaisesti rekisteröityä laitosta, jossa pidetään munivia kanoja;

q)

’pakkaamolla’ asetuksessa (EY) N:o 853/2004 tarkoitettua, tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyä pakkaamoa, jossa munat luokitellaan laadun ja painon mukaan;

r)

’loppukuluttajalla’ elintarvikkeen viimeistä hankkijaa, joka ei käytä elintarviketta mihinkään elintarvikealan liiketoimeen tai toimintaan;

s)

’tuottajakoodilla’ tuotantopaikan direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevan 2 kohdan mukaista tunnusta.

2 artikla

Munien laatuominaisuudet

1.   A-luokan munilla on oltava seuraavat laatuominaisuudet:

a)

kuori ja kutikula: tavanomainen muoto, puhdas ja vahingoittumaton;

b)

ilmatila: korkeus enintään 6 millimetriä, liikkumaton; ilmaisulla ”ekstra” varustetuissa munissa se saa kuitenkin olla enintään 4 millimetriä;

c)

munankeltuainen: näkyy läpivalaisussa ainoastaan varjona ilman erottuvia ääriviivoja, liikkuu hieman käännettäessä munaa ja palaa keskiasentoon;

d)

valkuainen: kirkkaan läpinäkyvä;

e)

alkio: ei havaittavaa kehitystä;

f)

vieraat aineet: eivät sallittuja;

g)

vieraat tuoksut: eivät sallittuja.

2.   A-luokan munia ei saa pestä tai puhdistaa ennen luokittelua eikä sen jälkeen, paitsi siten kuin 3 artiklassa säädetään.

3.   A-luokan munia ei saa käsitellä säilytystä varten eikä jäähdyttää tiloissa tai laitoksissa, joissa lämpötila pidetään keinotekoisesti alle +5 °C:ssä. Munia, joita on kuljetuksen aikana pidetty alle +5 °C:n lämpötilassa enintään 24 tuntia tai säilytetty vähittäismyyntitiloissa taikka niihin liittyvissä tiloissa enintään 72 tuntia, ei kuitenkaan pidetä jäähdytettyinä.

4.   B-luokan munat ovat munia, jotka eivät täytä 1 kohdassa säädettyjä laatuominaisuuksia. A-luokan munat, joilla ei ole enää kyseisiä ominaisuuksia, voidaan luokitella B-luokkaan.

3 artikla

Pestyt munat

1.   Jäsenvaltiot, jotka 1 päivänä kesäkuuta 2003 sallivat pakkaamoiden pestä munia, voivat edelleen sallia niiden pesevän munia edellyttäen, että kyseiset pakkaamot toimivat munien pesujärjestelmiä koskevien kansallisten ohjeiden mukaisesti. Pestyjä munia saa pitää kaupan ainoastaan jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä lupia on myönnetty.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on kannustettava elintarvikealan toimijoita kehittämään munien pesujärjestelmien hyvää käytäntöä koskevia kansallisia ohjeita asetuksen (EY) N:o 852/2004 8 artiklan mukaisesti.

4 artikla

A-luokan munien painoluokittelu

1.   A-luokan munat on luokiteltava painon mukaan seuraavasti:

a)

XL – erittäin isot: paino ≥ 73 grammaa;

b)

L – isot: paino ≥ 63 grammaa ja < 73 grammaa;

c)

M – keskikokoiset: paino ≥ 53 grammaa ja < 63 grammaa;

d)

S – pienet: paino < 53 grammaa.

2.   Painoluokka on merkittävä 1 kohdassa määritellyin kirjaimin tai merkinnöin taikka niiden yhdistelmin, ja lisäksi voidaan merkitä painoväli. Muita täydentäviä merkintöjä voidaan käyttää edellyttäen, että niitä ei todennäköisesti erehdytä pitämään 1 kohdassa määriteltyinä kirjaimina tai merkintöinä ja että ne vastaavat direktiivin 2000/13/EY säännöksiä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos erikokoisia A-luokan munia pakataan samaan pakkaukseen, munien vähimmäisnettopaino on ilmoitettava grammoina ja pakkauksen ulkopinnalle on lisättävä merkintä ”Erikokoisia munia” tai vastaava merkintä.

5 artikla

Pakkaamot

1.   Ainoastaan pakkaamot voivat luokitella ja pakata munia sekä varustaa niiden pakkaukset pakkausmerkinnöillä.

Pakkaamoiksi hyväksytään ainoastaan yritykset, jotka täyttävät tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava pakkaamoille lupa luokitella munia sekä annettava pakkaamokoodi jokaiselle toimijalle, jonka tilat ja tekniset laitteet soveltuvat munien luokittelemiseen laadun ja painon mukaan. Pelkästään elintarvike- ja muuta kuin elintarviketeollisuutta varten toimivilta pakkaamoilta ei vaadita teknisiä laiteita, jotka soveltuvat painon mukaan tapahtuvaan munien luokitukseen.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava pakkaamolle pakkaamokoodi, jonka alkuosana on komission direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevan 2.2 kohdan mukainen asianomaisen jäsenvaltion koodi.

3.   Pakkaamoissa on oltava tarvittavat tekniset välineet sen varmistamiseksi, että munia käsitellään asianmukaisesti. Tähän olisi kuuluttava tapauksen mukaan seuraavat:

a)

sopiva, automaattinen tai keskeytymättömässä valvonnassa oleva läpivalaisulaite, joka mahdollistaa jokaisen munan laadun tarkastuksen erikseen, tai muut soveltuvat laitteet;

b)

laite, jolla mitataan munan ilmatilan korkeus;

c)

laite, jolla munat luokitellaan painon mukaan;

d)

yksi tai useampi kalibroitu vaaka munien punnitukseen;

e)

laite munien merkitsemistä varten.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan peruuttaa koska tahansa, jos tässä artiklassa vahvistetut edellytykset eivät enää täyty.

6 artikla

Munien luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista sekä pakkausten merkitsemistä koskevat määräajat

1.   Munat on luokiteltava, merkittävä ja pakattava kymmenen päivän kuluessa muninnasta.

2.   Tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti kaupan pidettävät munat on luokiteltava, merkittävä ja pakattava neljän päivän kuluessa muninnasta.

3.   Tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu vähimmäissäilyvyysaika on merkittävä pakkaamisen yhteydessä direktiivin 2000/13/EY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Kuljetuslaatikoissa ilmoitettavat tiedot

1.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklan soveltamista, tuottajan on yksilöitävä jokainen munia sisältävä kuljetuslaatikko lisäämällä siihen tuotantopaikalla

a)

tuottajan nimi ja osoite;

b)

tuottajakoodi;

c)

munien lukumäärä ja/tai paino;

d)

munintapäivä tai -jakso;

e)

lähetyspäivä.

Jos pakkaamoihin toimitetaan pakkaamattomia munia niiden omista samalla paikalla olevista tuotantoyksiköistä, kuljetuslaatikoiden merkinnät voidaan tehdä pakkaamossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään kuljetuslaatikoihin, ja niiden on sisällyttävä mukana oleviin asiakirjoihin. Toimijan, jolle munat toimitetaan, on säilytettävä kopio kyseisistä asiakirjoista. Pakkaamon, joka luokittelee munat, on säilytettävä mukana olevien asiakirjojen alkuperäiskappaleet.

Jos kerääjän vastaanottamat erät jaetaan toimittamista varten useammalle kuin yhdelle toimijalle, mukana olevat asiakirjat voidaan korvata soveltuvilla kuljetuslaatikoiden päällysmerkinnöillä edellyttäen, että viimeksi mainituissa on 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja, kuljetuslaatikoihin merkittäviä tietoja ei saa muuttaa, ja niiden on oltava kuljetuslaatikoissa, kunnes munat poistetaan laatikoista luokittelua, merkitsemistä, pakkaamista tai jatkojalostusta varten.

8 artikla

Munien merkitseminen rajat ylittävää toimittamista varten

1.   Muniin, jotka toimitetaan tuotantopaikasta toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle kerääjälle tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan pakkaamoon tai muuhun kuin elintarvikealan yritykseen, on merkittävä tuottajakoodi ennen kuin ne poistuvat tuotantopaikasta.

2.   Jäsenvaltio, jonka alueella tuotantopaikka sijaitsee, voi myöntää poikkeuksen 1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta, jos tuottaja on tehnyt sopimuksen sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan pakkaamon kanssa, joka edellyttää tämän asetuksen mukaista merkitsemistä. Tällainen poikkeus voidaan myöntää ainoastaan kummankin asianomaisen toimijan pyynnöstä ja jäsenvaltion, jossa pakkaamo sijaitsee, kirjallisella ennakkohyväksynnällä. Tällöin lähetyksen mukana on oltava toimitussopimuksen jäljennös.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen toimitussopimusten keston on oltava vähintään yksi kuukausi.

4.   Asetuksen 24 artiklassa tarkoitetuille asianomaisten jäsenvaltioiden ja mahdollisen kauttakulkujäsenvaltion tarkastuslaitoksille on annettava ilmoitus ennen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen poikkeuksen myöntämistä.

5.   Toisessa jäsenvaltiossa kaupan pidettävät B-luokan munat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, ja tarvittaessa niissä on oltava tämän asetuksen 10 artiklan mukainen merkintä sen varmistamiseksi, että ne voidaan helposti erottaa A-luokan munista.

9 artikla

Tuottajakoodi

1.   Tuottajakoodin on koostuttava direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevassa 2 kohdassa säädetyistä luvuista ja kirjaimista. Sen on oltava selvästi näkyvissä, täydellisesti luettavissa ja vähintään 2 millimetriä korkea.

2.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 alakohdan säännösten soveltamista, jos säröillä olevia tai likaantuneita munia ei teknisistä syistä ole mahdollista merkitä, tuottajakoodin merkitseminen ei ole pakollista.

10 artikla

B-luokan munien merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun merkinnän on oltava halkaisijaltaan vähintään 12 millimetriä vähintään 5 millimetriä korkean B-kirjaimen ympärillä tai selvästi näkyvissä oleva värillinen, halkaisijaltaan vähintään 5 millimetriä oleva merkki.

11 artikla

Suoraan elintarviketeollisuuden käyttöön toimitettavien munien merkitseminen

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa toimijat niiden pyynnöstä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 alakohdassa vahvistetuista merkitsemisvelvollisuuksista, jos munat toimitetaan suoraan tuotantopaikasta elintarviketeollisuudelle.

12 artikla

Pakkausten merkitseminen

1.   A-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

pakkaamon koodi;

b)

laatuluokitus; A-luokan munat voidaan tunnistamista varten merkitä joko ilmaisulla ”A-luokka” tai kirjaimella ”A”, joko yksin tai yhdistettynä ilmaisuun ”tuore”;

c)

painoluokitus tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)

vähimmäissäilyvyysaika tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti;

e)

ilmaisu ”pestyjä munia” tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti pestyjen munien osalta;

f)

direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisena erityisenä säilytysedellytyksenä merkintä, jossa kuluttajia neuvotaan munat ostettuaan pitämään ne jäähdytettyinä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi A-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa tuotantotapa.

Tuotantotavan määrittelemiseksi voidaan käyttää ainoastaan seuraavia merkintöjä:

a)

perinteisen tuotantotavan osalta liitteessä I olevassa A osassa vahvistetut merkinnät ja ainoastaan, jos asianomaiset liitteessä II säädetyt edellytykset täyttyvät;

b)

luonnonmukaisen tuotantotavan osalta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (11) 2 artiklassa säädetyt merkinnät.

Tuottajakoodien merkitys on selitettävä pakkauksessa tai sen päällä.

Jos munivia kanoja pidetään tuotantojärjestelmissä direktiivin 1999/74/EY III luvussa säädettyjen vaatimusten mukaisesti, tuotantotapaa koskevaa merkintää voidaan täydentää jollakin tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa luetelluista merkinnöistä.

3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltaminen ei rajoita liitteessä II vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia laajempia kansallisia teknisiä toimenpiteitä, joita sovelletaan ainoastaan kyseisen jäsenvaltion tuottajiin, jos kyseiset toimenpiteet ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa.

4.   B-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

pakkaamon koodi;

b)

laatuluokitus; pakkauksissa on oltava joko ilmaisut ”B-luokka” tai kirjain ”B”;

c)

pakkauspäivä.

5.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää alueellaan tuotettujen munien pakkausten osalta päällysmerkintöjen kiinnittämistä siten, että ne rikkoutuvat pakkausta avattaessa.

13 artikla

Vähimmäissäilyvyysajan (parasta ennen -päiväyksen) merkitseminen

Direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuksi vähimmäissäilyvyysajaksi on vahvistettava enintään 28 päivää muninnasta. Jos munintajakso on ilmoitettu, vähimmäissäilyvyysaika on määritettävä kyseisen jakson ensimmäisestä päivästä alkaen.

14 artikla

Ilmaisulla ”ekstra” varustetut pakkaukset

1.   Ilmaisuja ”ekstra” tai ”ekstra tuore” voidaan käyttää A-luokan munien pakkauksissa täydentävänä laatumerkintänä muninnan jälkeiseen yhdeksänteen päivään asti.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettuja ilmaisuja käytetään, munintapäivä ja 9 päivän määräaika on ilmoitettava pakkauksessa siten, että se on selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa.

15 artikla

Munivien kanojen ruokintatavan merkitseminen

Munivien kanojen ruokintatapaa koskevaa merkintää käytettäessä sovelletaan seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

a)

vilja voidaan mainita rehun ainesosana ainoastaan, jos viljan osuus on vähintään 60 prosenttia rehuseoksen painosta ja tästä enintään 15 prosenttia voi olla viljan sivutuotteita;

b)

rajoittamatta a alakohdassa tarkoitetun 60 prosentin vähimmäisvaatimuksen soveltamista, jos viitataan erityiseen viljalajiin, sen osuuden on oltava vähintään 30 prosenttia käytetystä rehuseoksesta. Jos viitataan useampaan kuin yhteen viljalajiin, niiden kunkin osuuden rehuseoksessa on oltava vähintään 5 prosenttia käytetystä rehuseoksesta.

16 artikla

Irtomyynnin yhteydessä ilmoitettavat tiedot

Munien irtomyynnin yhteydessä on annettava seuraavat tiedot siten, että ne ovat kuluttajalle selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa:

a)

laatuluokitus;

b)

edellä olevan 4 artiklan mukainen painoluokitus;

c)

edellä olevan 12 artiklan 2 kohdan mukaista tuotantotapaa vastaava merkintä;

d)

tuottajakoodia koskeva selitys;

e)

vähimmäissäilyvyysaika.

17 artikla

Pakkausten laatu

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevassa X luvussa säädettyjen vaatimusten soveltamista, pakkausten on oltava iskunkestäviä, kuivia, puhtaita ja hyväkuntoisia, ja ne on valmistettava materiaalista, joka suojaa munia ulkopuolisilta hajuilta ja laadun heikentymisriskiltä.

18 artikla

Teollisuuden käyttöön tarkoitetut munat

Teollisuuden käyttöön tarkoitetut munat on pidettävä kaupan pakkauksissa, joissa on punainen nauha tai etiketti.

Nauhoissa ja etiketeissä on oltava

a)

toimijan, jolle munat on tarkoitettu, nimi ja osoite;

b)

munat lähettäneen toimijan nimi ja osoite;

c)

ilmaisu ”teollisuusmunia” 2 senttimetrin korkuisin suuraakkosin, sekä ilmaisu ”ihmisravinnoksi soveltumattomia” vähintään 8 millimetrin korkuisin kirjaimin.

19 artikla

Uudelleen pakkaaminen

Ainoastaan pakkaamot saavat pakata A-luokan munia uudelleen. Kussakin pakkauksessa saa olla munia ainoastaan yhdestä erästä.

20 artikla

Tuottajien pitämät rekisterit

1.   Tuottajien on kirjattava tiedot tuotantotavoista ja täsmennettävä kunkin käytetyn tuotantotavan osalta

a)

munivien kanojen hankintapäivä ja -ikä sekä lukumäärä;

b)

kanojen poistopäivät ja -määrät;

c)

päivittäinen munantuotanto;

d)

päivittäin myytyjen tai muulla tavoin päivittäin toimitettujen munien määrä ja/tai paino;

e)

ostajien nimet ja osoitteet.

2.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä I olevan A.III osan vaatimusten soveltamista, jos ruokintatapa ilmoitetaan tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti, tuottajien on kirjattava seuraavat tiedot ja täsmennettävä kunkin ruokintatavan osalta

a)

toimitetun tai paikalla sekoitetun rehun määrä ja tyyppi;

b)

rehun toimituspäivä.

3.   Jos tuottaja harjoittaa yksittäisessä tuotantopaikassa eri tuotantotapoja, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on eriteltävä kanaloittain.

4.   Tämän artiklan soveltamiseksi tuottaja voi myynti- ja toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot.

21 artikla

Kerääjien pitämät rekisterit

1.   Kerääjien on kirjattava erikseen tuotantotapa- ja päiväkohtaisesti seuraavat tiedot:

a)

kultakin tuottajalta keräämiensä munien määrä, tuottajan nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso;

b)

asianomaisiin pakkaamoihin toimitettujen munien määrä eriteltyinä tuottajan mukaan, pakkaamon nimi, osoite, pakkaamokoodi sekä munintapäivä tai -jakso.

2.   Tämän artiklan soveltamiseksi kerääjä voi myynti- tai toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 kohdan mukaiset tiedot.

22 artikla

Pakkaamoiden pitämät rekisterit

1.   Pakkaamoiden on kirjattava erikseen tuotantotapa- ja päiväkohtaisesti seuraavat tiedot:

a)

kultakin tuottajalta vastaanottamiensa luokittelemattomien munien määrät, tuottajan nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso;

b)

munien luokittelun jälkeen määrät laatu- ja painoluokittain;

c)

muista pakkaamoista tulevien luokiteltujen munien määrät ja kyseisten pakkaamoiden koodi ja munien vähimmäissäilyvyysaika;

d)

luokittelemattomien, toisiin pakkaamoihin lähetettyjen munien määrät tuottajan mukaan eriteltyinä sekä näiden pakkaamoiden koodi sekä munintapäivä tai -jakso;

e)

toimitettujen munien määrä ja/tai paino eriteltynä laatu- ja painoluokan mukaan sekä B-luokan munien osalta pakkauspäivän ja A-luokan munien osalta vähimmäissäilyvyysajan sekä ostajan mukaan (ostajan nimi ja osoite on ilmoitettava).

Pakkaamoiden on päivitettävä fyysinen varastokirjanpito viikoittain.

2.   Jos A-luokan muniin ja niiden pakkauksiin on merkitty munivien kanojen ruokintatapa 15 artiklan mukaisesti, tällaisia merkintöjä käyttävien pakkaamoiden on pidettävä erillistä rekisteriä 1 kohdan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi pakkaamot voivat myynti- ja toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot.

23 artikla

Rekisterien säilyttämistä koskevat määräajat

Edellä 7 artiklan 2 kohdassa sekä 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitetut rekisterit ja asiakirjat on säilytettävä vähintään 12 kuukautta niiden laatimispäivästä.

24 artikla

Tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tarkastuslaitokset, jotka valvovat tämän asetuksen noudattamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastuslaitosten on tarkastettava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa. Pistokokeiden lisäksi tarkastuksia on tehtävä riskianalyysin perusteella ottaen huomioon asianomaisen laitoksen tyyppi ja tuotantomäärä samoin kuin tiedot, jotka koskevat toimijan aiempaa munien kaupan pitämiseen sovellettavien vaatimusten noudattamista.

3.   Kolmansista maista tapahtuvan A-luokan munien tuonnin osalta 2 kohdassa säädetyt tarkastukset on tehtävä tulliselvityksen yhteydessä ja ennen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta.

Kolmansista maista tuodut B-luokan munat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos tulliselvityksen yhteydessä on tarkistettu, että niiden lopullinen käyttötarkoitus on teollinen.

4.   Pistokokeiden lisäksi toimijat on tarkastettava tarkastuslaitosten riskianalyysin perusteella määrittelemin väliajoin 2 kohdan mukaisesti ja huomioon on otettava vähintään

a)

aikaisempien tarkastusten tulokset;

b)

munien kaupan pitämisen kanavien monitahoisuus;

c)

tuotantotavan mukainen jaottelu tuotanto- tai pakkauslaitoksessa;

d)

tuotanto- tai pakkausmäärien suuruus;

e)

tuotettujen tai käsiteltyjen munien tyypin tai kaupan pitämisen menetelmän merkittävät muutokset edeltäviin vuosiin nähden.

5.   Tarkastukset on tehtävä säännöllisesti ja ennalta ilmoittamatta. Jäljempänä 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettujen rekisterien on oltava välittömästi tarkastuslaitosten käytettävissä niiden pyynnöstä.

25 artikla

Laiminlyöntiä koskevat päätökset

1.   Tarkastuslaitosten 24 artiklassa säädettyjen tarkastusten jälkeen tekemät, tämän asetuksen laiminlyöntiä koskevat päätökset on tehtävä koko tarkastetun erän osalta.

2.   Jos tarkastettua erää ei pidetä tämän asetuksen mukaisena, tarkastuslaitoksen on kiellettävä sen kaupan pitäminen, tai jos erä on lähtöisin kolmannesta maasta, sen maahantuonti, kunnes voidaan ja sikäli kuin ei voida osoittaa, että erä on saatettu vastaamaan tätä asetusta.

3.   Tarkastuksen tehneen tarkastuslaitoksen on varmistettava, että hylätty erä on saatettu tai saatetaan tämän asetuksen mukaiseksi.

26 artikla

Sallitut laatuvirheet

1.   A-luokan munaeriä tarkastettaessa sallitaan seuraavat poikkeamat:

a)

pakkaamossa juuri ennen lähettämistä: 5 prosenttia laatuvirheellisiä munia;

b)

muissa kaupan pitämisen vaiheissa: 7 prosenttia laatuvirheellisiä munia.

2.   Pidettäessä kaupan merkinnöillä ”ekstra” tai ”ekstra tuore” varustettuja munia ilmatilan korkeuden poikkeamia ei sallita tarkastuksen yhteydessä pakkaus- tai tuontivaiheessa.

3.   Jos tarkastettavassa erässä on alle 180 munaa, 1 kohdassa säädetyt prosenttiluvut on kaksinkertaistettava.

27 artikla

Munien painoa koskevat sallitut poikkeamat

1.   Asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädettyä tapausta lukuun ottamatta A-luokan munaerien tarkastuksen yhteydessä hyväksytään tietty munan yksikköpainon poikkeama. Erässä saa olla enintään 10 prosenttia pakkaukseen merkittyä painoluokkaa alempaan tai ylempään painoluokkaan kuuluvia munia, mutta kuitenkin enintään 5 prosenttia alempaan painoluokkaan kuuluvia munia.

2.   Jos tarkastettavassa erässä on alle 180 munaa, 1 kohdassa säädetyt prosenttiluvut on kaksinkertaistettava.

28 artikla

Munien merkitsemistä koskevat sallitut poikkeamat

Erien ja pakkausten tarkastusten yhteydessä sallitaan 20 prosenttia munia, joiden merkinnät ovat lukukelvottomia.

29 artikla

Kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetut munat

Kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetuilta pakatuilta munilta saatetaan edellyttää eri vaatimusten täyttämistä kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV ja tässä asetuksessa säädettyjen laatua, merkitsemistä ja päällysmerkintöjä koskevien vaatimusten tai lisävaatimusten täyttämistä.

30 artikla

Tuodut munat

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan IV kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuun vastaavuuden arviointiin on sisällyttävä arviointi siitä, täyttävätkö asianomaisen kolmannen maan toimijat tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Arviointia on päivitettävä säännöllisin väliajoin.

Komissio julkaisee arvioinnin tulokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Kolmansista maista tuodut munat on merkittävä alkuperämaassa selkeästi näkyvällä ja täydellisesti luettavissa olevalla tavalla ISO 3166 -maakoodilla.

3.   Pakkauksissa, jotka sisältävät sellaisista maista tuotuja munia, jotka eivät voi riittävällä tavalla taata asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan IV kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, on niiden ulkopinnalla oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

alkuperämaa;

b)

tuotantotapana merkintä ”Ei EY:n vaatimusten mukaisia”.

31 artikla

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköisesti ennen kunkin vuoden 1 päivää huhtikuuta tuotantopaikkojen määrä tuotantotavan mukaan eriteltynä, mukaan luettuna tuotantolaitoksen enimmäiskapasiteetti sen mukaan, kuinka monta lintua tuotantolaitoksessa voidaan enintään pitää kerrallaan.

32 artikla

Rikkomisten ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköisesti viiden työpäivän kuluessa tarkastuslaitosten havaitsemat rikkomiset tai niitä koskevat vakavat epäilyt, jotka saattavat vaikuttaa munien kauppaan yhteisössä. Yhteisön kauppaan vaikuttavat erityisesti niiden toimijoiden vakavat rikkomiset, jotka tuottavat tai pitävät munia kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

33 artikla

Ranskan merentakaisia departementteja koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, Ranskan merentakaisissa departementeissa vähittäiskauppaan tarkoitetut munat voidaan lähettää kyseisiin departementteihin jäähdytettyinä. Tällöin viimeistä myyntipäivää voidaan jatkaa 33 päivään asti.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pakkauksen ulkopinnalla on oltava 12 ja 16 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi ilmaisu ”Jäähdytettyjä munia” sekä jäähdyttämistä koskevat tiedot.

”Jäähdytettyjen munien” tunnusmerkintä on tasasivuinen kolmio, jonka sivut ovat vähintään 10 millimetrin pituiset.

34 artikla

Eräitä Suomen alueita koskevat poikkeukset

Liitteessä III luetelluilla alueilla tuottajien suoraan vähittäiskauppoihin myymät munat vapautetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteen XIV ja tämän asetuksen vaatimuksista. Tuotantotapa on kuitenkin ilmoitettava asianmukaisesti tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan c alakohdan mukaisesti.

35 artikla

Vapaaehtoisia merkintöjä koskevien käytäntöjen arviointi

Komissio arvioi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 vapaaehtoisten merkintöjen käyttöä 12 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti tutkiakseen, onko merkinnöistä tehtävä pakollisia.

36 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava niitä seuraamuksia, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, koskevat säännöt ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

37 artikla

Tiedonannot

Jäsenvaltioiden ja komission on toimitettava toisilleen tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

38 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 557/2007 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen ja asetukseen (EY) N:o 1028/2006 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

39 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Asetuksen 33 artiklaa sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 186, 7.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 132, 24.5.2007, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1336/2007 (EUVL L 298, 16.11.2007, s. 3).

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  The EFSA Journal (2005) 269, s. 1.

(7)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/68/EY (EUVL L 310, 28.11.2007, s. 11).

(8)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 202/2008 (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 17).

(9)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53. Drektiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  EYVL L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.


LIITE I

A OSA

Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut merkinnät

Kielikoodi

1

2

3

BG

”Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

”Яйца от кокошки – подово отглеждане”

”Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

”Huevos de gallinas camperas”

”Huevos de gallinas criadas en el suelo”

”Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

”Vejce nosnic ve volném výběhu”

”Vejce nosnic v halách”

”Vejce nosnic v klecích”

DA

”Frilandsæg”

”Skrabeæg”

”Buræg”

DE

”Eier aus Freilandhaltung”

”Eier aus Bodenhaltung”

”Eier aus Käfighaltung”

ET

”Vabalt peetavate kanade munad”

”Õrrekanade munad”

”Puuris peetavate kanade munad”

EL

”Αυγά ελεύθερης βοσκής”

”Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

”Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

”Free range eggs”

”Barn eggs”

”Eggs from caged hens”

FR

”Œufs de poules élevées en plein air”

”Œufs de poules élevées au sol”

”Œufs de poules élevées en cage”

GA

”Uibheacha saor-raoin”

”Uibheacha sciobóil”

”Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

”Uova da allevamento all'aperto”

”Uova da allevamento a terra”

”Uova da allevamento in gabbie”

LV

”Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

”Kūtī dētas olas”

”Sprostos dētas olas”

LT

”Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

”Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

”Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

”Szabad tartásban termelt tojás”

”Alternatív tartásban termelt tojás”

”Ketreces tartásból származó tojás”

MT

”Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

”Eieren van hennen met vrije uitloop”

”Scharreleieren”

”Kooieieren”

PL

”Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

”Jaja z chowu ściółkowego”

”Jaja z chowu klatkowego”

PT

”Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

”Ovos de galinhas criadas no solo”

”Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

”Ouă de găini crescute în aer liber”

”Ouă de găini crescute în hale la sol”

”Ouă de găini crescute în baterii”

SK

”Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

”Vajcia z podostieľkového chovu”

”Vajcia z klietkového chovu”

SL

”Jajca iz proste reje”

”Jajca iz hlevske reje”

”Jajca iz baterijske reje”

FI

”Ulkokanojen munia”

”Lattiakanojen munia”

”Häkkikanojen munia”

SV

”Ägg från utehöns”

”Ägg från frigående höns inomhus”

”Ägg från burhöns”


B OSA

Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut merkinnät

Kielikoodi

 

BG

”Уголемени клетки”

ES

”Jaulas acondicionadas”

CS

”Obohacené klece”

DA

”Stimulusberigede bure”

DE

”ausgestalteter Käfig”

ET

”Täiustatud puurid”

EL

”Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

”Enriched cages”

FR

”Cages aménagées”

GA

”Cásanna Saibhrithe”

IT

”Gabbie attrezzate”

LV

”Uzlaboti būri”

LT

”Pagerinti narveliai”

HU

”Feljavított ketrecek”

MT

”Gaġeg arrikkiti”

NL

”Aangepaste kooi” of ”Verrijkte kooi”

PL

”Klatki ulepszone”

PT

”Gaiolas melhoradas”

RO

”Cuști îmbunătățite”

SK

”Obohatené klietky”

SL

”Obogatene kletke”

FI

”Varustellut häkit”

SV

”Inredd bur”


LIITE II

Tuotantojärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset munivien kanojen eri tuotantotapojen osalta

1.

’Ulkokanojen munat’ on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

Erityisesti seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

kanoilla on oltava päivällä jatkuvasti mahdollisuus liikkua laidunalueella; tämä vaatimus ei kuitenkaan estä tuottajaa rajoittamasta pääsyä laidunalueelle tietyksi ajaksi aamulla tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön ja hyvän kotieläintuotannon käytäntöjen mukaisesti.

Jos asetetaan muita rajoituksia, yhteisön lainsäädäntöön perustuvilla rajoituksilla, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi asetetut eläinlääkinnälliset rajoitukset mukaan luettuina, joilla rajoitetaan siipikarjan pääsyä laidunalueelle, munia voidaan edelleen pitää kaupan ”ulkokanalan munina” rajoituksen ajan, muttei missään olosuhteissa enempää kuin 12 viikkoa;

b)

laidunalueen, jolle kanat pääsevät, on oltava enimmäkseen kasvillisuuden peitossa, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin hedelmätarhana, metsämaana, ja jos toimivaltaiset viranomaiset sen sallivat, karjanlaitumena;

c)

laidunalueen eläintiheys saa olla enintään 2 500 kanaa käytettävissä olevan alan hehtaaria kohden tai enintään yksi kana neljää neliömetriä kohden; kuitenkin silloin, kun käytettävissä oleva ala on vähintään 10 neliömetriä kanaa kohden ja kun harjoitetaan laidunkiertoa ja kanat pääsevät liikkumaan vapaasti koko laidunalueella kanaparven koko elinkaaren ajan, jokaisella laidunlohkolla on aina oltava tilaa vähintään 2,5 neliömetriä kanaa kohden;

d)

laidunalueen säde saa olla enintään 150 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta; säde voi kuitenkin olla enintään 350 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta, jos laidunalueella on direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja katoksia riittävästi ja tasaisesti sijoitettuina siten, että hehtaaria kohden on vähintään neljä katosta.

2.

’Lattiakanojen munat’ on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

3.

’Häkkikanojen munat’ on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään

a)

direktiivin 1999/74/EY 5 artiklassa vahvistetut edellytykset 31 päivään joulukuuta 2011 asti; tai

b)

direktiivin 1999/74/EY 6 artiklassa vahvistetut edellytykset.

4.

Jäsenvaltiot voivat sallia alle 350 munivan kanan tai siitostarkoituksiin pidettävien munivien kanojen tuotantolaitoksiin tämän liitteen 1 ja 2 kohdan suhteen sovellettavat poikkeukset direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan toisen virkkeen ja e alakohdan, 2 alakohdan sekä 3 alakohdan a alakohdan i alakohdan ja b alakohdan i alakohdan osalta.


LIITE III

Asetuksen 34 artiklassa tarkoitetut Suomen alueet

Seuraavat läänit:

Lappi,

Oulu,

Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat,

Ahvenanmaa.


LIITE IV

Asetuksen 38 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1028/2006

Asetus (EY) N:o 557/2007

Tämä asetus

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan toisen kohdan johdantolause

1 artiklan toisen kohdan johdantolause

1 artiklan toisen kohdan a–j alakohta

1 artiklan toisen kohdan a–j alakohta

2 artiklan 1–9 kohta

1 artiklan toisen kohdan k–s alakohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artiklan 2 kohta

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

19 artikla

20 artikla

20 artikla

21 artikla

21 artikla

22 artikla

22 artikla

23 artikla

23 artikla

7 artikla

24 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

24 artikla

24 artiklan 4 ja 5 kohta

25 artikla

25 artikla

26 artikla

26 artikla

27 artikla

27 artikla

28 artikla

28 artikla

29 artikla

29 artikla

30 artikla

30 artikla

31 artikla

31 artikla

32 artikla

32 artikla

33 artikla

33 artikla

34 artikla

34 artikla

35 artikla

35 artikla

8 artikla

36 artikla

9 artikla

37 artikla

36 artikla

38 artikla

37 artikla

39 artikla

LIITE I

LIITE I

LIITE II

LIITE II

LIITE III

LIITE III

LIITE IV

LIITE IV

LIITE V