20.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 569/2008,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2008,

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

sekä katsoo, että perustamissopimuksen 75 artiklaan perustuvista yhteisön säännöistä tiettyjen yhteisön sisäiseen maaliikenteeseen kohdistuvien syrjinnän muotojen poistamiseksi on säädetty asetuksessa N:o 11 (2). Kyseistä asetusta olisi yksinkertaistettava yrityksille koituvan hallinnollisen rasitteen keventämiseksi poistamalla siitä vanhentuneet ja tarpeettomat vaatimukset, etenkin vaatimus tiettyjen tietojen tallentamisesta paperille, koska kyseiset tiedot ovat teknisen kehityksen myötä nykyisin saatavilla liikenteenharjoittajien kirjanpitojärjestelmissä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus N:o 11 seuraavasti:

1)

Poistetaan 5 artikla.

2)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan viides ja kuudes luetelmakohta;

b)

poistetaan 2 kohdan kolmas virke;

c)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Liikenteenharjoittajien ei tarvitse ottaa käyttöön uusia asiakirjoja, jos jo olemassa olevissa asiakirjoissa, kuten rahtikirjoissa tai muissa kuljetusasiakirjoissa, on kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja jos niiden ja liikenteenharjoittajien kirjaus- ja kirjanpitojärjestelmien perusteella voidaan toimittaa täydellinen kuljetusmaksujen ja -ehtojen tarkastus perustamissopimuksen 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun syrjinnän poistamiseksi tai välttämiseksi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  EUVL C 175, 27.7.2007, s. 37.

(2)  EYVL 52, 16.8.1960, s. 1121/60 (Suomenkielinen erityispainos Alue 7 Nide 1 s. 23). Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3626/84 (EYVL L 335, 22.12.1984, s. 4).