12.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 524/2008,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta sen määräajan osalta, jonka kuluessa uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin tarjouskilpailulla myyty viininvalmistuksesta peräisin oleva alkoholi on käytettävä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) vahvistetaan muun muassa interventioelinten hallussa olevien, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista saadun alkoholin varastojen myyntiä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 80 artiklassa säädetään tarjouskilpailuista viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin, jotta yhteisön viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin varastot pienentyisivät ja jotta yhteisössä voitaisiin toteuttaa pienimuotoisia teollisuushankkeita tai jalostaa teollisiin tarkoituksiin vietäväksi tarkoitettuja tavaroita.

(3)

Vuonna 2006 alkoholia myytiin uusiin teollisiin tarkoituksiin niin suuria määriä, että asetuksen (EY) N:o 1623/2000 85 artiklan 5 kohdassa säädetty kahden vuoden määräaika, jonka kuluessa tarjouskilpailun voittajien on käytettävä ostettu alkoholi, on osoittautunut liian lyhyeksi. Tätä aikaa olisi pidennettävä vuodella.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1623/2000 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1623/2000 85 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tarjouskilpailulla myyty alkoholi on käytettävä kokonaisuudessaan kolmen vuoden kuluessa ensimmäisestä siirrosta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1433/2007 (EUVL L 320, 6.12.2007, s. 18).