4.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/238


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 454/2008,

annettu 21 päivänä toukokuuta 2008,

lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta siirtymäkauden pidentämisen osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 (3) säädetään lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja näiden kuljetusten valvontaa koskevista säännöistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklassa säädetään lisäksi, että mainitun asetuksen voimaantulopäivästä lukien viiden vuoden siirtymäkauden ajan sovelletaan lemmikkikissojen ja -koirien tuontiin Irlannin, Maltan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueille erityisvaatimuksia ottaen huomioon näissä jäsenvaltioissa esiintyvä erityinen raivotautitilanne.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot, joilla on asetuksen voimaantulopäivänä voimassa olevia erityismääräyksiä rakkulamatotaudin ja puutiaisen valvomiseksi, voivat kyseisestä ajankohdasta lukien viiden vuoden siirtymäkauden ajan edellyttää kyseisten vaatimusten noudattamista alueelleen tuotavien lemmikkieläinten suhteen. Suomi, Irlanti, Malta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta soveltavat rakkulamatotautia koskevia erityisiä maahantulomääräyksiä. Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta edellyttävät, että lemmikkikoirat ja -kissat ovat saaneet lisälääkityksen puutiaista vastaan, mistä on oltava todistus eläinpassissa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 ja 16 artiklassa säädettyjen siirtymäkauden järjestelyjen voimassaolo päättyy 3 päivänä heinäkuuta 2008. Mainitun asetuksen 23 artiklassa säädetään, että siirtymäkauden järjestelyjä on tarkasteltava uudelleen ennen siirtymäkauden päättymistä.

(5)

Komissiota on pyydetty tätä varten asetuksen (EY) N:o 998/2003 23 artiklan nojalla antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 1 päivää helmikuuta 2007 kertomus serologisen kokeen säilyttämistarpeesta sekä asianmukaiset ehdotukset kyseisen asetuksen 6, 8 ja 16 artiklassa säädettyjen siirtymäkauden järjestelyjen jälkeen sovellettavasta järjestelystä. Kertomus olisi laadittava tähän mennessä saadun kokemuksen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteelliseen lausuntoon perustuvan riskinarvioinnin perusteella.

(6)

EFSA antoi komission pyynnöstä tieteellisen lausunnon, jotta komissio voi ehdottaa tarkoituksenmukaisia ja tieteelliseen tietoon perustuvia muutoksia asetukseen (EY) N:o 998/2003. Lisäksi komission oli otettava huomioon kyseisen asetuksen 6, 8 ja 16 artiklan täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella laaditut jäsenvaltioiden raportit.

(7)

Komission kertomuksen antaminen on kuitenkin viivästynyt, koska tieteellinen arviointi on kestänyt arvioitua pidempään. Jotta kertomuksen päätelmät voidaan ottaa riittävällä tavalla huomioon, siirtymäkauden järjestelyjen voimassaoloa olisi pidennettävä.

(8)

Asetus (EY) N:o 998/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 998/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”1.   Liitteessä I olevassa A osassa tarkoitettujen lemmikkieläinten tuontiin Irlantiin, Maltaan, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2010 asti seuraavia vaatimuksia:”

2)

Korvataan 16 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Suomi, Irlanti, Malta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat rakkulamatotaudin sekä Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta puutiaisen osalta edellyttää 30 päivään kesäkuuta 2010 asti alueelleen tuotavien lemmikkieläinten osalta tämän asetuksen voimaantulopäivänä voimassa olevien erityismääräysten noudattamista.”

3)

Korvataan 23 artiklassa päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2008” päivämäärällä ”1 päivästä heinäkuuta 2010”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä toukokuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  Lausunto annettu 12. joulukuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. huhtikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. toukokuuta 2008.

(3)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 245/2007 (EUVL L 73, 13.3.2007, s. 9).