4.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/65


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 451/2008,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008,

uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 3696/93 (2) vahvistettiin Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA).

(2)

Teknologisen kehityksen ja talouden rakenteiden muutosten huomioimiseksi olisi vahvistettava ajantasainen CPA-luokitus.

(3)

Järjestämällä tuotteiden luokitus tuotantoprosessien mukaisesti vältytään toisiinsa liittymättömien luokitusjärjestelmien liialliselta lisääntymiseltä ja tuotteiden tunnistaminen kyseessä olevan tuottajan mukaan helpottuu.

(4)

On tarpeen luoda viitekehys, jonka avulla tuotantoa, kulutusta, ulkomaankauppaa ja liikennettä koskevia tilastotietoja voidaan verrata.

(5)

Ajan tasalla oleva CPA-luokitus on keskeisellä sijalla komission pyrkimyksissä yhteisön tilastojen parantamiseksi; entistä paremmin vertailukelpoisten ja tarkemmin kohdennettujen tietojen voidaan odottaa parantavan talouspolitiikan ohjausta yhteisön sekä kansallisella tasolla.

(6)

Sisämarkkinoiden toiminta edellyttää kansallisten ja yhteisön tilastotietojen keruuseen, välittämiseen ja julkaisemiseen sovellettavia tilastonormeja, jotta yritykset, rahoituslaitokset, viranomaiset ja muut sisämarkkinoiden toimijat saavat käyttöönsä luotettavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja. Tämän saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää, että CPA-luokituksen eri ryhmiä tulkitaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Luotettavat ja vertailukelpoiset tilastot ovat tarpeen yrityksille niiden kilpailukyvyn arvioimiseksi ja hyödyllisiä yhteisön toimielimille kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi.

(8)

Yhteisen tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistaminen ei sinällään velvoita jäsenvaltioita keräämään, julkaisemaan tai toimittamaan tietoja. Vain jos jäsenvaltiot käyttävät yhteisön luokitukseen kytkeytyviä tuoteluokituksia, on mahdollista saada yhtenäisiä tietoja niin luotettavasti, nopeasti, joustavasti ja yksityiskohtaisesti kuin sisämarkkinoiden hallinta edellyttää.

(9)

On tarkoituksenmukaista säätää, että jäsenvaltiot voivat kansallisia tarpeitaan varten sisällyttää kansallisiin luokituksiinsa CPA-luokitukseen perustuvia lisäjaotteluja.

(10)

Taloustilastojen kansainvälinen vertailukelpoisuus edellyttää, että jäsenvaltiot ja yhteisön toimielimet käyttävät tuoteluokituksia, jotka suoraan liittyvät Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomission hyväksymään Yhdistyneiden Kansakuntien yhteiseen tuoteluokitukseen (CPC, Ver. 2).

(11)

CPA-luokituksen käyttö edellyttää, että komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (3) perustettu tilasto-ohjelmakomitea erityisesti silloin, kun on kyse luokituksen täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista ja luokituksen muuttamisesta.

(12)

Uuden tilastollisen tuoteluokituksen vahvistamisen vuoksi erityisesti viittauksia CPA:han on tarpeen muuttaa. Siksi asetus (ETY) N:o 3696/93 on tarpeen kumota.

(13)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tarkistaa tilastollista toimialoittaista tuoteluokitusta teknisen ja taloudellisen kehityksen ottamiseksi huomioon ja sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten luokitusten kanssa. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia myös täydentämällä tätä asetusta uusilla osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(14)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on uuden CPA-luokituksen vahvistaminen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(15)

Tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan uusi yhteisön CPA-luokitus sen varmistamiseksi, että tiedot vastaavat taloudessa vallitsevaa tilannetta ja että kansalliset, yhteisön ja kansainväliset luokitukset ja siten kansalliset, yhteisön ja kansainväliset tilastot ovat keskenään vertailukelpoisia.

2.   ’Tuotteella’ tarkoitetaan taloudellisen toiminnan tuotoksia, joko tavaroita tai palveluja.

3.   Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan käytettäessä luokitusta tilastotarkoituksiin.

2 artikla

CPA:n tasot ja rakenne

1.   CPA-luokituksessa on

a)

ensimmäinen taso, joka käsittää nimikkeet, joiden tunnuksena on kirjainkoodi (pääluokka);

b)

toinen taso, joka käsittää nimikkeet, joiden tunnuksena on kaksi numeroa (2-numerotaso);

c)

kolmas taso, joka käsittää nimikkeet, joiden tunnuksena on kolme numeroa (3-numerotaso);

d)

neljäs taso, joka käsittää nimikkeet, joiden tunnuksena on neljä numeroa (4-numerotaso);

e)

viides taso, joka käsittää nimikkeet, joiden tunnuksena on viisi numeroa (5-numerotaso); ja

f)

kuudes taso, joka käsittää nimikkeet, joiden tunnuksena on kuusi numeroa (6-numerotaso).

2.   CPA-luokitus on tämän asetuksen liitteenä.

3 artikla

CPA:n käyttö

Komissio käyttää CPA-luokitusta kaikissa tilastoissa, joissa sovelletaan toimialoittaista tuoteluokittelua.

4 artikla

Kansalliset toimialoittaiset tuoteluokitukset

1.   Jäsenvaltiot voivat käyttää CPA-luokitusta muodostaakseen CPA-luokituksen alajaotteluun perustuvia yleisiä tai yksityiskohtaisia, kansallisia, erikoistuneita tai toiminnallisia sovellutuksia.

2.   Nämä luokitukset on liitettävä CPA-luokitukseen seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

CPA-luokitusta yleisemmät luokitukset muodostuvat CPA-luokituksen alajaottelun täsmällisistä uudelleenryhmittelyistä;

b)

CPA-luokitusta yksityiskohtaisemmat luokitukset muodostuvat osaluokista, jotka sisältyvät kokonaan CPA-luokituksen alajaotteluun.

Tämän kohdan mukaisesti saaduilla luokituksilla voi olla erilliset koodit.

3.   Jäsenvaltiot voivat käyttää CPA-luokitukseen perustuvaa kansallista toimialoittaista tuoteluokitusta. Niiden on siinä tapauksessa toimitettava komissiolle luonnokset kansallisten luokitusten määrittelyistä. Komissio tarkastaa kolmen kuukauden kuluessa luonnoksen vastaanottamisesta, että esitetty kansallinen luokitus on 2 kohdan mukainen, ja lähettää sen tiedoksi muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden kansallisissa luokituksissa on oltava kansallisen luokituksen ja CPA-luokituksen välinen vastaavuustaulukko.

5 artikla

Komission tehtävät

Komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa CPA-luokituksen levittämisestä ja ylläpidosta sekä sen käytön edistämisestä erityisesti

a)

laatimalla, päivittämällä ja julkaisemalla CPA-luokitukseen liittyviä selittäviä huomautuksia;

b)

laatimalla ja julkaisemalla CPA-luokituksen käyttöön liittyviä ohjeita;

c)

julkaisemalla vastaavuustaulukot, joista ilmenevät CPA:n uuden ja aikaisemman version, CPA:n aikaisemman version ja uuden version sekä CPA:n ja yhdistetyn nimikkeistön (CN) väliset vastaavuudet, siten kuin ne on esitetty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (5); ja

d)

pyrkimällä parantamaan yhdenmukaisuutta muiden luokitusten kanssa.

6 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Seuraavat tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja päivittämiseksi tarvittavat toimenpiteet hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

päätökset, jotka ovat tarpeen CPA-luokituksen täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien vuoksi, mukaan luettuna tuotteiden luokittelu tiettyihin luokkiin; sekä

b)

tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirtyminen CPA-luokituksen uuden version käyttöön tapahtuu täysin koordinoidusti.

2.   Seuraavat toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

CPA-luokituksen muuttaminen teknologian ja talouden muutosten ottamiseksi huomioon; sekä

b)

CPA-luokituksen muuttaminen luokituksen sovittamiseksi yhteen muiden taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa.

3.   Huomioon on otettava se periaate, että CPA:n päivittämisen hyötyjen on oltava kustannuksia suuremmat ja että lisäkustannusten ja -rasitteiden on oltava kohtuulliset.

7 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

8 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 3696/93 1 päivästä tammikuuta 2008.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 23 päivänä huhtikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. heinäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2008.

(2)  EYVL L 342, 31.12.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 360/2008 (EUVL L 111, 23.4.2008, s. 9).


LIITE

CPA 2008

((*) osa)

Tunnus

Nimike

CPC v. 2

A

MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET

 

01

Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut

 

01.1

Yksivuotiset viljelykasvit

 

01.11

Viljakasvit (pl. riisi), palkokasvit ja öljysiemenet

 

01.11.1

Vehnä

 

01.11.11

Durumvehnä

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Vehnä (pl. durumvehnä)

01111 (*)

01112

01.11.2

Maissi

 

01.11.20

Maissi

01121

01122

01.11.3

Ohra, ruis ja kaura

 

01.11.31

Ohra

01151

01152

01.11.32

Ruis

01161

01162

01.11.33

Kaura

01171

01172

01.11.4

Durra, hirssi ja muut viljat

 

01.11.41

Durra

01141

01142

01.11.42

Hirssi

01181

01182

01.11.49

Muut viljat

01190

01.11.5

Viljakasvien oljet ja akanat

 

01.11.50

Viljakasvien oljet ja akanat

01913

01.11.6

Vihreä palkovilja

 

01.11.61

Pavut, vihreät

01241

01.11.62

Herneet, vihreät

01242

01.11.69

Muu vihreä palkovilja

01249

01.11.7

Kuivattu palkovilja

 

01.11.71

Pavut, kuivatut

01701

01.11.72

Härkäpavut, kuivatut

01702

01.11.73

Kahviherneet, kuivatut

01703

01.11.74

Linssit, kuivatut

01704

01.11.75

Herneet, kuivatut

01705

01.11.79

Kuivatut palkokasvit, muualle luokittelemattomat

01709

01.11.8

Soijapavut, maapähkinät ja puuvillansiemenet

 

01.11.81

Soijapavut

01411

01412

01.11.82

Maapähkinät, kuorelliset

01421

01422

01.11.83

Maapähkinät, kuoritut

21421

01.11.84

Puuvillansiemenet

01431

01432

01.11.9

Muut öljysiemenet

 

01.11.91

Pellavansiemenet

01441

01.11.92

Sinapinsiemenet

01442

01.11.93

Rapsin- tai rypsinsiemenet

01443

01.11.94

Seesaminsiemenet

01444

01.11.95

Auringonkukansiemenet

01445

01.11.99

Muut öljysiemenet, muualle luokittelemattomat

01446

01449

01.12

Riisi, esikuorimaton

 

01.12.1

Riisi, esikuorimaton

 

01.12.10

Riisi, esikuorimaton

01131

01132

01.13

Vihannekset ja melonit, juurekset ja mukulat

 

01.13.1

Lehti tai varsivihannekset

 

01.13.11

Parsa

01211

01.13.12

Keräkaali

01212

01.13.13

Kukkakaali ja parsakaali

01213

01.13.14

Salaatit

01214 (*)

01.13.15

Sikurit ja endiivit

01214 (*)

01.13.16

Pinaatti

01215

01.13.17

Artisokka

01216

01.13.19

Muut lehti- tai varsivihannekset

01219

01.13.2

Melonit

 

01.13.21

Vesimelonit

01221

01.13.29

Muut melonit

01229

01.13.3

Muut hedelmän valmistavat vihannekset

 

01.13.31

Chilipippurit ja paprikat, vihreät (vain Capsicum-sukuiset)

01231

01.13.32

Kurkut

01232

01.13.33

Munakoisot

01233

01.13.34

Tomaatit

01234

01.13.39

Muut hedelmän valmistavat kasvikset, muualle luokittelemattomat

01235

01239

01.13.4

Juuri, sipuli tai mukulakasvit

 

01.13.41

Porkkanat ja nauriit

01251

01.13.42

Valkosipuli

01252

01.13.43

Kepasipulit

01253

01.13.44

Purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset

01254

01.13.49

Muut juuri-, sipuli- tai mukulakasvikset, vähän tärkkelystä tai inuliinia sisältävät

01259

01.13.5

Syötävät juuret ja mukulat, runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät

 

01.13.51

Perunat

01510

01.13.52

Bataatit

01591

01.13.53

Kassava

01592

01.13.59

Muut syötävät juuret ja mukulat, runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät

01593

01599

01.13.6

Kasvisten siemenet, ei kuitenkaan juurikkaansiemenet

 

01.13.60

Kasvisten siemenet, ei kuitenkaan juurikkaansiemenet

01260

01.13.7

Sokerijuurikas ja sokerijuurikkaan siemenet

 

01.13.71

Sokerijuurikas

01801

01.13.72

Sokerijuurikkaan siemenet

01803

01.13.8

Sienet ja multasienet (tryffelit)

 

01.13.80

Sienet ja multasienet (tryffelit)

01270

01.13.9

Kasvikset, tuoreet, muualle luokittelemattomat

 

01.13.90

Kasvikset, tuoreet, muualle luokittelemattomat

01290

01.14

Sokeriruoko

 

01.14.1

Sokeriruoko

 

01.14.10

Sokeriruoko

01802

01809

01.15

Valmistamaton tupakka

 

01.15.1

Valmistamaton tupakka

 

01.15.10

Valmistamaton tupakka

01970

25010

01.16

Kuitukasvit

 

01.16.1

Kuitukasvit

 

01.16.11

Puuvilla, puhdistettu tai puhdistamaton

01921

01.16.12

Juutti, kenaf ja muut niinitekstiilikuidut, raa’at tai liotetut (pl. pellava, hamppu ja rami)

01922

01.16.19

Pellava, hamppu ja muut kuitukasvit, raa’at, muualle luokittelemattomat

01929

01.19

Muut yksivuotiset viljelykasvit

 

01.19.1

Rehukasvit

 

01.19.10

Rehukasvit

01911

01912

01919

01.19.2

Leikkokukat ja kukannuput; kukkien siemenet

 

01.19.21

Leikkokukat ja kukannuput

01962

01.19.22

Kukkien siemenet

01963

01.19.3

Juurikkaansiemenet, rehukasvien siemenet; muut raa’at kasviaineet

 

01.19.31

Juurikkaansiemenet, ei kuitenkaan sokerijuurikkaan siemenet, ja rehukasvien siemenet

01940

01.19.39

Raa’at kasviaineet, muualle luokittelemattomat

01990

01.2

Monivuotiset viljelykasvit

 

01.21

Viinirypäleet

 

01.21.1

Viinirypäleet

 

01.21.11

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

01330 (*)

01.21.12

Muut viinirypäleet, tuoreet

01330 (*)

01.22

Trooppiset ja subtrooppiset hedelmät

 

01.22.1

Trooppiset ja subtrooppiset hedelmät

 

01.22.11

Avokadot

01311

01.22.12

Banaanit, jauhobanaanit ja vastaavat

01312

01313

01.22.13

Taatelit

01314

01.22.14

Viikunat

01315

01.22.19

Muut trooppiset ja subtrooppiset hedelmät

01316

01317

01318

01319

01.23

Sitrushedelmät

 

01.23.1

Sitrushedelmät

 

01.23.11

Pomelot ja greipit

01321

01.23.12

Sitruunat ja limetit

01322

01.23.13

Appelsiinit

01323

01.23.14

Tangeriinit, mandariinit, klementiinit

01324

01.23.19

Muut sitrushedelmät

01329

01.24

Kota- ja kivihedelmät

 

01.24.1

Omenat

 

01.24.10

Omenat

01351

01.24.2

Muut kota- ja kivihedelmät

 

01.24.21

Päärynät

01352 (*)

01.24.22

Kvittenit

01352 (*)

01.24.23

Aprikoosit

01353

01.24.24

Kirsikat

01354

01.24.25

Persikat

01355 (*)

01.24.26

Nektariinit

01355 (*)

01.24.27

Luumut

01356 (*)

01.24.28

Oratuomenmarjat

01356 (*)

01.24.29

Muut kota- ja kivihedelmät, muualle luokittelemattomat

01359

01.25

Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät sekä pähkinät

 

01.25.1

Marjat ja Vaccinium-suvun hedelmät

 

01.25.11

Kiivit

01342

01.25.12

Vadelmat

01343

01.25.13

Mansikat

01344

01.25.19

Muut marjat, Vaccinium-suvun hedelmät, muualle luokittelemattomat

01341

01349

01.25.2

Hedelmänsiemenet

 

01.25.20

Hedelmänsiemenet

01360

01.25.3

Pähkinät, ei kuitenkaan luonnonvaraiset syötävät pähkinät, maapähkinät ja kookospähkinät

 

01.25.31

Mantelit

01371

21422

01.25.32

Kastanjat

01373

21429 (*)

01.25.33

Hasselpähkinät

01374

21423

01.25.34

Pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

01375

21429 (*)

01.25.35

Saksanpähkinät

01376

21429 (*)

01.25.39

Muut pähkinät, ei kuitenkaan luonnonvaraiset syötävät pähkinät, maapähkinät ja kookospähkinät

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät, muualle luokittelemattomat

 

01.25.90

Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät, muualle luokittelemattomat

01391

01399

01.26

Öljypitoiset hedelmät

 

01.26.1

Oliivit

 

01.26.11

Syötäväksi tarkoitetut oliivit

01450 (*)

01.26.12

Oliiviöljyn tuotantoon tarkoitetut oliivit

01450 (*)

01.26.2

Kookospähkinät

 

01.26.20

Kookospähkinät

01460

21429 (*)

01.26.9

Muut öljypitoiset hedelmät

 

01.26.90

Muut öljypitoiset hedelmät

01491

01499

01.27

Juomakasvit

 

01.27.1

Juomakasvit

 

01.27.11

Kahvipavut, paahtamattomat

01610

01.27.12

Teelehdet

01620

01.27.13

Matelehdet

01630

01.27.14

Kaakaopavut

01640

01.28

Maustekasvit; aromi-, rohdos- ja lääkekasvit

 

01.28.1

Maustekasvit, muut kuin jalostetut

 

01.28.11

Pippuri (piper spp.), raaka

01651

01.28.12

Chilipippurit ja paprikat, kuivat (capsicum spp.), raa’at

01652

01.28.13

Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma, raaka

01653

01.28.14

Anis, tähtianis, korianteri, roomankumina, kumina, fenkoli (saksankumina) ja katajanmarjat, raa’at

01654

01.28.15

Kaneli (canella), raaka

01655

01.28.16

Mausteneilikka (kokonaiset kukkavarret), raaka

01656

01.28.17

Inkivääri, kuivattu, raaka

01657

01.28.18

Vanilja, raaka

01658

01.28.19

Muut maustekasvit, muut kuin jalostetut

01690

01.28.2

Humala

 

01.28.20

Humala

01659

01.28.3

Kasvit, joita käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteishävitteisiin, sienihävitteisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin

 

01.28.30

Kasvit, joita käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteishävitteisiin, sienihävitteisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin

01930 (*)

01.29

Muut monivuotiset viljelykasvit

 

01.29.1

Luonnonkumi

 

01.29.10

Luonnonkumi

01950

01.29.2

Joulupuut (ei ruukussa)

 

01.29.20

Joulupuut (ei ruukussa)

03241

01.29.3

Kasviaineet, joita käytetään pääasiassa palmikointiin tai punontaan, täytteenä tai pehmusteena taikka värjäykseen tai parkitukseen

 

01.29.30

Kasviaineet, joita käytetään pääasiassa palmikointiin tai punontaan, täytteenä tai pehmusteena taikka värjäykseen tai parkitukseen

03250

01.3

Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto

 

01.30

Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto

 

01.30.1

Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto

 

01.30.10

Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto

01961 (*)

01.4

Elävät eläimet ja eläintuotteet

 

01.41

Elävä lypsykarja ja lypsykarjan raaka maito

 

01.41.1

Elävä lypsykarja

 

01.41.10

Elävä lypsykarja

0211 (*)

01.41.2

Lypsykarjan maito, raaka

 

01.41.20

Lypsykarjan maito, raaka

0221

01.42

Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit ja niiden siemenneste

 

01.42.1

Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit

 

01.42.11

Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit (pl. vasikat)

0211 (*)

01.42.12

Nautaeläinten ja puhvelin vasikat, elävät

0211 (*)

01.42.2

Nautaeläinten ja puhvelin siemenneste

 

01.42.20

Nautaeläinten ja puhvelin siemenneste

02411

01.43

Elävät hevoset ja muut hevoseläimet

 

01.43.1

Elävät hevoset ja muut hevoseläimet

 

01.43.10

Elävät hevoset ja muut hevoseläimet

02130

01.44

Elävät kamelit ja kamelieläimet

 

01.44.1

Elävät kamelit ja kamelieläimet

 

01.44.10

Elävät kamelit ja kamelieläimet

02121

01.45

Elävät lampaat ja vuohet; lampaan ja vuohen raaka maito ja keritty villa

 

01.45.1

Elävät lampaat ja vuohet

 

01.45.11

Elävät lampaat

02122

01.45.12

Elävät vuohet

02123

01.45.2

Lampaan- ja vuohenmaito, raaka

 

01.45.21

Lampaanmaito, raaka

02291

01.45.22

Vuohenmaito, raaka

02292

01.45.3

Lampaan ja vuohen keritty, pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty keritty villa

 

01.45.30

Lampaan ja vuohen keritty, pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty keritty villa

02941

01.46

Elävät siat

 

01.46.1

Elävät siat

 

01.46.10

Elävät siat

02140

01.47

Elävä siipikarja ja munat

 

01.47.1

Elävä siipikarja

 

01.47.11

Elävät kanat

02151

01.47.12

Elävät kalkkunat

02152

01.47.13

Elävät hanhet

02153

01.47.14

Elävät ankat ja helmikanat

02154

02155

01.47.2

Kuorelliset munat, tuoreet

 

01.47.21

Kuorelliset kananmunat, tuoreet

02310

01.47.22

Muut kuorelliset siipikarjan munat, tuoreet

02320

01.47.23

Haudottaviksi tarkoitetut munat

02330

01.49

Muut tarhatut eläimet ja eläintuotteet

 

01.49.1

Muut tarhatut elävät eläimet

 

01.49.11

Elävät kesyt kanit

02191

01.49.12

Elävät tarhatut linnut, muualle luokittelemattomat

02193

02194

01.49.13

Elävät tarhatut matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

02195

01.49.19

Muut tarhatut elävät eläimet, muualle luokittelemattomat

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Muut tarhatuista eläimistä saadut tuotteet

 

01.49.21

Luonnonhunaja

02910

01.49.22

Raaka maito, muualle luokittelematon

02293

02299

01.49.23

Etanat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan rantakotilot

02920

01.49.24

Tarhatuista eläimistä peräisin olevat syötävät tuotteet, muualle luokittelemattomat

02930

01.49.25

Puolaamiseen soveltuvat silkkikokongit

02944

01.49.26

Hyönteisvahat ja spermaseettiöljyt, myös puhdistetut tai värjätyt

02960

01.49.27

Eläinten alkiot jalostustarkoituksiin

02419

02420

01.49.28

Tarhatuista eläimistä peräisin olevat syötäväksi kelpaamattomat tuotteet, muualle luokittelemattomat

02943

01.49.3

Raa’at turkisnahat ja erinäiset raa’at vuodat ja nahat

 

01.49.31

Raa’at turkisnahat, muut kuin karitsan nahat

02955 (*)

01.49.32

Karitsan raa’at turkisnahat

02955 (*)

01.49.39

Eläinten raa’at turkisnahat, muualle luokittelemattomat (tuoreet tai säilötyt, mutta ei enempää käsitellyt)

02959

01.6

Maanviljelyä ja eläintenhoitoa palveleva toiminta (pl. eläinlääkintä)

 

01.61

Kasvinviljelyn tukipalvelut

 

01.61.1

Kasvinviljelyn tukipalvelut

 

01.61.10

Kasvinviljelyn tukipalvelut

86119

01.62

Kotieläintuotannon tukipalvelut

 

01.62.1

Kotieläintuotannon tukipalvelut

 

01.62.10

Kotieläintuotannon tukipalvelut

86121

01.63

Sadon jatkokäsittelyyn liittyvät palvelut

 

01.63.1

Sadon jatkokäsittelyyn liittyvät palvelut

 

01.63.10

Sadon jatkokäsittelyyn liittyvät palvelut

86111

01.64

Siementen käsittelypalvelut kasvinviljelyä varten

 

01.64.1

Siementen käsittelypalvelut kasvinviljelyä varten

 

01.64.10

Siementen käsittelypalvelut kasvinviljelyä varten

86112

01.7

Riista; metsästykseen ja ansapyyntiin liittyvät palvelut

 

01.70

Riista; metsästykseen ja ansapyyntiin liittyvät palvelut

 

01.70.1

Riista; metsästykseen ja ansapyyntiin liittyvät palvelut

 

01.70.10

Riista; metsästykseen ja ansapyyntiin liittyvät palvelut

86130

02

Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet

 

02.1

Metsäpuut ja taimitarhojen palvelut

 

02.10

Metsäpuut ja taimitarhojen palvelut

 

02.10.1

Elävät metsäpuut; metsäpuiden siemenet

 

02.10.11

Elävät metsäpuut

01961 (*)

02.10.12

Metsäpuiden siemenet

01360

02.10.2

Metsätaimitarhojen palvelut

 

02.10.20

Metsätaimitarhojen palvelut

86140 (*)

02.10.3

Metsäpuut

 

02.10.30

Metsäpuut

03300

02.2

Raakapuu

 

02.20

Raakapuu

 

02.20.1

Raakapuu

 

02.20.11

Sahatukit ja kuitupuu havupuusta

03110

02.20.12

Sahatukit ja kuitupuu muuta kuin havupuuta, ei kuitenkaan trooppista puulajia

03120 (*)

02.20.13

Tukit trooppista puulajia

03120 (*)

02.20.14

Polttopuu

03130 (*)

02.3

Muut luonnonvaraisina kasvavat tuotteet kuin puu

 

02.30

Muut luonnonvaraisina kasvavat tuotteet kuin puu

 

02.30.1

Luonnosta saadut kumit

 

02.30.11

Balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit

03211

02.30.12

Kumilakat, balsamit ja muut luonnonkumit ja -hartsit

03219

02.30.2

Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu

 

02.30.20

Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu

03220

02.30.3

Koristetarkoituksiin sopivat kasvien osat, ruoho, sammal ja jäkälä

 

02.30.30

Koristetarkoituksiin sopivat kasvien osat, ruoho, sammal ja jäkälä

03249

02.30.4

Luonnonvaraisina kasvavat syötävät tuotteet

 

02.30.40

Luonnonvaraisina kasvavat syötävät tuotteet

03230

02.4

Metsätaloutta avustavat palvelut

 

02.40

Metsätaloutta avustavat palvelut

 

02.40.1

Metsätaloutta avustavat palvelut

 

02.40.10

Metsätaloutta avustavat palvelut

86140 (*)

03

Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut

 

03.0

Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut

 

03.00

Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut

 

03.00.1

Kala, elävä

 

03.00.11

Elävät akvaariokalat

04111

03.00.12

Elävät suolaisen veden kalat, muut kuin viljellyt

04119 (*)

03.00.13

Elävät makean veden kalat, muut kuin viljellyt

04119 (*)

03.00.14

Elävät suolaisen veden kalat, viljellyt

04119 (*)

03.00.15

Elävät makean veden kalat, viljellyt

04119 (*)

03.00.2

Kala, tuore tai jäähdytetty

 

03.00.21

Tuore tai jäähdytetty suolaisen veden kala, muu kuin viljelty

04120 (*)

03.00.22

Tuore tai jäähdytetty makean veden kala, muu kuin viljelty

04120 (*)

03.00.23

Tuore tai jäähdytetty suolaisen veden kala, viljelty

04120 (*)

03.00.24

Tuore tai jäähdytetty makean veden kala, viljelty

04120 (*)

03.00.3

Äyriäiset, jäädyttämättömät

 

03.00.31

Äyriäiset, jäädyttämättömät, muut kuin viljellyt

04210 (*)

03.00.32

Äyriäiset, jäädyttämättömät, viljellyt

04210 (*)

03.00.4

Nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

03.00.41

Osterit, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt

04220 (*)

03.00.42

Muut nilviäiset ja vedessä elävät selkärangattomat, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt

0429 (*)

03.00.43

Osterit, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt, viljellyt

04220 (*)

03.00.44

Muut nilviäiset ja vedessä elävät selkärangattomat, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt, viljellyt

0429 (*)

03.00.5

Helmet, työstämättömät

 

03.00.51

Luonnonhelmet, työstämättömät

38210 (*)

03.00.52

Viljellyt helmet, työstämättömät

38210 (*)

03.00.6

Muut vesikasvit ja eläimet ja niistä saadut tuotteet

 

03.00.61

Korallit ja sen kaltaiset tuotteet, nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet

04910

03.00.62

Pesusienet, eläinalkuperää

04920

03.00.63

Merilevät ja muut levät, muut kuin viljellyt

04930 (*)

03.00.64

Merilevät ja muut levät, viljellyt

04930 (*)

03.00.69

Muut vesikasvit ja eläimet ja niistä saadut tuotteet, muualle luokittelemattomat

0 (*)

03.00.7

Kalastusta ja vesiviljelyä avustavat palvelut

 

03.00.71

Kalastusta avustavat palvelut

86150 (*)

03.00.72

Vesiviljelyä avustavat palvelut

86150 (*)

B

KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA

 

05

Kivihiili ja ruskohiili

 

05.1

Kivihiili

 

05.10

Kivihiili

 

05.10.1

Kivihiili

 

05.10.10

Kivihiili

11010

05.2

Ruskohiili

 

05.20

Ruskohiili

 

05.20.1

Ruskohiili

 

05.20.10

Ruskohiili

11030 (*)

06

Raakaöljy ja maakaasu

 

06.1

Raakaöljy

 

06.10

Raakaöljy

 

06.10.1

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at

 

06.10.10

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at

12010

06.10.2

Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka

 

06.10.20

Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka

12030

06.2

Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa

 

06.20

Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa

 

06.20.1

Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa

 

06.20.10

Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa

12020

07

Metallimalmit

 

07.1

Rautamalmit

 

07.10

Rautamalmit

 

07.10.1

Rautamalmit

 

07.10.10

Rautamalmit

14100

07.2

Värimetallimalmit

 

07.21

Uraani- ja toriummalmit

 

07.21.1

Uraani- ja toriummalmit

 

07.21.10

Uraani- ja toriummalmit

13000

07.29

Muut värimetallimalmit ja -rikasteet

 

07.29.1

Muut värimetallimalmit ja -rikasteet

 

07.29.11

Kuparimalmit ja -rikasteet

14210

07.29.12

Nikkelimalmit ja -rikasteet

14220

07.29.13

Alumiinimalmit ja -rikasteet

14230

07.29.14

Jalometallimalmit ja -rikasteet

14240

07.29.15

Lyijy-, sinkki- ja tinamalmit ja niiden rikasteet

14290 (*)

07.29.19

Muut värimetallimalmit ja -rikasteet, muualle luokittelemattomat

14290 (*)

08

Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet

 

08.1

Kivi, hiekka ja savi

 

08.11

Koriste ja rakennuskivi, kalkkikivi, kipsikivi, liitu ja liuskekivi

 

08.11.1

Koriste- tai rakennuskivi

 

08.11.11

Marmori ja muu koriste- ja rakennuskalkkikivi

15120

08.11.12

Graniitti, hiekkakivi ja muu koriste- ja rakennuskivi

15130

08.11.2

Kalkkikivi ja kipsikivi

 

08.11.20

Kalkkikivi ja kipsikivi

15200

08.11.3

Liitu ja kalsinoimaton dolomiitti

 

08.11.30

Liitu ja kalsinoimaton dolomiitti

16330

08.11.4

Liuskekivi

 

08.11.40

Liuskekivi

15110

08.12

Sora, hiekka, savi ja kaoliini

 

08.12.1

Sora ja hiekka

 

08.12.11

Luonnonhiekka

15310

08.12.12

Rouheet, sirut ja jauheet; pikkukivi, sora

15320 (*)

08.12.13

Kuonan ja sen kaltaisten teollisuusjätteiden seokset, riippumatta siitä sisältävätkö ne pikkukiviä, soraa, mukulakiveä tai piikiveä, rakennuskäyttöön

15320 (*)

08.12.2

Savi ja kaoliini

 

08.12.21

Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet

15400 (*)

08.12.22

Muut savet, andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti; mulliitti; samotti ja dinasmaa

15400 (*)

08.9

Kaivos- ja louhintatuotteet, muualle luokittelemattomat

 

08.91

Kemialliset ja lannoitemineraalit

 

08.91.1

Kemialliset ja lannoitemineraalit

 

08.91.11

Luonnon kalsium- tai alumiinikalsiumfosfaatit

16110

08.91.12

Pasuttamattomat rautapyriitit; raaka ja puhdistamaton rikki

16120

08.91.19

Muut kemialliset mineraalit ja lannoitemineraalit

16190 (*)

08.92

Turve

 

08.92.1

Turve

 

08.92.10

Turve

11040 (*)

08.93

Suola ja puhdas natriumkloridi; merivesi

 

08.93.1

Suola ja puhdas natriumkloridi; merivesi

 

08.93.10

Suola ja puhdas natriumkloridi; merivesi

16200 (*)

08.99

Muut kaivos- ja louhintatuotteet, muualle luokittelemattomat

 

08.99.1

Luonnonbitumi ja -asfaltti; asfaltiitit ja asfalttikivi

 

08.99.10

Luonnonbitumi ja -asfaltti; asfaltiitit ja asfalttikivi

15330

08.99.2

Jalokivet ja puolijalokivet; teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut; hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet; muut mineraalit

 

08.99.21

Jalokivet ja puolijalokivet (muut kuin teollisuustimantit), työstämättömät tai yksinkertaisesti sahatut tai karkeasti muotoillut

16310

08.99.22

Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut; hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet

16320

08.99.29

Muut mineraalit

16390

09

Kaivostoimintaa avustavat palvelut

 

09.1

Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa avustavat palvelut

 

09.10

Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa avustavat palvelut

 

09.10.1

Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa avustavat palvelut

 

09.10.11

Maaöljy ja maakaasutuotannon porauspalvelut

86211 (*)

09.10.12

Maaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon liittyvä poraustornien pystytys, korjaaminen ja purkaminen sekä näitä avustavat palvelut

86211 (*)

09.10.13

Luonnonkaasun nesteytys- ja uudelleenkaasuunnuttamispalvelut kuljetusta varten kaivospaikalla

86211 (*)

09.9

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa avustavat palvelut

 

09.90

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa avustavat palvelut

 

09.90.1

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa avustavat palvelut

 

09.90.11

Kivihiilen louhintaa avustavat palvelut

86219 (*)

09.90.19

Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa avustavat palvelut, muualle luokittelemattomat

86219 (*)

C

TEOLLISUUSTUOTTEET

 

10

Elintarvikkeet

 

10.1

Säilötty liha ja lihavalmisteet

 

10.11

Jalostettu ja säilötty liha

 

10.11.1

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten liha, tuore tai jäähdytetty

 

10.11.11

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

21111

21112

10.11.12

Sianliha, tuore tai jäähdytetty

21113

10.11.13

Lampaanliha, tuore tai jäähdytetty

21115

10.11.14

Vuohenliha, tuore tai jäähdytetty

21116

10.11.15

Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, tuore tai jäähdytetty

21118

10.11.2

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

10.11.20

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Muu jäädytetty liha ja muut syötävät osat, jäädytetyt; muu liha ja muut syötävät eläimenosat

 

10.11.31

Naudanliha, jäädytetty

21131

21132

10.11.32

Sianliha, jäädytetty

21133

10.11.33

Lampaanliha, jäädytetty

21135

10.11.34

Vuohenliha, jäädytetty

21136

10.11.35

Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, jäädytetty

21138

10.11.39

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Vuotavilla sekä nauta- ja hevoseläinten, lampaiden ja vuohien raakavuodat ja nahat

 

10.11.41

Vuotavilla, pesemätön (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty villa

02942

10.11.42

Nauta- ja hevoseläinten kokonaiset raakavuodat ja -nahat

02951

10.11.43

Muut nauta- ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat

02952

10.11.44

Lampaan tai karitsan raakavuodat ja -nahat

02953

10.11.45

Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat

02954

10.11.5

Naudan, lampaan, vuohen tai sian rasva

 

10.11.50

Naudan, lampaan, vuohen tai sian rasva

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Raa’at eläimenosat, syötäväksi kelpaamattomat

 

10.11.60

Raa’at eläimenosat, syötäväksi kelpaamattomat

39110 (*)

10.11.9

Jalostetun ja säilötyn lihan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.11.99

Jalostetun ja säilötyn lihan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.12

Jalostettu ja säilötty siipikarjan liha

 

10.12.1

Siipikarjan liha, tuore tai jäähdytetty

 

10.12.10

Siipikarjan liha, tuore tai jäähdytetty

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Siipikarjan liha, jäädytetty

 

10.12.20

Siipikarjan liha, jäädytetty

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Siipikarjan rasva

 

10.12.30

Siipikarjan rasva

21511 (*)

21522

10.12.4

Syötävät siipikarjan osat

 

10.12.40

Syötävät siipikarjan osat

21160

10.12.5

Höyhenet ja höyhenpeitteiset linnunnahat

 

10.12.50

Höyhenet ja höyhenpeitteiset linnunnahat

39110 (*)

10.12.9

Jalostetun ja säilötyn siipikarjan lihan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.12.99

Jalostetun ja säilötyn siipikarjan lihan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.13

Lihasta ja siipikarjan lihasta valmistetut tuotteet

 

10.13.1

Valmisteet ja säilykkeet lihasta, muista eläimenosista tai verestä

 

10.13.11

Sianliha, palat, suolattu, kuivattu tai savustettu (pekoni ja kinkku)

21171

10.13.12

Naudanliha, suolattu, kuivattu tai savustettu

21172

10.13.13

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut (pl. sian- ja naudanliha); lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno tai karkea jauho

21173

10.13.14

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä

21174

10.13.15

Muut valmisteet ja säilykkeet lihasta, muista eläimenosista tai verestä (pl. lihasta tai muista eläimenosista tehdyt valmisruoat)

21179

10.13.16

Lihasta valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat hienot tai karkeat jauhot ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut lihavalmisteiden tuotantoa varten; liha ja siipikarjanlihatuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.13.91

Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut lihavalmisteiden tuotantoa varten

88111 (*)

10.13.99

Liha- ja siipikarjanlihavalmisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.2

Jalostettu ja säilötty kala sekä jalostetut ja säilötyt äyriäiset ja nilviäiset

 

10.20

Jalostettu ja säilötty kala sekä jalostetut ja säilötyt äyriäiset ja nilviäiset

 

10.20.1

Kala, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

10.20.11

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet tai jäähdytetyt

21221

10.20.12

Kalan maksa sekä mäti ja maiti, tuore tai jäähdytetty

21225

10.20.13

Kala, jäädytetty

21210

10.20.14

Kalafileet, jäädytetyt

21222

10.20.15

Kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), jäädytetty

21223

10.20.16

Kalan maksa sekä mäti ja maiti, jäädytetty

21226

10.20.2

Muulla tavoin valmistettu tai säilötty kala; kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

 

10.20.21

Kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä (pl. savustetut)

21224

10.20.22

Kalan maksa, mäti ja maiti, kuivattu, savustettu, suolattu tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

21227

21233 (*)

10.20.23

Kala, kuivattu, suolattu tai suolaamaton, tai suolavedessä oleva

21231

10.20.24

Kala, myös fileet, savustettu

21232

10.20.25

Muulla tavoin valmistettu tai säilötty kala (pl. valmiit kalaruoat)

21242 (*)

10.20.26

Kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

21243

10.20.3

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jäädytetyt, valmistetut tai säilötyt

 

10.20.31

Äyriäiset, jäädytetyt

21250

10.20.32

Nilviäiset, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat, savustetut

21261

10.20.33

Muut vedessä elävät selkärangattomat, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat, savustetut

21269

10.20.34

Äyriäiset, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt; nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

21270

21280

10.20.4

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit ja muut valmisteet, muualle luokittelemattomat

 

10.20.41

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut hienot tai karkeat jauhot ja rakeet, ihmisravinnoksi kelpaamattomat

21291

10.20.42

Muut syötäväksi kelpaamattomat kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet

21299

10.20.9

Savustukseen ja muuhun säilöntään ja valmistukseen liittyvät palvelut kalatuotteiden valmistusta varten; jalostetun ja säilötyn kalan, äyriäisten ja nilviäisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.20.91

Savustukseen ja muuhun säilöntään ja valmistukseen liittyvät palvelut kalatuotteiden valmistusta varten

88111 (*)

10.20.99

Jalostetun ja säilötyn kalan, äyriäisten ja nilviäisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.3

Jalostetut tai säilötyt hedelmät, marjat ja kasvikset

 

10.31

Jalostetut tai säilötyt perunat

 

10.31.1

Jalostetut tai säilötyt perunat

 

10.31.11

Jäädytetyt perunat

21313

10.31.12

Kuivatut perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut

21393 (*)

10.31.13

Kuivattu peruna hienona ja karkeana jauhona, hiutaleina, jyväsinä ja pelletteinä

21392

10.31.14

Valmistetut tai säilötyt perunat

21323 (*)

10.31.9

Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut perunoita ja perunatuotteita varten; jalostetun ja säilötyn perunan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.31.91

Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut perunoita ja perunatuotteita varten

88111 (*)

10.31.99

Jalostetun ja säilötyn perunan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.32

Hedelmä-, marja- ja kasvismehut

 

10.32.1

Hedelmä-, marja- ja kasvismehut

 

10.32.11

Tomaattimehu

21331

10.32.12

Appelsiinimehu

21431

10.32.13

Greippi- ja pomelomehu

21432

10.32.14

Ananasmehu

21433

10.32.15

Viinirypälemehu

21434

10.32.16

Omenamehu

21435

10.32.17

Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen seokset

21339

10.32.19

Muut hedelmä-, marja- ja kasvismehut

21439

10.32.9

Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.32.99

Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.39

Muut jalostetut tai säilötyt hedelmät, marjat ja kasvikset

 

10.39.1

Jalostetut tai säilötyt kasvikset (pl. perunat)

 

10.39.11

Jäädytetyt kasvikset

21311

21312

21319

10.39.12

Väliaikaisesti säilötyt kasvikset

21399 (*)

10.39.13

Kuivatut kasvikset

21393 (*)

10.39.14

Paloitellut ja pakatut kasvikset ja hedelmät

0 (*)

10.39.15

Pavut, muulla tavalla kuin etikan avulla säilötyt (pl. valmiit kasvisruoat)

21321

10.39.16

Herneet, muulla tavalla kuin etikan avulla säilötyt (pl. valmiit kasvisruoat)

21322

10.39.17

Muut kasvikset (pl. perunat), muulla tavalla kuin etikan avulla säilötyt (pl. valmiit kasvisruoat)

21329 (*)

21399

10.39.18

Etikan avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset (pl. perunat), hedelmät, marjat, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

21394

10.39.2

Jalostetut tai säilötyt hedelmät, marjat ja pähkinät

 

10.39.21

Jäädytetyt hedelmät, marjat ja pähkinät, myös kypsennetyt

21493

10.39.22

Hillot, hedelmä- ja marjahyytelöt ja hedelmä-, marja- tai pähkinäsoseet sekä hedelmä-, marja- tai pähkinäpastat

21494

10.39.23

Pähkinät ja maapähkinät, paahdetut, suolatut tai muutoin valmistetut

21495

10.39.24

Hedelmät, marjat ja pähkinät, väliaikaisesti säilötyt, välittömään kulutukseen soveltumattomat

21496

10.39.25

Muut valmistetut tai säilötyt hedelmät ja marjat

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Kasviaineet ja kasvialkuperää olevat jätteet sekä kasvialkuperää olevat jätetuotteet ja sivutuotteet

 

10.39.30

Kasviaineet ja kasvialkuperää olevat jätteet sekä kasvialkuperää olevat jätetuotteet ja sivutuotteet

39120 (*)

10.39.9

Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut hedelmien, marjojen ja kasvisten säilöntää varten; muiden jalostettujen ja säilöttyjen hedelmien, marjojen ja kasvisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.39.91

Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut hedelmien, marjojen ja kasvisten säilöntää varten

88111 (*)

10.39.99

Muiden jalostettujen ja säilöttyjen hedelmien, marjojen ja kasvisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.4

Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat

 

10.41

Öljyt ja rasvat

 

10.41.1

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, raa’at

 

10.41.11

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

21529 (*)

10.41.12

Rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, kalasta tai merinisäkkäistä

21524

21525

21526

10.41.19

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Kasviöljyt, raa’at

 

10.41.21

Soijaöljy, raaka

21531

10.41.22

Maapähkinäöljy, raaka

21532

10.41.23

Oliiviöljy, raaka

21537

10.41.24

Auringonkukkaöljy, raaka

21533

10.41.25

Puuvillansiemenöljy, raaka

21538

10.41.26

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy, raaka

21534

10.41.27

Palmuöljy, raaka

21535

10.41.28

Kookosöljy, raaka

21536

10.41.29

Muut kasviöljyt, raa’at

21539 (*)

10.41.3

Puuvillalintterit

 

10.41.30

Puuvillalintterit

21600

10.41.4

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen kiinteät jätetuotteet; öljysiemen- tai öljyhedelmäjauhot

 

10.41.41

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen kiinteät jätetuotteet

21710

10.41.42

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot (pl. sinappijauho)

21720

10.41.5

Puhdistetut öljyt (pl. jätetuotteet)

 

10.41.51

Soijaöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21541

10.41.52

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21542

10.41.53

Oliiviöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21547

10.41.54

Auringonkukkaöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21543

10.41.55

Puuvillaöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21548

10.41.56

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21544

10.41.57

Palmuöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21545

10.41.58

Kookosöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21546

10.41.59

Muut öljyt ja niiden jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut); kasvirasvat ja muut kasviöljyt (pl. maissiöljy), ja niiden jakeet, muualle luokittelemattomat, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)

21549 (*)

10.41.6

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, hydratut, esteröidyt, mutta ei enempää valmistetut

 

10.41.60

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, hydratut, esteröidyt, mutta ei enempää valmistetut

21590 (*)

10.41.7

Kasvivahat (pl. triglyseridit); degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

 

10.41.71

Kasvivahat (pl. triglyseridit)

21731

10.41.72

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

21732

10.41.9

Öljyjen ja rasvojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.41.99

Öljyjen ja rasvojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.42

Margariini ja sen kaltaiset ravintorasvat

 

10.42.1

Margariini ja sen kaltaiset ravintorasvat

 

10.42.10

Margariini ja sen kaltaiset ravintorasvat

21550

10.42.9

Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.42.99

Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.5

Maitotaloustuotteet

 

10.51

Maitotaloustuotteet ja juusto

 

10.51.1

Jalostettu nestemäinen maito ja kerma

 

10.51.11

Jalostettu nestemäinen maito

22110

10.51.12

Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 prosenttia, tiivistämätön ja makeuttamaton

22120

10.51.2

Maito kiinteässä muodossa

 

10.51.21

Rasvaton maitojauhe

22212

10.51.22

Täysmaitojauhe

22211

10.51.3

Voi- ja maitorasvalevitteet

 

10.51.30

Voi- ja maitorasvalevitteet

22241

22242

22249

10.51.4

Juusto ja juustoaine

 

10.51.40

Juusto ja juustoaine

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Muut maitotaloustuotteet

 

10.51.51

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, muussa kuin kiinteässä muodossa

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurtti ja muu käynyt tai hapatettu maito tai kerma

22230

10.51.53

Kaseiini

22260

10.51.54

Laktoosi ja laktoosisiirappi

23210 (*)

10.51.55

Hera

22130

22219 (*)

10.51.56

Maitotaloustuotteet, muualle luokittelemattomat

22290

10.51.9

Maito- ja juustotuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.51.99

Maito- ja juustotuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.52

Jäätelö

 

10.52.1

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet

 

10.52.10

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet

22270

10.52.9

Jäätelön valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.52.99

Jäätelön valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.6

Mylly- ja tärkkelystuotteet

 

10.61

Myllytuotteet

 

10.61.1

Riisi, osittain tai kokonaan hiottu, esikuorittu tai rikottu

 

10.61.11

Esikuorittu riisi

23162

10.61.12

Riisi, osittain tai kokonaan hiottu tai rikottu

23161

10.61.2

Viljasta ja kasviksista valmistetut jauhot; niiden seokset

 

10.61.21

Hienot vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot

23110

10.61.22

Muut hienot viljajauhot

23120

10.61.23

Kasviksista valmistetut jauhot

23170

10.61.24

Seokset leipomatuotteiden valmistukseen

23180

10.61.3

Rouhe, karkea jauho ja viljapelletit sekä muut viljatuotteet

 

10.61.31

Vehnärouhe ja karkeat vehnäjauhot

23130 (*)

10.61.32

Viljarouhe, karkeat viljajauhot ja viljapelletit, muualle luokittelemattomat

23130 (*)

10.61.33

Aamiaiselle tarkoitetut ja muut viljatuotteet

23140

10.61.4

Leseet, lesejauhot ja muut viljan käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

 

10.61.40

Leseet, lesejauhot ja muut viljan käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

39120 (*)

10.61.9

Myllytuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.61.99

Myllytuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.62

Tärkkelys ja tärkkelystuotteet

 

10.62.1

Tärkkelys ja tärkkelystuotteet; sokerit ja sokerisiirapit, muualle luokittelemattomat

 

10.62.11

Tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

23220

10.62.12

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä tai niiden kaltaisessa muodossa

23230

10.62.13

Glukoosi ja glukoosisiirappi; fruktoosi ja fruktoosisiirappi; inverttisokeri; sokerit ja sokerisiirapit, muualle luokittelemattomat

23210 (*)

10.62.14

Maissiöljy

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet

 

10.62.20

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet

39130

10.62.9

Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.62.99

Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.7

Leipomotuotteet, makaronit yms.

 

10.71

Leipä; tuoreet leivonnaiset ja kakut

 

10.71.1

Leipä; tuoreet leivonnaiset ja kakut

 

10.71.11

Tuore leipä

23491

10.71.12

Tuoreet leivonnaiset ja kakut

23431

10.71.9

Tuoreen tai jäädytetyn leivän ja tuoreiden tai jäädytettyjen leivonnaisten ja kakkujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.71.99

Tuoreen tai jäädytetyn leivän ja tuoreiden tai jäädytettyjen leivonnaisten ja kakkujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.72

Näkkileipä ja keksit; säilyvät leivonnaiset ja kakut

 

10.72.1

Näkkileipä ja keksit; säilyvät leivonnaiset ja kakut

 

10.72.11

Näkkileipä, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

23410

10.72.12

Maustekakut ja sen kaltaiset tuotteet; makeat keksit ja pikkuleivät; vohvelit ja vohvelikeksit

23420

10.72.19

Muut kuivatut tai säilötyt leipomatuotteet

23439

23499

10.72.9

Korppujen ja keksien sekä säilyvien leivonnaisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.72.99

Korppujen ja keksien sekä säilyvien leivonnaisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.73

Makaronit, nuudelit, kuskus ja vastaavat jauhotuotteet

 

10.73.1

Makaronit, nuudelit, kuskus ja vastaavat jauhotuotteet

 

10.73.11

Makaronit, nuudelit ja vastaavat jauhotuotteet

23710

10.73.12

Kuskus

23721 (*)

10.73.9

Makaronien, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.73.99

Makaronien, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.8

Muut elintarvikkeet

 

10.81

Sokeri

 

10.81.1

Raaka tai puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri; melassi

 

10.81.11

Raaka ruoko- tai juurikassokeri, jähmeä

23511

23512

10.81.12

Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri ja kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön

23520

10.81.13

Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä; vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

23530

10.81.14

Melassi

23540

10.81.2

Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet

 

10.81.20

Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet

39140

10.81.9

Sokerin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.81.99

Sokerin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.82

Kaakao, suklaa ja makeiset

 

10.82.1

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu; kaakaovoi, rasva ja öljy; kaakaojauhe

 

10.82.11

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

23610

10.82.12

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

23620

10.82.13

Kaakaojauhe (pl. lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä)

23630

10.82.14

Kaakaojauhe (pl. lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön)

23640

10.82.2

Suklaa ja makeiset

 

10.82.21

Suklaa ja kaakaota sisältävät ravintovalmisteet (pl. makeutettu kaakaojauhe), paljoustavarana

23650

10.82.22

Suklaa ja kaakaota sisältävät ravintovalmisteet (pl. makeutettu kaakaojauhe), muuna kuin paljoustavarana

23660

10.82.23

Kaakaota sisältämättömät makeiset, myös valkosuklaa

23670

10.82.24

Sokerilla säilötyt hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

21499

10.82.3

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

 

10.82.30

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

39150

10.82.9

Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.82.99

Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.83

Jalostettu tee ja kahvi

 

10.83.1

Jalostettu tee ja kahvi

 

10.83.11

Kahvi, kofeiiniton tai paahdettu

23911

10.83.12

Kahvinkorvikkeet; kahvi- tai kahvinkorvikeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet; kahvinkuoret ja -kalvot

23912

10.83.13

Vihreä tee (fermentoimaton), musta tee (fermentoitu) ja osittain fermentoitu tee, yksittäisen pakkauksen nettopaino enintään 3 kg

23913

10.83.14

Tee- ja mateuutteet, -esanssit, -tiivisteet ja -valmisteet

23914

10.83.15

Yrttihaudenesteet

01930 (*)

10.83.9

Kahvin ja teen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.83.99

Kahvin ja teen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.84

Mausteet ja maustekastikkeet

 

10.84.1

Etikka; kastikkeet; maustamisvalmistesekoitukset; sinappijauho; valmistettu sinappi

 

10.84.11

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet

23994

10.84.12

Kastikkeet; maustamisvalmistesekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

23995

10.84.2

Jalostetut mausteet

 

10.84.21

Pippuri (piper spp.), jalostettu

23921

10.84.22

Maustepaprika ja paprika, kuiva (capsicum spp.), jalostettu

23922

10.84.23

Kaneli (canella), jalostettu; muut jalostetut mausteet

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Suola, elintarvikekäyttöön

 

10.84.30

Suola, elintarvikekäyttöön

16200 (*)

10.84.9

Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.84.99

Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.85

Einekset ja valmisruoat

 

10.85.1

Einekset ja valmisruoat

 

10.85.11

Einekset ja valmisruoat, lihaan, muihin eläimenosiin tai vereen perustuvat

21176

10.85.12

Einekset ja valmisruoat, kalaan, äyriäisiin ja nilviäisiin perustuvat

21241

21242 (*)

10.85.13

Einekset ja valmisruoat, kasviksiin perustuvat

21391

10.85.14

Einekset ja valmisruoat, makaroniin perustuvat

23721 (*)

23722

10.85.19

Muut einekset ja valmisruoat, myös pakastepitsat

23997

10.85.9

Einesten ja valmisruokien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.85.99

Einesten ja valmisruokien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.86

Homogenoidut ravintovalmisteet ja dieettiruoka

 

10.86.1

Homogenoidut ravintovalmisteet ja dieettiruoka

 

10.86.10

Homogenoidut ravintovalmisteet ja dieettiruoka

23991

10.86.9

Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruoan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.86.99

Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruoan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.89

Muut elintarvikkeet, muualle luokittelemattomat

 

10.89.1

Keitot, munat, hiivat ja muut elintarvikkeet; lihasta, kalasta ja vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

 

10.89.11

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

23992

10.89.12

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet tai säilötyt; kuorelliset linnunmunat, säilötyt tai kypsennetyt; muna-albumiini

22300

23993

10.89.13

Hiivat (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit; valmistetut leivinjauheet

23996

10.89.14

Lihasta, kalasta ja vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

21175

10.89.15

Kasvimehut ja kasviuutteet; pektiiniyhdisteet; kasvilimat ja paksunnosaineet

23999 (*)

10.89.19

Erinäiset ravintovalmisteet, muualle luokittelemattomat

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Muiden muualle luokittelemattomien ravintovalmisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.89.99

Muiden muualle luokittelemattomien ravintovalmisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.9

Valmistettu eläinrehu ja lemmikkieläinten ruoka

 

10.91

Valmistettu kotieläinrehu

 

10.91.1

Valmistettu kotieläinrehu (pl. sini- eli rehumailasjauho ja -pelletit)

 

10.91.10

Valmistettu kotieläinrehu (pl. sini- eli rehumailasjauho ja -pelletit)

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Sini- eli rehumailasjauho ja -pelletit

 

10.91.20

Sini- eli rehumailasjauho ja -pelletit

23320

10.91.9

Valmistettujen kotieläinrehujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.91.99

Valmistettujen kotieläinrehujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

10.92

Valmistetut lemmikkieläinten ruoat

 

10.92.1

Valmistetut lemmikkieläinten ruoat

 

10.92.10

Valmistetut lemmikkieläinten ruoat

23314

10.92.9

Valmistettujen lemmikkieläinten ruokien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

10.92.99

Valmistettujen lemmikkieläinten ruokien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

11

Juomat

 

11.0

Juomat

 

11.01

Tislatut alkoholijuomat

 

11.01.1

Tislatut alkoholijuomat

 

11.01.10

Tislatut alkoholijuomat

24131

24139

11.01.9

Tislattujen alkoholijuomien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

11.01.99

Tislattujen alkoholijuomien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

11.02

Rypäleistä valmistettu viini

 

11.02.1

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini; rypälemehu

 

11.02.11

Tuoreista rypäleistä valmistettu kuohuviini

24211

11.02.12

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini (pl. kuohuviini); rypälemehu

24212

11.02.2

Viinisakka; raaka viinikivi

 

11.02.20

Viinisakka; raaka viinikivi

39170

11.02.9

Rypäleistä valmistetun viinin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

11.02.99

Rypäleistä valmistetun viinin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

11.03

Siideri ja muut hedelmä- ja marjaviinit

 

11.03.1

Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. omena- ja päärynäsiideri, marjaviinit ja sima); alkoholia sisältävät juomasekoitukset

 

11.03.10

Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. omena- ja päärynäsiideri, marjaviinit ja sima); alkoholia sisältävät juomasekoitukset

24230

11.03.9

Siiderin ja muiden hedelmä- ja marjaviinien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

11.03.99

Siiderin ja muiden hedelmä- ja marjaviinien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

11.04

Muut tislaamattomat käymistietä valmistetut juomat

 

11.04.1

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu maustettu viini

 

11.04.10

Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu maustettu viini

24220

11.04.9

Muiden käymistietä valmistettujen juomien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

11.04.99

Muiden käymistietä valmistettujen juomien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

11.05

Olut

 

11.05.1

Olut (pl. rankki ja muut panimojätteet)

 

11.05.10

Olut (pl. rankki ja muut panimojätteet)

24310

11.05.2

Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

 

11.05.20

Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

39160

11.05.9

Oluen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

11.05.99

Oluen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

11.06

Maltaat

 

11.06.1

Maltaat

 

11.06.10

Maltaat

24320

11.06.9

Maltaiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

11.06.99

Maltaiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

11.07

Virvoitusjuomat; kivennäisvesi ja muu pullotettu vesi

 

11.07.1

Kivennäisvesi ja virvoitusjuomat

 

11.07.11

Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, makeuttamaton ja maustamaton

24410

11.07.19

Muut alkoholittomat juomat

24490

11.07.9

Mineraalivesien ja virvoitusjuomien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

11.07.99

Mineraalivesien ja virvoitusjuomien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88111 (*)

12

Tupakkatuotteet

 

12.0

Tupakkatuotteet

 

12.00

Tupakkatuotteet

 

12.00.1

Tupakkatuotteet (pl. tupakanjätteet)

 

12.00.11

Tupakasta tai tupakanvastikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

25020

12.00.19

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakanvastikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

25090

12.00.2

Tupakanjätteet

 

12.00.20

Tupakanjätteet

39180

12.00.9

Tupakkavalmisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

12.00.99

Tupakkavalmisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88112

13

Tekstiilit

 

13.1

Tekstiililangat

 

13.10

Tekstiililangat

 

13.10.1

Villarasva (myös lanoliini)

 

13.10.10

Villarasva (myös lanoliini)

21519 (*)

13.10.2

Luonnonkuidut, kehruuta varten käsitellyt

 

13.10.21

Raakasilkki (kiertämätön)

26110

13.10.22

Villa, pesty tai karbonoitu, karstaamaton ja kampaamaton

26130

13.10.23

Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

26140

13.10.24

Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

26150

13.10.25

Puuvilla, karstattu tai kammattu

26160

13.10.26

Juutti ja muut tekstiilikuidut (pl. pellava, hamppu ja rami), käsitellyt (pl. kehrätyt)

26170

13.10.29

Muut kasvitekstiilikuidut, käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt

26190

13.10.3

Katkotut tekokuidut, kehruuta varten käsitellyt

 

13.10.31

Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

26210

13.10.32

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

26220

13.10.4

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

 

13.10.40

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

26310

13.10.5

Villalanka, myös vähittäismyyntimuodoissa; hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta tehty lanka

 

13.10.50

Villalanka, myös vähittäismyyntimuodoissa; hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta tehty lanka

26320

26330

26340

13.10.6

Puuvillalanka; ompelulanka puuvillasta

 

13.10.61

Puuvillalanka (pl. ompelulanka)

26360

26370

13.10.62

Ompelulanka puuvillasta

26350

13.10.7

Muista kasvitekstiilikuiduista kuin puuvillasta (myös pellavasta, juutista, kookoskuidusta ja hampusta) valmistettu lanka; paperilanka

 

13.10.71

Pellavalanka

26380 (*)

13.10.72

Juuttilanka ja lanka muista niinitekstiilikuiduista; lanka muista kasvitekstiilikuiduista; paperilanka

26380 (*)

13.10.8

Tekstiililanka tekokuitufilamenteista tai katkotuista tekokuiduista

 

13.10.81

Lanka tekokuitufilamenteista, kerrattu tai kertokerrattu (pl. ompelulanka tai polyamidia, polyesteriä tai viskoosia oleva erikoisluja lanka), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodossa; tekokuitufilamenttilanka (pl. ompelulanka), vähittäismyyntimuodoissa

26420

13.10.82

Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus ≥ 85 % painosta

26430

13.10.83

Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus < 85 % painosta

26440

13.10.84

Lanka muuntokatkokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pl. ompelulanka)

26450

26460

13.10.85

Ompelulanka muuntokuitu- ja synteettikuitufilamentista ja muunto- ja synteettikuidusta

26410

13.10.9

Garnetoidut jätteet; luonnonkuitujen valmistukseen liittyvät palvelut; tekstiililankojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.10.91

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

39213

13.10.92

Garnetoidut jätteet ja lumput ja muut puuvillajätteet

39215

13.10.93

Luonnonkuitujen valmistukseen liittyvät palvelut

88121 (*)

13.10.99

Tekstiililankojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.2

Kudotut kankaat

 

13.20

Kudotut kankaat

 

13.20.1

Kudotut kankaat (pl. erikoiskankaat) muista luonnonkuiduista kuin puuvillasta

 

13.20.11

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

26510

13.20.12

Kudotut kankaat, karstattua tai kammattua villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Kudotut kankaat, pellavaa

26560

13.20.14

Kudotut kankaat, juuttia ja muuta niinitekstiilikuitua (pl. pellavaa, hamppua tai ramia)

26570

13.20.19

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat

26590

13.20.2

Kudotut puuvillakankaat

 

13.20.20

Kudotut puuvillakankaat

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Kudotut kankaat (pl. erikoiskankaat), tekokuitufilamenteista ja katkotuista tekokuiduista

 

13.20.31

Kudotut kankaat synteettikuitu- ja muuntokuitufilamenttilangasta

26710

26720

26730

13.20.32

Kudotut synteettikatkokuitukankaat

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Kudotut muuntokatkokuitukankaat

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Nukkakankaat, froteekankaat ja muut erikoiskankaat

 

13.20.41

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (pl. froteekankaat ja nauhat)

26810

26820

26830

13.20.42

Pyyheliinafrotee ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pl. nauhat), puuvillaa

26840

13.20.43

Pyyheliinafrotee ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pl. puuvillaiset tai nauhat)

26850

13.20.44

Lintuniisikankaat (pl. nauhat)

26860

13.20.45

Tuftatut tekstiilikankaat (pl. matot)

26880

13.20.46

Kudotut kankaat (myös nauhat), lasikuitua

26890

13.20.5

Kutomalla valmistettu tekoturkis

 

13.20.50

Kutomalla valmistettu tekoturkis

28330

13.20.9

Tekstiilikankaiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.20.99

Tekstiilikankaiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.3

Tekstiilien viimeistelypalvelut

 

13.30

Tekstiilien viimeistelypalvelut

 

13.30.1

Tekstiilien viimeistelypalvelut

 

13.30.11

Tekstiilikuitujen ja lankojen valkaisu- ja värjäyspalvelut

88122 (*)

13.30.12

Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) valkaisupalvelut

88122 (*)

13.30.13

Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) värjäyspalvelut

88122 (*)

13.30.14

Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) painamispalvelut

88122 (*)

13.30.19

Kankaiden ja tekstiilitavaroiden (myös vaatteiden) muut viimeistelypalvelut

88122 (*)

13.9

Muut tekstiilituotteet

 

13.91

Neulokset

 

13.91.1

Neulokset

 

13.91.11

Nukkaneulokset ja froteeneulokset

28110

13.91.19

Muut neulokset, myös neulomalla valmistettu tekoturkis

28190

28330

13.91.9

Neulosten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.91.99

Neulosten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.92

Sovitetut tekstiilitavarat (pl. vaatteet)

 

13.92.1

Sovitetut tekstiilitavarat kotitalouksia varten

 

13.92.11

Vuode- ja matkahuovat (pl. sähköhuovat)

27110

13.92.12

Vuodeliinavaatteet

27120 (*)

13.92.13

Pöytäliinat

27120 (*)

13.92.14

Pyyheliinat

27120 (*)

13.92.15

Verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot

27130

13.92.16

Sisustustavarat, muualle luokittelemattomat; sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa mattojen, kuvakudosten ja niiden kaltaisten tekstiilituotteiden valmistusta varten

27140

13.92.2

Muut sovitetut tekstiilitavarat

 

13.92.21

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen

27150

13.92.22

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; teltat ja leirintävarusteet (myös ilmapatjat)

27160

13.92.23

Laskuvarjot (myös ohjattavat) ja moottoroidut laskuvarjot (rotochutes); niiden osat

27170

13.92.24

Täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset, makuupussit ja sen kaltaiset tavarat, jousitetut tai millä aineella tahansa täytetyt tai pehmustetut tai huokoisesta kumista tai huokoisesta muovista tehdyt

27180

13.92.29

Muut sovitetut tekstiilitavarat (myös lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, pelastusliivit ja vyöt)

27190

13.92.9

Sovitettujen tekstiilitavaroiden (pl. vaatteiden) valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.92.99

Sovitettujen tekstiilitavaroiden (pl. vaatteiden) valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.93

Matot ja ryijyt

 

13.93.1

Matot ja ryijyt

 

13.93.11

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta, solmitut

27210

13.93.12

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, kudotut (pl. tuftatut tai flokatut)

27220

13.93.13

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, tuftatut

27230

13.93.19

Muut matot ja lattianpäällysteet tekstiiliainetta (myös huovasta)

27290

13.93.9

Mattojen ja ryijyjen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.93.99

Mattojen ja ryijyjen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.94

Purjelanka, nuora, sidelanka ja verkko

 

13.94.1

Purjelanka, nuora, sidelanka ja verkko (pl. jätteet)

 

13.94.11

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua

27310

13.94.12

Solmittu verkkokangas side- tai purjelangasta tai nuorasta, sovitetut verkot tekstiiliaineesta; tavarat langasta, kaistaleista, muualle luokittelemattomat

27320

13.94.2

Lumput, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet tekstiilituotteet

 

13.94.20

Lumput, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet tekstiilituotteet

39218

13.94.9

Purjelangan, nuoran, sidelangan ja verkon valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.94.99

Purjelangan, nuoran, sidelangan ja verkon valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.95

Kuitukangas ja kuitukangastuotteet (pl. vaatteet)

 

13.95.1

Kuitukangas ja kuitukangastuotteet (pl. vaatteet)

 

13.95.10

Kuitukangas ja kuitukangastuotteet (pl. vaatteet)

27922

13.95.9

Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden (pl. vaatteiden) valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.95.99

Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden, ei kuitenkaan vaatteiden, valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.96

Muut tekniset ja teollisuustekstiilit

 

13.96.1

Metalloitu lanka tai metalloitu kierrepäällystetty lanka; metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat; yksinkertainen ja kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty, sekä tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

 

13.96.11

Metalloitu lanka tai metalloitu kierrepäällystetty lanka

27993

13.96.12

Metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat, muualle luokittelemattomat

27994

13.96.13

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja kaistaleet, muovilla tai kumilla kyllästetyt tai päällystetyt

27992

13.96.14

Tekstiilikankaat, kyllästetyt, pinnoitetut tai päällystetyt, muualle luokittelemattomat

27997

13.96.15

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta

27996

13.96.16

Tekstiilituotteet ja tavarat teknisiin tarkoituksiin (myös lampunsydämet, hehkusukat, letkut, käyttö- ja kuljetushihnat, seulakankaat ja suodatinkankaat)

27998

13.96.17

Kudotut nauhat; yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs); punokset ja niiden kaltaiset tavarat

27911

13.96.9

Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.96.99

Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

13.99

Muut tekstiilituotteet, muualle luokittelemattomat

 

13.99.1

Tylli, pitsi ja koruompelukset; kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt kaistaleet; chenillelanka; chainettelanka

 

13.99.11

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat; pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

27912

13.99.12

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

27913

13.99.13

Huopa, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

27921

13.99.14

Tekstiilikuidut, joiden pituus ≤ 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

27991 (*)

13.99.15

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt kaistaleet; chenillelanka; chainettelanka

27995

13.99.16

Tikatut tekstiilituotteet metritavarana

27999

13.99.19

Muut tekstiilit ja tekstiilituotteet, muualle luokittelemattomat

38994 (*)

13.99.9

Muiden muualle luokittelemattomien tekstiilien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

13.99.99

Muiden muualle luokittelemattomien tekstiilien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88121 (*)

14

Vaatteet

 

14.1

Vaatteet (pl. turkisvaatteet)

 

14.11

Nahkavaatteet

 

14.11.1

Vaatteet nahasta tai tekonahasta

 

14.11.10

Vaatteet nahasta tai tekonahasta

28241

14.11.9

Nahkavaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.11.99

Nahkavaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88124 (*)

14.12

Työvaatteet

 

14.12.1

Miesten työvaatteet

 

14.12.11

Miesten yhdistelmäasut, takit ja bleiserit, työssä käytettävät

28231 (*)

14.12.12

Miesten pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, työssä käytettävät

28231 (*)

14.12.2

Naisten työvaatteet

 

14.12.21

Naisten yhdistelmäasut, takit ja bleiserit, työssä käytettävät

28233 (*)

14.12.22

Naisten pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, työssä käytettävät

28233 (*)

14.12.3

Muut työvaatteet

 

14.12.30

Muut työvaatteet

28236 (*)

14.12.9

Työvaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.12.99

Työvaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88123 (*)

14.13

Muut takit, puvut, housut, hameet yms.

 

14.13.1

Muut takit, puvut, housut, hameet yms., neulosta

 

14.13.11

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

28221 (*)

14.13.12

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, neulosta

28221 (*)

14.13.13

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

28223 (*)

14.13.14

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, neulosta

28223 (*)

14.13.2

Muut miesten ja poikien takit, puvut, housut yms., tekstiilikangasta

 

14.13.21

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28231 (*)

14.13.22

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28231 (*)

14.13.23

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28231 (*)

14.13.24

Miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28231 (*)

14.13.3

Muut naisten ja tyttöjen takit, puvut, housut, hameet yms., tekstiilikangasta

 

14.13.31

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28233 (*)

14.13.32

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28233 (*)

14.13.33

Naisten ja tyttöjen jakut, takit ja bleiserit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28233 (*)

14.13.34

Naisten ja tyttöjen leningit, hameet ja housuhameet, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28233 (*)

14.13.35

Naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28233 (*)

14.13.4

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt vaatetustavarat

 

14.13.40

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt vaatetustavarat

39217

14.13.9

Päällysvaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.13.99

Päällysvaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88123 (*)

14.14

Alusvaatteet

 

14.14.1

Alusvaatteet, neulosta

 

14.14.11

Miesten ja poikien paidat, neulosta

28222 (*)

14.14.12

Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

28222 (*)

14.14.13

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta

28224 (*)

14.14.14

Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamutakit, kylpytakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

28224 (*)

14.14.2

Alusvaatteet, muuta kuin neulosta

 

14.14.21

Miesten ja poikien paidat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28232 (*)

14.14.22

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28232 (*)

14.14.23

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28234 (*)

14.14.24

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28234 (*)

14.14.25

Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukkanauhat, hihanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

28237

14.14.3

T-paidat, aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat, neulosta

 

14.14.30

T-paidat, aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat, neulosta

28225

14.14.9

Alusvaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.14.99

Alusvaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88123 (*)

14.19

Muut vaatteet ja asusteet

 

14.19.1

Vauvanvaatteet, verryttelypuvut ja muut vaatteet, vaatetustarvikkeet ja osat, neulosta

 

14.19.11

Vauvanvaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

28227

14.19.12

Verryttelypuvut, hiihtopuvut, uimapuvut ja uimahousut sekä muut vaatteet, neulosta

28228

14.19.13

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

28229 (*)

14.19.19

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet sekä vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

28229 (*)

14.19.2

Vauvanvaatteet, muut vaatteet ja muut vaatetustarvikkeet, tekstiilikangasta (pl. neulos)

 

14.19.21

Vauvanvaatteet ja vaatetustarvikkeet, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28235

14.19.22

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut; muut vaatteet, tekstiilikangasta (pl. neulos)

28236 (*)

14.19.23

Nenäliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, hunnut, solmiot, käsineet ja muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, tekstiilikangasta (pl. neulos), muualle luokittelemattomat

28238

14.19.3

Vaatetustarvikkeet nahasta; vaatteet huovasta tai kuitukankaasta; vaatteet päällystetystä tekstiilikankaasta

 

14.19.31

Vaatetustarvikkeet nahasta tai tekonahasta (pl. urheilukäsineet)

28242

14.19.32

Huovasta, kuitukankaasta tai kyllästetystä tai päällystetystä tekstiilikankaasta valmistetut vaatteet

28250

14.19.4

Hatut ja päähineet

 

14.19.41

Hatunteelmät, huopaa tai palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista

28261

14.19.42

Hatut ja muut päähineet, huopaa, tai palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista, tai neulosta tai valmistettu pitsistä tai muusta tekstiilimetritavarasta; hiusverkot

28262

14.19.43

Muut päähineet (pl. kumia tai muovia olevat, turvapäähineet tai asbestipäähineet); hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten

28269

14.19.9

Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.19.99

Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88123 (*)

14.2

Turkisvaatteet ja -tuotteet

 

14.20

Turkisvaatteet ja -tuotteet

 

14.20.1

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat (pl. päähineet)

 

14.20.10

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat (pl. päähineet)

28320

14.20.9

Turkistuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.20.99

Turkistuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88123 (*)

14.3

Neulevaatteet ja sukat

 

14.31

Sukat ja sukkahousut

 

14.31.1

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

 

14.31.10

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

28210

14.31.9

Sukkien ja sukkahousujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.31.99

Sukkien ja sukkahousujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88123 (*)

14.39

Muut neulevaatteet

 

14.39.1

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

 

14.39.10

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

28226

14.39.9

Muiden neulevaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

14.39.99

Muiden neulevaatteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88123 (*)

15

Nahka ja nahkatuotteet

 

15.1

Parkittu ja muokattu nahka; matkalaukut, käsilaukut, satulat ja valjaat; muokatut ja värjätyt turkikset

 

15.11

Parkittu ja muokattu nahka; parkitut ja värjätyt turkikset

 

15.11.1

Parkitut tai muokatut turkisnahat

 

15.11.10

Parkitut tai muokatut turkisnahat

28310

15.11.2

Säämiskänahka; kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

 

15.11.21

Säämiskänahka

29110 (*)

15.11.22

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

29110 (*)

15.11.3

Nauta- ja hevoseläinten nahka, karvapeitteetön

 

15.11.31

Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, kokonainen

29120 (*)

15.11.32

Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, ei kokonainen

29120 (*)

15.11.33

Hevoseläinten nahka, karvapeitteetön

29120 (*)

15.11.4

Lampaan-, vuohen- ja siannahka, karvapeitteetön

 

15.11.41

Lampaan- ja karitsannahka, villapeitteetön

29130 (*)

15.11.42

Vuohen- ja vohlannahka, karvapeitteetön

29130 (*)

15.11.43

Siannahka

29130 (*)

15.11.5

Muiden eläinten nahka; nahkaan perustuva tekonahka

 

15.11.51

Muiden eläinten nahka, karvapeitteetön

29130 (*)

15.11.52

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka

29130 (*)

15.11.9

Parkitun ja muokatun nahan sekä muokattujen ja värjättyjen turkisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

15.11.99

Parkitun ja muokatun nahan sekä muokattujen ja värjättyjen turkisten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88124 (*)

15.12

Matka-, käsi- ja sen kaltaiset laukut, satulat ja valjaat

 

15.12.1

Satulat ja valjaat; matkalaukut, käsilaukut ja niiden kaltaiset tavarat; muut nahkatavarat

 

15.12.11

Satulat ja valjaat kaikkia eläimiä varten, mitä tahansa ainetta

29210

15.12.12

Matkalaukut, käsilaukut yms. nahasta, tekonahasta, muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista; toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset

29220

15.12.13

Kellonhihnat (pl. metalliset), ja kellonrannekkeet sekä niiden osat

29230

15.12.19

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat (myös koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin käytettävät tavarat), muualle luokittelemattomat

29290

15.12.9

Satuloiden ja valjaiden, matkalaukkujen, käsilaukkujen ja niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

15.12.99

Satuloiden ja valjaiden, matkalaukkujen, käsilaukkujen ja niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88124 (*)

15.2

Jalkineet

 

15.20

Jalkineet

 

15.20.1

Jalkineet (pl. urheilu-, suojajalkineet ja ortopediset jalkineet)

 

15.20.11

Vedenpitävät jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia (pl. jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys)

29310

15.20.12

Jalkineet, joiden ulkopohja ja päälliset ovat kumia tai muovia (pl. vedenpitävät tai urheilujalkineet)

29320

15.20.13

Jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (pl. urheilujalkineet, jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys ja erilaiset erikoisjalkineet)

29330

15.20.14

Jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliainetta (pl. urheilujalkineet)

29340

15.20.2

Urheilujalkineet

 

15.20.21

Tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoituskengät sekä niiden kaltaiset kengät

29420

15.20.29

Muut urheilujalkineet (pl. hiihtojalkineet, luistimet ja rullaluistimet)

29490

15.20.3

Suojajalkineet ja muut jalkineet, muualle luokittelemattomat

 

15.20.31

Kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys

29510

15.20.32

Puujalkineet, erilaiset erikoisjalkineet ja muut muualle luokittelemattomat jalkineet

29520

15.20.4

Jalkineiden osat, nahkaa; irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

 

15.20.40

Jalkineiden osat, nahkaa; irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

29600 (*)

15.20.9

Jalkineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

15.20.99

Jalkineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88124 (*)

16

Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet

 

16.1

Puutavara, sahattu ja höylätty

 

16.10

Puutavara, sahattu ja höylätty

 

16.10.1

Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus > 6 mm; puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät

 

16.10.10

Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus > 6 mm; puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät

31100

16.10.2

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu; lastuvilla; puujauho; puu lastuina tai hakkeena

 

16.10.21

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten sekä muotolistat ja laudat)

31210

16.10.22

Lastuvilla; puujauho

31220

16.10.23

Puu lastuina ja hakkeena

31230

16.10.3

Raakapuu; puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästetyt tai muuten käsitellyt

 

16.10.31

Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

31310

31330 (*)

16.10.32

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästetyt

31320

16.10.39

Muu raakapuu, myös halkaistut pylväät ja puuseipäät

31330 (*)

16.10.9

Puutavaran kuivaukseen, kyllästykseen tai kemialliseen käsittelyyn liittyvät palvelut; sahatun ja höylätyn puun valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

16.10.91

Puutavaran kuivaukseen, kyllästykseen tai kemialliseen käsittelyyn liittyvät palvelut

88130 (*)

16.10.99

Sahatun ja höylätyn puun valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88130 (*)

16.2

Puu, korkki-, olki- ja punontatuotteet

 

16.21

Vaneriviilu ja puupaneelit

 

16.21.1

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu; puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy

 

16.21.11

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, bambusta

31410

31450

16.21.12

Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu

31420

16.21.13

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy

31430

16.21.14

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy

31440

16.21.2

Vaneriviilu; ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu; tiivistetty puu

 

16.21.21

Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina

31520

16.21.9

Levyjen ja paneelien viimeistelypalvelut; vaneriviilujen ja puupaneelien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

16.21.91

Levyjen ja paneelien viimeistelypalvelut

88130 (*)

16.21.99

Vaneriviilujen ja puupaneelien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88130 (*)

16.22

Asennettavat parkettilattiat

 

16.22.1

Asennettavat parkettilevyt

 

16.22.10

Asennettavat parkettilevyt

31600 (*)

16.22.9

Asennettavien parkettilattioiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

16.22.99

Asennettavien parkettilattioiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88130 (*)

16.23

Muut rakennuspuusepäntuotteet

 

16.23.1

Rakennuspuusepäntuotteet (pl. tehdasvalmisteiset rakennukset), puuta

 

16.23.11

Ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja niiden kehykset, ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, puuta

31600 (*)

16.23.12

Betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut, puuta

31600 (*)

16.23.19

Rakennuspuusepäntuotteet, puuta, muualle luokittelemattomat

31600 (*)

16.23.2

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

 

16.23.20

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

38701

16.23.9

Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

16.23.99

Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88130 (*)

16.24

Puupakkaukset

 

16.24.1

Puupakkaukset

 

16.24.11

Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat, puuta

31700 (*)

16.24.12

Tynnyrit ja muut tynnyriteokset, puuta

31700 (*)

16.24.13

Muut puupakkaukset ja niiden osat

31700 (*)

16.24.9

Puupakkausten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

16.24.99

Puupakkausten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88130 (*)

16.29

Muut puutuotteet; korkki-, olki- ja punontatuotteet

 

16.29.1

Muut puutuotteet

 

16.29.11

Työkalut, työkalujen rungot, varret ja kädensijat, luudan-, harjan- ja siveltimenrungot, -varret ja -kädensijat, tupakkapiippujen valmistukseen tarkoitetut kappaleet, jalkineiden lestit ja pakotuspuut, puuta

31911

16.29.12

Puiset pöytä- ja keittiöesineet

31912

16.29.13

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu, puiset korulippaat, ruokailuvälinekotelot ja niiden kaltaiset tavarat, puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet

31913

16.29.14

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset ja muut puusta valmistetut tavarat

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Korkki-, olki- ja muut punontatuotteet; kori- ja punontateokset

 

16.29.21

Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kappaleiksi tai paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki; korkkijäte

31921

16.29.22

Luonnonkorkkitavarat

31922 (*)

16.29.23

Palat, laatat, levyt ja kaistaleet, lattia- ja seinälaatat, muodosta riippumatta, täyteiset lieriöt, puristekorkkia

31922 (*)

16.29.24

Puristekorkki; muualle luokittelemattomat puristekorkkitavarat

31922 (*)

16.29.25

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

31923

16.29.9

Puu- ja korkkituotteiden (pl. huonekalujen) sekä olki- ja punontatuotteiden valmistukseen liittyvät palvelut; muiden puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

16.29.91

Puu- ja korkkituotteiden (pl. huonekalujen), sekä olki- ja punontatuotteiden valmistukseen liittyvät palvelut

88130 (*)

16.29.99

Muiden puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88130 (*)

17

Paperi ja paperituotteet

 

17.1

Massa, paperi, kartonki ja pahvi

 

17.11

Massa

 

17.11.1

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa

 

17.11.11

Liukosellu

32111

17.11.12

Puusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu

32112 (*)

17.11.13

Puusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu

32112 (*)

17.11.14

Mekaaninen puumassa; puolikemiallinen puumassa; muusta kuituisesta selluloosa-aineesta kuin puusta valmistettu massa

32113

17.11.9

Massan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

17.11.99

Massan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88140 (*)

17.12

Paperi, kartonki ja pahvi

 

17.12.1

Sanomalehtipaperi, käsintehty paperi ja muu päällystämätön paperi, kartonki tai pahvi graafiseen käyttöön

 

17.12.11

Sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina

32121

17.12.12

Käsintehty paperi, kartonki ja pahvi

32122

17.12.13

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valoherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin ja pahvin pohjana; hiilipaperin pohjapaperi; tapettipaperi

32129 (*)

17.12.14

Muu paperi, kartonki ja pahvi graafiseen käyttöön

32129 (*)

17.12.2

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautasliinapaperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso

 

17.12.20

Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautasliinapaperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso

32131

17.12.3

Pakkauskartonki

 

17.12.31

Valkaisematon kraftlaineri, päällystämätön kraftlaineri

32132 (*)

17.12.32

Valkaistu kraftlaineri; päällystetty kraftlaineri

32132 (*)

17.12.33

Puolikemiallinen aallotuskartonki (fluting)

32134 (*)

17.12.34

Kierrätetty aallotuskartonki ja muu aallotuskartonki (fluting)

32134 (*)

17.12.35

Testlaineri (kierrätetty lainerikartonki)

32135

17.12.4

Päällystämätön paperi

 

17.12.41

Päällystämätön voimapaperi; säkkipaperi, krepattu tai poimutettu

32133 (*)

17.12.42

Sulfiittikäärepaperi ja muu päällystämätön paperi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä)

32136 (*)

17.12.43

Suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi; huopapaperi

32136 (*)

17.12.44

Savukepaperi, ei kuitenkaan määräkokoon leikattu tai lehtiöinä tai hylsyinä

32136 (*)

17.12.5

Päällystämätön kartonki ja pahvi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä)

 

17.12.51

Päällystämätön kartonki ja pahvi, sisäpuolelta harmaa

32133 (*)

17.12.59

Muu päällystämätön kartonki ja pahvi

32133 (*)

17.12.6

Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopaperit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit

 

17.12.60

Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopaperit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit

32137

17.12.7

Jalostettu paperi, kartonki ja pahvi

 

17.12.71

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön ja kyllästämätön

32141

17.12.72

Paperi, kartonki ja pahvi, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei’itetty

32142

17.12.73

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella

32143 (*)

17.12.74

Voimapaperi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella

32143 (*)

17.12.75

Voimakartonki ja pahvi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella

32143 (*)

17.12.76

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muu jäljentävä tai siirtopaperi rullina tai arkkeina

32149 (*)

17.12.77

Paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, päällystetty, kyllästetty, peitetty, pintavärjätty tai painettu, rullina tai arkkeina

32149 (*)

17.12.78

Sisältä harmaa kartonki ja pahvi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella

32143 (*)

17.12.79

Muu kartonki ja pahvi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella

32143 (*)

17.12.9

Paperin, kartongin ja pahvin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

17.12.99

Paperin, kartongin ja pahvin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88140 (*)

17.2

Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet

 

17.21

Aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkaukset

 

17.21.1

Aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkaukset

 

17.21.11

Aaltopahvi, rullina tai arkkeina

32151

17.21.12

Paperisäkit ja -pussit

32152

17.21.13

Kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopahvia tai -kartonkia

32153 (*)

17.21.14

Taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia

32153 (*)

17.21.15

Paperiset lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä

32153 (*)

17.21.9

Aaltopaperin, -kartongin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

17.21.99

Aaltopaperin, -kartongin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88140 (*)

17.22

Talous- ja hygieniatarvikkeet ja toalettitarvikkeet

 

17.22.1

Talous- ja wc-paperi sekä talous- ja toalettipaperituotteet

 

17.22.11

Wc-paperi, nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

32193 (*)

17.22.12

Terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat sekä vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Tarjottimet, kulhot, vadit, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat, paperia, kartonkia tai pahvia

32199 (*)

17.22.9

Talous- ja hygieniatarvikkeiden ja toalettitarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

17.22.99

Talous- ja hygieniatarvikkeiden ja toalettitarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88140 (*)

17.23

Paperikauppatavara

 

17.23.1

Paperikauppatavara

 

17.23.11

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit; paperiset vahakset ja offsetlevyt; liimapaperi, myös itseliimautuva

32191

17.23.12

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia tai pahvia; paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on kirjepaperia, kirjekuoria jne.

32192

17.23.13

Konttorikirjat, tilikirjat, keräilykannet, lomakkeet ja muut paperikauppatarvikkeet, paperia, kartonkia tai pahvia

32700

17.23.14

Muu paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, painettu, kohokuvioitu tai rei’itetty

32199 (*)

17.23.9

Paperikauppatavaran valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

17.23.99

Paperikauppatavaran valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88140 (*)

17.24

Tapetit

 

17.24.1

Tapetit

 

17.24.11

Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet; ikkunakuultopaperi

32194

17.24.12

Seinänpäällysteet tekstiiliaineesta

32195

17.24.9

Tapettien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

17.24.99

Tapettien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88140 (*)

17.29

Muut paperi-, kartonki- ja pahvituotteet

 

17.29.1

Muut paperi-, kartonki- ja pahvituotteet

 

17.29.11

Nimi- tai osoiteliput, paperia, kartonkia tai pahvia

32197

17.29.12

Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt paperimassasta

32198

17.29.19

Savukepaperi; pupiinit (bobiinit), puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset; suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi; muut paperi-, kartonki- ja pahvituotteet, muualle luokittelemattomat

32199 (*)

17.29.9

Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

17.29.99

Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88140 (*)

18

Painatus- ja tallennuspalvelut

 

18.1

Painatuspalvelut ja painamiseen liittyvät palvelut

 

18.11

Sanomalehtien painamispalvelut

 

18.11.1

Sanomalehtien painamispalvelut

 

18.11.10

Sanomalehtien painamispalvelut

89121 (*)

18.12

Muut painatuspalvelut

 

18.12.1

Muut painatuspalvelut

 

18.12.11

Postimerkkien, veromerkkien, omistuskirjojen, sekkilomakkeiden, toimikorttien ja muiden arvopapereiden ja niiden kaltaisten tuotteiden painatuspalvelut

89121 (*)

18.12.12

Mainosluetteloiden, -esitteiden, -julisteiden ja muiden painettujen mainostuotteiden painatuspalvelut

89121 (*)

18.12.13

Harvemmin kuin neljä kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien ja aikakauslehtien painatuspalvelut

89121 (*)

18.12.14

Kirjojen, karttojen, merikorttien ja niiden kaltaisten karttojen, kuvien, kuvapiirrosten ja valokuvien sekä postikorttien painatuspalvelut

89121 (*)

18.12.15

Etikettien, nimi- ja hintalappujen ja sen kaltaisten tuotteiden painatuspalvelut

89121 (*)

18.12.16

Suoraan muoville, lasille, metallille, puulle ja keramiikalle tehdyt painamispalvelut

89121 (*)

18.12.19

Muut painatuspalvelut, muualle luokittelemattomat

89121 (*)

18.13

Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut

 

18.13.1

Painamista edeltävät palvelut

 

18.13.10

Painamista edeltävät palvelut

89121 (*)

18.13.2

Painolaatat ja sylinterit sekä muu painamisessa käytettävä materiaali

 

18.13.20

Painolaatat ja sylinterit sekä muu painamisessa käytettävä materiaali

32800

18.13.3

Muut painamiseen liittyvät palvelut

 

18.13.30

Muut painamiseen liittyvät palvelut

89121 (*)

18.14

Sidonta ja siihen liittyvät palvelut

 

18.14.1

Sidonta ja siihen liittyvät palvelut

 

18.14.10

Sidonta ja siihen liittyvät palvelut

89121 (*)

18.2

Tallenteiden jäljentämispalvelut

 

18.20

Tallenteiden jäljentämispalvelut

 

18.20.1

Äänitallenteiden jäljentämispalvelut

 

18.20.10

Äänitallenteiden jäljentämispalvelut

89122 (*)

18.20.2

Videotallenteiden jäljentämispalvelut

 

18.20.20

Videotallenteiden jäljentämispalvelut

89122 (*)

18.20.3

ATK-ohjelmistojen jäljentämispalvelut

 

18.20.30

ATK-ohjelmistojen jäljentämispalvelut

89122 (*)

19

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

 

19.1

Koksi

 

19.10

Koksi

 

19.10.1

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi; retorttihiili

 

19.10.10

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi; retorttihiili

33100

19.10.2

Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva; muu kivennäisterva

 

19.10.20

Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva; muu kivennäisterva

33200

19.10.3

Piki ja pikikoksi

 

19.10.30

Piki ja pikikoksi

34540 (*)

19.10.9

Koksin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

19.10.99

Koksin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88151 (*)

19.2

Jalostetut maaöljytuotteet

 

19.20

Jalostetut maaöljytuotteet

 

19.20.1

Briketit ja niiden kaltaiset kiinteät polttoaineet

 

19.20.11

Briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet

11020

19.20.12

Briketit ja niiden kaltaiset ruskohiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet

11030 (*)

19.20.13

Briketit ja niiden kaltaiset turpeesta valmistetut kiinteät polttoaineet

11040 (*)

19.20.2

Polttoöljy ja -kaasu; voiteluöljyt

 

19.20.21

Moottoribensiini, myös lentobensiini

33310

19.20.22

Suihkumoottoribensiini

33320

19.20.23

Kevyet maaöljyt, kevyet valmisteet, muualle luokittelemattomat

33330

19.20.24

Petroli

33341

19.20.25

Lentopetroli

33342

19.20.26

Kaasuöljyt

33360

19.20.27

Keskiraskaat maaöljyt; keskiraskaat valmisteet, muualle luokittelemattomat

33350

19.20.28

Polttoöljyt, muualle luokittelemattomat

33370

19.20.29

Voitelussa käytettävät maaöljyt; raskaat valmisteet, muualle luokittelemattomat

33380

19.20.3

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (pl. maakaasu)

 

19.20.31

Propaani ja butaani, nesteytetyt

33410

19.20.32

Eteeni, propeeni, buteeni, butadieeni ja muut maaöljykaasut tai kaasumaiset hiilivedyt (pl. maakaasu)

33420

19.20.4

Muut maaöljytuotteet

 

19.20.41

Vaseliini; parafiini; maaöljy- ja muut vahat

33500 (*)

19.20.42

Maaöljykoksi; maaöljybitumi ja muut maaöljyjen jätetuotteet

33500 (*)

19.20.9

Jalostettujen maaöljytuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

19.20.99

Jalostettujen maaöljytuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88151 (*)

20

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet

 

20.1

Peruskemikaalit, lannoitteet ja typpiyhdisteet, ensiömuovi ja synteettinen ensiökumi

 

20.11

Teollisuuskaasut

 

20.11.1

Teollisuuskaasut

 

20.11.11

Vety, argon, jalokaasut, typpi ja happi

34210 (*)

20.11.12

Hiilidioksidi ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

34210 (*)

20.11.13

Nesteytetty ilma ja paineilma

34250 (*)

20.11.9

Teollisuuskaasujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.11.99

Teollisuuskaasujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.12

Värit ja pigmentit

 

20.12.1

Oksidit, peroksidit ja hydroksidit

 

20.12.11

Sinkkioksidi ja -peroksidi; titaanioksidit

34220 (*)

20.12.12

Kromi-, mangaani-, lyijy- ja kuparioksidit ja -hydroksidit

34220 (*)

20.12.19

Muut metallioksidit, -peroksidit ja -hydroksidit

34220 (*)

20.12.2

Parkitus- ja värjäysuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; muualle luokittelemattomat väriaineet

 

20.12.21

Synteettiset orgaaniset väriaineet ja niihin perustuvat valmisteet; fluoresoivina kiiltoaineina tai luminoforeina käytettävät synteettiset orgaaniset tuotteet; substraattipigmentit ja niihin perustuvat valmisteet

34310

20.12.22

Kasvialkuperää olevat parkitusuutteet; tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset; kasvi- tai eläinalkuperää olevat väriaineet

34320

20.12.23

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet; epäorgaaniset parkitusaineet; parkitusvalmisteet; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten

34330

20.12.24

Muualle luokittelemattomat väriaineet; luminoforeina käytettävät epäorgaaniset tuotteet

34340

20.12.9

Värien ja pigmenttien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.12.99

Värien ja pigmenttien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.13

Muut epäorgaaniset peruskemikaalit

 

20.13.1

Väkevöity uraani ja plutonium; laihennettu uraani ja torium; muut radioaktiiviset alkuaineet

 

20.13.11

Väkevöity uraani ja plutonium sekä niiden yhdisteet

33620

88152 (*)

20.13.12

Laihennettu uraani ja torium sekä niiden yhdisteet

33630

88152 (*)

20.13.13

Muut radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet; seosmetallit, dispersiot, keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on näitä alkuaineita, isotooppeja tai yhdisteitä

33690

20.13.14

Ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit

33710

20.13.2

Kemialliset alkuaineet, muualle luokittelemattomat; epäorgaaniset hapot ja yhdisteet

 

20.13.21

Metalloidit

34231 (*)

20.13.22

Epämetallien halogeeni- ja rikkiyhdisteet

34231 (*)

20.13.23

Alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium; elohopea

34231 (*)

20.13.24

Kloorivety; savuava rikkihappo (oleum); difosforipentoksidi; muut epäorgaaniset hapot; piidioksidi ja rikkidioksidi

34231 (*)

34232

20.13.25

Oksidit, hydroksidit ja peroksidit; hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat

34231 (*)

20.13.3

Metalliset halogenaatit; hypokloriitit, kloraatit ja perkloraatit

 

20.13.31

Metalliset halogenaatit

34240 (*)

20.13.32

Hypokloriitit, kloraatit ja perkloraatit

34240 (*)

20.13.4

Sulfidit, sulfaatit; nitraatit, fosfaatit ja karbonaatit

 

20.13.41

Sulfidit, sulfiitit ja sulfaatit

34240 (*)

20.13.42

Fosfinaatit, fosfonaatit, fosfaatit, polyfosfaatit ja nitraatit, ei kuitenkaan kaliumin

34240 (*)

20.13.43

Karbonaatit

34240 (*)

20.13.5

Muiden metallien suolat

 

20.13.51

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat; kolloidiset jalometallit

34250 (*)

20.13.52

Epäorgaaniset yhdisteet, muualle luokittelemattomat, myös tislattu vesi; amalgaamit, ei kuitenkaan jalometalliamalgaamit

34250 (*)

20.13.6

Muut epäorgaaniset peruskemikaalit

 

20.13.61

Muualle luokittelemattomat isotoopit ja niiden yhdisteet (myös raskasvesi)

34260

20.13.62

Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit; fulminaatit, syanaatit ja tiosyanaatit; silikaatit; boraatit; perboraatit; epäorgaanisten happojen ja peroksohappojen muut suolat

34270

20.13.63

Vetyperoksidi

34280 (*)

20.13.64

Fosfidit, karbidit, hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit

34280 (*)

20.13.65

Harvinaisten maametallien, yttriumin tai skandiumin yhdisteet

34290

20.13.66

Rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu tai kolloidinen rikki

34520

20.13.67

Pasutetut rautapyriitit

34530

20.13.68

Pietsosähköinen kvartsi; muut synteettiset tai rekonstruoidut jalo- tai puolijalokivet, työstämättömät

34560

20.13.9

Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.13.99

Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.14

Muut orgaaniset peruskemikaalit

 

20.14.1

Hiilivedyt ja niiden johdannaiset

 

20.14.11

Asykliset hiilivedyt

34110 (*)

20.14.12

Sykliset hiilivedyt

34110 (*)

20.14.13

Asyklisten hiilivetyjen kloorijohdannaiset

34110 (*)

20.14.14

Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, myös halogenoidut

34110 (*)

20.14.19

Muut hiilivetyjen johdannaiset

34110 (*)

20.14.2

Alkoholit, fenolit, fenolialkoholit ja niiden halogenoidut, sulfonoidut, nitro- tai nitrosojohdannaiset; teolliset rasva-alkoholit

 

20.14.21

Teolliset rasva-alkoholit

34139 (*)

20.14.22

Yksiarvoiset alkoholit

34139 (*)

20.14.23

Diolit, polyalkoholit, sykliset alkoholit ja niiden johdannaiset

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenolit; fenolialkoholit ja fenolien johdannaiset

34139 (*)

20.14.3

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; karboksyylihapot ja niiden johdannaiset

 

20.14.31

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt

34120

20.14.32

Tyydytetyt asykliset monokarboksyylihapot ja niiden johdannaiset

34140 (*)

20.14.33

Tyydyttymättömät monokarboksyylihapot, asykliset syklaani-, sykleeni- tai sykloterpeenipolykarboksyylihapot ja niiden johdannaiset

34140 (*)

20.14.34

Muita happifunktioita sisältävät aromaattiset polykarboksyyli- ja karboksyylihapot; niiden muut johdannaiset kuin salisyylihappo ja sen suolat

34140 (*)

20.14.4

Typpifunktioita sisältävät orgaaniset yhdisteet

 

20.14.41

Amiinifunktioiset yhdisteet

34150 (*)

20.14.42

Happifunktioiset aminoyhdisteet, muut kuin lysiini ja glutamiinihappo

34150 (*)

20.14.43

Ureiinit; karboksi-imidifunktioiset yhdisteet, nitriilifunktioiset yhdisteet; niiden johdannaiset

34150 (*)

20.14.44

Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet

34150 (*)

20.14.5

Orgaaniset rikkiyhdisteet ja muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet; muualle luokittelemattomat heterosykliset yhdisteet

 

20.14.51

Orgaaniset rikkiyhdisteet ja muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet

34160 (*)

20.14.52

Muualle luokittelemattomat heterosykliset yhdisteet; nukleiinihapot ja niiden suolat

34160 (*)

20.14.53

Fosforihappoesterit ja niiden suolat tai muut epäorgaanisten happojen esterit, ei kuitenkaan halogeenivetyjen esterit, ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

34180

20.14.6

Eetterit, orgaaniset peroksidit, epoksidit, asetaalit ja puoliasetaalit; muut orgaaniset yhdisteet

 

20.14.61

Aldehydifunktioiset yhdisteet

34170 (*)

20.14.62

Ketoni- ja kinonifunktioiset yhdisteet

34170 (*)

20.14.63

Eetterit, orgaaniset peroksidit, epoksidit, asetaalit ja puoliasetaalit sekä niiden johdannaiset

34170 (*)

20.14.64

Entsyymit ja muut orgaaniset yhdisteet, muualle luokittelemattomat

34170 (*)

20.14.7

Erinäiset orgaaniset kemialliset perustuotteet

 

20.14.71

Kasvi- tai hartsituotteiden johdannaiset

34400

20.14.72

Puuhiili

34510

20.14.73

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet ja niiden kaltaiset tuotteet

34540 (*)

20.14.74

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus ≥ 80 %

24110

20.14.75

Denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkiviinat, väkevyydestä riippumatta

34131

20.14.8

Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, muut kuin mäntyöljy

 

20.14.80

Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, muut kuin mäntyöljy

39230

20.14.9

Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.14.99

Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.15

Lannoitteet ja typpiyhdisteet

 

20.15.1

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot); ammoniakki

 

20.15.10

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot); ammoniakki

34233

34651

34652

20.15.2

Ammoniumkloridi; nitriitit

 

20.15.20

Ammoniumkloridi; nitriitit

34653

20.15.3

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

 

20.15.31

Urea

34611

20.15.32

Ammoniumsulfaatti

34612

20.15.33

Ammoniumnitraatti

34613

20.15.34

Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset

34614

20.15.35

Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita

34615

20.15.39

Muut typpilannoitteet ja seokset

34619

20.15.4

Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

 

20.15.41

Superfosfaatit

34621

20.15.49

Muut fosfaattilannoitteet

34629

20.15.5

Kalilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

 

20.15.51

Kaliumkloridi

34631

20.15.52

Kaliumsulfaatti

34632

20.15.59

Muut kalilannoitteet

34639

20.15.6

Natriumnitraatti

 

20.15.60

Natriumnitraatti

34150 (*)

20.15.7

Muualle luokittelemattomat lannoitteet

 

20.15.71

Lannoitteet, joissa on kolmea ravinnetta: typpeä, fosforia ja kaliumia

34641

20.15.72

Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti)

34642

20.15.73

Monoammoniumfosfaatti

34643

20.15.74

Lannoitteet, joissa on kahta ravinnetta: typpeä ja fosforia

34644

20.15.75

Lannoitteet, joissa on kahta ravinnetta: fosforia ja kaliumia

34645

20.15.76

Kaliumnitraatit

34646

20.15.79

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on vähintään kahta ravinnetta (typpi, fosfori, kalium), muualle luokittelemattomat

34649

34659

20.15.8

Eläin- tai kasviainelannoitteet, muualle luokittelemattomat

 

20.15.80

Eläin- tai kasviainelannoitteet, muualle luokittelemattomat

34654

20.15.9

Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.15.99

Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.16

Ensiömuovit

 

20.16.1

Eteenipolymeerit alkumuodossa

 

20.16.10

Eteenipolymeerit alkumuodossa

34710

20.16.2

Styreenipolymeerit alkumuodossa

 

20.16.20

Styreenipolymeerit alkumuodossa

34720

20.16.3

Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit alkumuodossa

 

20.16.30

Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit alkumuodossa

34730

20.16.4

Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa

 

20.16.40

Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa

34740

20.16.5

Muut raakamuovit; ioninvaihtimet

 

20.16.51

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit alkumuodossa

34790 (*)

20.16.52

Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit alkumuodossa; muut vinyylipolymeerit alkumuodossa

34790 (*)

20.16.53

Akryylipolymeerit alkumuodossa

34790 (*)

20.16.54

Polyamidit alkumuodossa

34790 (*)

20.16.55

Ureahartsit, tioureahartsit ja melamiinihartsit alkumuodossa

34790 (*)

20.16.56

Muut aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit alkumuodossa

34790 (*)

20.16.57

Silikonit alkumuodossa

34790 (*)

20.16.59

Muut muovit alkumuodossa, muualle luokittelemattomat

34790 (*)

20.16.9

Ensiömuovien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.16.99

Ensiömuovien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88170 (*)

20.17

Synteettinen kumi alkumuodossa

 

20.17.1

Synteettinen kumi alkumuodossa

 

20.17.10

Synteettinen kumi alkumuodossa

34800

20.17.9

Synteettisen ensiökumin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.17.99

Synteettisen ensiökumin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88170 (*)

20.2

Torjunta-aineet ja muut maatalouskemikaalit

 

20.20

Torjunta-aineet ja muut maatalouskemikaalit

 

20.20.1

Torjunta-aineet ja muut maatalouskemikaalit

 

20.20.11

Hyönteisten torjunta-aineet

34661

20.20.12

Rikkakasvien torjunta-aineet

34663 (*)

20.20.13

Itämistä estävät aineet ja kasvien kasvua säätävät aineet

34663 (*)

20.20.14

Desinfiointiaineet

34664

20.20.15

Sienihävitteet

34662

20.20.19

Muut torjunta-aineet ja muut maatalouskemikaalit

34666

34669

20.20.9

Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.20.99

Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.3

Maalit, lakat ja vastaavat päällysteet sekä painovärit ja mastis

 

20.30

Maalit, lakat ja vastaavat päällysteet sekä painovärit ja mastis

 

20.30.1

Maalit ja lakat, jotka perustuvat polymeereihin

 

20.30.11

Maalit ja lakat, jotka perustuvat akryyli- tai vinyylipolymeereihin, vettä sisältävässä väliaineessa

35110 (*)

20.30.12

Maalit ja lakat, jotka perustuvat polyestereihin, akryyli- tai vinyylipolymeereihin, muussa kuin vettä sisältävässä väliaineessa; liuokset

35110 (*)

20.30.2

Muut maalit ja lakat ja niihin liittyvät tuotteet; taiteilijanvärit ja painoväri

 

20.30.21

Valmistetut pigmentit, samennusaineet ja värit, lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit, nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet; lasisulate (fritti)

35110 (*)

20.30.22

Muut maalit ja lakat; valmistetut kuivikkeet

35110 (*)

20.30.23

Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit, harrastevärit ja muut niiden kaltaiset värit

35120

20.30.24

Painoväri

35130

20.30.9

Maalien, lakkojen ja vastaavien päällysteiden sekä painovärien ja mastiksen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.30.99

Maalien, lakkojen ja vastaavien päällysteiden sekä painovärien ja mastiksen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.4

Saippua, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineet, hajuvedet ja hygieniatuotteet

 

20.41

Saippua ja pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineet

 

20.41.1

Glyseroli

 

20.41.10

Glyseroli

34570 (*)

20.41.2

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, muut kuin saippua ja suopa

 

20.41.20

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, muut kuin saippua ja suopa

35310

20.41.3

Saippua, pesu- ja puhdistusaineet

 

20.41.31

Saippua ja saippuana käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja aineet; saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas

35321 (*)

20.41.32

Puhdistus- ja pesuaineet

35322

20.41.4

Hyväntuoksuiset aineet ja vahat

 

20.41.41

Huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut tuotteet

35331

20.41.42

Tekovahat ja valmistetut vahat

35332

20.41.43

Kiillotusaineet ja voiteet jalkineita, huonekaluja, lattioita, vaununkoreja, lasia tai metallia varten

35333

20.41.44

Hankauspastat ja -jauheet sekä muut hankausaineet

35334

20.41.9

Saippuan ja pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.41.99

Saippuan ja pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.42

Hajuvedet ja hygieniatuotteet

 

20.42.1

Hajuvedet ja hygieniatuotteet

 

20.42.11

Hajuvedet ja eau-de-cologne

35323 (*)

20.42.12

Huuli- ja silmämeikkituotteet

35323 (*)

20.42.13

Manikyyri- ja pedikyyrituotteet

35323 (*)

20.42.14

Kosmeettiseen tai henkilökohtaiseen hygieniakäyttöön tarkoitetut puuterit

35323 (*)

20.42.15

Kauneudenhoito-, meikki- ja ihonhoitotuotteet, myös itseruskettavat tuotteet, muualle luokittelemattomat

35323 (*)

20.42.16

Shampoot, hiuskiinteet, tuotteet hiusten kihartamista tai suoristamista varten

35323 (*)

20.42.17

Hiusvoiteet ja muut hiuksiin käytettävät tuotteet, muualle luokittelemattomat

35323 (*)

20.42.18

Suun- ja hampaidenhoitotuotteet, myös hammasproteesin kiinnitystahnat ja jauheet, hammaslanka

35323 (*)

20.42.19

Parranajotuotteet; henkilökohtaiseen hygieniakäyttöön tarkoitetut deodorantit ja antiperspirantit; kylpytuotteet; muut hajuste-, kosmeettiset ja hygieniatuotteet, muualle luokittelemattomat

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.42.99

Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.5

Muut kemialliset tuotteet

 

20.51

Räjähdysaineet

 

20.51.1

Valmistetut räjähdysaineet; tulilanka; sytytysnallit ja räjähdysnallit; sytyttimet; sähköräjähdysnallit; ilotulitusvälineet

 

20.51.11

Ruuti ja valmistetut räjähdysaineet

35450 (*)

20.51.12

Tulilanka; räjähtävä tulilanka; nallit; sytyttimet; sähköräjähdysnallit

35450 (*)

20.51.13

Ilotulitusvälineet

35460 (*)

20.51.14

Merkinantoraketit, saderaketit, paukkuopasteet ja muut pyrotekniset tavarat (pl. ilotulitusvälineet)

35460 (*)

20.51.2

Tulitikut

 

20.51.20

Tulitikut

38998

20.51.9

Räjähdysaineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.51.99

Räjähdysaineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.52

Liimat

 

20.52.1

Liimat

 

20.52.10

Liimat

35420 (*)

20.52.9

Liimojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.52.99

Liimojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.53

Haihtuvat öljyt

 

20.53.1

Haihtuvat öljyt

 

20.53.10

Haihtuvat öljyt

35410

20.53.9

Haihtuvien öljyjen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.53.99

Haihtuvien öljyjen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.59

Muut kemialliset tuotteet, muualle luokittelemattomat

 

20.59.1

Valokuvauslevyt ja filmit, pikakuvafilmit; kemialliset ja sekoittamattomat tuotteet valokuvauskäyttöön

 

20.59.11

Valokuvauslevyt ja filmit sekä pikakuvafilmit, säteilyherkät, valottamattomat; valokuvauspaperi

48341

20.59.12

Säteilyherkät emulsiot valokuvauskäyttöön; kemialliset tuotteet valokuvauskäyttöön, muualle luokittelemattomat

48342

20.59.2

Kemiallisesti muunnetut eläin- tai kasvirasvat ja -öljyt; syötäväksi kelpaamattomat eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä valmistetut seokset

 

20.59.20

Kemiallisesti muunnetut eläin- tai kasvirasvat ja -öljyt; syötäväksi kelpaamattomat eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä valmistetut seokset

34550

20.59.3

Kirjoitus- ja piirustusmusteet, myös tussi, sekä muut musteet

 

20.59.30

Kirjoitus- ja piirustusmusteet, myös tussi, sekä muut musteet

35140

20.59.4

Voiteluvalmisteet; lisäaineet; jäätymistä estävät tuotteet

 

20.59.41

Voiteluaineet

35430 (*)

20.59.42

Nakutusta estävät tuotteet; kivennäisöljyjen ja niiden kaltaisten tuotteiden lisäaineet

35430 (*)

20.59.43

Hydrauliset jarrunesteet; jäätymistä estävät tuotteet sekä huurteen- ja jäänpoistonesteet

35430 (*)

20.59.5

Erinäiset kemialliset tuotteet

 

20.59.51

Peptonit, muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle luokittelemattomat; vuotajauhe

35420 (*)

20.59.52

Muovailumassat; hammasvaha ja muut kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät tuotteet; valmisteet ja panokset palosammuttimia varten; valmistetut elatusaineet mikro-organismien viljelyä varten; yhdistetyt taudinmääritysreagenssit ja yhdistetyt laboratorioreagenssit, muualle luokittelemattomat

35440 (*)

20.59.53

Kemialliset alkuaineet levyinä ja yhdisteet, joihin on lisätty epäpuhtausatomeja (doped) elektroniikassa käyttöä varten

35470

20.59.54

Aktiivihiili

35490 (*)

20.59.55

Viimeistelyaineet, aineet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä sekä niiden kaltaiset tuotteet

35490 (*)

20.59.56

Peittausaineet; sulamista edistävät aineet; vulkanoinnin kiihdyttimet; kumin tai muovin pehmitinseokset; muualle luokittelemattomat katalyyttiset valmisteet; muualle luokittelemattomat seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit

35490 (*)

20.59.57

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet

35490 (*)

20.59.59

Erinäiset muut kemialliset tuotteet, muualle luokittelemattomat

35490 (*)

20.59.6

Gelatiinit ja gelatiinijohdannaiset, myös maitoalbumiinit

 

20.59.60

Gelatiinit ja gelatiinijohdannaiset, myös maitoalbumiinit

35420 (*)

20.59.9

Muiden muualle luokittelemattomien kemiallisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.59.99

Muiden muualle luokittelemattomien kemiallisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

20.6

Tekokuidut

 

20.60

Tekokuidut

 

20.60.1

Synteettikuidut

 

20.60.11

Synteettinen katkokuitu ja touvi, karstaamaton ja kampaamaton

35510

20.60.12

Erikoisluja filamenttilanka, polyamidia ja polyesteriä

35520 (*)

20.60.13

Muu synteettikuitufilamenttilanka, yksinkertainen

35520 (*)

20.60.14

Synteettinen monofilamenttilanka; kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet synteettisistä tekstiiliaineista

35530

20.60.2

Muuntokuidut

 

20.60.21

Muuntokatkokuitu ja muuntokuitutouvi, karstaamaton ja kampaamaton

35540

20.60.22

Erikoisluja filamenttilanka, viskoosia

35550 (*)

20.60.23

Muu muuntokuitufilamenttilanka, yksinkertainen

35550 (*)

20.60.24

Muuntokuitumonofilamenttilanka; kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet muuntokuituaineesta

35560

20.60.9

Tekokuitujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

20.60.99

Tekokuitujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

21

Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet

 

21.1

Lääkkeiden lähtöaineet

 

21.10

Lääkkeiden lähtöaineet

 

21.10.1

Salisyylihappo, O-asetyylisalisyylihappo, niiden suolat ja esterit

 

21.10.10

Salisyylihappo, O-asetyylisalisyylihappo, niiden suolat ja esterit

35210

21.10.2

Lysiini, glutamiinihappo ja niiden suolat; kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; fosforiaminolipidit; amidit ja niiden johdannaiset sekä niiden suolat

 

21.10.20

Lysiini, glutamiinihappo ja niiden suolat; kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; fosforiaminolipidit; amidit ja niiden johdannaiset sekä niiden suolat

35220

21.10.3

Laktonit, muualle luokittelemattomat, heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyratsolirenkaan, pyrimidiinirenkaan, piperatsiinirenkaan, fuusioimattoman triatsiinirenkaan tai fenotiatsiinirengasrakenteen, jota ei ole enempää fuusioitu; hydantoiini ja sen johdannaiset; sulfonamidit

 

21.10.31

Laktonit, muualle luokittelemattomat, heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyratsolirenkaan, pyrimidiinirenkaan, piperatsiinirenkaan, fuusioimattoman triatsiinirenkaan tai fenotiatsiinirengasrakenteen, jota ei ole enempää fuusioitu; hydantoiini ja sen johdannaiset

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamidit

35230 (*)

21.10.4

Kemiallisesti puhtaat sokerit, muualle luokittelemattomat; sokerieetterit ja sokeriesterit ja niiden suolat, muualle luokittelemattomat

 

21.10.40

Kemiallisesti puhtaat sokerit, muualle luokittelemattomat; sokerieetterit ja sokeriesterit ja niiden suolat, muualle luokittelemattomat

35240

21.10.5

Provitamiinit, vitamiinit ja hormonit; glykosidit ja kasvialkaloidit ja niiden johdannaiset; antibiootit

 

21.10.51

Provitamiinit, vitamiinit ja niiden johdannaiset

35250 (*)

21.10.52

Hormonit ja niiden johdannaiset; muut pääasiallisesti hormoneina käytettävät steroidit

35250 (*)

21.10.53

Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

35250 (*)

21.10.54

Antibiootit

35250 (*)

21.10.6

Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat

 

21.10.60

Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat

35270 (*)

21.10.9

Lääkkeiden lähtöaineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

21.10.99

Lääkkeiden lähtöaineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88160 (*)

21.2

Lääkevalmisteet

 

21.20

Lääkevalmisteet

 

21.20.1

Lääkkeet

 

21.20.11

Lääkkeet, joissa on penisilliinejä tai muita antibiootteja

35260 (*)

21.20.12

Lääkkeet, joissa on hormoneja mutta ei antibiootteja

35260 (*)

21.20.13

Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormoneja eikä antibiootteja

35260 (*)

21.20.2

Muut lääkevalmisteet

 

21.20.21

Antiseerumit ja rokotteet

35270 (*)

21.20.22

Hormoneihin ja spermisideihin perustuvat kemialliset ehkäisyvalmisteet

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Veriryhmän määritysreagenssit ja muut farmaseuttiset valmisteet

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Haavalaastarit, katgut ja muut sen kaltaiset aineet; ensiapulaatikot

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Lääkevalmisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

21.20.99

Lääkevalmisteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88152

88160 (*)

22

Kumi- ja muovituotteet

 

22.1

Kumituotteet

 

22.11

Kumirenkaat; kumirenkaiden uudelleenpinnoitus

 

22.11.1

Uudet kumirenkaat

 

22.11.11

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumia, jollaisia käytetään henkilöautoissa

36111

22.11.12

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumia, jollaisia käytetään moottoripyörissä ja polkupyörissä

36112

22.11.13

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumia, jollaisia käytetään linja-autoissa, kuorma-autoissa ja ilma-aluksissa

36113 (*)

22.11.14

Maataloudessa käytettävät ulkorenkaat; muut uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumia

36113 (*)

22.11.15

Sisärenkaat, umpikumi- tai joustorenkaat, vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat ja vannenauhat, kumia

36114

22.11.16

Kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoittamista varten

36115

22.11.2

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia

 

22.11.20

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia

36120

22.11.9

Kumirenkaiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt; kumirenkaiden uudelleenpinnoitus

 

22.11.99

Kumirenkaiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt; kumirenkaiden uudelleenpinnoitus

88170 (*)

22.19

Muut kumituotteet

 

22.19.1

Regeneroitu kumi alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

 

22.19.10

Regeneroitu kumi alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

36210

22.19.2

Vulkanoimaton kumi ja siitä valmistetut tavarat; vulkanoitu kumi, muu kuin kovakumi, kumilankana, myös kerrattuna, laattoina, levyinä, kaistaleina, tankoina tai profiileina

 

22.19.20

Vulkanoimaton kumi ja siitä valmistetut tavarat; vulkanoitu kumi, muu kuin kovakumi, kumilankana, myös kerrattuna, laattoina, levyinä, kaistaleina, tankoina tai profiileina

36220

22.19.3

Putket ja letkut vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia

 

22.19.30

Putket ja letkut vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia

36230

22.19.4

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia

 

22.19.40

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia

36240

22.19.5

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kordikangas ulkorenkaita varten

 

22.19.50

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kordikangas ulkorenkaita varten

36250

22.19.6

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia

 

22.19.60

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia

36260

22.19.7

Muualle luokittelemattomat tavarat vulkanoitua kumia; kovakumi; kovakumitavarat

 

22.19.71

Hygieeniset ja farmaseuttiset tavarat, myös tutit, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia

36270 (*)

22.19.72

Lattianpäällysteet ja matot vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan selluloidia

36270 (*)

22.19.73

Muut tavarat vulkanoitua kumia, muualle luokittelemattomat; kovakumi kaikissa muodoissa ja kovakumitavarat; lattianpäällysteet ja matot, vulkanoitua solukumia

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Muiden kumituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

22.19.99

Muiden kumituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88170 (*)

22.2

Muovituotteet

 

22.21

Muovilaatat, -levyt, -putket ja -profiilit

 

22.21.1

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkaus > 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, muovia

 

22.21.10

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkaus > 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, muovia

36310

22.21.2

Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat, muovia

 

22.21.21

Tekosuoli kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia; jäykät putket, muovia

36320 (*)

22.21.29

Muut putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat, muovia

36320 (*)

22.21.3

Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, muihin aineisiin tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät

 

22.21.30

Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, muihin aineisiin tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät

36330

22.21.4

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia

 

22.21.41

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, huokoiset

36390 (*)

22.21.42

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei kuitenkaan huokoista muovia

36390 (*)

22.21.9

Muovilaattojen, -levyjen, -putkien ja -profiilien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

22.21.99

Muovilaattojen, -levyjen, -putkien ja -profiilien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88170 (*)

22.22

Muovipakkaukset

 

22.22.1

Muovipakkaukset

 

22.22.11

Säkit, kassit ja pussit, myös tötteröt, eteenipolymeereistä valmistetut

36410 (*)

22.22.12

Säkit, kassit ja pussit, myös tötteröt, muusta muovista kuin eteenipolymeereistä

36410 (*)

22.22.13

Rasiat, laatikot, kotelot ja niiden kaltaiset tavarat, muovia

36490 (*)

22.22.14

Pullot, koripullot ja niiden kaltaiset tavarat, muovia

36490 (*)

22.22.19

Muut muovipakkaukset

36490 (*)

22.22.9

Muovisten pakkaustarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

22.22.99

Muovisten pakkaustarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88170 (*)

22.23

Rakennusmuovit

 

22.23.1

Rakennusmuovit; linoleumi ja kovat lattianpäällysteet, muut kuin muovipintaiset

 

22.23.11

Muoviset lattian-, seinän- tai katonpäällysteet, rullissa tai laattoina

36910

22.23.12

Muoviset kylpyammeet, pesualtaat, wc-altaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteettitavarat

36930

22.23.13

Muoviset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset tuotteet, tilavuudeltaan > 300 l

36950 (*)

22.23.14

Ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit sekä kynnykset; ikkunaluukut, kaihtimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, muovia

36950 (*)

22.23.15

Linoleumi ja kovat lattianpäällysteet, muut kuin muovipintaiset, esimerkiksi joustavat lattianpäällysteet, kuten vinyyli ja linoleumi

38930

22.23.19

Rakennusmuovit, muualle luokittelemattomat

36950 (*)

22.23.2

Muoviset tehdasvalmisteiset rakennukset

 

22.23.20

Muoviset tehdasvalmisteiset rakennukset

38703

22.23.9

Rakennusmuovien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

22.23.99

Rakennusmuovien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88170 (*)

22.29

Muut muovituotteet

 

22.29.1

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, myös käsineet, muovia

 

22.29.10

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, myös käsineet, muovia

28243

22.29.2

Muut muovituotteet, muualle luokittelemattomat

 

22.29.21

Itsekiinnittyvä teippi, laatat, kaistaleet, levyt, kalvot ja muut litteässä muodossa olevat muovit rullissa, leveys ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Muut itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teipit, kaistaleet ja muut litteässä muodossa olevat muovituotteet

36920 (*)

22.29.23

Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous- ja kylpyhuone-esineet, muovia

36940

22.29.24

Valaisimien ja valaistusvarusteiden, valaistujen nimikilpien ja niiden kaltaisten tuotteiden muoviset osat, muualle luokittelemattomat

36960

22.29.25

Muoviset toimisto- ja koulutarvikkeet

36990 (*)

22.29.26

Kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden helat ja varusteet; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, muovia

36990 (*)

22.29.29

Muut muoviesineet

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Muiden muovituotteiden valmistukseen liittyvät palvelut; muiden muovituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

22.29.91

Muiden muovituotteiden valmistukseen liittyvät palvelut

88170 (*)

22.29.99

Muiden muovituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88170 (*)

23

Muut ei-metalliset mineraalituotteet

 

23.1

Lasi ja lasituotteet

 

23.11

Tasolasi

 

23.11.1

Tasolasi

 

23.11.11

Tasolasi, valettu, valssattu, vedetty tai puhallettu, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu

37112

23.11.12

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu tasolasi, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu

37113

23.11.9

Tasolasin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.11.99

Tasolasin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.12

Muotoiltu ja muokattu tasolasi

 

23.12.1

Muotoiltu ja muokattu tasolasi

 

23.12.11

Tasolasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty tai asennettu

37114

23.12.12

Varmuuslasi

37115

23.12.13

Lasipeilit; monikerroksiset eristyslasielementit

37116

23.12.9

Muotoillun ja muokatun tasolasin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.12.99

Muotoillun ja muokatun tasolasin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.13

Ontto lasitavara

 

23.13.1

Ontto lasitavara

 

23.13.11

Lasiset pullot, tölkit, ruukut ja muut astiat, ei kuitenkaan ampullit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

37191

23.13.12

Juomalasit muuta kuin lasikeramiikkaa

37193 (*)

23.13.13

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä- tai keittiötarkoituksiin, kylpyhuone- ja toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen

37193 (*)

23.13.14

Termospullojen ja muiden termosastioiden lasisäiliöt

37199 (*)

23.13.9

Onton lasitavaran viimeistelypalvelut; onton lasitavaran valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.13.91

Juomalasien ja muiden lasiesineiden, jollaisia käytetään pöytä- tai keittiötarkoituksiin, viimeistelypalvelut

88180 (*)

23.13.92

Lasisten astioiden viimeistelypalvelut

88180 (*)

23.13.99

Onton lasitavaran valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.14

Lasikuitu

 

23.14.1

Lasikuitu

 

23.14.11

Raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), lanka ja silputut säikeet lasikuidusta

37121

23.14.12

Ohutlevy (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset tuotteet, lasikuitua, muut kuin kudotut kankaat

37129

23.14.9

Lasikuidun valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.14.99

Lasikuidun valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.19

Muu muokattu lasi, myös tekninen lasi

 

23.19.1

Muu lasi, puolivalmisteena

 

23.19.11

Lasimassa, lasikuulat (muut kuin lasijyväset), lasitangot ja -putket, valmistamattomat

37111 (*)

23.19.12

Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitavarat; lyijykehysteiset ikkunaruudut ja niiden kaltaiset tavarat; solu- tai vaahtolasi laattoina, levyinä tai niiden kaltaisessa muodossa

37117

23.19.2

Tekninen ja muu lasi

 

23.19.21

Sähkölamppujen, katodisädeputkien ja niiden kaltaisten tavaroiden avonaiset lasikuvut ja niiden lasiosat

37192

23.19.22

Kellonlasit, optisesti työstämättömät lasit silmälaseihin; tällaisten lasien valmistukseen käytettävät ontot lasipallot ja niiden segmentit

37194

23.19.23

Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset lasiesineet; lasiset ampullit

37195

23.19.24

Valaisimien ja valaistusvarusteiden, valokilpien ja nimikilpien sekä niiden kaltaisten tavaroiden lasiset osat

37196

23.19.25

Lasiset sähköeristimet

37197

23.19.26

Muualle luokittelemattomat lasiesineet

37199 (*)

23.19.9

Muun lasin, myös teknisen lasin viimeistelypalvelut; muun muokatun lasin, myös teknisen lasin, valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.19.91

Muun lasin, myös teknisen lasin viimeistelypalvelut

88180 (*)

23.19.99

Muun muokatun lasin, myös teknisen lasin, valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.2

Tulenkestävät tuotteet

 

23.20

Tulenkestävät tuotteet

 

23.20.1

Tulenkestävät tuotteet

 

23.20.11

Piipitoisista fossiilijauheista tai maalajeista valmistetut tiilet, laatat ja muut keraamiset tavarat

37310

23.20.12

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai maalajeista valmistetut tavarat

37320

23.20.13

Tulenkestävä sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, muualle luokittelemattomat

37330

23.20.14

Polttamattomat tulenkestävät tuotteet; muut tulenkestävät keraamiset tavarat

37340

23.20.9

Tulenkestävien tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.20.99

Tulenkestävien tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.3

Savesta valmistetut rakennusmateriaalit

 

23.31

Keraamiset tiilet ja laatat

 

23.31.1

Keraamiset tiilet ja laatat

 

23.31.10

Keraamiset tiilet ja laatat

37370

23.31.9

Keraamisten tiilien ja laattojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.31.99

Keraamisten tiilien ja laattojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.32

Tiilet ja rakennustarvikkeet, poltettua lasittamatonta savea

 

23.32.1

Tiilet ja rakennustarvikkeet, poltettua lasittamatonta savea

 

23.32.11

Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tuki- ja täytetiilet ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin tulenkestävät

37350 (*)

23.32.12

Kattotiilet, savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuoraukset, arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset rakennustarvikkeet

37350 (*)

23.32.13

Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja muut osat

37360

23.32.9

Poltettua lasittamatonta savea olevien tiilien ja rakennustarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.32.99

Poltettua lasittamatonta savea olevien tiilien ja rakennustarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.4

Muut posliini- ja keramiikkatuotteet

 

23.41

Keraamiset talous- ja koriste-esineet

 

23.41.1

Keraamiset talous- ja koriste-esineet

 

23.41.11

Posliiniset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä kylpyhuone-esineet

37221 (*)

23.41.12

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä kylpyhuone-esineet, ei kuitenkaan posliiniset

37221 (*)

23.41.13

Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet

37222

23.41.9

Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.41.99

Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.42

Keraamiset saniteettikalusteet

 

23.42.1

Keraamiset saniteettikalusteet

 

23.42.10

Keraamiset saniteettikalusteet

37210

23.42.9

Keraamisten saniteettikalusteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.42.99

Keraamisten saniteettikalusteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.43

Keraamiset eristimet ja eristystarvikkeet

 

23.43.1

Keraamiset sähköeristimet; sähkökoneiden ja -laitteiden eristystarvikkeet, keraamiset

 

23.43.10

Keraamiset sähköeristimet; sähkökoneiden ja -laitteiden eristystarvikkeet, keraamiset

37292

23.43.9

Keraamisten eristimien ja eristystarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.43.99

Keraamisten eristimien ja eristystarvikkeiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.44

Muut tekniset keraamiset tuotteet

 

23.44.1

Muut tekniset keraamiset tuotteet

 

23.44.11

Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön, posliinia

37291 (*)

23.44.12

Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön, muuta kuin posliinia

37291 (*)

46932

23.44.9

Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.44.99

Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.49

Muut keraamiset tuotteet

 

23.49.1

Muut keraamiset tuotteet

 

23.49.11

Keraamiset tavarat, joita käytetään maataloudessa tai tavaroiden kuljettamiseen ja pakkaamiseen

37291 (*)

23.49.12

Muut keraamiset tavarat muihin kuin rakennustarkoituksiin, muualle luokittelemattomat

37299

23.49.9

Muiden keraamisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.49.99

Muiden keraamisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.5

Sementti, kalkki ja kipsi

 

23.51

Sementti

 

23.51.1

Sementti

 

23.51.11

Sementtiklinkkerit

37430

23.51.12

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltaiset hydrauliset sementit

37440

23.51.9

Sementin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.51.99

Sementin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.52

Kalkki ja kipsi

 

23.52.1

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki

 

23.52.10

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki

37420

23.52.2

Kipsi

 

23.52.20

Kipsi

37410

23.52.3

Kalsinoitu tai agglomeroitu dolomiitti

 

23.52.30

Kalsinoitu tai agglomeroitu dolomiitti

37450

23.52.9

Kalkin ja kipsin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.52.99

Kalkin ja kipsin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.6

Betoni-, kipsi- ja sementtituotteet

 

23.61

Betonituotteet rakennustarkoituksiin

 

23.61.1

Betonituotteet rakennustarkoituksiin

 

23.61.11

Laatat, tiilet ja niiden kaltaiset tavarat, sementtiä, betonia tai tekokiveä

37540

23.61.12

Tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonrakentamiseen tai tie- ja vesirakentamiseen, sementtiä, betonia tai tekokiveä

37550

23.61.2

Tehdasvalmisteiset rakennukset, betonia

 

23.61.20

Tehdasvalmisteiset rakennukset, betonia

38704

23.61.9

Rakentamiseen tarkoitettujen betonituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.61.99

Rakentamiseen tarkoitettujen betonituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.62

Kipsituotteet rakennustarkoituksiin

 

23.62.1

Kipsituotteet rakennustarkoituksiin

 

23.62.10

Kipsituotteet rakennustarkoituksiin

37530 (*)

23.62.9

Rakentamiseen tarkoitettujen kipsituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.62.99

Rakentamiseen tarkoitettujen kipsituotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.63

Valmisbetoni

 

23.63.1

Valmisbetoni

 

23.63.10

Valmisbetoni

37510 (*)

23.63.9

Valmisbetonin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.63.99

Valmisbetonin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.64

Muurauslaasti

 

23.64.1

Muurauslaasti

 

23.64.10

Muurauslaasti

37510 (*)

23.64.9

Muurauslaastin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.64.99

Muurauslaastin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.65

Kuitusementti

 

23.65.1

Kuitusementtituotteet

 

23.65.11

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kasvikuitua, olkea tai puujätettä, kivennäisaine sideaineena

37520

23.65.12

Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

37570

23.65.9

Kuitusementistä valmistettujen tavaroiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.65.99

Kuitusementistä valmistettujen tavaroiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.69

Muut betoni-, kipsi- ja sementtituotteet

 

23.69.1

Muut betoni-, kipsi- ja sementtituotteet

 

23.69.11

Muut kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat

37530 (*)

23.69.19

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat

37560

23.69.9

Muiden, betonista, kipsistä ja sementistä valmistettujen tavaroiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.69.99

Muiden, betonista, kipsistä ja sementistä valmistettujen tavaroiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.7

Leikattu, muotoiltu ja viimeistelty kivi

 

23.70

Leikattu, muotoiltu ja viimeistelty kivi

 

23.70.1

Leikattu, muotoiltu ja viimeistelty kivi

 

23.70.11

Marmori, travertiini ja alabasteri, työstetty, ja niistä tehdyt tavarat (pl. katukivet, reunakivet, käytävänpäällyskivet, laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat); keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet marmoria, travertiinia tai alabasteria

37610

23.70.12

Muu työstetty koriste- ja rakennuskivi ja siitä tehdyt tavarat; muut keinotekoisesti värjätyt rouheet ja jauheet, luonnonkiveä; agglomeroidusta liuskekivestä tehdyt tavarat

37690

23.70.9

Leikatun, muotoillun ja viimeistellyn kiven valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.70.99

Leikatun, muotoillun ja viimeistellyn kiven valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.9

Muut ei-metalliset mineraalituotteet

 

23.91

Hiontatuotteet

 

23.91.1

Hiontatuotteet

 

23.91.11

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat ja niiden osat, ilman telinettä, kiven työstämiseen, luonnonkiveä, yhteenpuristettua luonnon tai keinotekoista hioma-ainetta tai keraamista ainetta

37910 (*)

23.91.12

Hioma-ainejauhe tai -rouhe tekstiilikangas-, paperi-, kartonki- tai pahvialustalla

37910 (*)

23.91.9

Hiomatuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.91.99

Hiomatuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

23.99

Muut ei-metalliset mineraalituotteet, muualle luokittelemattomat

 

23.99.1

Muut ei-metalliset mineraalituotteet, muualle luokittelemattomat

 

23.99.11

Muokatut asbestikuidut; asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset; tällaisista sekoituksista tai asbestista valmistetut tavarat; kitkamateriaali jarruja, kytkimiä ja niiden kaltaisia tavaroita varten, asentamaton

37920

23.99.12

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

37930

23.99.13

Luonnollisiin ja keinotekoisiin kiviaineisiin ja bitumiin, luonnonasfalttiin tai niiden kaltaisiin aineisiin perustuvat bitumiset seokset

37940

23.99.14

Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet, puolivalmisteina

37950

23.99.15

Keinotekoinen korundi

37960

23.99.19

Ei-metalliset kivennäistuotteet, muualle luokittelemattomat

37990

23.99.9

Muiden muualle luokittelemattomien ei-metallisten kivennäistuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

23.99.99

Muiden muualle luokittelemattomien ei-metallisten kivennäistuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88180 (*)

24

Perusmetallit

 

24.1

Rauta, teräs ja rautaseokset

 

24.10

Rauta, teräs ja rautaseokset

 

24.10.1

Rauta ja teräs alkumuodossaan

 

24.10.11

Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa

41111

24.10.12

Rautaseokset

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, epäsäännöllisinä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, epäsäännöllisinä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

41116

24.10.14

Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa tai terästä

39350

41117

24.10.2

Raakateräs

 

24.10.21

Seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa ja puolivalmisteina

41121

24.10.22

Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa ja puolivalmisteina

41122 (*)

24.10.23

Muu seosteräs, valanteina tai muussa alkumuodossa ja puolivalmisteina

41122 (*)

24.10.3

Kuumavalssatut levytuotteet, terästä, keloina tai leikattuina levyinä

 

24.10.31

Kuumavalssatut levytuotteet, seostamatonta terästä, leveys ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Kuumavalssatut levytuotteet, seostamatonta terästä, leveys < 600 mm

41212

24.10.33

Kuumavalssatut levytuotteet, ruostumatonta terästä, leveys ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Kuumavalssatut levytuotteet, ruostumatonta terästä, leveys < 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Kuumavalssatut levytuotteet, muuta seosterästä, leveys ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Kuumavalssatut levytuotteet, muuta seosterästä, leveys < 600 mm, ei kuitenkaan piiseosteista sähköteknistä terästä

41214 (*)

24.10.4

Kylmävalssatut levytuotteet, terästä, leveys ≥ 600 mm

 

24.10.41

Kylmävalssatut levytuotteet, seostamatonta terästä, leveys ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Kylmävalssatut levytuotteet, ruostumatonta terästä, leveys ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Kylmävalssatut levytuotteet, muuta seosterästä, leveys ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Levytuotteet terästä, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut ja levytuotteet pikaterästä ja piiseosteista sähköteknistä terästä

 

24.10.51

Levytuotteet, seostamatonta terästä, leveys ≥ 600 mm, pleteroidut tai metallilla tai muulla aineella pinnoitetut

41231 (*)

24.10.52

Levytuotteet, muuta seosterästä, leveys ≥ 600 mm, pleteroidut tai metallilla tai muulla aineella pinnoitetut

41232

24.10.53

Levytuotteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Levytuotteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Levytuotteet, pikaterästä, leveys < 600 mm

41234

24.10.6

Kuumamuokatut tangot, terästä

 

24.10.61

Kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt, seostamatonta terästä

41241

24.10.62

Muut kuumavalssatut tangot, terästä, taotut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut; myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty

41242

24.10.63

Kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt, ruostumatonta terästä

41243 (*)

24.10.64

Muut tangot, ruostumatonta terästä, taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt, muuta seosterästä

41243 (*)

24.10.66

Muut tangot, muuta seosterästä, taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut; myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Ontot poratangot

41275

24.10.7

Kuumamuokatut avoimet teräsprofiilit, ponttiteräs ja rauta- tai raitiotien rakennusmateriaali, terästä

 

24.10.71

Avoimet profiilit, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, seostamatonta terästä

41251

24.10.72

Avoimet profiilit, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ruostumatonta terästä

41274 (*)

24.10.73

Avoimet profiilit, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, muuta seosterästä

41274 (*)

24.10.74

Ponttiteräs ja hitsatut avoimet teräsprofiilit

41252

24.10.75

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, terästä

41253

24.10.9

Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.10.99

Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.2

Putket ja profiiliputket ja niihin liittyvät tarvikkeet, terästä

 

24.20

Putket ja profiiliputket ja niihin liittyvät tarvikkeet, terästä

 

24.20.1

Saumattomat putket ja profiiliputket, terästä

 

24.20.11

Öljy- tai kaasuputkijohdoissa käytettävät saumattomat putket, terästä

41281

24.20.12

Öljyn tai kaasun porauksessa käytettävät saumattomat vaippa-, pumppaus- tai poraputket, terästä

41282

24.20.13

Muut putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, terästä

41283

24.20.14

Putket, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset ja profiiliputket, terästä

41284

24.20.2

Hitsatut putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta > 406,4 mm, terästä

 

24.20.21

Öljy- tai kaasuputkijohdoissa käytettävät hitsatut putket, ulkoläpimitta > 406,4 mm, terästä

41285 (*)

24.20.22

Öljyn tai kaasun porauksessa käytettävät hitsatut vaippa- ja pumppausputket, ulkoläpimitta > 406,4 mm, terästä

41286 (*)

24.20.23

Muut hitsatut putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, hitsatut, ulkoläpimitta > 406,4 mm, terästä

41287 (*)

24.20.24

Muut putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, esimerkiksi avosaumaiset tai niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut, ulkoläpimitta > 406,4 mm, terästä

41289 (*)

24.20.3

Hitsatut putket, ulkoläpimitta ≤ 406,4 mm, hitsatut, terästä

 

24.20.31

Öljy- tai kaasuputkijohdoissa käytettävät hitsatut putket, ulkoläpimitta ≤ 406,4 mm, terästä

41285 (*)

24.20.32

Öljyn tai kaasun porauksessa käytettävät hitsatut vaippa- ja pumppausputket, ulkoläpimitta ≤ 406,4 mm, terästä

41286 (*)

24.20.33

Muut hitsatut putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta ≤ 406,4 mm, terästä

41287 (*)

24.20.34

Hitsatut putket, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, hitsatut, ulkoläpimitta ≤ 406,4 mm, terästä

41288

24.20.35

Muut putket, esimerkiksi avosaumaiset tai niittaamalla tai vastaavalla tavalla ulkoläpimitta ≤ 406,4 mm, terästä

41289 (*)

24.20.4

Putkien liitos- ja muut osat, terästä, ei kuitenkaan valetut

 

24.20.40

Putkien liitos- ja muut osat, terästä, ei kuitenkaan valetut

41293

24.20.9

Teräksisten putkien, profiiliputkien ja niiden liitos- ja muiden osien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.20.99

Teräksisten putkien, profiiliputkien ja niiden liitos- ja muiden osien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.3

Muu ensimmäisen jalostusasteen teräs

 

24.31

Kylmävedetyt tangot

 

24.31.1

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, seostamatonta terästä

 

24.31.10

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, seostamatonta terästä

41261

24.31.2

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, seosterästä, ei kuitenkaan ruostumatonta terästä

 

24.31.20

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, seosterästä, ei kuitenkaan ruostumatonta terästä

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, ruostumatonta terästä

 

24.31.30

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, ruostumatonta terästä

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Kylmävedettyjen tankojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.31.99

Kylmävedettyjen tankojen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.32

Kylmävalssattu vanneteräs

 

24.32.1

Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, leveys < 600 mm

 

24.32.10

Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, leveys < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut, leveys < 600 mm

 

24.32.20

Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut, leveys < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Kylmävalssatun vanneteräksen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.32.99

Kylmävalssatun vanneteräksen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.33

Kylmämuovatut tai kylmätaitetut tuotteet

 

24.33.1

Kylmämuovatut tai -taitetut avoimet profiilit

 

24.33.11

Kylmämuovatut tai -taitetut avoimet profiilit, seostamatonta terästä

41262 (*)

24.33.12

Kylmämuovatut tai -taitetut avoimet profiilit, ruostumatonta terästä

41274 (*)

24.33.2

Uurrevanneteräs, seostamatonta terästä

 

24.33.20

Uurrevanneteräs, seostamatonta terästä

41262 (*)

24.33.3

Kerroslevyt, pinnoitettua teräslevyä

 

24.33.30

Kerroslevyt, pinnoitettua teräslevyä

42190 (*)

24.33.9

Kylmämuovattujen tai -taitettujen tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.33.99

Kylmämuovattujen tai -taitettujen tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.34

Kylmävedetty lanka

 

24.34.1

Kylmävedetty lanka

 

24.34.11

Kylmävedetty lanka, seostamatonta terästä

41263

24.34.12

Kylmävedetty lanka, ruostumatonta terästä

41265 (*)

24.34.13

Kylmävedetty lanka, muuta seosterästä

41265 (*)

24.34.9

Kylmävedetyn langan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.34.99

Kylmävedetyn langan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.4

Jalometallit ja muut värimetallit

 

24.41

Jalometallit

 

24.41.1

Hopea, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

 

24.41.10

Hopea, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

41310

24.41.2

Kulta, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

 

24.41.20

Kulta, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

41320

24.41.3

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

 

24.41.30

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

41330

24.41.4

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, muokkaamattomana tai puolivalmisteena

 

24.41.40

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, muokkaamattomana tai puolivalmisteena

41340

24.41.5

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli ja platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, muokkaamattomana tai puolivalmisteena

 

24.41.50

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli ja platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, muokkaamattomana tai puolivalmisteena

41350

24.41.9

Jalometallien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.41.99

Jalometallien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.42

Alumiini

 

24.42.1

Alumiini, muokkaamaton; alumiinioksidi

 

24.42.11

Alumiini, muokkaamaton

41431

24.42.12

Alumiinioksidi, ei kuitenkaan keinotekoinen korundi

41432

24.42.2

Puolivalmisteet, alumiinia tai alumiiniseosta

 

24.42.21

Alumiinijauheet ja -suomut

41531

24.42.22

Alumiinitangot ja -profiilit

41532

24.42.23

Alumiinilanka

41533

24.42.24

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus > 0,2 mm

41534

24.42.25

Alumiinifolio, paksuus enintään 0,2 mm

41535

24.42.26

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat, alumiinia

41536

24.42.9

Alumiinin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.42.99

Alumiinin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.43

Lyijy, sinkki ja tina

 

24.43.1

Lyijy, sinkki ja tina, muokkaamaton

 

24.43.11

Lyijy, muokkaamaton

41441

24.43.12

Sinkki, muokkaamaton

41442

24.43.13

Tina, muokkaamaton

41443

24.43.2

Puolivalmisteet lyijyä, sinkkiä ja tinaa tai niiden seosta

 

24.43.21

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut

41542

24.43.22

Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut

41544

24.43.23

Sinkkitangot, -profiilit ja -lanka; sinkkilevyt, -nauhat ja -folio

41545

24.43.24

Tinatangot, -profiilit ja -lanka

41547

24.43.9

Lyijyn, sinkin ja tinan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.43.99

Lyijyn, sinkin ja tinan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.44

Kupari

 

24.44.1

Muokkaamaton kupari; kuparikivi; sementoitu kupari

 

24.44.11

Kuparikivi; sementoitu kupari

41411

24.44.12

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

41412

24.44.13

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat; kupariesiseokset

41413

24.44.2

Puolivalmisteet kuparia tai kupariseosta

 

24.44.21

Kuparijauheet ja -suomut

41511

24.44.22

Kuparitangot ja -profiilit

41512

24.44.23

Kuparilanka

41513

24.44.24

Kuparilevyt ja -nauhat, paksuus > 0,15 mm

41514

24.44.25

Kuparifolio, paksuus enintään 0,15 mm

41515

24.44.26

Kupariputket ja putkien liitos- ja muut osat

41516

24.44.9

Kuparin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.44.99

Kuparin valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.45

Muut värimetallit

 

24.45.1

Muokkaamaton nikkeli; nikkelin valmistuksen välituotteet

 

24.45.11

Muokkaamaton nikkeli

41422

24.45.12

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet

41421

24.45.2

Puolivalmisteet nikkeliä tai nikkeliseosta

 

24.45.21

Nikkelijauheet ja -suomut

41521

24.45.22

Nikkelitangot, -profiilit ja -lanka

41522

24.45.23

Nikkelilevyt, -nauhat ja -folio

41523

24.45.24

Putket ja putkien liitos- ja muut osat, nikkeliä

41524

24.45.3

Muut värimetallit sekä niistä tehdyt tavarat; kermetit; tuhka ja jätteet, joissa on metalleja tai metalliyhdisteitä

 

24.45.30

Muut värimetallit sekä niistä tehdyt tavarat: kermetit; tuhka ja jätteet, joissa on metalleja tai metalliyhdisteitä

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Muiden värimetallien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.45.99

Muiden värimetallien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88213 (*)

24.46

Käsitelty ydinpolttoaine

 

24.46.1

Luonnonuraani ja sen yhdisteet; metalliseokset, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on luonnonuraania tai luonnonuraaniyhdisteitä

 

24.46.10

Luonnonuraani ja sen yhdisteet; metalliseokset, dispersiot (myös kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on luonnonuraania tai luonnonuraaniyhdisteitä

33610

24.46.9

Käsitellyn ydinpolttoaineen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.46.99

Käsitellyn ydinpolttoaineen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88152 (*)

24.5

Metallien valupalvelut

 

24.51

Raudan valuun liittyvät palvelut

 

24.51.1

Valuraudan valuun liittyvät palvelut

 

24.51.11

Taottavan valuraudan valuun liittyvät palvelut

89310 (*)

24.51.12

Pallografiittivaluraudan valuun liittyvät palvelut

89310 (*)

24.51.13

Harmaan valuraudan valuun liittyvät palvelut

89310 (*)

24.51.2

Putket ja profiiliputket, valurautaa

 

24.51.20

Putket ja profiiliputket, valurautaa

41291 (*)

24.51.3

Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa

 

24.51.30

Putkien liitos- ja muut osat, valurautaa

41292 (*)

24.51.9

Valuraudan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

24.51.99

Valuraudan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

89310 (*)

24.52

Teräksen valuun liittyvät palvelut

 

24.52.1

Teräksen valuun liittyvät palvelut

 

24.52.10

Teräksen valuun liittyvät palvelut

89310 (*)

24.52.2

Keskipakovaletut valuteräsputket

 

24.52.20

Keskipakovaletut valuteräsputket

41291 (*)

24.52.3

Putkien liitos- ja muut osat, valuterästä

 

24.52.30

Putkien liitos- ja muut osat, valuterästä

41292 (*)

24.53

Kevytmetallien valuun liittyvät palvelut

 

24.53.1

Kevytmetallien valuun liittyvät palvelut

 

24.53.10

Kevytmetallien valuun liittyvät palvelut

89310 (*)

24.54

Muiden värimetallien valuun liittyvät palvelut

 

24.54.1

Muiden värimetallien valuun liittyvät palvelut

 

24.54.10

Muiden värimetallien valuun liittyvät palvelut

89310 (*)

25

Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet

 

25.1

Metallirakenteet

 

25.11

Metallirakenteet ja niiden osat

 

25.11.1

Tehdasvalmisteiset rakennukset, metallia

 

25.11.10

Tehdasvalmisteiset rakennukset, metallia

38702

25.11.2

Metallirakenteet ja niiden osat

 

25.11.21

Sillat ja siltaelementit, rautaa tai terästä

42110 (*)

25.11.22

Tornit ja ristikkomastot, rautaa tai terästä

42110 (*)

25.11.23

Muut rakenteet ja rakenteiden osat, levyt, tangot, profiilit ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa, terästä tai alumiinia

42190 (*)

25.11.9

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.11.99

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.12

Ovet ja ikkunat, metallia

 

25.12.1

Ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit sekä kynnykset, metallia

 

25.12.10

Ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit sekä kynnykset, metallia

42120

25.12.9

Metalliovien ja -ikkunoiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.12.99

Metalliovien ja -ikkunoiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.2

Metallisäiliöt, -altaat ja -astiat

 

25.21

Keskuslämmityspatterit ja -kattilat, kuumavesivaraajat

 

25.21.1

Keskuslämmityspatterit ja -kattilat, kuumavesivaraajat

 

25.21.11

Keskuslämmityspatterit (pl. sähköllä kuumennettavat), rautaa tai terästä

44823

25.21.12

Keskuslämmityskattilat kuuman veden tai matalapaineisen höyryn tuottamiseen

44825

25.21.13

Keskuslämmityskattiloiden osat

44833

25.21.9

Keskuslämmityspattereiden, -kattiloiden ja kuumavesivaraajien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.21.99

Keskuslämmityspattereiden, -kattiloiden ja kuumavesivaraajien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.29

Muut säiliöt, altaat ja astiat, metallia

 

25.29.1

Muut säiliöt, altaat ja astiat, metallia

 

25.29.11

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset tuotteet (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten) rautaa, terästä tai alumiinia, vetoisuus ≥ 300 l, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

42210

25.29.12

Metallisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten

42220

25.29.9

Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.29.99

Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.3

Höyrykattilat (pl. keskuslämmityskattilat)

 

25.30

Höyrykattilat (pl. keskuslämmityskattilat)

 

25.30.1

Höyrykattilat ja niiden osat

 

25.30.11

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet; kuumavesikattilat

42320

25.30.12

Höyrynkehittimien ja kattiloiden apulaitteet; höyrykoneiden lauhduttimet

42330

25.30.13

Höyrykattiloiden osat

42342

25.30.2

Ydinreaktorit ja niiden osat

 

25.30.21

Ydinreaktorit, ei kuitenkaan isotooppierottimet

42310

25.30.22

Ydinreaktoreiden osat, ei kuitenkaan isotooppierottimet

42341

25.30.9

Höyrykattiloiden, ei kuitenkaan keskuslämmityskattiloiden, valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.30.99

Höyrykattiloiden, ei kuitenkaan keskuslämmityskattiloiden, valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.4

Aseet ja ammukset

 

25.40

Aseet ja ammukset

 

25.40.1

Aseet ja ammukset sekä niiden osat

 

25.40.11

Sota-aseet, ei kuitenkaan revolverit, pistoolit tai niiden kaltaiset aseet

44720

25.40.12

Revolverit, pistoolit, muut kuin sotilaskäyttöön tarkoitetut tuliaseet ja niiden kaltaiset laitteet

44730

25.40.13

Pommit, ohjukset ja niiden kaltaiset sotatarvikkeet; patruunat, muut ammukset ja heittoaseet sekä niiden osat

44740

25.40.14

Sota-aseiden ja muiden aseiden osat

44760

25.40.9

Aseiden ja ammusten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.40.99

Aseiden ja ammusten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88214

25.5

Metallin takomis-, puristamis-, meistämis- ja valssauspalvelut; jauhemetallurgia

 

25.50

Metallin takomis-, puristamis-, meistämis- ja valssauspalvelut; jauhemetallurgia

 

25.50.1

Metallin takomis-, puristamis-, meistämis- ja valssauspalvelut

 

25.50.11

Metallin takomispalvelut

89320 (*)

25.50.12

Metallin meistämispalvelut

89320 (*)

25.50.13

Muut metallinmuovauspalvelut

89320 (*)

25.50.2

Jauhemetallurgia

 

25.50.20

Jauhemetallurgia

89320 (*)

25.6

Metallin käsittely- ja päällystämispalvelut; koneistus

 

25.61

Metallin käsittely- ja päällystämispalvelut

 

25.61.1

Metallin päällystämispalvelut

 

25.61.11

Metallilla päällystämiseen liittyvät palvelut

88211 (*)

25.61.12

Muulla kuin metallilla päällystämiseen liittyvät palvelut

88211 (*)

25.61.2

Muuhun metallin käsittelyyn liittyvät palvelut

 

25.61.21

Metallin kuumakäsittelypalvelut, muut kuin metallilla päällystäminen

88211 (*)

25.61.22

Muut metallin pintakäsittelypalvelut

88211 (*)

25.62

Koneistuspalvelut

 

25.62.1

Metalliosien sorvauspalvelut

 

25.62.10

Metalliosien sorvauspalvelut

88212

25.62.2

Muut koneistuspalvelut

 

25.62.20

Muut koneistuspalvelut

88213 (*)

25.7

Ruokailu- ja leikkuuvälineet yms.; työkalut ja rautatavarat

 

25.71

Ruokailu- ja leikkuuvälineet

 

25.71.1

Ruokailu- ja leikkuuvälineet

 

25.71.11

Veitset, ei kuitenkaan koneiden leikkuuterät, sekä sakset ja niiden terät

42913

25.71.12

Partaveitset ja partakoneet sekä niiden terät, myös partaterien teelmät nauhoina

42914

25.71.13

Muut leikkuuvälineet; manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet

42915

25.71.14

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

42916

25.71.15

Miekat, sapelit, pistimet, peitset ja niiden kaltaiset aseet sekä niiden osat

44750

25.71.9

Ruokailu- ja leikkuuvälineiden, työkalujen ja rautatavaran valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.71.99

Ruokailu- ja leikkuuvälineiden, työkalujen ja rautatavaran valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.72

Lukot ja saranat

 

25.72.1

Lukot ja saranat

 

25.72.11

Riippulukot ja lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ja huonekaluissa, epäjaloa metallia

42992 (*)

25.72.12

Muut lukot epäjaloa metallia

42992 (*)

25.72.13

Näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut kehykset, lukolliset; osat

42992 (*)

25.72.14

Saranat, helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat moottoriajoneuvoihin, oviin, ikkunoihin, huonekaluihin ja niiden kaltaisiin tavaroihin, epäjaloa metallia

42992 (*)

25.72.9

Lukkojen ja saranoiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.72.99

Lukkojen ja saranoiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.73

Työkalut

 

25.73.1

Käsityökalut, jollaisia käytetään maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoidossa

 

25.73.10

Käsityökalut, jollaisia käytetään maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoidossa

42921 (*)

25.73.2

Käsisahat; kaikenlaisten sahojen terät

 

25.73.20

Käsisahat; kaikenlaisten sahojen terät

42921 (*)

25.73.3

Muut käsityökalut

 

25.73.30

Muut käsityökalut

42921 (*)

25.73.4

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (ml. voimakäyttöisiä) ja työstökoneita varten

 

25.73.40

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (ml. voimakäyttöisiä) ja työstökoneita varten

42922 (*)

25.73.5

Muotit; kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit

 

25.73.50

Muotit; kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit

44916

25.73.6

Muut työkalut

 

25.73.60

Muut työkalut

42922 (*)

25.73.9

Työkalujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.73.99

Työkalujen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.9

Muut metallituotteet

 

25.91

Metallipakkaukset ja -astiat

 

25.91.1

Metallipakkaukset ja -astiat

 

25.91.11

Altaat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, rautaa tai terästä, vetoisuudeltaan vähintään 50 litraa ja enintään 300 litraa, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

42931 (*)

25.91.12

Altaat, tynnyrit, tölkit (ei kuitenkaan juottamalla tai taivesaumaamalla suljettavat), laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, rautaa tai terästä, vähemmän kuin 50 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

42931 (*)

25.91.9

Metallipakkausten ja -astioiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.91.99

Metallipakkausten ja -astioiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

89200

25.92

Kevytmetallipakkaukset

 

25.92.1

Kevytmetallipakkaukset

 

25.92.11

Tölkit, rautaa tai terästä, juottamalla tai taivesaumaamalla suljettavat, vetoisuudeltaan < 50 litraa

42931 (*)

25.92.12

Tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, vetoisuudeltaan ≤ 300 litraa

42931 (*)

25.92.13

Kruunukorkit, tulpat, korkit ja kannet, epäjaloa metallia

42932

25.92.9

Kevyiden metallipakkausten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.92.99

Kevyiden metallipakkausten valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.93

Metallilankatuotteet, ketjut ja jouset

 

25.93.1

Metallilankatuotteet, ketjut ja jouset

 

25.93.11

Kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha, silmukat ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, ilman sähköeristystä

42941

25.93.12

Piikkilanka rautaa tai terästä; kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tavarat kuparia tai alumiinia, ilman sähköeristystä

42942

42946

25.93.13

Metallikangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu rauta-, teräs- tai kuparilangasta; leikkoverkko rautaa, terästä tai kuparia

42943

25.93.14

Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat

42944 (*)

25.93.15

Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit, juotos- tai hitsausainepäällyksin tai täyttein

42950

25.93.16

Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä; kuparijouset

42945

25.93.17

Ketjut, muut kuin nivelpulttiketjut, ja niiden osat

42991

25.93.18

Ompeluneulat, neulepuikot, pujotusneulat, virkkuukoukut, koruommelneulat ja niiden kaltaiset käsityössä käytettävät tavarat; hakaneulat ja muut neulat, rautaa tai terästä, muualle luokittelemattomat

42997 (*)

25.93.9

Lankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.93.99

Lankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.94

Kiinnittimet ja ruuvikonetuotteet

 

25.94.1

Kiinnittimet ja ruuvikonetuotteet

 

25.94.11

Kierteiset kiinnittimet, rautaa tai terästä, muualle luokittelemattomat

42944 (*)

25.94.12

Kierteettömät kiinnittimet, rautaa tai terästä, muualle luokittelemattomat

42944 (*)

25.94.13

Kierteettömät ja kierteiset kiinnittimet, kuparia

42944 (*)

25.94.9

Kiinnittimien ja ruuvikonetuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.94.99

Kiinnittimien ja ruuvikonetuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

25.99

Muut metallituotteet, muualle luokittelemattomat

 

25.99.1

Metallitavarat kylpyhuone- ja keittiökäyttöön

 

25.99.11

Astianpesupöydät ja pesualtaat, kylpyammeet ja muut saniteettitavarat sekä niiden osat, rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia

42911

25.99.12

Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia

42912

25.99.2

Muut tavarat, epäjaloa metallia

 

25.99.21

Panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit, kassaholvien ovet ja tallelokerot, kassa- ja asiakirjalippaat sekä niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia

42993

25.99.22

Lomakelaatikot, käsikirjoitustuet, kynäkaukalot, leimasintelineet ja sen kaltaiset toimisto- ja kirjoituspöytätarvikkeet, epäjaloa metallia, ei kuitenkaan huonekalut

42994

25.99.23

Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, paperinpidikkeet ja sen kaltaiset toimistotarvikkeet ja nitomanastat kaistaleina, epäjaloa metallia

42995

25.99.24

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, valokuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset kehykset, peilit, epäjaloa metallia

42996

25.99.25

Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset, soljet, näppäinsoljet, hakaset, silmukat, kengänsirkat, vahvikerenkaat ja niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim. vaatteisiin, jalkineisiin, suojapeitteisiin, nahkatavaroihin, matkatarvikkeisiin taikka muiden tavaroiden valmistamiseen tai varustamiseen, epäjaloa metallia; putkiniitit ja haaraniitit, epäjaloa metallia; helmet ja paljetit, epäjaloa metallia

42997 (*)

25.99.26

Alusten potkurit ja niiden siivet

42998

25.99.29

Muut tavarat, epäjaloa metallia, muualle luokittelemattomat

42999

46931

25.99.9

Muiden metallituotteiden tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

25.99.99

Muiden metallituotteiden tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88219 (*)

26

Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet

 

26.1

Elektroniset komponentit ja piirilevyt

 

26.11

Elektroniset komponentit

 

26.11.1

Kuumakatodi-, kylmäkatodi- ja valokatodiputket, myös katodisädeputket

 

26.11.11

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket; televisiokameraputket; muut katodisädeputket

47140 (*)

26.11.12

Magnetronit, klystronit, mikroaaltoputket ja muut putket

47140 (*)

26.11.2

Diodit ja transistorit

 

26.11.21

Diodit; transistorit; tyristorit, diakit ja triakit

47150 (*)

26.11.22

Puolijohdekomponentit; valodiodit; asennetut pietsosähköiset kiteet; näiden osat

47150 (*)

26.11.3

Elektroniset integroidut piirit

 

26.11.30

Elektroniset integroidut piirit

47160

26.11.4

Elektronisten putkien ja muiden elektronisten komponenttien osat, muualle luokittelemattomat

 

26.11.40

Elektronisten putkien ja muiden elektronisten komponenttien osat, muualle luokittelemattomat

47173

26.11.9

Elektronisten integroitujen piirien valmistukseen liittyvät palvelut; elektronisten komponenttien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

26.11.91

Elektronisten integroitujen piirien valmistukseen liittyvät palvelut

88233 (*)

26.11.99

Elektronisten komponenttien valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88233 (*)

26.12

Kalustetut piirilevyt

 

26.12.1

Kalustetut painetut piirit

 

26.12.10

Kalustetut painetut piirit

47130

26.12.2

Ääni-, video- ja verkkokortit ja sen kaltaiset kortit automaattisia tietojenkäsittelylaitteita varten

 

26.12.20

Ääni-, video- ja verkkokortit ja sen kaltaiset kortit automaattisia tietojenkäsittelylaitteita varten

45281

45282

26.12.3

Älykortit

 

26.12.30

Älykortit

47920

26.12.9

Piirien painamiseen liittyvät palvelut; kalustettujen piirilevyjen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

 

26.12.91

Piirien painamiseen liittyvät palvelut

88233 (*)

26.12.99

Kalustettujen piirilevyjen valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt

88233 (*)

26.2

Tietokoneet ja niiden oheislaitteet

 

26.20

Tietokoneet ja niiden oheislaitteet

 

26.20.1

Tietokoneet sekä niiden osat ja tarvikkeet

 

26.20.11

Kannettavat automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, jotka painavat enintään 10 kg, kuten sylimikrot ja salkkumikrot; kämmenmikrot ja sen kaltaiset tietokoneet

45221

45222

26.20.12

Kassapäätteet ja muut myynnin automaattiset palvelulaitteet, pankkiautomaatit ja niiden kaltaiset laitteet, jotka voidaan kytkeä tietojenkäsittelylaitteeseen tai verkkoon

45142

26.20.13

Digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, jotka sisältävät samassa ulkokuoressa vähintään keskusyksikön (prosessorin), syöttöyksikön ja tulostusyksikön, joko yhdistettyinä tai erillisinä

45230

26.20.14

Digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, järjestelminä esitettävät

45240

26.20.15

Muut digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, myös samassa ulkokuoressa yhden tai kaksi seuraavista yksiköistä sisältävät: muistiyksikkö, syöttöyksikkö, tulostusyksikkö

45250

26.20.16

Syöttöyksiköt tai tulostusyksiköt, myös muistiyksikön samassa ulkokuoressa sisältävät

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Monitorit ja projektorit, jollaisia käytetään pääasiassa automaattisis