29.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 287/2008,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksen (EY) N:o 1702/2003 2 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta voimassaoloajan pidentämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden on annettava sellaisille komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 (2) 2 c artiklan soveltamisalaan kuuluville ilma-aluksille, jotka täyttävät kyseisessä asetuksessa vahvistetut erityiset lentokelpoisuusspesifikaatiot, rajoitetut lentokelpoisuustodistukset, jotka sallivat niiden ennen 28 päivää maaliskuuta 2007 harjoittaman toiminnan jatkamisen 28 päivään maaliskuuta 2008.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 2 c artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio voi pidentää kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettua voimassaoloaikaa enintään 18 kuukaudella, jos Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, on aloittanut kyseistä ilma-alustyyppiä koskevan hyväksyntämenettelyn ennen 28 päivää maaliskuuta 2008 ja virasto arvioi, että menettely voidaan saattaa päätökseen jatketussa määräajassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 2 c artiklan 3 kohdan mukaisesti virasto totesi 15 päivänä helmikuuta 2008, että asetuksen (EY) N:o 1702/2003 2 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset voimassaoloajan pidentämiselle täyttyvät tietyntyyppisten ilma-alusten osalta. Se ilmoitti komissiolle päätöksestään samana päivänä.

(4)

Virasto toteaa päätöksessään erityisesti saaneensa ja hyväksyneensä hakemukset entisen Neuvostoliiton viranomaisten kahdelle ilma-alukselle antamien tyyppihyväksyntätodistusten hyväksymiseksi ja/tai vahvistamiseksi. Kyseessä ovat lentokonetyyppi Antonov AN-26, jonka hyväksyminen mahdollistaa myös lentokonetyypin AN-26B hyväksymisen, ja helikopterityyppi Kamov-32A11BC, jonka hyväksyminen mahdollistaa myös helikopterityypin Kamov-32A12 hyväksymisen.

(5)

Virasto toteaa myös päätöksessään, että se voi saattaa kyseisiä ilma-alustyyppejä koskevan hyväksyntämenettelyn päätökseen 28 päivään syyskuuta 2009 mennessä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 2 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettua voimassaoloaikaa jatketaan 28 päivään syyskuuta 2009 Antonov AN-26 ja AN-26B -tyypin lentokoneiden sekä Kamov-32A12 ja Kamov-32A11BC -tyypin helikoptereiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 334/2007 (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 39).

(2)  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 375/2007 (EUVL L 94, 4.4.2007, s. 3).