19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/8


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 249/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan ja 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnin osalta 25 päivänä syyskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 (2),

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Tutkimuksen jälkeen, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1425/2006 käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Kiinasta peräisin olevien tiettyjen muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa.

1.1   Välivaiheen tarkastelun vireillepano

(2)

Komission aloitteesta pantiin vireille edellä mainitun asetuksen osittainen välivaiheen tarkastelu, joka koski yritystä Xinhui Alida Polythene Limited, jäljempänä ’Xinhui Alida’ tai ’yritys’, joka on voimassa olevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kohteena oleva kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja. Tämä osittainen välivaiheen tarkastelu pantiin vireille komission aloitteesta ja perustui yrityksen toimittamaan alustavaan näyttöön.

(3)

Tarkastelu käynnistettiin perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla. Komission saamissa todisteissa Xinhui Alida väittää, että toimenpiteiden perusteena olleet olosuhteet ovat sen osalta muuttuneet pysyvästi.

(4)

Komission saamien tietojen mukaan kyseinen yritys toimii periaatteessa markkinatalousolosuhteissa, koska yrityksen todisteiden mukaan se täyttää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset. Yritys väitti lisäksi, että sen myynnin rakenne niin määrän kuin määräpaikan osalta samoin kuin sen kapasiteetti on muuttunut pysyvästi siitä ajanjaksosta, jonka pohjalta alkuperäiset toimenpiteet on vahvistettu. Lisäksi yritys väitti ja toimitti alustavan näytön siitä, että jos sen omien kustannusten tai hintojen perusteella määritettyä normaaliarvoa vertailtaisiin yhteisöön suuntautuvan viennin hintoihin, polkumyyntimarginaali olisi huomattavasti alhaisempi kuin voimassa olevien toimenpiteiden taso.

(5)

Näin ollen se väitti, että polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei tästä syystä enää edellytä nykyisen tasoisten, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvien toimenpiteiden soveltamista.

(6)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio totesi, että oli olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, ja julkaisi menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen (3) ja pani vireille tutkimuksen, joka rajattiin polkumyynnin tarkasteluun.

1.2   Tutkimuksen osapuolet

(7)

Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti Xinhui Alidalle, siihen etuyhteydessä oleville yrityksille ja viejämaan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää kuulemista.

(8)

Lisäksi komissio lähetti pyynnön esittäjälle ja siihen etuyhteydessä oleville yrityksille kyselylomakkeet, jotka ne palauttivat asetetussa määräajassa. Komissio hankki ja tarkisti kaikki polkumyynnin ja markkinatalouskohtelun määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja teki tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kiina,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Yhdistynyt kuningaskunta,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thaimaa,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thaimaa,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaimaa.

1.3   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(9)

Polkumyyntiä koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

2.1   Tarkasteltavana oleva tuote

(10)

Tarkasteltavana olevana tuotteena ovat Kiinasta peräisin olevat muovisäkit, -pussit ja -kassit, jotka sisältävät polyeteeniä vähintään 20 prosenttia painostaan ja joiden paksuus on enintään 100 mikrometriä ja jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (Taric-koodit 3923210020, 3923291020 ja 3923299020).

2.2   Samankaltainen tuote

(11)

Tämä tarkastelu on osoittanut, että Xinhui Alida ei myynyt tuotteitaan Kiinan kotimarkkinoilla, joten samankaltaista tuotetta ei valmistettu.

3.   MARKKINATALOUSKOHTELU

(12)

Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevissa polkumyyntitutkimuksissa normaaliarvo on määritettävä perusasetuksen 2 artiklan 1–6 alakohdan mukaisesti niille vientiä harjoittaville tuottajille, joiden on todettu täyttävän 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa vahvistetut edellytykset. Kyseiset vaatimukset ovat lyhyesti seuraavat:

liiketoimintaa ja kustannuksia koskevat päätökset tehdään markkinaolosuhteiden perusteella ja ilman valtion merkittävää puuttumista asiaan,

kirjanpito tarkastetaan riippumattomasti ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) mukaisesti, ja sitä sovelletaan kaikkiin tarkoituksiin,

aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä johtuvia merkittäviä vääristymiä ei ole,

konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö takaavat oikeusvarmuuden ja vakauden,

valuuttojen muuntaminen tapahtuu markkinahintaan.

(13)

Komission yksiköt päättelivät, että Xinhui Alida osoitti täyttävänsä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt viisi edellytystä ja ehdottivat siksi markkinatalouskohtelun myöntämistä sille.

(14)

Sekä Xinhui Alidalle ja yhteisön tuotannonalalle annettiin tilaisuus esittää huomautuksia edellä esitetyistä päätelmistä.

(15)

Yhteisön tuotannonala vastusti markkinatalouskohtelun myöntämistä Xinhui Alidalle sillä perusteella, että yrityksen hallinnointi oli epäselvää ja että yritys oli tuhonnut tiettyjä asiakirjoja, joita se tarvitsi osoittaakseen oikeutensa markkinatalouskohteluun.

(16)

Yrityksen yhtiöjärjestyksessä määrätään, että osakkaat nimittävät johtajat suhteessa omistukseensa Xinhui Alidassa, mutta tällä hetkellä kaksi osakasta nimittää saman määrän johtajia, vaikka niillä ei ole samaa määrää osakkeita. Tämä ei kuitenkaan tee yrityksen hallinnoinnista epäselvää. Suurempi osakas omistaa enemmistön pienemmästä, joten johtokunnan koostumus heijastaa Xinhui Alidan todellista omistajuutta.

(17)

Lisäksi väitettiin, että koska yritys säilyttää asiakirjoja vain seitsemän vuoden ajan, se ei pystynyt toimittamaan alkuperäisiä pankkisiirtotositteita pääoman alkuperäisestä maksamisesta, maankäyttöoikeuksien maksamisesta ja valtion osakkuuden maksamisesta, kun yritys muuttui kokonaan yksityisomisteiseksi. Yritys kykeni kuitenkin toimittamaan tarkastetuilta tahoilta saatua näyttöä näistä toimenpiteistä, ja koska niistä oli kulunut pitkä aika, alkuperäisten pankkisiirtotositteiden puuttumista ei pidetty poikkeuksellisena.

(18)

Nämä väitteet otettiin huomioon, mutta koska ei toimitettu näyttöä, jonka perusteella komission päätös markkinatalouskohtelun myöntämisestä yritykselle pitäisi muuttaa, yhteisön tuotannonalan väitteet hylättiin.

(19)

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin ja asiasta ilmoitettiin niille osapuolille, joita se välittömästi koskee. Tärkeimmät yhteisön tuotannonalan esittämät väitteet on jo käsitelty edellä.

4.   POLKUMYYNTI

4.1   Normaaliarvo

4.1.1   Normaaliarvon määrittämisessä käytetyt menetelmät

(20)

Aluksi tutkittiin perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, oliko vientiä harjoittava tuottaja myynyt samankaltaista olevaa tuotetta edustavassa määrin riippumattomille asiakkaille eli oliko kyseisen myynnin kokonaismäärä vähintään 5 prosenttia vastaavasta vientimyynnistä yhteisöön. Koska Xinhui Alidalla ei tutkimusajanjaksolla ollut kotimarkkinamyyntiä, yrityksen normaaliarvo määritettiin 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti kuten jäljempänä kuvataan.

4.1.2   Normaaliarvon määrittäminen

(21)

Koska kotimarkkinamyyntiä ei ollut, normaaliarvo määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan säännösten perusteella siten, että Xinhui Alidan keskimääräisiin valmistuskustannuksiin tutkimusajanjaksolla lisättiin myyntiin liittyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä voittojen painotettu keskiarvo.

(22)

Xinhui Alida väitti, että sen valmistuskustannuksia olisi oikaistava siten, että niissä otetaan huomioon ero poistomenetelmissä sen ja sen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan emoyhtiön British Polythene Industries plc:n, jäljempänä ’BPI’, välillä, jonka kanssa sen tilinpäätös on konsolidoitu. Xinhui Alida toimitti näyttöä siitä, että BPI oikaisi omaisuutensa poistot osana konsolidointiprosessia, ja väitti myös, että Kiinassa poistoprosentit ovat laissa vahvistettuja, minkä vuoksi yritys ei voinut yhdenmukaistaa poistomenetelmiään.

(23)

Väite hylättiin osittain siksi, että laki muuttui Kiinassa vuonna 2001 eikä poistoprosentteja siis enää säännellä, ja osittain siksi, että Xinhui Alidan tutkimusajanjakson valmistuskustannukset ovat sen vahvistetussa tilinpäätöksessä mainitut kustannukset eivätkä kustannukset, joita on oikaistu, jotta konsolidointi voitaisiin suorittaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi kyseessä oleva omaisuus tarkastettiin, ja sen havaittiin olevan vielä suurelta osin käytössä 10 vuoden jälkeen.

(24)

Xinhui Alida väitti myös, että raaka-ainekustannuksia olisi oikaistava sen seikan huomioon ottamiseksi, että osa sen toimittajalle, Horneman Chemplas (Far East) Limitedille, maksetusta määrästä maksettiinkin itse asiassa sen holding-yhtiölle Venture Hongkongille, jonka omistaa osittain Horneman Chemplas ja loput BPI. Myös tämä väite hylättiin. Ensinnäkin, vaikka Horneman Chemplas ja Xinhui Alida ovat etuyhteydessä toisiinsa, Horneman Chemplasin Xinhui Alidalta veloittaman hinnan havaittiin olevan kohtuullinen markkinahinta, joka sisältää pienen katteen, jonka Horneman on lisännyt hankintahintaansa kustannustensa kattamiseksi. Horneman ei myöskään maksanut määriä takaisin suoraan Xinhui Alidalle esimerkiksi määräalennuksina tai hyvityslaskuina vaan Venture Hongkongille, joka siirsi ne Xinhui Alidalle pääomankorotuksina ja muina maksuina. Siksi niitä ei voida pitää myyjän ostajalle myöntäminä tavallisina hinnanalennuksina.

(25)

Myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittojen painotettua keskiarvoa koskevat tiedot saatiin yrityksiltä, jotka vastasivat kyselylomakkeeseen, joka lähetettiin vertailumaassa sijaitseville yrityksille, kuten jäljempänä todetaan.

4.1.3   Vertailumaa

(26)

Koska kotimarkkinamyyntiä ei ollut, normaaliarvon määrittämiseksi Xinhui Alidalle käytettiin vertailumaan tietoja perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan c alakohdan säännösten mukaisesti. Menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa vertailumaaksi vahvistetaan Malesia, mutta yksikään yritys ei suostunut yhteistyöhön tutkimuksessa. Yhteistyöhön ryhtyi sen sijaan kolme thaimaalaista yritystä, joilla oli kotimarkkinamyyntiä. Myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä yrityksen saaman voiton painotettu keskiarvo laskettiin niiltä saatujen tietojen perusteella ja tarkistettiin niiden toimitiloissa.

4.2   Vientihinta

(27)

Kun Xinhui Alidan vienti tapahtui suoraan riippumattomille asiakkaille yhteisöön, vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevasta tuotteesta tutkimusajanjaksolla tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella.

(28)

Xinhui Alidan myynnistä valtaosa suuntautui kuitenkin joko siihen etuyhteydessä olevalle yritykselle Hongkongissa, Horneman Chemplasille, lopulliseen jälleenmyyntiin yhteisöön, tai siihen etuyhteydessä olevalle yritykselle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, BPI:lle, lopulliseen myyntiin yhteisössä. Tässä vientimyynnissä yhteisöön vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan perusteella eli käyttämällä jälleenmyyntihintoja, jotka ensimmäinen riippumaton ostaja yhteisössä tutkimusajanjaksolla tosiasiallisesti maksaa tai jotka sen on maksettava etuyhteydessä olevalle yritykselle ja jotka on oikaistu tuonnin ja jälleenmyynnin välisten kaikenlaisten kustannusten ja voittomarginaalin huomioon ottamiseksi.

4.3   Vertailu

(29)

Normaaliarvon ja vientihinnan vertailu tehtiin noudettuna lähettäjältä -hinnoin samassa kaupan portaassa. Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon sellaisten tekijöiden erot, joiden osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tämän perusteella tehtiin tarvittaessa ja perustelluissa tapauksissa oikaisuja alennuksissa, palkkioissa, kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, pakkaus- ja luottokustannuksissa, pankkikuluissa ja tullimaksuissa todettujen erojen huomioon ottamiseksi.

(30)

Koska etuyhteydessä olevalla tuojalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa on samankaltaisia tehtäviä kuin palkkioperusteisesti toimivalla komissionäärillä, vientihintaan tehtiin oikaisu palkkion huomioon ottamiseksi perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan mukaisesti. Palkkio laskettiin sellaisten välittömien todisteiden perusteella, joilla osoitettiin kyseisistä tehtävistä aiheutuva hinnankorotus ja myyntikulut.

4.4   Polkumyyntimarginaali

(31)

Perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti verrattiin normaaliarvon painotettua keskiarvoa lajikohtaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen vastaavan lajin vientihintojen painotettuun keskiarvoon.

(32)

Xinhui Alidan painotetun keskimääräisen polkumyyntimarginaalin ilmaistuna prosentteina vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnasta havaittiin olevan 4,3 prosenttia.

5.   MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN PYSYVYYS

(33)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tutkittiin myös, voidaanko muuttuneita olosuhteita pitää perustellusti pysyvinä.

(34)

Ensinnäkin on huomattava, että yritys pystyi osoittamaan, että sille olisi myönnettävä markkinatalouskohtelu ja että se oli siksi oikeutettu yksilölliseen polkumyyntimarginaaliin. Markkinatalouskohtelun myöntämisperusteiden katsotaan olevan pysyviä, sillä ne liittyvät yrityksen pitkän aikavälin rakenteeseen ja liiketoimintamalliin. Toiseksi tietoja pyydettiin tuotetyyppien ja hinnanvaihtelun kehityksestä tutkimusajanjakson päättymisen jälkeen kesäkuussa 2006. Yritys toimitti näyttöä siitä, että raaka-ainehinnat nousivat vuoden 2006 loppupuoliskolla ja laskivat taas vuoden 2006 lopussa, mutta pysyivät yhä tutkimusajanjakson aikaista tasoa korkeampina. Kun otetaan huomioon emoyhtiön toimintatapa siirtohinnoittelussa Xinhui Alidan ja sen itsensä välillä, on selvää, että vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla siirtohinnat pysyivät vakaina, kun taas raaka-ainehinnat nousivat merkittävästi. BPI on myös osoittanut, että niiden jälleenmyyntihinnat pysyivät vakaina vuoden 2006 loppupuoliskolla, joten tutkimusajanjaksolla laskettu polkumyyntimarginaali on selvästi pätevä myös koko kalenterivuoden 2006.

(35)

Yritys väitti, että sen myynnin rakenne niin määrän kuin määräpaikan osalta on muuttunut pysyvällä tavalla sitten alkuperäisen tutkimusajanjakson huhtikuusta 2004 maaliskuuhun 2005.

(36)

Tutkimuksen aikana saadut todisteet osoittavat, että yrityksen toimintatapa ja tämän tarkastelun käynnistämiseen johtaneet olosuhteet eivät todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa tavalla, joka vaikuttaisi tämän tarkastelun päätelmiin. Tämä merkitsisi näin ollen, että kyseiset muutokset ovat pysyviä ja tarkastelun päätelmät pitkäkestoisia.

6.   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(37)

Tutkimuksen tulosten valossa katsotaan aiheelliseksi muuttaa Xinhui Alidan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia koskeva polkumyyntitulli 4,3 prosentiksi.

7.   OSAPUOLILLE ILMOITTAMINEN

(38)

Intressitahoille tiedotettiin niistä seikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suosittaa asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamista, ja niille annettiin tilaisuus esittää huomautuksia.

(39)

Yritys kiisti ilmoitetut päätelmät, joissa hylättiin useita yrityksen esittämiä oikaisuja, kuten poistojen laskeminen Kiinassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa saadun valuuttavoiton käsittely ja väitetty raaka-ainealennus. Yritys ei kuitenkaan toimittanut uutta näyttöä väitteidensä tueksi ja siksi väitteet oli hylättävä uudelleen.

(40)

Yhteisön tuotannonala pyysi lisätietoja Thaimaasta saatuja tietoja käyttämällä määritetyn normaaliarvon laskennasta, mutta ei toimittanut näyttöä laskelmien tai käytetyn menetelmän vastustamiseksi tai kiistämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1425/2006 1 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko lisäämällä siihen seuraava:

Maa

Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Kiinan kansantasavalta

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1425/2006 liitteessä I oleva yritysten luettelo poistamalla siitä seuraava:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 270, 29.9.2006, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1356/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 5).

(3)  EUVL C 54, 9.3.2007, s. 5.