6.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 207/2008,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2008,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen, nuorten työmarkkinoille pääsyä koskevien vuoden 2009 lisäkysymysten määrittelystä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin (2) sisältyy nuorisotyöllisyyteen liittyviä poliittisia linjauksia, joiden mukaan olisi tehostettava pyrkimyksiä nuorten työllistymispolkujen rakentamiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Suuntaviivoissa viitataan myös vuodesta 2003 lähtien Euroopan työllisyysstrategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja vertailuarvoihin, joilla pyritään vähentämään varhaista koulunkäynnin lopettamista, nostamaan koulutustasoa ja lisäämään uusien mahdollisuuksien tarjoamista työttömille nuorille.

(2)

Koulutusta koskevat vertailuarvot on kirjattu Koulutus 2010 -toimintaohjelmaan, jonka täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltiot ja komissio. (3) Näiden vertailuarvojen avulla pitäisi olla helpompi seurata koulutustason kohoamista ja elinikäisen oppimisen lisääntymistä sekä koulunkäynnin varhain lopettavien määrän vähenemistä eli niitä tavoitteita, joiden tarkoituksena on valmistella parhaiten nuoria toimimaan ammatissa ja yhteiskunnassa.

(3)

Yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/702/EY (4) kehotetaan jäsenvaltioita kiinnittämään erityishuomiota eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon ”edistämällä nuorten työllistymistä ja helpottamalla siirtymistä opiskelusta työelämään, esimerkiksi uraneuvonnan, opintojen loppuvaiheessa annettavan tuen, asianmukaisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen avulla”.

(4)

Tämän vuoksi tarvitaan kattavia ja vertailukelpoisia tietoja nuorten pääsemisestä työmarkkinoille, jotta voidaan seurata, miten Euroopan työllisyysstrategian ja sosiaalisen osallisuuden edistämisprosessin yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa edistytään.

(5)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2007–2009 ohjelmasta 7 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 384/2005 (5) sisältyi jo nuorten työmarkkinoille pääsyä koskevia lisäkysymyksiä. Nyt olisi laadittava lisäkysymyksiin liittyvien muuttujien luettelo.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan liitteessä yksityiskohtainen luettelo nuorten työmarkkinoille pääsemistä koskevia lisäkysymyksiä varten vuonna 2009 kerättävistä muuttujista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1372/2007 (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös 2005/600/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21).

(3)  Euroopan koulutusjärjestelmien tavoitteiden yksityiskohtainen seurantaohjelma, (2002/C 142/01) EYVL C 142, 14.6.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11.

(5)  EUVL L 61, 8.3.2005, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 341/2006 (EUVL L 55, 25.2.2006, s. 9).


LIITE

TYÖVOIMATUTKIMUS

Nuorten työmarkkinoille pääsyä koskevien vuoden 2009 lisäkysymysten määrittely

1.

Jäsenvaltiot ja alueet, joita lisäkysymykset koskevat: kaikki.

2.

Muuttujat koodataan seuraavasti:

Sarakkeessa ”Suodattimet” olevat työvoimatutkimuksen muuttujat perustuvat komission asetuksen (EY) N:o 430/2005 liitteeseen II.


Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodattimet

203

(PARHAT)

 

Isän tai äidin korkein hyväksytysti suoritettu koulutustaso

Kaikki 15–34-vuotiaat

1

Alhainen: ISCED 0, 1, 2 ja 3c lyhyt

2

Keskitasoinen: ISCED 3–4 (ei 3c lyhyt)

3

Korkea: ISCED 5–6

9

Ei soveltuva (alle 15-vuotias tai yli 34-vuotias)

Tyhjä

Ei vastausta

204-207

PARFOR

 

Isän ja äidin syntymämaa

Kaikki 15–34-vuotiaat

 

(Saksan osalta: isän ja äidin kansalaisuus / aiempi kansalaisuus, kun heillä on viiteviikolla Saksan kansalaisuus)

 

Ks. ISO-maakoodit

....

4-numeroinen luku (isä – 2 ensimmäistä lukua, äiti – 2 viimeistä lukua)

9999

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

208

HATVOC

 

Virallisessa koulutusjärjestelmässä suoritetun korkeimman koulutustason tyyppi (HATLEVEL)

Kaikki 15–34-vuotiaat sekä HATLEVEL=21-43

1

Yleissivistävä koulutus

2

Pääasiassa (tai yksinomaan) koulussa suoritettu ammatillinen koulutus

3

Koulussa ja työpaikalla suoritettu ammatillinen koulutus

4

Pääasiassa työpaikalla suoritettu ammatillinen koulutus

5

Ammatillinen koulutus, ei mahdollista erottaa koodeja 2, 3 ja 4

9

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

209-214

STOPDATE

 

Virallisesta koulutusjärjestelmästä lopullisen lähtemisen kuukausi ja -vuosi

Kaikki 15–34-vuotiaat ja EDUCSTAT=2 ja HATLEVEL≠00

Kuukausi ja vuosi

999999

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

215

WORKEDUC

 

Työskentely samanaikaisesti virallisessa koulutusjärjestelmässä suoritettujen opintojen kanssa

Kaikki 15–34-vuotiaat

0

Ei työssä tai työssä alle 1 kk vuodessa

1

Työssä (ainoastaan) osana opinto-ohjelmaa

2

Työssä samanaikaisesti opintojen kanssa mutta ei osana opinto-ohjelmaa

3

Työssä (ainoastaan) opintojen keskeyttämisen aikana

4

Työssä, koodien 1 ja 2 yhdistelmä

5

Työssä, koodien 1 ja 3 yhdistelmä

6

Työssä, koodien 2 ja 3 yhdistelmä

7

Työssä, koodien 1, 2 ja 3 yhdistelmä

9

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

216-221

JOBSTART

 

Ensimmäisessä yli 3 kk kestäneessä työssä aloittamisen kuukausi ja vuosi virallisesta koulutusjärjestelmästä lopullisen lähtemisen jälkeen

Sarake 209-214 ≠ 999999 ja tyhjä

000000

Ei koskaan työssä yli 3 kk

000001

Nykyinen työpaikka on ensimmäinen työpaikka

……

Kuukausi ja vuosi

999999

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

222-224

JOBDUR

 

Ensimmäisen yli 3 kk kestäneen työn kesto (virallisesta koulutusjärjestelmästä lopullisen lähtemisen jälkeen)

Sarake 216-221 ≠ 000000 ja 000001 ja 999999

Kuukausien lukumäärä

999

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

225

FINDMETH

 

Menetelmä, jolla ensimmäinen yli 3 kk kestänyt työ löytyi (virallisesta koulutusjärjestelmästä lopullisen lähtemisen jälkeen)

Sarake 216-221 ≠ 000000 ja 999999

1

Oppilaitoksen kautta

2

Julkisen työvoimapalvelun kautta

3

Lehdessä tai internetissä olleen ilmoituksen kautta

4

(Oma-aloitteisen) työhakemuksen jättäminen työnantajalle

5

Perheen tai ystävien kautta

6

Samassa yrityksessä aiemman työskentelyn kautta (kesätyö, oppisopimustyö, harjoittelu, vapaaehtoistyö)

7

Oman yrityksen perustaminen

8

Muu

9

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

226-229

JOBOCC

 

Ensimmäisen yli 3 kk kestäneen työn ammattiala (virallisesta koulutusjärjestelmästä lopullisen lähtemisen jälkeen)

Sarake 216-221 ≠ 000000 ja 000001 ja 999999

....

ISCO-88 (COM), ilmoitettu 3-numeroisten tai mahdollisuuksien mukaan 4-numeroisten lukujen tasolla

9999

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

230

JOBCONTR

 

Ensimmäisen yli 3 kk kestäneen työn työsopimustyyppi (virallisesta koulutusjärjestelmästä lopullisen lähtemisen jälkeen)

Sarake 216-221 ≠ 000000 ja 000001 ja 999999

1

Yrittäjä (Itsenäinen ammatinharjoittaja)

2

Palkattu työntekijä, vakituinen täysiaikainen

3

Palkattu työntekijä, vakituinen osa-aikainen

4

Palkattu työntekijä, tilapäinen täysiaikainen

5

Palkattu työntekijä, tilapäinen osa-aikainen

6

Perheyrityksessä työskentelevä

9

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

231

TRANSACT

 

Pääasiallinen toiminta virallisesta koulutusjärjestelmästä lopullisen lähtemisen jälkeen ja ennen ensimmäisen yli 3 kk kestäneen työn aloittamista

Sarake 209-214 ≠ 999999 ja tyhjä ja {ensimmäinen työ aloitettu yli 3 kk sarakkeessa 209-214 tai sarakkeessa 216-221 = 000000 annetun päivämäärän jälkeen}

1

Palkattu työntekijä – työskentely lyhytkestoisissa (enint. 3 kk) työpaikoissa

2

Asevelvollinen tai siviilipalveluksessa oleva

3

Ei työssä, aktiivinen työnhakija

Ei työssä, ei aktiivinen työnhakija seuraavista syistä:

4

Perhevelvoitteet

5

Osallistuminen muuhun kuin viralliseen koulutukseen

6

Vapaaehtoistoiminta

7

Terveysongelmat

8

Muu syy

9

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta

232/237

 

Painokerroin työvoimatutkimuksen vuoden 2009 lisäkysymyksille (valinnainen)

Kaikki 15–34-vuotiaat

0000-9999

Sarakkeet 232-235 sisältävät kokonaislukuja

00-99

Sarakkeet 236-237 sisältävät kymmenyksiä

238

(PARNAT)

 

Vanhempien kansalaisuus syntyessä (valinnainen)

Kaikki 15–34-vuotiaat

 

Ks. ISO-maakoodit

9999

Ei soveltuva

Tyhjä

Ei vastausta