4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 195/2008,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon 3 päivänä maaliskuuta 2008 hyväksytyn Irakia koskevaa yhteistä kantaa 2003/495/YUTP muuttavan neuvoston yhteisen kannan 2008/186/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1483 (2003) mukaisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (2) 2 artiklalla otettiin käyttöön erityisjärjestelyitä, jotka koskevat Irakin viemästä maaöljystä, siitä saatavista tuotteista ja maakaasusta saatavia tuloja, ja saman asetuksen 10 artiklalla otettiin käyttöön erityisjärjestelyitä, jotka koskevat tietyn irakilaisen omaisuuden vapauttamista oikeudenkäyntimenettelyistä. Maksuja koskevia erityisjärjestelyjä sovelletaan edelleen, kun taas vapautusta koskevia erityisjärjestelyjä sovellettiin 31 päivään joulukuuta 2007 asti.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1790 (2007) ja yhteisessä kannassa 2008/186/YUTP määrätään, että kumpaakin erityisjärjestelyä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1210/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Asetusta (EY) N:o 1210/2003 olisi myös mukautettava pakotekäytäntöjen viimeaikaisen kehityksen perusteella, joka liittyy toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamiseen, rikkomisesta johtuvaan vastuuseen ja toimivaltaan. Tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan niiden jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin.

(4)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1210/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Kaikki tulot, jotka ovat peräisin liitteessä I lueteltujen maaöljyn, siitä saatavien tuotteiden ja maakaasun viennistä Irakista, talletetaan 22 päivästä toukokuuta 2003 alkaen Irakin kehitysrahastoon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483 (2003) ja erityisesti sen 20 ja 21 artiklassa määrättyjen ehtojen mukaisesti.”;

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Edellä 4 artiklan 3 kohdassa ja 4 kohdassa asetetuista kielloista ei seuraa minkäänlaista vastuuta luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille tai yhteisöille, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toimet rikkoisivat kyseisiä kieltoja.”;

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset, jotka nimetään liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla, voivat antaa luvan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen 22 päivää toukokuuta 2003 perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen mainittua päivää antama tuomio;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella tuomiolla vahvistetut saatavat niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

vaaditun saatavan kattaminen ei riko asetusta (ETY) N:o 3541/92; ja

d)

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Muissa tapauksissa 4 artiklan nojalla jäädytetyt varat, muut taloudelliset resurssit ja niistä saadut tulot voidaan vapauttaa vain niiden siirtämiseksi Irakin keskuspankin hallinnassa olevaan Irakin kehitysrahastoon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483 (2003) määrättyjen ehtojen mukaisesti.”;

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Kielletään tietoinen ja tahallinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 4 artiklan kiertäminen tai 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimien edistäminen.

2.   Tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, jotka nimetään liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla, sekä joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä komissiolle.”;

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista:

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 4 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät toimivaltaisille viranomaisille, jotka nimetään liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla, siihen jäsenvaltioon, jossa kyseiset luonnolliset tai oikeushenkilöt taikka yhteisöt tai elimet asuvat tai sijaitsevat, sekä komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä;

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamiseksi.

2.   Tämän artiklan mukaisesti annettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaanotettu.”;

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla tai niiden välityksellä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ennen 15 päivää maaliskuuta 2008 ja ilmoitettava sille kaikista niitä koskevista myöhemmistä muutoksista.”;

7)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai missä tahansa muualla olevaan henkilöön, joka on jäsenvaltion kansalainen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; ja

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain yhteisön alueella.”;

8)

Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Asetuksen 2 ja 10 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti.”;

9)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PODOBNIK


(1)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 31.

(2)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE V

Verkkosivut 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen hakua varten sekä osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.   Toimivaltaisia viranomaisia koskevat verkkosivut

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Puhelin: (+32-2) 295 5585

Faksi: (+32-2) 299 0873”