5.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 61/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 176/2008,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2008,

yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003 (3) muodostaa alueellisen luokituksen oikeudelliset puitteet, joilla mahdollistetaan yhdenmukaistettujen alueellisten tilastojen kerääminen, kokoaminen ja levitys yhteisön alueella.

(2)

Kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten yksiköiden mukaan, olisi käytettävä NUTS-luokitusta soveltuvin osin.

(3)

On tarpeen mukauttaa asetuksen N:o 1059/2003 liitteet Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

(4)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli luoda yhteisiä tilastollisia standardeja, joiden avulla voidaan tuottaa yhdenmukaista tietoa, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(5)

Asetus (EY) N:o 1059/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1059/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevan tekstin mukaisesti.

2)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteessä II olevan tekstin mukaisesti.

3)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteessä III olevan tekstin mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä helmikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 175, 27.7.2007, s. 13.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 4. syyskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. tammikuuta 2008.

(3)  EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 105/2007 (EUVL L 39, 10.2.2007, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava taulukko kohtien BE — BELGIQUE/BELGIË ja CZ — ČESKÁ REPUBLIKA väliin:

”БЪЛГАРИЯ

KOODI

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio”.

2)

Lisätään seuraava taulukko kohtien PT — PORTUGAL ja SI — SLOVENIJA väliin:

”ROMÂNIA

KOODI

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud — Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti — Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio”.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava ilmaisu NUTS-tasoa 3 koskevaan kappaleeseen Belgian ja Tšekin väliin:

”Bulgariassa ’Области (Oblasti)’,”.

2)

Lisätään seuraava ilmaisu NUTS-tasoa 3 koskevaan kappaleeseen Unkarin ja Slovakian väliin:

”Romaniassa ’Judeţe’,”.


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite III seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava ilmaisu Belgian ja Tšekin väliin:

”Bulgariassa ’Общини (Obshtini)’,”.

2)

Lisätään seuraava ilmaisu Portugalin ja Slovenian väliin:

”Romaniassa ’Municipii, Oraşe, Comune’,”.