18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 31/2008,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö ja Madagaskarin tasavalta ovat neuvotelleet ja parafoineet kalastuskumppanuussopimuksen, jolla yhteisön kalastajille myönnetään kalastusmahdollisuuksia Madagaskarin tasavallan suvereniteettiin kuuluvilla vesillä.

(2)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä sopimus.

(3)

Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän asetukseen (1).

2 artikla

Sopimuksen pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jakautuvat jäsenvaltioiden kesken seuraavalla tavalla:

Kalastusluokka

Alustyyppi

Jäsenvaltio

Lisenssien määrä tai kiintiö

Tonnikalankalastus

Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset

Espanja

23

Ranska

19

Italia

1

Tonnikalankalastus

Yli 100 bruttotonnin pintasiima-alukset

Espanja

25

Ranska

13

Portugali

7

Yhdistynyt kuningaskunta

5

Tonnikalankalastus

Enintään 100 bruttotonnin pintasiima-alukset

Ranska

26

Pohjakalastus

Pohjakalalajien koekalastus siimalla tai pohjasiimalla

Ranska

5

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Madagaskarin kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (2) annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. L. RODRIGUES


(1)  Sopimuksen tekstin osalta ks. EUVL L 331, 17.12.2007, s. 7.

(2)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.