23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/89


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 11 päivänä syyskuuta 2008,

euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta

(EKP/2008/8)

(2008/950/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 5 ja 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 106 artiklan 1 kohdassa ja EKPJ:n perussäännön 16 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen yhteisössä.

(2)

Perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen metallirahoja saatuaan EKP:n hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle. Tästä syystä EKP tekee vuosittain päätöksiä, joilla se hyväksyy euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden (jäljempänä ’rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot’) liikkeeseen laskemien kolikoiden määrän.

(3)

EKPJ:n perussäännön 5 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävistä huolehtiakseen EKP kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot, joihin sisältyvät eurosetelien ja kolikoiden liikkeeseen laskemista koskevat tilastotiedot. EKP:n on kerättävä tietoja myös perustamissopimuksen 237 artiklan d alakohdan perusteella, sillä siinä annetaan EKP:n tehtäväksi valvoa, että EKPJ:n kansalliset keskuspankit täyttävät perustamissopimuksesta ja perussäännöstä johtuvat velvollisuutensa. Näihin velvollisuuksiin kuuluu perustamissopimuksen 101 artiklassa määrätty sekä perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3603/93 (1) täytäntöön pantu kielto. Erityisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 6 artiklassa säädetään, että ”sitä, että […] kansalliset keskuspankit pitävät hallussaan julkisen sektorin liikkeelle laskemia ja sille hyvitettäviä kolikkoja, ei katsota perustamissopimuksen 104 artiklan mukaiseksi luotoksi, jos kolikkojen määrä on pienempi kuin 10 prosenttia liikkeessä olevista kolikoista”.

(4)

Edellä kuvattujen tehtävien hoitamiseksi EKP:n on yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa kerättävä tietoja euroseteleistä ja -kolikoista, tämän rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa eurokolikoiden liikkeeseen laskemisen osalta, ja tietoja kerättäessä on otettava huomioon rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien (jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’) keskeinen tehtävä eurokolikoiden jakelussa. Tiedonkeruun pitäisi edistää päätöksentekoa eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseen laskemisen osalta esimerkiksi siten, että EKP:lle, kansallisille keskuspankeille, Euroopan yhteisöjen komissiolle ja kolikoita liikkeeseen laskeville kansallisille viranomaisille annetaan tietoja, joiden avulla ne voivat toimivaltansa mukaisesti i) suunnitella eurosetelien ja -kolikoiden tuotantoa; ii) koordinoida eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseenlaskuja; ja iii) koordinoida eurosetelien siirtoja kansallisten keskuspankkien välillä ja eurokolikoiden siirtoja rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden välillä. Tämän tiedonkeruun pitäisi myös antaa EKP:lle tilaisuus valvoa, että sen tekemiä eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseen laskemista koskevia päätöksiä noudatetaan.

(5)

EKP:n neuvosto hyväksyi 16. joulukuuta 2004 setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin, jonka 2.7 kohdan mukaan luottolaitosten ja muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten on täytettävä tiedonantovelvollisuutensa kansallisille keskuspankeille. Samassa yhteydessä päätettiin niin ikään, että kansallisten keskuspankkien pitäisi toimeenpanna uusi toimintamalli käytettävissään olevin keinoin, kuten lainsäädännöllä ja sopimuksin, viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä, mitä määräaikaa on pidennetty myöhemmillä EKP:n neuvoston päätöksillä. Viimeistään toimintamallin täytäntöönpanopäivästä lähtien kunkin kansallisen keskuspankin pitäisi kuitenkin saada toimintamallin mukaisesti ilmoitettavia tietoja toimivalta-alueellaan sijaitsevilta luottolaitoksilta ja muilta rahaa ammattimaisesti käsitteleviltä laitoksilta ja kyetä ilmoittamaan ne EKP:lle.

(6)

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi euroseteleitä ja -kolikoita koskevien tietojen pitäisi sisältää tietoja i) eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseenlaskuista; ii) kierrossa olevien eurosetelien ja -kolikoiden määrästä ja laadusta; iii) eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseen laskemiseen osallistuvien yksiköiden hallussa olevista eurosetelien ja -kolikoiden varastoista; iv) eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseen laskemiseen osallistuvien yksiköiden, mukaan lukien luottolaitokset, jotka hoitavat setelien säilytys- ja toimitusjärjestelmää (notes-held-to-order scheme) kansallisen keskuspankin puolesta, ja luottolaitokset, jotka hoitavat euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen ohjelmaa EKP:n ja yhden tai useamman kansallisen keskuspankin puolesta, toteuttamista euroseteleihin ja -kolikoihin liittyvistä operatiivisista toimista; v) luottolaitosten ja muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien ja euroseteleitä toimintamallin mukaisesti kiertoon palauttavien laitosten toteuttamista seteleihin liittyvistä operatiivisista toimista; sekä vi) käteisrahan infrastruktuurista.

(7)

Tiedonkeruun edistämiseksi ja tietojen jakelun mahdollistamiseksi EKP:n neuvosto sopi 22 päivänä marraskuuta 2007 rahahuollon tietojärjestelmä 2:n (jäljempänä ’CIS 2’) käyttöönotosta korvaamaan rahahuollon tietojärjestelmä, joka perustettiin eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönoton yhteydessä ja joka on vuodesta 2002 lähtien antanut sekä EKP:lle että kansallisille keskuspankeille käteisrahaan liittyviä olennaisia tietoja rahahuollon tietojärjestelmään liittyvästä tiedonkeruusta annetun erillisen EKP:n säädöksen nojalla.

(8)

CIS 2:n tehokas ja häiriötön toiminta edellyttää yhdenmukaisten tietojen säännöllistä ja oikea-aikaista saatavuutta. Tästä syystä näissä suuntaviivoissa on vahvistettava kansallisten keskuspankkien ja EKP:n tiedonantovelvollisuudet, ja samassa yhteydessä on määrättävä myös lyhyestä ajanjaksosta, jonka aikana raportointi tapahtuu rinnakkain nykyisten järjestelyjen ja CIS 2:n mukaisesti.

(9)

Tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella 14 päivänä heinäkuuta 2006 annetuilla suuntaviivoilla EKP/2006/9 (2) otettiin käyttöön lainsäädännöllinen kehys, jonka ansiosta tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki voi lainata, ostaa tai valmistaa euroseteleitä ja -kolikoita ennakko- ja edelleenjakelua varten ennen kuin käteiseuro otetaan käyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa. Suuntaviivoissa EKP/2006/9 säädetään erityisistä tiedonantovelvollisuuksista, joita sovelletaan tällaisiin tuleviin eurojärjestelmän kansallisiin keskuspankkeihin, ja niitä on täsmennettävä yksityiskohtaisemmin CIS 2:n yhteydessä.

(10)

CIS 2:ta käyttävillä EKP:n ja kansallisten keskuspankkien käyttäjillä pitäisi olla pääsy internet-pohjaiseen CIS 2 -sovellukseen ja raportointimoduuliin, jotta mahdollistettaisiin tehokas ja tosiasiallinen CIS 2:n tietojen käyttö ja saavutettaisiin riittävän suuri avoimuus. Hyväksyttäville kolmansille osapuolille pitäisi antaa rajoitettu pääsy CIS 2:n tietoihin, jotta edistettäisiin tiedonkulkua EKP:n ja Euroopan komission sekä kansallisten keskuspankkien ja kolikoita liikkeeseen laskevien kansallisten viranomaisten välillä.

(11)

Koska CIS 2 on joustava järjestelmä uusien tietojen käsittelemiseen, on tarpeen ottaa käyttöön yksinkertaistettu menettely teknisten muutosten tekemiseksi näiden suuntaviivojen liitteisiin tehokkaalla tavalla. Koska CIS 2 on tekninen järjestelmä, pitäisi lisäksi olla mahdollista muuttaa CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin eritelmiä saman yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti. Tästä syystä EKP:n johtokunnalle pitäisi antaa valtuudet tehdä tiettyjä muutoksia näihin suuntaviivoihin ja niiden liitteisiin, ja johtokunnan pitäisi ilmoittaa EKP:n neuvostolle tällaisista muutoksista.

(12)

Koska Euroopan unionin neuvosto teki päätöksen Slovakiaa koskevan poikkeuksen kumoamisesta 8. heinäkuuta 2008, Národná banka Slovenskan pääjohtaja kutsuttiin Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 3.5 artiklan mukaisesti seuraamaan EKP:n neuvoston näistä suuntaviivoista käymiä neuvotteluja,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

1.   Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

a)

setelien kiertoon palauttamista koskevalla toimintamallilla’ asiakirjassa ”Eurosetelien palauttaminen kiertoon: toimintamalli väärennösten havaitsemisesta ja setelien laatuun perustuvaa lajittelua varten luottolaitoksille ja muille rahaa ammattimaisesti käsitteleville laitoksille” vahvistettua setelien kiertoon palauttamista koskevaa toimintamallia, jonka EKP:n neuvosto hyväksyi 16. joulukuuta 2004 ja joka julkaistiin EKP:n internetsivuilla 6. tammikuuta 2005, sellaisena kuin se on aika ajoin muutettuna, sekä asiakirjoja, jotka liittyvät sen toimeenpanon määräaikoihin kansallisella tasolla;

b)

luottolaitoksella’ luottolaitosta, sellaisena kuin se on määritelty luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (3) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

c)

CIS 2’:lla järjestelmää, joka sisältää i) EKP:hen sijoitetun keskustietokannan, johon tallennetaan kaikki näiden suuntaviivojen nojalla kerättävät merkitykselliset tiedot euroseteleistä, eurokolikoista, käteisrahan infrastruktuurista ja setelien kiertoon palauttamista koskevasta toimintamallista; ii) internetpohjaisen verkkosovelluksen, joka mahdollistaa järjestelmän joustavan kokoonpanon ja tuottaa informaatiota tietojen toimittamisen ja tietojen hyväksymisen tilasta, tietojen muutoksista sekä erityyppisistä viitetiedoista ja järjestelmän muuttujista; iii) raportointimoduulin kerättyjen tietojen tarkastelua ja analysoimista varten; sekä iv) CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin;

d)

ennakkojakelulla’ tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin toteuttamaa eurosetelien ja -kolikoiden fyysistä toimitusta hyväksyttäville vastapuolille tulevan rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion alueella ennakko-/edelleenjakelulle säädetyn ajanjakson aikana;

e)

edelleenjakelulla’ ennakkoon jaettujen eurosetelien ja -kolikoiden toimitusta hyväksyttävältä vastapuolelta ammattimaisille kolmansille osapuolille tulevan rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion alueella ennakko-/edelleenjakelulle säädetyn ajanjakson aikana. Näissä suuntaviivoissa edelleenjakelu sisältää eurokolikoiden toimittamisen aloituspakkauksissa suurelle yleisölle;

f)

tulevalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ tulevan rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallista keskuspankkia;

g)

hyväksyttävillä kolmansilla osapuolilla’ Euroopan komissiota, kansallisia valtiovarainministeriöitä, rahapajoja ja rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöiden nimeämiä julkisia tai yksityisiä laitoksia;

h)

CIS 2:n tiedonsiirtomekanismilla’ ESCB XML Data Integration (EXDI) -sovellusta. EXDI-sovellusta käytetään tietosanomien luottamukselliseen siirtoon kansallisten keskuspankkien, tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien ja EKP:n välillä sitä tukevasta teknisestä infrastruktuurista (esim. tietokoneverkot ja ohjelmistosovellukset) riippumatta;

i)

tietosanomalla’ tiedostoa, joka sisältää kansallisen keskuspankin tai tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kuukausittaiset tai puolivuosittaiset tiedot yhdeltä raportointijaksolta tai, mikäli kyseessä ovat muutokset, yhdeltä tai useammalta raportointijaksolta sellaisessa tietomuodossa, joka sopii yhteen CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin kanssa;

j)

tulevalla rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, rahaliittoon osallistumatonta jäsenvaltiota, joka on täyttänyt euron käyttöönotolle asetetut edellytykset ja jonka osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta (perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti);

k)

pankkipäivällä’ mitä tahansa sellaista päivää, jolloin EKP ja raportoiva kansallinen keskuspankki ovat avoinna pankkitoimintaa varten;

l)

kirjanpitotiedoilla’ liikkeessä olevien eurosetelien oikaisematonta arvoa, jota on korjattu kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 10 päivänä marraskuuta 2006 annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 (4) 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti niiden korottomien saamisten määrällä, joiden vastapuolena ovat euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen ohjelmaa hoitavat luottolaitokset;

m)

tietotapahtumalla’ tapahtumaa, joka kirjataan CIS 2:een ja joka aiheuttaa ilmoituksen lähettämisen CIS 2:sta yhdelle tai useammalle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle. Kyseessä on tietotapahtuma i) jos kansallinen keskuspankki on lähettänyt kuukausittaisia tai puolivuosittaisia tietoja sisältävän sanoman CIS 2:lle, ja tämän perusteella CIS 2:sta on lähetetty vastaussanoma kyseiselle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle; ii) jos kaikkien kansallisten keskuspankkien sanomat on onnistuneesti hyväksytty uuden raportointijakson osalta, jolloin CIS 2:sta lähetetään tilanneraporttisanoma kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle; tai iii) jos CIS 2 hyväksyy tilanneraporttisanoman lähettämisen jälkeen onnistuneesti tiettyä kansallista keskuspankkia koskevan korjatun sanoman ja lähettää kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle korjausilmoituksen.

2.   Näiden suuntaviivojen liitteissä käytetyt tekniset käsitteet määritellään liitteenä olevassa sanastossa.

2 artikla

Euroseteleihin liittyvien tietojen kerääminen

1.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle euroseteleihin liittyvät CIS 2 -tiedot eli liitteessä I olevan 1 osan taulukon 1–4 jaksossa määritetyt tietoerät kuukausittain ja ottavat siinä yhteydessä huomioon liitteessä I olevassa 3 osassa määritetyt kirjaussäännöt.

2.   Kansalliset keskuspankit toimittavat euroseteleihin liittyvät tiedot, jotka on yksilöity liitteessä V ryhmän 1 tiedoiksi ja tapahtumapohjaisiksi tiedoiksi viimeistään raportointijaksoa seuraavan kuukauden kuudenteen pankkipäivään mennessä.

3.   Kansalliset keskuspankit toimittavat euroseteleihin liittyvät tiedot, jotka on yksilöity liitteessä V ryhmän 2 tiedoiksi, viimeistään raportointijaksoa seuraavan kuukauden kymmenenteen pankkipäivään mennessä.

4.   Ensimmäinen euroseteleitä koskevien tietojen toimitus tapahtuu lokakuussa 2008.

5.   Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2:n tiedonsiirtomekanismia euroseteleihin liittyvien tietojen toimittamiseen EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti.

3 artikla

Eurokolikoihin liittyvien tietojen kerääminen

1.   Kansalliset keskuspankit keräävät eurokolikoihin liittyvät CIS 2 -tiedot eli liitteessä II olevan 1 osan taulukon 1–5 jaksossa määritetyt tietoerät asianomaisilta hyväksyttäviltä kolmansilta osapuolilta, jotka osallistuvat eurokolikoiden liikkeeseen laskemiseen jäsenvaltioissaan.

2.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle eurokolikoihin liittyvät CIS 2 -tiedot eli liitteessä II olevan 1 osan taulukon 1–6 jaksossa määritetyt tietoerät kuukausittain ja ottavat siinä yhteydessä huomioon liitteessä II olevassa 3 osassa määritetyt kirjaussäännöt.

3.   Näiden suuntaviivojen 2 artiklan 2–5 kohdan vaatimuksia sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa tarkoitettujen eurokolikoihin liittyvien tietojen toimittamiseen.

4 artikla

Käteisrahan infrastruktuuriin ja setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvien tietojen kerääminen

1.   Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle käteisrahan infrastruktuuriin liittyvät tiedot liitteessä III yksilöidyllä tavalla puolivuosittain.

2.   Kansalliset keskuspankit toimittavat setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvät tiedot ensi kertaa 7 kohdassa mainittuina päivämäärinä ja tämän jälkeen puolivuosittain liitteessä III yksilöidyllä tavalla. EKP:lle toimitettavien tietojen on perustuttava tietoihin, joita kansalliset keskuspankit ovat saaneet luottolaitoksilta ja muilta rahaa ammattimaisesti käsitteleviltä laitoksilta setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin 2.7 kohdan ja asiakirjan ”Tietojen kerääminen luottolaitoksilta ja muilta rahaa ammattimaisesti käsitteleviltä laitoksilta toimintamallissa setelien kiertoon palauttamista varten” (5) mukaisesti.

3.   Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2:n tiedonsiirtomekanismia edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen käteisrahan infrastruktuuriin ja setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvien tietojen toimittamiseen.

4.   Kansalliset keskuspankit toimittavat joka vuosi, viimeistään lokakuun kuudentena pankkipäivänä, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseisen vuoden tammikuun ja kesäkuun välisen raportointijakson osalta.

5.   Kansalliset keskuspankit toimittavat joka vuosi, viimeistään huhtikuun kuudentena pankkipäivänä, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot edellisen vuoden heinäkuun ja joulukuun välisen raportointijakson osalta.

6.   Käteisrahan infrastruktuuriin liittyvät tiedot eli liitteessä III olevan taulukon 1.1–1.4, 2.1 ja 2.3–2.6 jaksossa yksilöidyt tietoerät toimitetaan ensi kertaa lokakuussa 2008.

7.   Setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvät tiedot eli liitteessä III olevan taulukon 2.2, 2.7–2.10 ja 3 jaksossa yksilöidyt tietoerät toimitetaan ensi kertaa seuraavasti:

a)

lokakuussa 2008 Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank ja Suomen Pankki;

b)

lokakuussa 2009 Banka Slovenije;

c)

lokakuussa 2010 Banque de France, Central Bank of Cyprus ja Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; sekä

d)

lokakuussa 2011 Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ja Banco de Portugal.

5 artikla

Käteiseuron käyttöönottoa koskevien tietojen kerääminen tulevilta eurojärjestelmän kansallisilta keskuspankeilta

1.   Kansallinen keskuspankki sisällyttää sopimusjärjestelyihin, joita se tekee jonkin tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kanssa suuntaviivojen EKP/2006/9 3 artiklan 3 kohdan nojalla, erityismääräyksiä siitä, että näissä suuntaviivoissa vahvistettujen tiedonantovelvollisuuksien lisäksi tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle kuukausittain liitteessä I olevan taulukon 4 ja 5 jaksossa ja liitteessä II olevan taulukon 4 ja 7 jaksossa yksilöidyt tietoerät sekä noudattaa soveltuvin osin liitteessä I olevassa 3 osassa ja liitteessä II olevassa 3 osassa määritettyjä kirjaussääntöjä kaikkien sellaisten eurosetelien ja/tai -kolikoiden osalta, joita se lainaa kansalliselta keskuspankilta ja jotka kansallinen keskuspankki on sille toimittanut. Jos tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei ole tehnyt tällaisia sopimusjärjestelyjä minkään kansallisen keskuspankin kanssa, EKP tekee tällaisia sopimusjärjestelyjä kyseisen tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kanssa, tässä artiklassa mainitut tiedonantovelvollisuudet mukaan lukien.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut euroseteleihin ja/tai -kolikoihin liittyvät tiedot toimitetaan ensi kertaa viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden kuudenteen pankkipäivään mennessä, jona tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki saa ensi kertaa tällaisia euroseteleitä tai -kolikoita tai valmistaa niitä.

3.   Näiden suuntaviivojen 2 artiklan 2 ja 5 kohdan vaatimuksia sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa tarkoitettujen euroseteleihin ja -kolikoihin liittyvien tietojen toimittamiseen.

6 artikla

Viitetietojen ja järjestelmän parametrien ylläpito

1.   EKP tallentaa liitteessä IV tarkoitetut viitetiedot ja järjestelmän parametrit CIS 2:een ja ylläpitää niitä.

2.   EKP toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että nämä tiedot ja järjestelmän parametrit ovat täydellisiä ja virheettömiä.

3.   Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viipymättä liitteessä IV olevan taulukon 2.1 ja 2.2 jaksossa yksilöidyt järjestelmän parametrit, jotka koskevat i) näiden suuntaviivojen voimaantuloa; ja ii) kaikkia muutoksia, joita järjestelmän parametreihin myöhemmin tehdään.

7 artikla

Täydellisten ja virheettömien tietojen toimittaminen

1.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen näiden suuntaviivojen nojalla vaadittujen tietojen täydellisyyden ja virheettömyyden ennen niiden toimittamista EKP:lle. Ne suorittavat vähintään liitteessä V mainitut täydellisyystarkistukset ja liitteessä VI mainitut virheettömyystarkistukset.

2.   Kukin kansallinen keskuspankki käyttää soveltuvia CIS 2 -tietoja tuottaakseen eurosetelien nettomääräisiä liikkeeseenlaskuja koskevia kansallisia lukuja. Kukin kansallinen keskuspankki sovittaa tämän jälkeen nämä luvut yhteen kirjanpitotietojensa kanssa ennen CIS 2 -tietojen toimittamista EKP:lle.

3.   EKP varmistaa, että liitteissä V ja VI yksilöidyt täydellisyyttä ja virheettömyyttä koskevat tarkistukset tehdään CIS 2:ssa ennen kuin tiedot tallennetaan CIS 2:n keskustietokantaan.

4.   EKP varmistaa, että kansalliset keskuspankit ovat sovittaneet 2 kohdassa tarkoitetut ja CIS 2:ssa ilmoitetut eurosetelien nettomääräisiä liikkeeseenlaskuja koskevat kansalliset luvut yhteen vastaavien kirjanpitotietojen kanssa, ja neuvottelee asianomaisten kansallisten keskuspankkien kanssa, mikäli poikkeamia esiintyy.

5.   Jos kansallinen keskuspankki havaitsee poikkeaman CIS 2 -tiedoissaan sen jälkeen kun nämä tiedot on toimitettu EKP:lle, kyseinen kansallinen keskuspankki toimittaa viipymättä korjatut tiedot EKP:lle CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin välityksellä.

8 artikla

Pääsy CIS 2 -järjestelmään

1.   Kun EKP on saanut kirjallisen pyynnön ja 2 kohdassa kuvatut erilliset sopimusjärjestelyt on saatettu päätökseen, EKP myöntää pääsyn CIS 2 -järjestelmään i) enintään neljälle yksittäiselle käyttäjälle kussakin kansallisessa keskuspankissa, kussakin tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa ja Euroopan komissiossa, joka on hyväksyttävän kolmannen osapuolen asemassa; ja ii) yhdelle yksittäiselle käyttäjälle kaikkien muiden hyväksyttävien kolmansien osapuolten osalta. Mille tahansa hyväksyttävän kolmannen osapuolen käyttäjälle myönnetty pääsy koskee vain eurokolikoihin liittyviä tietoja ja se myönnetään vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. EKP ottaa saatavuuden ja kapasiteetin mukaan myös kohtuudella huomioon kirjalliset pyynnöt, jotka koskevat ylimääräisten yksittäisten käyttäjien pääsyä CIS 2 -järjestelmään.

2.   Vastuu yksittäisten käyttäjien teknisestä käyttäjähallinnoinnista vahvistetaan erillisissä sopimusjärjestelyissä, joita tehdään i) EKP:n ja kansallisen keskuspankin välillä kyseisen keskuspankin yksittäisten käyttäjien ja sen sijaintijäsenvaltion toimivalta-alueella olevien hyväksyttävien kolmansien osapuolten yksittäisten käyttäjien osalta; ii) EKP:n ja tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin välillä viimeksi mainitun yksittäisten käyttäjien osalta; ja iii) EKP:n ja Euroopan komission välillä komission yksittäisten käyttäjien osalta. EKP voi myös sisällyttää näihin sopimusjärjestelyihin viittauksia käyttäjähallinnointia koskeviin järjestelyihin, turvallisuusstandardeihin ja CIS 2:een sovellettaviin lisenssiehtoihin.

9 artikla

Automaattiset ilmoitukset tietotapahtumista

EKP varmistaa, että CIS 2 -järjestelmä lähettää CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin välityksellä automaattisia ilmoituksia tietotapahtumista kansallisille keskuspankeille, jotka ovat pyytäneet tällaisia automaattisia ilmoituksia.

10 artikla

CIS 2 -tietojen toimittaminen kansallisille keskuspankeille

1.   Kansalliset keskuspankit, jotka haluavat vastaanottaa ja tallentaa kaikkien kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien CIS 2 -tietoja CIS 2:n ulkopuolisiin paikallisiin sovelluksiinsa, lähettävät EKP:lle kirjallisen pyynnön siitä, että tällaiset tiedot toimitetaan säännöllisesti ja automaattisesti CIS 2:sta.

2.   EKP varmistaa, että CIS 2 lähettää CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin välityksellä tiedot kansallisille keskuspankeille, jotka pyytävät 1 kohdassa mainittua palvelua.

11 artikla

EKP:n johtokunnan tehtävät

1.   EKP:n johtokunta vastaa CIS 2:n päivittäisestä hallinnoinnista.

2.   EKP:n johtokunnalle annetaan Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.3 artiklan mukaisesti valtuudet

a)

tehdä teknisiä muutoksia näiden suuntaviivojen liitteisiin ja CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin eritelmiin otettuaan huomioon setelikomitean ja tietotekniikkakomitean näkemykset; ja

b)

muuttaa näiden suuntaviivojen mukaisia ensimmäisten tietojen toimitusten päivämääriä, mikäli EKP:n neuvosto päättää pidentää kansalliseen keskuspankkiin setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin toimeenpanemiseksi sovellettavaa siirtymäkautta, otettuaan huomioon setelikomitean näkemykset.

3.   EKP:n johtokunta ilmoittaa viipymättä EKP:n neuvostolle kaikista muutoksista, joita tehdään 2 kohdan nojalla, ja noudattaa kaikkia EKP:n neuvoston tältä osin tekemiä päätöksiä.

12 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

13 artikla

Adressaatit

Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

Tehty Frankfurt am Mainissa, 11 päivänä syyskuuta 2008.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39.

(3)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.

(5)  Julkaistu EKP:n verkkosivuilla tammikuussa 2006.


LIITE I

Euroseteleitä koskevat tietoerät

1 OSA

Euroseteleitä koskeva raportointijärjestelmä

Tietoerät

 

 

Tietoerän numero ja nimi

Setelien kokonaismäärä

Sarjan/muunnoksen erittely

Nimellisarvon erittely

ECI-pankkia koskeva erittely (1)

”Kansallisesta keskuspankista” -erittely

”Kansalliseen keskuspankkiin” -erittely

”Varasto-tyypistä” -erittely (2)

”Varasto-tyyppiin” -erittely (3)

Laatua koskeva erittely (4)

”Kohdistettu valmistusvuodelle” -erittely (5)

Suunnittelua koskeva erittely (6)

Tietolähde

1.   

Kumulatiiviset tietoerät

1.1

Tuotetut setelit

 

 

 

 

Kansallinen keskuspankki (KKP)

1.2

Lajittelun yhteydessä tuhotut setelit

 

 

 

1.3

Erikseen tuhotut setelit

 

 

 

2.   

Setelivarastoihin liittyvät tietoerät

A)   

Eurojärjestelmän hallussa olevat varastot

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

 

 

 

 

KKP

2.2

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat hyväkuntoiset setelit

 

 

 

2.3

KKP:n hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

 

 

 

2.4

KKP:n hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

 

 (7)

 

2.5

KKP:n hallussa olevat (tuhottavien) huonokuntoisten setelien varastot

 

 

 

2.6

KKP:n hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

 

 (7)

 

B)   

NHTO-pankkien hallussa olevat varastot

2.7

NHTO-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

 

 

 

 

NHTO-pankit

2.8

NHTO-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

 

 (7)

 

2.9

NHTO-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

 

 

 

2.10

NHTO-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

 

 (7)

 

C)   

ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien hallussa olevat varastot

2.11

ECI-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

 

 

 

 

 

ECI-pankit

2.12

ECI-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

 

 (7)

 

 

2.13

ECI-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

 

 

 

 

2.14

ECI-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

 

 (7)

 

 

2.15

ECI-pankeista ja ECI-pankkeihin siirrettävien setelien logistiset varastot

 

 (7)

 

 

D)   

Ristiintarkistettavat tietoerät

2.16

Siirrettäviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

 

 

 

 

Toimittava KKP

2.17

Siirrettäviksi korvamerkityt logistiset varastot

 

 (7)

 

2.18

Vastaanotettaviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

 

 

 

Vastaanottava KKP

2.19

Vastaanotettaviksi korvamerkityt logistiset varastot

 

 (7)

 

3.   

Operatiiviseen toimintaan liittyvät tietoerät

A)   

Kansallisten keskuspankkien operatiivinen toiminta

3.1

KKP:n liikkeeseen laskemat setelit

 

 (7)

 

 

KKP

3.2

KKP:sta NHTO-pankeille siirretyt setelit

 

 (7)

 

3.3

KKP:sta ECI-pankeille siirretyt setelit

 

 (7)

 

 

 

3.4

KKP:lle palautetut setelit

 

 (7)

 

 

3.5

NHTO-pankeista KKP:lle siirretyt setelit

 

 (7)

 

3.6

ECI-pankeista KKP:lle siirretyt setelit

 

 (7)

 

 

 

3.7

KKP:n käsittelemät setelit

 

 

 

 

3.8

KKP:n lajittelemat huonokuntoiset setelit

 

 

 

B)   

NHTO-pankkien operatiivinen toiminta

3.9

NHTO-pankkien kiertoon laskemat setelit

 

 (7)

 

 

NHTO-pankit

3.10

NHTO-pankeille palautetut setelit

 

 (7)

 

3.11

NHTO-pankkien käsittelemät setelit

 

 

 

3.12

NHTO-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

 

 

 

C)   

ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien operatiivinen toiminta

3.13

ECI-pankkien kiertoon laskemat setelit

 

 (7)

 

 

 

ECI-pankit

3.14

ECI-pankeille palautetut setelit

 

 (7)

 

 

3.15

ECI-pankkien käsittelemät setelit

 

 

 

 

3.16

ECI-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

 

 

 

 

KKP, ECI-pankit

4.   

Setelien liikkeisiin liittyvät tietoerät

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle KKP:lle toimittama uusi tuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuussa oleva KKP

4.2

Setelien siirto

 

 (7)

 

 

Vastaanottava KKP

 

 

 

 

 

Vastuussa oleva/toimittava KKP

4.3

Setelien vastaanotto

 

 (7)

 

 

Vastuussa oleva/toimittava KKP

 

 

 

 

Vastaanottava KKP

5.   

Tulevia eurojärjestelmän kansallisia keskuspankkeja koskevat tietoerät

5.1

Laillisten maksuvälineiden varastot ennen käteiseuron käyttöönottoa

 

 

 

 

Tuleva eurojärjestelmän KKP

5.2

Ennakkojakelu

 

 

 

5.3

Edelleenjakelu

 

 

 

Edelleenjakelun kohteena olevat hyväksyttävät vastapuolet

2 OSA

Euroseteleitä koskevien tietoerien määrittely

Kansalliset keskuspankit ja tulevat eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ilmoittavat kaikkien tietoerien osalta luvut kappalemäärittäin kokonaislukuina riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia.

1.   

Kumulatiiviset tietoerät

Kumulatiiviset tiedot ovat lukuja, jotka lasketaan yhteen kaikkien raportointijaksojen osalta uuden sarjan, muunnoksen tai nimellisarvon käyttöönottoa edeltävästä ensimmäisestä setelipainosta tapahtuvasta toimituksesta raportointijakson loppuun.

1.1

Tuotetut setelit

Setelit i) jotka on valmistettu setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla; ii) jotka on toimitettu kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin tai eurojärjestelmän strategisiin varastoihin ja ovat kansallisen keskuspankin hallussa; ja iii) jotka on rekisteröity kansallisen keskuspankin käteisvarojen hallinnointijärjestelmään (8). Setelit, jotka on siirretty NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille tai ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille tai ovat niiden hallussa, mukaan lukien tuhotut setelit (tietoerät 1.2 ja 1.3), pysyvät osana kansallisen keskuspankin tuotettuja seteleitä.

1.2

Lajittelun yhteydessä tuhotut setelit

Tuotetut setelit, jotka on tuhottu setelien lajittelulaitteessa olevassa integroidussa silppurissa aitouden ja kunnon mukaan tehdyn lajittelun perusteella joko kansallisen keskuspankin toimesta tai sen puolesta.

1.3

Erikseen tuhotut setelit

Tuotetut setelit, jotka on tuhottu aitouden ja kunnon mukaan tehdyn lajittelun perusteella muulla tavoin kuin setelien lajittelulaitteessa olevassa integroidussa silppurissa joko kansallisen keskuspankin toimesta tai sen puolesta, esim. repeytyneet setelit tai setelit, jotka setelien lajittelulaitteet ovat jostakin syystä hylänneet. Lajittelun yhteydessä tuhotut setelit (tietoerä 1.2) eivät sisälly näihin tietoihin.

2.   

Setelivarastoihin liittyvät tietoerät

Nämä tietoerät ovat varastotietoja ja koskevat raportointijakson päättymispäivän tilannetta.

A)   

Eurojärjestelmän hallussa olevat varastot

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

Uudet setelit, jotka ovat osa eurojärjestelmän strategisia varastoja ja joita kansallinen keskuspankki pitää hallussaan EKP:n puolesta.

2.2

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat hyväkuntoiset setelit

Hyväkuntoiset setelit, jotka ovat osa eurojärjestelmän strategisia varastoja ja joita kansallinen keskuspankki pitää hallussaan EKP:n puolesta.

2.3

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

Kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin kuuluvat ja kansallisen keskuspankin hallussa (sen pää- ja/tai sivukonttorissa) olevat uudet setelit. Tämä luku ei sisällä uusia seteleitä, jotka kuuluvat eurojärjestelmän strategisiin varastoihin.

2.4

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

Kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin kuuluvat ja kansallisen keskuspankin hallussa (sen pää- ja/tai sivukonttorissa) olevat hyväkuntoiset setelit. Tämä luku ei sisällä eurojärjestelmän strategisiin varastoihin kuuluvia hyväkuntoisia seteleitä.

2.5

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat (tuhottavien) huonokuntoisten setelien varastot

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat huonokuntoiset setelit, joita ei ole vielä tuhottu.

2.6

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat setelit, joita kansallinen keskuspankki ei ole vielä todennut aidoiksi eikä lajitellut kunnon mukaan setelien lajittelulaitteilla tai manuaalisesti. NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien, ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien tai minkä tahansa muiden luottolaitosten tai muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien toimesta aidoiksi todetut ja kunnon mukaan lajitellut setelit, jotka on myöhemmin palautettu kansalliselle keskuspankille, kuuluvat tähän tietoerään, kunnes kansallinen keskuspankki on käsitellyt nämä setelit.

B)   

NHTO-pankkien hallussa olevat varastot

Nämä tietoerät liittyvät NHTO-järjestelmään, jonka kansallinen keskuspankki voi perustaa toimivalta-alueelleen. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat yksittäisiltä NHTO-järjestelmää hoitavilta pankeilta saadut tiedot yhteenlaskettuina kaikkien NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien osalta. Nämä varastot eivät kuulu liikkeessä oleviin seteleihin.

2.7

NHTO-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

Kansallisesta keskuspankista siirretyt uudet setelit, jotka ovat NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien hallussa.

2.8

NHTO-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien hallussa olevat hyväkuntoiset setelit, jotka on joko siirretty kansallisesta keskuspankista tai palautettu kierrosta ja jotka NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ovat todenneet hyväkuntoisiksi setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

2.9

NHTO-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien hallussa olevat setelit, jotka NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ovat todenneet huonokuntoisiksi setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

2.10

NHTO-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien hallussa olevat setelit, joita NHTO-järjestelmää hoitavat pankit eivät ole todenneet aidoiksi eivätkä lajitelleet kunnon mukaan.

C)   

ECI-pankkien hallussa olevat varastot

Nämä tietoerät liittyvät ECI-ohjelmaan. Näitä varastoja ei lueta kierrossa oleviin seteleihin.

2.11

ECI-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

Kansallisesta keskuspankista siirretyt uudet setelit, jotka ovat ECI-ohjelmaa hoitavan pankin hallussa.

2.12

ECI-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

ECI-ohjelmaa hoitavan pankin hallussa olevat hyväkuntoiset setelit, jotka on joko siirretty kansallisesta keskuspankista tai palautettu kierrosta ja jotka ECI-ohjelmaa hoitava pankki on todennut hyväkuntoisiksi setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

2.13

ECI-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

ECI-ohjelmaa hoitavan pankin hallussa olevat setelit, jotka kyseinen pankki on todennut huonokuntoisiksi setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

2.14

ECI-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

ECI-ohjelmaa hoitavan pankin hallussa olevat setelit, joita kyseinen pankki ei ole todennut aidoiksi eikä lajitellut kunnon mukaan.

2.15

ECI-pankeista ja näihin pankkeihin kuljetettavina olevien setelien logistiset varastot

Kansallisen keskuspankin ECI-ohjelmaa hoitavalle pankille (tai tällaisen pankin puolesta toimivalle arvokuljetusyritykselle) toimittamat setelit, jotka ovat raportointijakson päättyessä yhä kuljetettavina ECI-ohjelmaa hoitavan pankin tiloihin, ja kaikki setelit, joita kansallinen keskuspankki on vastaanottava ECI-ohjelmaa hoitavalta pankilta (tai tällaisen pankin puolesta toimivalta arvokuljetusyritykseltä) ja jotka ovat raportointijakson päättyessä edelleen kuljetettavina eli jotka ovat poistuneet ECI-ohjelmaa hoitavan pankin tiloista mutta eivät vielä saapuneet kansalliseen keskuspankkiin.

D)   

Ristiintarkastettavat tietoerät

2.16

Siirrettäviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat eurojärjestelmän strategisten varastojen uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka on varattu siirrettäviksi setelien tuotantoa ja setelivarastojen hallinnointia koskevien erillisten EKP:n säädösten nojalla. Kansallinen keskuspankki voi siirtää setelit yhden tai useamman kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin tai eurojärjestelmän strategisiin varastoihin taikka omiin logistisiin varastoihinsa. Setelit ovat osa kansallisen keskuspankin hallussa olevia (uusien tai hyväkuntoisten setelien) eurojärjestelmän strategisia varastoja (joko tietoerä 2.1. tai 2.2), kunnes ne siirretään fyysisesti.

2.17

Siirrettäviksi korvamerkityt logistiset varastot

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat logististen varastojen uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka on varattu siirrettäviksi setelien tuotantoa ja setelivarastojen hallinnointia koskevien erillisten EKP:n säädösten nojalla. Kansallinen keskuspankki voi siirtää setelit yhden tai useamman kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin tai eurojärjestelmän strategisiin varastoihin taikka kansallisen keskuspankin hallussa oleviin eurojärjestelmän strategisiin varastoihin. Setelit ovat osa sen hallussa olevia uusien tai hyväkuntoisten setelien logistisia varastoja (joko tietoerä 2.3 tai 2.4), kunnes ne siirretään fyysisesti.

2.18

Vastaanotettaviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

Uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka on määrä siirtää yhdestä tai useammasta kansallisesta keskuspankista, setelipainosta tai kansallisen keskuspankin logistisista varastoista kansallisen keskuspankin (vastaanottava keskuspankki) hallussa oleviin eurojärjestelmän strategisiin varastoihin setelien tuotantoa ja setelivarastojen hallinnointia koskevien erillisten EKP:n säädösten nojalla.

2.19

Vastaanotettaviksi korvamerkityt logistiset varastot

Uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka on määrä siirtää yhdestä tai useammasta kansallisesta keskuspankista, setelipainosta tai kansallisen keskuspankin hallussa olevista eurojärjestelmän strategisista varastoista kansallisen keskuspankin (vastaanottava keskuspankki) logistisiin varastoihin setelien tuotantoa ja setelivarastojen hallinnointia koskevien erillisten EKP:n säädösten nojalla.

3.   

Operatiiviseen toimintaan liittyvät tietoerät

Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.

A)   

Kansallisten keskuspankkien operatiivinen toiminta

3.1

Kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemat setelit

Kolmansien osapuolten kansallisen keskuspankin konttoreissa nostamat uudet ja hyväkuntoiset setelit riippumatta siitä, onko nostetut setelit veloitettu asiakkaan tililtä vai ei. Tähän tietoerään eivät kuulu siirrot NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille (tietoerä 3.2) ja ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille (tietoerä 3.3).

3.2

Kansallisesta keskuspankista NHTO-pankeille siirretyt setelit

Uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka kansallinen keskuspankki on siirtänyt NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille.

3.3

Kansallisesta keskuspankista ECI-pankeille siirretyt setelit

Uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka kansallinen keskuspankki on siirtänyt ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille.

3.4

Kansalliselle keskuspankille palautetut setelit

Setelit, jotka ovat palautuneet kierrosta kansalliselle keskuspankille, riippumatta siitä, onko palautetut setelit hyvitetty asiakkaan tilille. Tähän tietoerään eivät kuulu setelit, jotka siirretään NHTO-järjestelmää hoitavista pankeista (tietoerä 3.5) ja ECI-ohjelmaa hoitavista pankeista (tietoerä 3.6) kansallisille keskuspankeille.

3.5

NHTO-pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit

Setelit, jotka NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ovat siirtäneet kansalliselle keskuspankille.

3.6

ECI-pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit

Setelit, jotka ECI-ohjelmaa hoitavat pankit ovat siirtäneet kansalliselle keskuspankille.

3.7

Kansallisen keskuspankin käsittelemät setelit

Setelit, joiden aitouden kansallinen keskuspankki on todennut ja jotka se on lajitellut kunnon mukaan koneellisesti tai manuaalisesti.

Nämä tiedot vastaavat seuraavia eriä: edellisen raportointijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.6) + kierrosta palautuneet setelit (tietoerä 3.4) + NHTO-järjestelmää hoitavista pankeista kansallisille keskuspankeille siirretyt setelit (tietoerä 3.5) + ECI-ohjelmaa hoitavista pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit (tietoerä 3.6) + muilta kansallisilta keskuspankeilta vastaanotetut käsittelemättömät setelit (tietoerän 4.3 alaerä) — toisille kansallisille keskuspankeille siirretyt käsittelemättömät setelit (tietoerän 4.2. alaerä) — kuluvan raportointijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.6).

3.8

Kansallisen keskuspankin lajittelemat huonokuntoiset setelit

Kansallisen keskuspankin käsittelemät setelit, jotka on todettu lajittelun yhteydessä huonokuntoisiksi kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti.

B)   

NHTO-pankkien operatiivinen toiminta

3.9

NHTO-pankkien kiertoon laskemat setelit

NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien kiertoon laskemat setelit eli kaikki nostot NHTO-järjestelmää hoitavista pankeista.

3.10

NHTO-pankeille palautetut setelit

NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille kierrosta palautuneet setelit eli kaikki talletukset NHTO-järjestelmää hoitaviin pankkeihin.

3.11

NHTO-pankkien käsittelemät setelit

Setelit, jotka NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ovat todenneet aidoiksi ja lajitelleet kunnon mukaan setelien lajittelulaitteilla tai manuaalisesti setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

Nämä tiedot vastaavat seuraavia eriä: edellisen raportointijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.10) + NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille palautetut setelit (tietoerä 3.10) — NHTO-järjestelmää hoitavista pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt käsittelemättömät setelit — kuluvan raportointijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.10).

3.12

NHTO-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

Setelit, jotka NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ovat käsitelleet ja todenneet huonokuntoisiksi setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

C)   

ECI-pankkien operatiivinen toiminta

3.13

ECI-pankkien kiertoon laskemat setelit

ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien kiertoon laskemat setelit eli kaikki nostot ECI-ohjelmaa hoitavista pankeista.

3.14

ECI-pankeille palautetut setelit

ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille kierrosta palautuneet setelit eli kaikki talletukset ECI-ohjelmaa hoitaviin pankkeihin.

3.15

ECI-pankkien käsittelemät setelit

Setelit, jotka ECI-ohjelmaa hoitavat pankit ovat todenneet aidoiksi ja lajitelleet kunnon mukaan setelien lajittelulaitteilla tai manuaalisesti setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

Nämä tiedot vastaavat seuraavia eriä: edellisen raportointijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.14) + ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille palautetut setelit (tietoerä 3.14) — kuluvan raportointijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.14).

3.16

ECI-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

Setelit, jotka ECI-ohjelmaa hoitavat pankit ovat käsitelleet ja todenneet huonokuntoisiksi setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

4.   

Setelien liikkeisiin liittyvät tietoerät

Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille toimittama uusi tuotanto

Uudet setelit, jotka on valmistettu setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla ja jotka on toimitettu setelipainosta kansalliselle keskuspankille (tuotannosta vastaava kansallinen keskuspankki) tai kansallisen keskuspankin (tuotannosta vastaava kansallinen keskuspankki) välityksellä toiselle kansalliselle keskuspankille.

4.2

Setelien siirto

Setelit, jotka siirretään kansallisesta keskuspankista johonkin toiseen kansalliseen keskuspankkiin tai sisäisesti sen omista logistisista varastoista kansallisen keskuspankin hallussa oleviin eurojärjestelmän strategisiin varastoihin tai päinvastoin.

4.3

Setelien vastaanotto

Setelit, jotka kansallinen keskuspankki vastaanottaa joltakin toiselta kansalliselta keskuspankilta tai jotka siirretään sisäisesti sen omista logistisista varastoista kansallisen keskuspankin hallussa oleviin eurojärjestelmän strategisiin varastoihin tai päinvastoin.

5.   

Tulevia eurojärjestelmän kansallisia keskuspankkeja koskevat tietoerät

Nämä tietoerät koskevat raportointijakson päättymispäivän tilannetta.

5.1

Laillisten maksuvälineiden varastot ennen käteiseuroon siirtymistä

Eurosetelit, jotka ovat tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin hallussa käteiseuroon siirtymistä varten.

5.2

Ennakkojakelu

Eurosetelit, jotka tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki jakaa ennakkojakeluna sellaisille hyväksyttäville vastapuolille, jotka täyttävät suuntaviivoissa EKP/2006/9 asetetut vaatimukset eurosetelien vastaanottamiselle ennakkojakelua varten ennen käteiseuron käyttöönottoa.

5.3

Edelleenjakelu

Eurosetelit, jotka hyväksyttävät vastapuolet jakavat edelleenjakeluna ammattimaisille kolmansille osapuolille suuntaviivojen EKP/2006/9 nojalla ja joita nämä kolmannet osapuolet säilyttävät tiloissaan ennen käteiseuron käyttöönottoa.

3 OSA

CIS 2:n kirjaussäännöt eurosetelien liikkeitä varten

1.   Johdanto

Tässä osassa vahvistetaan yhteiset kirjaussäännöt, joita sovelletaan setelien toimitukseen setelipainosta, kansallisten keskuspankkien välisiin siirtoihin ja eri varastotyyppien välisiin siirtoihin saman kansallisen keskuspankin sisällä, jotta varmistettaisiin CIS 2:n tietojen yhdenmukaisuus. Näitä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin tuleviin eurojärjestelmän kansallisiin keskuspankkeihin.

2.   Transaktiotyypit

Setelien liikkeitä varten on neljä transaktiotyyppiä:

Transaktiotyyppi 1 (suora toimitus): uusien setelien suora toimitus setelipainosta vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille, joka on samaan aikaan vastaanottava kansallinen keskuspankki.

Transaktiotyyppi 2 (epäsuora toimitus ilman väliaikaisvarastointia): uusien setelien epäsuora toimitus setelipainosta vastuussa olevan kansallisen keskuspankin välityksellä toiselle kansalliselle keskuspankille. Vastuussa oleva kansallinen keskuspankki toimittaa setelit vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille ilman vastuussa olevassa kansallisessa keskuspankissa tapahtuvaa väliaikaisvarastointia.

Transaktiotyyppi 3 (epäsuora toimitus, väliaikaisvarastointi): uusien setelien epäsuora toimitus setelipainosta vastuussa olevan kansallisen keskuspankin välityksellä toiselle kansalliselle keskuspankille. Setelit varastoidaan vähintään yhdeksi päiväksi vastuussa olevaan kansalliseen keskuspankkiin ennen kuin vastuussa oleva kansallinen keskuspankki kuljettaa ne vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille.

Transaktiotyyppi 4 (siirto): (uusien, hyväkuntoisten, käsittelemättömien tai huonokuntoisten) setelivarastojen siirto i) kahden (toimittavan ja vastaanottavan) kansallisen keskuspankin välillä niin, että varastotyyppi (logistiset varastot / eurojärjestelmän strategiset varastot) joko muuttuu tai ei muutu; tai ii) eri varastotyyppien välillä yhden kansallisen keskuspankin sisällä.

3.   Setelien liikkeisiin liittyvien tietojen yhteensovittaminen

Setelien liikkeisiin osallistuvat kaksi kansallista keskuspankkia selvittävät tarvittaessa keskenään ilmoitettavat määrät ja erittelyt.

Jotta toimittavan ja vastaanottavan kansallisen keskuspankin kirjaukset ovat yhdenmukaiset, kukin setelien liike kirjataan toimittavassa ja vastaanottavassa kansallisessa keskuspankissa vasta silloin, kun setelien liike päättyy eli kun vastaanottava kansallinen keskuspankki on vahvistanut vastaanottaneensa setelit ja kirjanneensa ne paikalliseen käteisvarojen hallinnointijärjestelmäänsä. Jos setelit saapuvat myöhään kuukauden viimeisen pankkipäivän iltana eikä niitä kyetä kirjaamaan vastaanottavan kansallisen keskuspankin käteisrahan hallinnointijärjestelmään kyseisenä päivänä, toimittavan ja vastaanottavan kansallisen keskuspankin on sovittava keskenään, kirjataanko setelien liike kuluvana kuukautena vai seuraavana kuukautena.

4.   Setelien korvamerkitseminen setelien liikkeitä varten

CIS 2:n yhteydessä korvamerkintään liittyvänä aikajänteenä on niiden kuukausien lukumäärä, jotka on otettava huomioon määritettäessä niiden setelien varastoja, jotka on joko korvamerkitty varatuiksi siirtoa varten tai korvamerkitty odotettua vastaanottoa varten. Setelipainosta odotettavat toimitukset, siten kuin niistä säädetään setelituotantoa koskevassa erillisessä EKP:n säädöksessä, kirjataan erään ”vastaanotettaviksi korvamerkityt varastot”, vaikka seteleitä ei välttämättä ole vielä valmistettu ja vaikka ennalta arvaamattomat tapahtumat saattavat vielä viivyttää toimitusta tai vaikuttaa siihen muulla tavoin. Aikajänteen pituus määritellään setelien tuotantoa ja setelivarastojen hallinnointia koskevassa erillisessä EKP:n säädöksessä.

5.   Kirjaussäännöt

Alla olevissa taulukoissa ’+’ tarkoittaa, että CIS 2:een kirjataan lisäys, ja ’–’ tarkoittaa, että kirjataan vähennys.

5.1   Transaktiotyypin 1 kirjaussäännöt

Tietoerän numero ja nimi

Toimitus eurojärjestelmän strategisiin varastoihin

Toimitus logistisiin varastoihin

Setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla

Setelipainosta tapahtuvan toimituksen jälkeen

Setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla

Setelipainosta tapahtuvan toimituksen jälkeen

1.1

Tuotetut setelit

 

+

 

+

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

 

+

 

 

2.3

KKP:n hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

 

 

 

+

2.18

Vastaanotettaviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

+ (9)

 

 

2.19

Vastaanotettaviksi korvamerkityt logistiset varastot

 

 

+ (9)

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle KKP:lle toimittama uusi tuotanto

 

+

jolloin ”varastotyyppiin” = ESS

 

+

jolloin ”varastotyyppiin” = LS

5.2   Transaktiotyypin 2 kirjaussäännöt

Tietoerän numero ja nimi

Toimitus eurojärjestelmän strategisiin varastoihin

Toimitus logistisiin varastoihin

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Setelipainosta tapahtuvan toimituksen jälkeen / vastuussa olevasta KKP:sta vastaanottavaan KKP:iin

Setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla

Vastaanotettaessa vastuussa olevasta KKP:sta

Setelipainosta tapahtuvan toimituksen jälkeen / vastuussa olevasta KKP:sta vastaanottavaan KKP:iin

Setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla

Vastaanotettaessa vastuussa olevasta kansallisesta keskuspankista

1.1

Tuotetut setelit

 

 

+

 

 

+

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

 

 

+

 

 

 

2.3

KKP:n hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

 

 

 

 

 

+

2.18

Vastaanotettaviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

 

+ (10)

 

 

 

2.19

Vastaanotettaviksi korvamerkityt logistiset varastot

 

 

 

 

+ (10)

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle KKP:lle toimittama uusi tuotanto

+

jolloin ”varastotyyppiin” = ESS

 

 

+

jolloin ”varastotyyppiin” = LS

 

 

4.2

Setelien siirto

+

jolloin

”kansalliseen keskuspankkiin” = vastaanottava KKP,

”varastotyypistä” = tuotanto,

”varastotyyppiin” = ESS,

laatu = uusi,

suunnittelu = aikataulutettu

 

 

+

jolloin

”kansalliseen keskuspankkiin” = vastaanottava KKP,

”varastotyypistä” = tuotanto,

”varastotyyppiin” = LS,

laatu = uusi,

suunnittelu = aikataulutettu

 

 

4.3

Setelien vastaanotto

 

 

+

jolloin

”kansallisesta keskuspankista” = vastuussa oleva KKP,

”varastotyyppiin” = ESS,

laatu = uusi

 

 

+

jolloin

”kansallisesta keskuspankista” = vastuussa oleva KKP,

”varastotyyppiin” = LS,

laatu = uusi

Sen kuukauden osalta, jonka aikana setelit toimitettiin setelipainosta vastaanottavaan kansalliseen keskuspankkiin; ensiksi setelipainon toimitusvelvollisuus vastuussa olevaan kansalliseen keskuspankkiin nähden kirjataan täytetyksi toimittamalla tiedot tietoerässä 4.1 (”setelipainon vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille toimittama uusi tuotanto”). Toiseksi vastuussa olevan kansallisen keskuspankin suorittama uusien setelien siirto vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille kirjataan toimittamalla tiedot tietoerässä 4.2 (”setelien siirto”).

5.3   Transaktiotyyppiä 3 koskevat kirjaussäännöt, kun kohdevarastotyyppinä ovat eurojärjestelmän strategiset varastot

Tietoerän numero ja nimi

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Setelipainosta vastuussa olevalle KKP:lle tapahtuvan toimituksen jälkeen

Setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla

Vastaanottavalle KKP:lle tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa vastuussa olevasta KKP:sta

1.1

Tuotetut setelit

+

 

+

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

+

 

+

2.16

Siirrettäviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset uusien setelien varastot

+ (11)

 

 

2.18

Vastaanotettaviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

 

+ (11)

 

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle KKP:lle toimittama uusi tuotanto

+

jolloin ”varastotyyppiin” = ESS

 

 

 

4.2

Setelien siirto

 

 

+

jolloin

”kansalliseen keskuspankkiin” = vastaanottava KKP,

”varastotyypistä” = tuotanto,

”varastotyyppiin” = ESS,

laatu = uusi,

suunnittelu = aikataulutettu

 

4.3

Setelien vastaanotto

 

 

 

+

jolloin

”kansallisesta keskuspankista” = vastuussa oleva KKP,

”varastotyyppiin” = ESS,

laatu = uusi

Transaktiotyypin 3 ja transaktiotyypin 2 väliset erot ovat CIS 2 -kirjausten kannalta seuraavat: i) vastuussa oleva kansallinen keskuspankki kirjaa setelipainosta vastaanottamansa setelit ”tuotetuiksi seteleiksi”, ja ne lisätään vastuussa olevan kansallisen keskuspankin eurojärjestelmän strategisiin varastoihin tai logistisiin varastoihin väliaikaisen varastoinnin ajaksi ja ii) sen jälkeen kun ne on toimitettu setelipainosta, ne korvamerkitään siirrettäviksi väliaikaisen varastoinnin ajaksi ja korvamerkinnän aikajänteen mukaisesti.

5.4   Transaktiotyyppiä 3 koskevat kirjaussäännöt, kun kohdevarastotyyppinä ovat logistiset varastot

Tietoerän numero ja nimi

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Setelipainosta vastuussa olevalle KKP:lle tapahtuvan toimituksen jälkeen

Setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla

Vastaanottavalle KKP:lle tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa vastuussa olevasta KKP:sta

1.1

Tuotetut setelit

+

 

+

2.3

KKP:n hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

+

 

+

2.17

Siirrettäviksi korvamerkityt logistiset varastot

+ (12)

 

 

2.19

Vastaanotettaviksi korvamerkityt logistiset varastot

 

+ (12)

 

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle KKP:lle toimittama uusi tuotanto

+

jolloin ”varastotyyppiin” = LS

 

 

 

4.2

Setelien siirto

 

 

+

jolloin

”kansalliseen keskuspankkiin” = vastaanottava KKP,

”varastotyypistä” = tuotanto,

”varastotyyppiin” = LS,

laatu = uusi,

suunnittelu = aikataulutettu

 

4.3

Setelien vastaanotto

 

 

 

+

jolloin

”kansallisesta keskuspankista” = vastuussa oleva KKP,

”varastotyyppiin” = LS,

laatu = uusi

Transaktiotyypin 3 ja transaktiotyypin 2 väliset erot ovat CIS 2 -kirjausten kannalta seuraavat: i) vastuussa oleva kansallinen keskuspankki kirjaa setelipainolta vastaanottamansa setelit ”tuotetuiksi seteleiksi”, ja ne lisätään vastuussa olevan kansallisen keskuspankin eurojärjestelmän strategisiin varastoihin tai logistisiin varastoihin väliaikaisen varastoinnin ajaksi ja ii) sen jälkeen kun ne on toimitettu setelipainosta, ne korvamerkitään siirrettäviksi väliaikaisen varastoinnin ajaksi ja korvamerkinnän aikajänteen mukaisesti.

5.5   Transaktiotyyppiä 4 koskevat kirjaussäännöt (uudet ja hyväkuntoiset setelit)

Tietoerän numero ja nimi

Toimittava KKP

Vastaanottava KKP

Toimittava KKP

Vastaanottava KKP

Siirtopäätöksen jälkeen

Vastaanottavalle KKP:lle tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa vastuussa olevasta KKP:sta

1.1

Tuotetut setelit

 

 

+

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

 

 

+

2.2

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat hyväkuntoiset setelit

 

 

tai: –

tai: +

2.3

KKP:n hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

 

 

tai: –

tai: +

2.4

KKP:n hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

 

 

tai: –

tai: +

2.16

Siirrettäviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

+ (13)

 

 

2.17

Siirrettäviksi korvamerkityt logistiset varastot

tai: + (13)

 

tai: –

 

2.18

Vastaanotettaviksi korvamerkityt eurojärjestelmän strategiset varastot

 

+ (13)

 

2.19

Vastaanotettaviksi korvamerkityt logistiset varastot

 

tai: + (13)

 

tai: –

4.2

Setelien siirto

 

 

+

jolloin ”kansalliseen keskuspankkiin” = vastaanottava KKP

 

4.3

Setelien vastaanotto

 

 

 

+

jolloin ”kansallisesta keskuspankista” = toimittava KKP

Tietoeriä 4.2 (”setelien siirto”) ja 4.3 (”setelien vastaanotto”) täydennetään seuraavilla tiedoilla: i) kohdevaraston tyyppi (ESS/LS); ii) laadun mukainen erottelu (uudet/hyväkuntoiset) ja iii) suunnittelua koskeva erittely (aikataulutettu/satunnainen).

5.6   Transaktiotyyppiä 4 koskevat kirjaussäännöt (käsittelemättömät ja huonokuntoiset setelit)

Tietoerän numero ja nimi

Toimittava KKP

Vastaanottava KKP

Vastaanottavalle KKP:lle tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa vastuussa olevasta KKP:sta

1.1

Tuotetut setelit

+

2.5

KKP:n hallussa olevat (tuhottavien) huonokuntoisten setelien varastot

+

2.6

KKP:n hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

tai: –

tai: +

4.2

Setelien siirto

+

jolloin

”kansalliselle keskuspankille” = vastaanottava KKP,

”varastotyypistä” = LS,

”varastotyyppiin” = LS,

suunnittelu = satunnainen

 

4.3

Setelien vastaanotto

 

+

jolloin

”kansallisesta keskuspankista” = toimittava KKP,

”varastotyyppiin” = LS

Tietoeriä 4.2 (”setelien siirto”) ja 4.3 (”setelien vastaanotto”) täydennetään tiedoilla siitä, olivatko siirretyt setelit käsittelemättömiä vai huonokuntoisia.

Käsittelemättömien tai huonokuntoisten setelien varastoja ei korvamerkitä.


(1)  Tiedot eritellään kunkin ECI-ohjelmaa hoitavan pankin mukaan.

(2)  Annetaan tiedot siitä varastotyypistä, josta siirretyt setelit on otettu toimittavassa kansallisessa keskuspankissa, eli tuotanto (toimitus setelipainosta), eurojärjestelmän strategiset varastot (ESS) tai logistiset varastot (LS).

(3)  Annetaan tiedot siitä varastotyypistä, johon setelit on siirretty vastaanottavassa kansallisessa keskuspankissa, eli eurojärjestelmän strategiset varastot (ESS) tai logistiset varastot (LS).

(4)  Annetaan tiedot siitä, olivatko siirretyt setelit uusia, hyväkuntoisia, käsittelemättömiä vai huonokuntoisia. Jos siirretään useamman kuin yhden laatutyypin seteleitä ja muut erittelyt ovat samat, siirto ilmoitetaan erikseen kunkin laatutyypin osalta.

(5)  Annetaan tiedot kalenterivuodesta, johon tuotanto on kohdennettu setelituotantoa koskevassa erillisessä EKP:n säädöksessä. Jos toimitetut setelit liittyvät setelituotantoa koskeviin erillisiin EKP:n säädöksiin, joista jokainen liittyy eri kalenterivuoteen mutta muut erittelyt ovat samat, toimitukset ilmoitetaan erikseen.

(6)  Annetaan tiedot siitä, ajoitettiinko siirto setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaan vai oliko kyseessä satunnainen siirto.

(7)  Tietolähteeksi ilmoitetut yksiköt voivat määrittää erittelyn tilastollisin menetelmin sarjan ja muunnoksen mukaan sellaisten sekamuotoisten erien tai sekamuotoisten pakettien osalta, jotka sisältävät eri sarjaan ja/tai muunnokseen kuuluvia seteleitä.

(8)  Tästä tietoerästä vähennetään kaikki setelit, jotka on valmistuksen jälkeen merkitty näyteseteleiksi.

(9)  Korvamerkintää varten määritetyn aikajänteen sisällä.

(10)  Korvamerkintää varten määritetyn aikajänteen sisällä.

(11)  Korvamerkintää varten määritetyn aikajänteen sisällä.

(12)  Korvamerkintää varten määritetyn aikajänteen sisällä.

(13)  Korvamerkintää varten määritetyn aikajänteen sisällä.


LIITE II

Eurokolikoita koskevat tietoerät

1 OSA

Eurokolikoita koskeva raportointijärjestelmä

Tietoerät

 

 

Tietoerän numero ja nimi

Kolikoiden kokonaismäärä

Kolikoiden nimellisarvo yhteensä

Sarjan erittely

Nimellisarvon erittely

Yksikön erittely (1)

”Jäsenvaltiosta”-erittely

”Jäsenvaltioon”-erittely

Tietolähde

1.

Liikkeessä olevia kolikoita koskevat tietoerät

 

 

1.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut

 

 

 

 

 

Kolikoita liikkeeseen laskevat yksiköt (2)

1.2

Keräilykolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (lukumäärä)

 

 

1.3

Keräilykolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (arvo)

 

 

 

2.

Kolikkovarastoja koskevat tietoerät

 

2.1

Kolikkovarastot

 

 

 

 

 

 

Kolikoita liikkeeseen laskevat yksiköt (2)

3.

Operatiivista toimintaa koskevat tietoerät

 

3.1

Suurelle yleisölle liikkeeseen lasketut kolikot

 

 

 

 

 

 

Kolikoita liikkeeseen laskevat yksiköt (2)

3.2

Suurelta yleisöltä palautuneet kolikot

 

 

 

 

 

 

3.3

Käsitellyt kolikot

 

 

 

 

 

 

3.4

Huonokuntoisiksi todetut kolikot

 

 

 

 

 

 

4.

Kolikoiden liikkeitä koskevat tietoerät

 

4.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto

 

 

 

 

 

Vastaan-ottava jäsenvaltio

Kolikoita liikkeeseen laskevat yksiköt (2)

4.2

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden vastaanotto

 

 

 

 

 

Toimittava jäsenvaltio

 

5.

Tietoerät kansallisten bruttomääräisten liikkeeseenlaskujen laskemista varten

 

5.1

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot

 

 

 

 

 

Kolikoita liikkeeseen laskevat yksiköt (2)

5.2

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvi-tettyjen keräilykolikoiden määrä

 

 

5.3

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvi-tettyjen keräilykolikoiden arvo

 

 

 

6.

Lisätietoerät

 

6.1

Kolikoiden ylijäämä (3)

 

 

 

 

 

Kolikoita liikkeeseen laskevat yksiköt (2)

6.2

Kolikoiden alijäämä (3)

 

 

 

 

 

6.3

KKP:n laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvittämien varastojen arvo

 

 

 

Kansallinen keskuspankki (KKP)

7.

Tulevia eurojärjestelmään osallistuvia jäsenvaltioita koskevat tietoerät

 

7.1

Laillisten maksuvälineiden varastot ennen käteiseuron käyttöönottoa

 

 

 

 

 

Tuleva eurojärjestelmän KKP ja kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet (4)

7.2

Ennakkojakelu

 

 

 

 

 

Tuleva eurojärjestelmän KKP

7.3

Edelleenjakelu

 

 

 

 

 

Edelleenjakelun kohteena olevat hyväksyttävät vastapuolet

2 OSA

Eurokolikoita koskevien tietoerien määrittely

Tietoerien 1.3, 5.3 ja 6.3 osalta luvut ilmoitetaan arvon mukaan kahden desimaalin tarkkuudella riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia. Muiden tietoerien osalta luvut ilmoitetaan kappalemäärittäin kokonaislukuina riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia.

1.   

Kierrossa olevia kolikoita koskevat tietoerät

Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

1.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut

Kansalliset keskuspankit laskevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut seuraavien vastaavuuskaavojen mukaan:

Laskukaava 1 Kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut = suurelle yleisölle liikkeeseen laskettujen kolikoiden kumulatiivinen kokonaismäärä (kumulatiivinen tietoerä 3.1) – suurelta yleisöltä palautuneiden kolikoiden kumulatiivinen kokonaismäärä (kumulatiivinen tietoerä 3.2)

Laskukaava 2 Kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut = tuotetut kolikot – toimitusten kumulatiivinen kokonaismäärä (kumulatiivinen tietoerä 4.1) + vastaanottojen kumulatiivinen kokonaismäärä (kumulatiivinen tietoerä 4.2) – tuotetut varastot – tuhotut kolikot

1.2

Keräilykolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (lukumäärä)

Kiertoon laskettujen keräilykolikoiden kokonaismäärä laskettuna yhteen kaikkien nimellisarvojen osalta. Kansalliset keskuspankit laskevat tämän luvun käyttämällä soveltuvin osin samoja laskukaavoja kuin tietoerän 1.1 osalta, mutta kumulatiivisia toimituksia ja kumulatiivisia vastaanottoja ei sovelleta.

1.3

Keräilykolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (arvo)

Kiertoon laskettujen keräilykolikoiden nimellisarvo yhteensä laskettuna yhteen kaikkien nimellisarvojen osalta. Kansalliset keskuspankit laskevat tämän luvun käyttämällä soveltuvin osin samoja laskukaavoja kuin edellä tietoerän 1.1 osalta, mutta kumulatiivisia toimituksia ja kumulatiivisia vastaanottoja ei sovelleta.

2.   

Kolikkovarastoja koskevat tietoerät

Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

2.1

Kolikkovarastot

Kansallisen keskuspankin ja kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuolten hallussa olevat kiertoon tarkoitetut kolikot siltä osin kuin ne ovat olemassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa, riippumatta siitä, i) että kolikoita ei ole tuotettu eikä hyvitetty laillisille liikkeeseenlaskijoille; ii) että kolikot on tuotettu mutta niitä ei ole hyvitetty laillisille liikkeeseenlaskijoille; tai iii) että kolikot on valmistettu ja hyvitetty laillisille liikkeeseenlaskijoille.

Rahapajojen hallussa olevat kolikkovarastot kattavat vain kolikot, jotka ovat käyneet läpi lopulliset laatutarkistukset, niiden pakkauksesta ja toimitustilanteesta riippumatta.

Ilmoitetaan kolikot, jotka on lajiteltaessa todettu huonokuntoisiksi mutta joita ei ole hävitetty.

3.   

Operatiivista toimintaa koskevat tietoerät

Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.

3.1

Suurelle yleisölle liikkeeseen lasketut kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka kansallinen keskuspankki ja kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet ovat toimittaneet suurelle yleisölle ja veloittaneet siltä (myyneet sille).

3.2

Suurelta yleisöltä palautuneet kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka suuri yleisö on tallettanut kansalliseen keskuspankkiin ja kolikoita liikkeeseen laskeville kolmansille osapuolille.

3.3

Käsitellyt kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, joiden aitouden ja kunnon kansallinen keskuspankki ja kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet ovat tarkistaneet.

3.4

Huonokuntoisiksi todetut kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka kansallinen keskuspankki ja kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet ovat käsitelleet ja todenneet lajittelun yhteydessä huonokuntoisiksi.

4.   

Kolikoiden liikkeitä koskevat tietoerät

Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.

4.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka (tulevan) eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallinen keskuspankki ja kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet toimittavat nimellisarvosta muiden (tulevien) eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kolikoita liikkeeseen laskeville yksiköille.

4.2

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden vastaanotto

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka (tulevan) eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallinen keskuspankki ja kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet vastaanottavat nimellisarvosta muiden (tulevien) eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kolikoita liikkeeseen laskevilta yksiköiltä.

5.   

Tietoerät kansallisten bruttomääräisten liikkeeseenlaskujen laskemista varten

Nämä tietoerät ovat varastotietoja ja koskevat raportointijakson päättymispäivän tietoja. Eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa, joissa kansallinen keskuspankki on ainoa kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö, tietoerissä 5.1 ja 5.3 kuvattujen varastojen nimellisarvojen summa on sama kuin tietoerässä 6.3 ilmoitettu nimellisarvo.

5.1

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot

Laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvitetyt kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka ovat kansallisen keskuspankin ja kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuolten hallussa.

5.2

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvitettyjen keräilykolikoiden määrä

Laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvitettyjen ja kansallisen keskuspankin ja kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuolten hallussa olevien keräilykolikoiden kokonaismäärä.

5.3

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvitettyjen keräilykolikoiden arvo

Laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvitettyjen ja kansallisen keskuspankin ja kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuolten hallussa olevien keräilykolikoiden nimellisarvo yhteensä.

6.   

Lisätietoerät

Nämä tietoerät ovat varastotietoja ja koskevat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

6.1

Kolikoiden ylijäämä

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden määrä, joka ylittää tietyn kolikkovarastojen enimmäistason kansallisella tasolla. Nämä kolikkovarastot ovat käytettävissä toimitettavaksi pyynnöstä muihin (tuleviin) eurojärjestelmän jäsenvaltioihin. Kansallinen keskuspankki määrittää yhteistyössä mahdollisen laillisen liikkeeseenlaskijan kanssa kolikkovarastojen enimmäistason.

6.2

Kolikoiden alijäämä

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden määrä, joka alittaa tietyn kolikkovarastojen vähimmäistason kansallisella tasolla. Kansallinen keskuspankki määrittää yhteistyössä mahdollisen laillisen liikkeeseenlaskijan kanssa kolikkovarastojen vähimmäistason.

6.3

Kansallisen keskuspankin laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvittämien varastojen arvo

Kansallisten keskuspankkien kiertoon tarkoitettujen kolikoiden ja keräilykolikoiden varastot, jotka hyvitetään laillisille liikkeeseenlaskijoille riippumatta siitä, ovatko ne laillisia maksuvälineitä. Tämä sisältää varastot, jotka on hyvitetty kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlaskijalle, ja varastot, jotka on vastaanotettu muilta eurojärjestelmään osallistuvilta jäsenvaltioilta nimellisarvoon (vastaanotetut kolikot hyvitetään toimittavan jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlaskijalle, mutta niistä tulee osa vastaanottavan kansallisen keskuspankin hyvitettyjä varastoja).

Tuotantokustannuksin suoritetut toimitukset ja/tai vastaanotot eivät vaikuta tähän tietoerään.

7.   

Tulevia eurojärjestelmään osallistuvia jäsenvaltioita koskevat tietoerät

Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

7.1

Laillisten maksuvälineiden varastot ennen käteiseuron käyttöönottoa

Kiertoon tarkoitetut eurokolikot, jotka ovat tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tai kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuolten hallussa tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa käteiseuron käyttöönottoa varten.

7.2

Ennakkojakelu

Kiertoon tarkoitetut eurokolikot, jotka ovat sellaisten hyväksyttävien vastapuolten hallussa, jotka täyttävät suuntaviivoissa EKP/2006/9 asetetut vaatimukset eurosetelien vastaanottamiselle edelleenjakelua varten ennen käteiseuron käyttöönottoa.

7.3

Edelleenjakelu

Kiertoon tarkoitetut eurokolikot, jotka hyväksyttävät vastapuolet jakavat edelleenjakeluna ammattimaisille kolmansille osapuolille suuntaviivojen EKP/2006/9 nojalla. Tämä sisältää CIS 2 -raportointia varten eurokolikot, joita tarjotaan aloituspakkauksissa suurelle yleisölle.

3 OSA

CIS 2 -kirjaussäännöt, jotka koskevat eurokolikoiden liikkeitä (tulevien) eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden välillä

1.   Johdanto

Tässä osassa vahvistetaan yleiset kirjaussäännöt kolikoiden liikkeille eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden ja erityisesti kansallisten keskuspankkien välillä, jotta varmistettaisiin CIS 2:een kuuluvien, kansallisia nettomääräisiä ja bruttomääräisiä kolikoiden liikkeeseenlaskuja koskevien tietojen johdonmukaisuus. Koska kolikoiden siirtoihin saattavat osallistua sekä kansalliset keskuspankit / tulevat eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit että kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet, niistä käytetään yhdessä jäljempänä johdonmukaisesti nimitystä ”jäsenvaltiot”.

Näitä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin tuleviin eurojärjestelmään osallistuviin jäsenvaltioihin.

2.   Kolikoiden liikkeet toimittavien ja vastaanottavien jäsenvaltioiden välillä

Jäsenvaltioiden välisissä kolikkosiirroissa erotetaan toisistaan siirto nimellisarvolla ja siirto tuotantokustannuksin. Kummassakaan tapauksessa toimittavan jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden väliset siirrot eivät johda muutokseen kansallisissa nettomääräisissä liikkeeseenlaskuissa.

Tämän jakson seuraavissa taulukoissa ’+’ tarkoittaa, että CIS 2:een kirjataan lisäys, ja ’–’ tarkoittaa, että kirjataan vähennys.

2.1   Kirjaussäännöt liikkeessä olevien kolikoiden nimellisarvoon tehtäville siirroille

Tietoerän numero ja nimi

Toimittava jäsenvaltio

Vastaanottava jäsenvaltio

2.1

Kolikkovarastot

+

4.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto

+

 

4.2

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden vastaanotto

 

+

5.1

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot

(–)

(ks. jäljempänä huomautus c)

+

(ks. jäljempänä huomautus d)

6.3

Kansallisen keskuspankin laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvittämien varastojen arvo

(–)

(ks. jäljempänä huomautus c)

+

(ks. jäljempänä huomautus d)

a)

Toimittavassa jäsenvaltiossa ”suurelle yleisölle liikkeeseen lasketut kolikot” (tietoerä 3.1) ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa ”suurelta yleisöltä palautuneet kolikot” (tietoerä 3.2) pysyvät muuttumattomina.

b)

Tilit, jotka liittyvät ”tuotettuihin kolikoihin” toimittavan jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion käteisrahan hallinnointijärjestelmissä pysyvät (tarvittaessa) muuttumattomina.

c)

”Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot” (tietoerä 5.1) toimittavassa jäsenvaltiossa joko vähenevät, jos toimitetut kolikot hyvitettiin aikaisemmin lailliselle liikkeeseenlaskijalle toimittavassa jäsenvaltiossa, tai pysyvät muuttumattomina, jos toimitetut kolikot olivat aiemmin tuotettuja, mutta lailliselle liikkeeseenlaskijalle hyvittämättömiä kolikoita.

d)

”Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot” (tietoerä 5.1) vastaanottavassa jäsenvaltiossa kasvavat, koska vastaanotetut kolikot edustavat hyvitettyjä kolikoita (eli ne hyvitetään toimittavan jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlaskijalle).

e)

Edellä mainitut kirjaukset vaikuttavat kansallisiin bruttomääräisiin liikkeeseenlaskuihin seuraavasti:

Toimittava jäsenvaltio: pysyvät muuttumattomana, jos toimitetut kolikot olivat aiemmin tuotettuja ja lailliselle liikkeeseenlaskijalle hyvitettyjä kolikoita, tai vähenevät, jos toimitetut kolikot olivat aiemmin tuotettuja, mutta lailliselle liikkeeseenlaskijalle hyvittämättömiä kolikoita.

Vastaanottava jäsenvaltio: pysyvät muuttumattomana.

2.2   Kirjaussäännöt kiertoon tarkoitettujen kolikoiden liikkeille tuotantokustannuksin

Tietoerän numero ja nimi

Toimittava jäsenvaltio

Vastaanottava jäsenvaltio

2.1

Kolikkovarastot

+

a)

Erään ”kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto ja vastaanotto” ei tehdä kirjauksia.

b)

Tuotantokustannuksin tehdyt liikkeet eivät vaikuta kansallisiin bruttomääräisiin liikkeeseenlaskuihin toimittavassa ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

2.3   Kolikoiden liikkeisiin liittyvien tietojen yhteensovittaminen

Setelien liikkeisiin liittyvien tietojen yhteensovittamista koskevaa liitteessä I olevan 3 osan 3 jaksoa sovelletaan soveltuvin osin.


(1)  Tiedot eritellään asianomaisten kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden mukaan, joita ovat kansallinen keskuspankki, rahapaja, valtiovarainministeriö, nimetty julkinen laitos ja/tai nimetty yksityinen laitos.

(2)  Kolikoita liikkeeseen laskevia yksiköitä ovat kansallinen keskuspankki, rahapajat, valtiovarainministeriö, nimetyt julkisoikeudelliset laitokset ja nimetyt yksityiset laitokset.

(3)  Tiedot toimitetaan vapaaehtoisesti.

(4)  Kolikoita liikkeeseen laskevia kolmansia osapuolia ovat rahapajat, valtiovarainministeriö, nimetyt julkiset laitokset ja nimetyt yksityiset laitokset.


LIITE III

Käteisrahan infrastruktuuriin ja setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvät tiedot

Luvut ilmoitetaan positiivisina kokonaislukuina kaikkien tietoerien osalta.

1.   

Kansalliseen keskuspankkiin liittyvää käteisrahan infrastruktuuria koskevat tietoerät

Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

1.1

Kansallisen keskuspankin sivukonttoreiden lukumäärä

Kaikki kansallisen keskuspankin sivukonttorit, jotka tarjoavat kassapalveluita luottolaitoksille ja muille ammattimaisille asiakkaille.

1.2

Varastointikapasiteetti

Kansallisen keskuspankin turvallinen yhteenlaskettu setelien varastointikapasiteetti miljoonina seteleinä ja laskettuna 20 EUR nimellisarvon perusteella.

1.3

Lajittelukapasiteetti

Kansallisen keskuspankin toiminnassa olevien setelinlajittelulaitteiden yhteenlaskettu lajittelukapasiteetti (eli teoreettinen läpimenon enimmäismäärä yhteensä) tuhansina seteleinä tunnissa ja laskettuna 20 EUR nimellisarvon perusteella.

1.4

Kuljetuskapasiteetti

Kansallisen keskuspankin käytössä olevien panssaroitujen ajoneuvojen yhteenlaskettu kuljetuskapasiteetti (eli lastauskapasiteetin enimmäismäärä) tuhansina seteleinä ja laskettuna 20 EUR nimellisarvon perusteella.

2.   

Yleiseen käteisrahan infrastruktuuriin ja setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvät tietoerät

Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

2.1

Luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä

Kaikki eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luottolaitosten sivukonttorit, jotka tarjoavat vähittäis- tai tukkukassapalveluja.

2.2

Luottolaitosten syrjäseudulla sijaitsevien sivukonttoreiden lukumäärä

Kaikki luottolaitosten sivukonttorit, jotka ovat setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaan ”syrjäseudulla sijaitsevia sivukonttoreita” (1).

2.3

Arvokuljetusyritysten lukumäärä

Kaikki eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneet arvokuljetusyritykset, jotka kuljettavat käteisrahaa (2)  (3).

2.4

Niiden käteisrahakeskusten lukumäärä, jotka eivät ole kansallisen keskuspankin omistuksessa

Kaikki eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneet käteisrahakeskukset, jotka ovat luottolaitosten, arvokuljetusyritysten ja muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten omistuksessa (2)  (3).

2.5

Luottolaitosten ylläpitämien käteisautomaattien lukumäärä

Kaikki eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten vastuulla olevat käteisautomaatit riippumatta siitä, kuka nämä käteisautomaatit täyttää.

2.6

Muiden käteisautomaattien lukumäärä

Kaikki käteisautomaatit, joita ylläpitävät muut yhteisöt kuin eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneet luottolaitokset (esim. vähittäiskauppojen käteisautomaatit; ns. ”retail ATM” tai ”convenience ATM” -automaatit) (2).

2.7

Luottolaitosten ylläpitämien ja asiakkaiden käytössä olevien käteisen kierrätysautomaattien lukumäärä

Kaikki luottolaitosten ylläpitämät ja asiakkaiden käytössä olevat käteisen kierrätysautomaatit eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa (1).

2.8

Luottolaitosten ylläpitämien ja asiakkaiden käytössä olevien talletusautomaattien lukumäärä

Kaikki luottolaitosten ylläpitämät ja asiakkaiden käytössä olevat talletusautomaatit eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa (1).

2.9

Luottolaitosten ylläpitämien ja henkilöstön käytössä olevien setelinkäsittelylaitteiden lukumäärä

Kaikki setelinkäsittelylaitteet, jotka ovat henkilöstön käytössä ja joita luottolaitokset käyttävät kierrätykseen eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa (1).

2.10

Muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämien ja henkilöstön käytössä olevien setelinlajittelulaitteiden lukumäärä

Kaikki setelinlajittelulaitteet, jotka ovat henkilöstön käytössä ja joita eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevat muut rahaa ammattimaisesti käsittelevät laitokset, joihin sovelletaan setelien kiertoon palauttamista koskevaa toimintamallia, käyttävät kierrättämiseen kyseisessä jäsenvaltiossa.

3.   

Setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvät operatiiviset tietoerät (4)

Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson, ja niistä raportoidaan kappalemäärät nimellisarvon mukaan eriteltyinä.

3.1

Luottolaitosten asiakkaille kierrättämien setelien lukumäärä

Luottolaitosten asiakkailta vastaanottamat setelit, jotka on käsitelty asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) olevilla setelinlajittelulaitteilla setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti ja joko jaettu asiakkaille tai pidetty edelleen hallussa asiakkaille jakamista varten.

3.2

Muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten asiakkaille kierrättämien setelien lukumäärä

Muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitoksen luottolaitoksilta vastaanottamat setelit, jotka muut rahaa ammattimaisesti käsittelevät laitokset ovat käsitelleet asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) olevilla setelinlajittelulaitteilla setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti ja joko toimittaneet luottolaitoksille tai pitäneet edelleen hallussaan luottolaitoksille toimittamista varten.

3.3

Niiden setelien lukumäärä, jotka on käsitelty luottolaitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

Setelit, joiden aitous ja kunto on tarkistettu eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luottolaitosten ylläpitämillä setelinlajittelulaitteilla, joita henkilöstö käyttää asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office).

3.4

Niiden setelien lukumäärä, jotka on käsitelty muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

Setelit, joiden aitous ja kunto on tarkistettu eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevien muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämillä setelinlajittelulaitteilla, joita henkilöstö käyttää asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office).

3.5

Niiden setelien lukumäärä, jotka on todettu huonokuntoisiksi luottolaitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

Setelit, jotka on todettu huonokuntoisiksi eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luottolaitosten ylläpitämillä setelinlajittelulaitteilla, joita henkilöstö käyttää asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office).

3.6

Niiden setelien lukumäärä, jotka on todettu huonokuntoisiksi muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

Setelit, jotka on todettu huonokuntoisiksi eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevien muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämillä setelinlajittelulaitteilla, joita henkilöstö käyttää asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office).


(1)  Kaikki luottolaitokset, joihin sovelletaan setelien kiertoon palauttamista koskevaa toimintamallia ja jotka on perustettu eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon.

(2)  Tietojen ilmoittaminen riippuu siitä, ovatko ne saatavilla eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle siitä, miten laajasti ne toimittavat tietoja.

(3)  Kansalliset keskuspankit toimittavat tiedot, jotka kattavat vähintään luottolaitokset ja/tai arvokuljetusyritykset, joihin sovelletaan setelien kiertoon palauttamista koskevaa toimintamallia. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle siitä, miten laajasti ne toimittavat tietoja.

(4)  Syrjäseuduilla sijaitsevissa sivukonttoreissa kierrätettyjä seteleitä ei sisällytetä laskelmiin.


LIITE IV

EKP:n ylläpitämät CIS 2:n viitetiedot ja järjestelmän parametrit

EKP tallentaa viitetiedot ja järjestelmän parametrit sekä niiden voimassaoloajat. Nämä tiedot ovat kaikkien kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien käyttäjien nähtävissä. Eurokolikoihin liittyvät viitetiedot ja järjestelmän parametrit ovat lisäksi kaikkien hyväksyttävien kolmansien osapuolten käyttäjien nähtävissä.

1.   

Viitetiedot

1.1

Hyväksytyt kolikoiden liikkeeseenlaskut

Niiden kiertoon tarkoitettujen eurokolikoiden ja euromääräisten keräilykolikoiden hyväksytyt määrät arvossa ilmaistuna, jotka (tuleva) eurojärjestelmään osallistuva jäsenvaltio saa laskea liikkeeseen tiettynä kalenterivuonna sovellettavan kolikoiden liikkeeseenlaskusta tehdyn päätöksen nojalla (1).

1.2

Setelien logististen varastojen viitemäärät

Kutakin nimellisarvoa ja kansallista keskuspankkia koskevat logististen varastojen määrät, joita käytetään vertailukohtana vuosittaista tuotantosuunnittelua varten setelivarastojen hallinnointia koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla. Lisäksi näihin määriin liittyvät toimintakatteet tallennetaan ja niitä ylläpidetään kunkin nimellisarvon ja kansallisen keskuspankin osalta.

1.3

Pääoman jakoperusteet

Kansallisten keskuspankkien jako-osuudet EKP:n pääomasta laskettuina päätöksen EKP/2006/21 (2) perusteella ja prosenttiosuuksina ilmaistuina.

2.   

Järjestelmän parametrit

2.1

Kansallisen keskuspankin ominaisuudet

Tiedot i) NHTO-järjestelmien olemassaolosta eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa; ii) erilaisista kolikoita liikkeeseen laskevista yksiköistä, jotka toimivat eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa; iii) kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien asemasta EKP:lle raportoitavien CIS 2 -tietojen laajuuden osalta; iv) siitä, saavatko kansalliset keskuspankit automaattiset ilmoitukset tietotapahtumasta; ja v) siitä, saavatko kansalliset keskuspankit säännönmukaisesti automaattiset lähetykset kaikista kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien CIS 2 -tiedoista.

2.2

ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien ja kansallisten keskuspankkien suhteet

Yksittäisten ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien nimet ja tieto näitä pankkeja hallinnoivasta ja niille euroseteleitä toimittavasta kansallisesta keskuspankista.

2.3

Sarjan/muunnoksen/nimellisarvon asema

Tiedot yksittäisten seteli- ja kolikkosarjojen nimellisarvojen ja setelimuunnosten asemasta laillisina maksuvälineinä, eli siitä, onko niillä tämä asema vai ei (asema ennen tuloa lailliseksi maksuvälineeksi), tai ovatko ne lakanneet olemasta laillisia maksuvälineitä (asema aikaisempana laillisena maksuvälineenä).

2.4

Tietoerän ominaisuudet

Kaikkien liitteissä I–III määriteltyjen tietoerien osalta tiedot i) olemassa olevista erittelytasoista; ii) siitä, onko tietoerä ryhmän 1 vai ryhmän 2 tietoerä tai tapahtumapohjainen tietoerä; ja iii) onko tietoerän ilmoittajana kansallinen keskuspankki ja/tai tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki.

2.5

Uskottavuuden toleranssitasot

Niiden toleranssitasojen yksilöinti, joita sovelletaan liitteen VI mukaisiin yksittäisiin oikeellisuustarkistuksiin.


(1)  Sovellettavalla kolikoiden liikkeeseenlaskusta tehdyllä päätöksellä tarkoitetaan vuosittaisia EKP:n päätöksiä liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrän hyväksymisestä tietylle vuodelle. Näistä viimeisin on vuonna 2008 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehty päätös EKP/2007/16 (EUVL L 317, 5.12.2007, s. 81).

(2)  Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 15 päivänä joulukuuta 2006 tehty päätös EKP/2006/21 (EUVL L 24, 31.1.2007, s. 1).


LIITE V

Kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien toimittamia tietoja koskevat täydellisyystarkistukset

1.   Johdanto

Kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien toimittamille tiedoille tehdään CIS 2:ssa täydellisyystarkistuksia. Koska tietoerät ovat erilaisia, erotetaan toisistaan yhtäältä ryhmän 1 ja ryhmän 2 tietoerät, joiden osalta tiedot on ilmoitettava kultakin raportointijaksolta, ja toisaalta tapahtumapohjaiset tietoerät, joita koskevat tiedot on toimitettava vain, jos niiden taustalla oleva tapahtuma esiintyy raportointijakson aikana.

CIS 2 tarkistaa, sisältyvätkö kaikki ryhmän 1 ja ryhmän 2 tietoerät kansallisen keskuspankin raportointijaksolta toimittamaan ensimmäiseen tietosanomaan, ja ottaa huomioon kansallisen keskuspankin ominaisuuksiin liittyvät järjestelmän parametrit sekä liitteessä IV olevan taulukon 2 jaksossa kuvatut ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien ja kansallisten keskuspankkien väliset suhteet. Jos ainakin yksi ryhmän 1 tietoerä puuttuu tai on epätäydellinen, CIS 2 hylkää tämän ensimmäisen tietosanoman ja kansallisen keskuspankin on lähettävä tietosanoma uudelleen. Jos ryhmän 1 tietoerät ovat täydellisiä, mutta ainakin yksi ryhmän 2 tietoerä puuttuu tai on epätäydellinen kansallisen keskuspankin ensimmäisessä tietosanomassa, CIS 2 hyväksyy ensimmäisen tietosanoman ja tallentaa sen keskustietokantaan, mutta web-pohjaisessa reaaliaikaisessa sovelluksessa näkyy varoitus kunkin asianomaisen tietoerän kohdalla. Tämä varoitus näkyy kaikille EKP:n, kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien käyttäjille, ja mikäli kyseessä ovat kolikot, kaikille hyväksyttävien kolmansien osapuolten käyttäjille. Varoitukset ovat näkyvissä, kunnes asianomainen kansallinen keskuspankki lähettää yhden tai useampia korjattuja tietosanomia, jotka täydentävät ensimmäisestä tietosanomasta puuttuvia tietoja. CIS 2 ei tee täydellisyystarkistuksia tapahtumapohjaisten tietoerien osalta.

2.   Euroseteleitä koskevien tietojen täydellisyystarkistukset

Tietoerän/-erien numero ja nimi

Sarjan/muunnoksen erittely ja nimellisarvon erittely

ECI- ohjelmaa hoitavien pankkien erittely

Tietoerän tyyppi

1.1-1.3

Kumulatiiviset tietoerät

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

2.1-2.6

Eurojärjestelmän hallussa olevat varastot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

2.7-2.10

NHTO-pankkien hallussa olevat varastot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

2.11-2.15

ECI-pankkien hallussa olevat varastot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

2.16-2.19

Ristiintarkastet-tavat tietoerät

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen tai tulevan laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.1

Kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemat setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

3.2

Kansallisesta keskuspankista NHTO-pankeille siirretyt setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on tulevan laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.3

Kansallisesta keskuspankista ECI-pankeille siirretyt setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

tapahtumapohjainen

3.4

Kansalliselle keskuspankille palautetut setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.5

NHTO-pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.6

ECI-pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

tapahtumapohjainen

kaikki yhdistelmät, joilla on aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.7

Kansallisen keskuspankin käsittelemät setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

3.8

Kansallisen keskuspankin lajittelemat huonokuntoiset setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

3.9

NHTO-pankkien kiertoon laskemat setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

3.10

NHTO-pankeille palautetut setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

-

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.11

NHTO-pankkien käsittelemät setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

3.12

NHTO-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

3.13

ECI-pankkien kiertoon laskemat setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

ryhmä 1

3.14

ECI-pankeille palautetut setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on aiemman laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

tapahtumapohjainen

3.15

ECI-pankkien käsittelemät setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

ryhmä 2

3.16

ECI-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kansallisen keskuspankin hallinnoimat ECI-pankit

ryhmä 2

4.1

Setelipainojen vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille toimittama uusi tuotanto

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen tai tulevan laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

4.2

Setelien siirto

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen, tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

4.3

Setelien vastaanotto

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen, tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

5.1-5.3

Tulevia eurojärjestelmän kansallisia keskuspankkeja koskevat tietoerät

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen tai tulevan laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.   Eurokolikoita koskevien tietojen täydellisyystarkistukset

Tietoerän/-erien numero ja nimi

Sarjan erittely ja nimellisarvon erittely

Yksikön erittely

Tietoerän tyyppi

1.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

1.2

Keräilykolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (lukumäärä)

ryhmä 2

1.3

Keräilykolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (arvo)

ryhmä 2

2.1

Kolikkovarastot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet, joilta kansallinen keskuspankki kerää kolikkovarastoja koskevia varastotietoja

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.1

Suure kolikot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet, joilta kansallinen keskuspankki kerää kolikkovarastoja koskevia virtatietoja

ryhmä 1

3.2

Suurelta yleisöltä palautuneet kolikot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet, joilta kansallinen keskuspankki kerää kolikkovarastoja koskevia virtatietoja

ryhmä 1

kaikki yhdistelmät, joilla on aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

3.3

Käsitellyt kolikot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet, joilta kansallinen keskuspankki kerää kolikkovarastoja koskevia virtatietoja

ryhmä 2

3.4

Lajittelun yhteydessä huonokuntoisiksi todetut kolikot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

kaikki kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet, joilta kansallinen keskuspankki kerää kolikkovarastoja koskevia virtatietoja

ryhmä 2

4.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

4.2

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden vastaanotto

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

5.1

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

ryhmä 2

kaikki yhdistelmät, joilla on tulevan laillisen maksuvälineen tai aiemman laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

5.2

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvitettyjen keräilykolikoiden määrä

ryhmä 2

5.3

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvitettyjen keräilykolikoiden arvo

ryhmä 2

6.1

Kolikoiden ylijäämä

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

6.2

Kolikoiden alijäämä

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

6.3

Kansallisen keskuspankin laillisille liikkeeseenlaski-joille hyvittämien varastojen arvo

ryhmä 1

7.1-7.3

Tulevia eurojärjestelmään osallistuvia jäsenvaltioita koskevat tietoerät

kaikki yhdistelmät, joilla on laillisen maksuvälineen tai tulevan laillisen maksuvälineen asema

tapahtumapohjainen

4.   Käteisrahan infrastruktuuria koskevien tietojen ja setelien palauttamista kiertoon koskevaan toimintamalliin liittyvien tietojen täydellisyystarkistukset

Tietoerän numero ja nimi

Nimellisarvon erittely

Tietoerän tyyppi

Kansalliseen keskuspankkiin liittyvää käteisrahan infrastruktuuria koskevat tietoerät

1.1

Kansallisen keskuspankin sivukonttoreiden lukumäärä

ryhmä 2

1.2

Varastointikapasiteetti

ryhmä 2

1.3

Lajittelukapasiteetti

ryhmä 2

1.4

Kuljetuskapasiteetti

ryhmä 2

Yleiseen käteisrahan infrastruktuuriin ja setelien kiertoon palauttamista koskevaan toimintamalliin liittyvät tietoerät

2.1

Luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä

ryhmä 2

2.2

Luottolaitosten syrjäseudulla sijaitsevien sivukonttoreiden lukumäärä

tapahtumapohjainen

2.3

Arvokuljetusyritysten lukumäärä

tapahtumapohjainen

2.4

Niiden käteisrahakeskusten lukumäärä, jotka eivät ole kansallisen keskuspankin omistuksessa

tapahtumapohjainen

2.5

Luottolaitosten ylläpitämien käteisautomaattien lukumäärä

ryhmä 2

2.6

Muiden käteisautomaattien lukumäärä

tapahtumapohjainen

2.7

Luottolaitosten ylläpitämien ja asiakkaiden käytössä olevien käteisen kierrätysautomaattien lukumäärä

tapahtumapohjainen

2.8

Luottolaitosten ylläpitämien ja asiakkaiden käytössä olevien talletusautomaattien lukumäärä

tapahtumapohjainen

2.9

Luottolaitosten ylläpitämien ja henkilöstön käytössä olevien setelinkäsittelylaitteiden lukumäärä

tapahtumapohjainen

2.10

Muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämien ja henkilöstön käytössä olevien setelinlajittelulaitteiden lukumäärä

tapahtumapohjainen

Setelien palauttamista kiertoon koskevan toimintamallin operatiiviset tietoerät

3.1

Luottolaitosten asiakkaille kierrättämien setelien lukumäärä

kaikki nimellisarvot, joille on vähintään yksi sarjan, muunnoksen tai nimellisarvon yhdistelmä, jolla on laillisen maksuvälineen asema vähintään yhden kuukauden ajan raportointijakson aikana

tapahtumapohjainen

3.2

Muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten asiakkaille kierrättämien setelien lukumäärä

kaikki nimellisarvot, joille on vähintään yksi sarjan, muunnoksen tai nimellisarvon yhdistelmä, jolla on laillisen maksuvälineen asema vähintään yhden kuukauden ajan raportointijakson aikana

tapahtumapohjainen

3.3

Niiden setelien lukumäärä, jotka on käsitelty luottolaitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

kaikki nimellisarvot, joille on vähintään yksi sarjan, muunnoksen tai nimellisarvon yhdistelmä, jolla on laillisen maksuvälineen asema vähintään yhden kuukauden ajan raportointijakson aikana

tapahtumapohjainen

3.4

Niiden setelien lukumäärä, jotka on käsitelty muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

kaikki nimellisarvot, joille on vähintään yksi sarjan, muunnoksen tai nimellisarvon yhdistelmä, jolla on laillisen maksuvälineen asema vähintään yhden kuukauden ajan raportointijakson aikana

tapahtumapohjainen

3.5

Niiden setelien lukumäärä, jotka on todettu huonokuntoisiksi luottolaitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

kaikki nimellisarvot, joille on vähintään yksi sarjan, muunnoksen tai nimellisarvon yhdistelmä, jolla on laillisen maksuvälineen asema vähintään yhden kuukauden ajan raportointijakson aikana

tapahtumapohjainen

3.6

Niiden setelien lukumäärä, jotka on todettu huonokuntoisiksi muiden rahaa ammattimaisesti käsittelevien laitosten ylläpitämillä, asiakkailta suljetuissa tiloissa (back office) käytettävillä setelinlajittelulaitteilla

kaikki nimellisarvot, joille on vähintään yksi sarjan, muunnoksen tai nimellisarvon yhdistelmä, jolla on laillisen maksuvälineen asema vähintään yhden kuukauden ajan raportointijakson aikana

tapahtumapohjainen


LIITE VI

Kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien toimittamille tiedoille tehtävät virheettömyystarkistukset

1.   Johdanto

Kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien EKP:lle lähettämien tietojen virheettömyys tarkistetaan CIS 2:ssa, joka erottaa toisistaan kahdentyyppiset tarkistukset: pakolliset tarkistukset ja suositeltavat tarkistukset.

Pakollinen tarkistus on virheettömyystarkistus, jonka tulos ei saa ylittää toleranssitason kynnystä. Jos pakollinen tarkistus epäonnistuu, tietoja pidetään virheellisinä, ja CIS 2 hylkää koko kyseisen kansallisen keskuspankin lähettämän tietosanoman. Kynnys on yksi prosentti niiden virheettömyystarkistusten osalta, joissa on ”yhtä suuri kuin” -operaattori (1), ja nolla muiden virheettömyystarkistusten osalta.

Suositeltava tarkistus on virheettömyystarkistus, jonka toleranssitasoon sovelletaan kolmen prosentin kynnystä. Jos tämä kynnys ylitetään, se ei vaikuta millään tavoin tietosanoman hyväksymiseen CIS 2:ssa, mutta internetpohjaisessa verkkosovelluksessa näkyy varoitus tämän virheettömyystarkistuksen kohdalla. Tämä varoitus näkyy kaikille kansallisen keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien käyttäjille, ja mikäli kyseessä ovat kolikot, kaikille hyväksyttävien kolmansien osapuolten käyttäjille.

Virheettömyystarkistukset tehdään sellaisten setelien ja kolikoiden osalta, joilla on laillisen maksuvälineen asema, ja erikseen kunkin sarjan ja nimellisarvon yhdistelmän osalta. Setelien osalta ne tehdään myös kunkin muunnoksen ja nimellisarvon yhdistelmän osalta, jos tällaisia muunnoksia on olemassa. Setelien siirtoja koskevien tietojen (tarkistukset 5.1 ja 5.2) ja kolikoiden siirtoja koskevien tietojen (tarkistus 6.6) virheettömyystarkistukset suoritetaan myös siltä osin kuin kyse on asemasta ennen tuloa lailliseksi maksuvälineeksi ja aiemmasta asemasta laillisena maksuvälineenä.

2.   Kansallisia setelien nettomääräisiä liikkeeseenlaskuja koskevat virheettömyystarkistukset

Jos uudesta sarjasta, muunnoksesta tai nimellisarvosta tulee laillinen maksuväline, tämä virheettömyystarkistus suoritetaan ensimmäisestä raportointijaksosta, jona sarja/muunnos/nimellisarvo on laillinen maksuväline. Edellisen raportointijakson (t–1) kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut ovat tässä tapauksessa nolla.

2.1   Setelien kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

Kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut varastomenetelmän mukaisesti jakson t osalta

-

Kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut varastomenetelmän mukaisesti jakson (t–1) osalta

=

 

 

3.1

Kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

3.9

NHTO-pankkien kiertoon laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

3.13

ECI-pankkien kiertoon laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

3.4

Kansalliselle keskuspankille palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

3.10

NHTO-pankeille palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

3.14

ECI-pankeille palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Varastomenetelmän mukaiset kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

Kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut varastomenetelmän mukaisesti jakson t osalta =

 

 

1.1

Tuotetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

1.2

Lajittelun yhteydessä tuhotut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

1.3

Erikseen tuhotut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.2

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat hyväkuntoiset setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.3

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.4

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.5

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat (tuhottavien) huonokuntoisten setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.6

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.7

NHTO-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.8

NHTO-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.9

NHTO-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

2.10

NHTO-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

2.11

ECI-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

2.12

ECI-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

2.13

ECI-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

2.14

ECI-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

2.15

ECI-pankeista ja ECI-pankkeihin siirrettävien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

3.   Setelivarastoja koskeva virheettömyystarkistus

Setelivarastoja koskevia virheettömyystarkistuksia suoritetaan vasta toisesta raportointijaksosta, jonka aikana kansallinen keskuspankki ilmoittaa CIS 2 -tietoja EKP:lle.

Jos sarjasta, muunnoksesta tai nimellisarvosta tulee laillinen maksuväline, nämä virheettömyystarkistukset suoritetaan vasta toisesta raportointijaksosta, jona sarja, muunnos tai nimellisarvo on laillinen maksuväline.

Niiden kansallisten keskuspankkien osalta, jotka ovat ottaneet euron hiljattain käyttöön (eli aikaisempien tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien osalta) setelivarastoja koskevia virheettömyystarkistuksia suoritetaan toisesta raportointijaksosta euron käyttöönoton jälkeen.

3.1   Uusien setelien kehitys eurojärjestelmän strategisissa varastoissa (pakollinen tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

 

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

=

 

 

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat uudet setelit

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille toimittama uusi tuotanto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

jossa

”varastotyyppiin” = ESS

+

Σ

4.3

Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k,

jossa

laatu = uusi JA ”varastotyyppiin” = ESS

Σ

4.2

Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k,

jossa

laatu = uusi JA (”varastotyypistä” = ESS TAI ”varastotyypistä” = tuotanto) JA ”varastotyyppiin” = ESS

Ennen kuin uusia eurojärjestelmän strategisten varastojen seteleitä voidaan laskea liikkeeseen, ne siirretään liikkeeseen laskevan kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin.

3.2   Hyväkuntoisten setelien kehitys eurojärjestelmän strategisissa varastoissa (pakollinen tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

 

2.2

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat hyväkuntoiset setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

=

 

 

2.2

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat hyväkuntoiset setelit

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

4.3

Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, jossa laatu = hyväkuntoinen JA ”varastotyyppiin” = ESS

Σ

4.2

Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, jossa laatu = hyväkuntoinen JA ”varastotyypistä” = ESS

Ennen kuin hyväkuntoisia eurojärjestelmän strategisten varastojen seteleitä voidaan laskea liikkeeseen, ne siirretään liikkeeseen laskevan kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin.

3.3   Uusien ja hyväkuntoisten setelien logististen varastojen kehitys (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

 

2.3

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

2.4

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

=

 

 

2.3

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

2.4

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille toimittama uusi tuotanto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, jossa ”varastotyyppiin” = LS

+

Σ

4.3

Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, jossa laatu = uusi tai hyväkuntoinen JA ”varastotyyppiin” = LS

Σ

4.2

Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, jossa (laatu = uusi tai hyväkuntoinen JA ”varastotyypistä” = LS) TAI (laatu = uusi JA ”varastotyypistä” = tuotanto JA ”varastotyyppiin” = LS)

 

3.1

Kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

3.7

Kansallisen keskuspankin käsittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

3.8

Kansallisen keskuspankin lajittelemat huonokuntoiset setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

3.2

Kansallisesta keskuspankista NHTO-pankeille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

3.3

Kansallisesta keskuspankista ECI-pankeille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k


3.4   Käsittelemättömien setelien varastojen kehitys (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

 

2.6

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

=

 

 

2.6

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t–1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

3.7

Kansallisen keskuspankin käsittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

3.4

Kansalliselle keskuspankille palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

3.5

NHTO-pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

3.6

ECI-pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

4.3

Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, jossa laatu = käsittelemätön

Σ

4.2

Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, jossa laatu = käsittelemätön

Kaikki vastaanotetut käsittelemättömät setelit kirjataan vastaanottavassa kansallisessa keskuspankissa siten, että ”varastotyyppiin” = LS

Kaikki siirretyt käsittelemättömät setelit kirjataan toimittavassa kansallisessa keskuspankissa siten, että ”varastotyypistä” = LS ja ”varastotyyppiin” = LS.

3.5   NHTO-pankkien hallussa olevien setelivarastojen kehitys (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

2.7

NHTO-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

2.8

NHTO-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

2.9

NHTO-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

2.10

NHTO-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

=

 

2.7

NHTO-pankkien hallussa olevat uusien setelien logistiset varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

2.8

NHTO-pankkien hallussa olevat hyväkuntoisten setelien logistiset varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

2.9

NHTO-pankkien hallussa olevat huonokuntoisten setelien varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

2.10

NHTO-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

3.2

Kansallisesta keskuspankista NHTO-pankeille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

3.10

NHTO-pankeille palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

3.5

NHTO-pankeista kansallisille keskuspankeille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

3.9

NHTO-pankkien kiertoon laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Näitä suuntaviivoja sovellettaessa kaikki setelit, jotka palautuvat kierrosta NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille, sisällytetään tietoerään 2.10 (NHTO-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot).

3.6   ECI-pankkien hallussa olevien käsittelemättömien setelivarastojen kehitys (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

2.14

ECI-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

=

 

2.14

ECI-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

 

3.15

ECI-pankkien käsittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

+

 

3.14

ECI-pankeille palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

Näitä suuntaviivoja sovellettaessa kaikki setelit, jotka palautuvat kierrosta ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille, sisällytetään tietoerään 2.14 (ECI-pankkien hallussa olevat käsittelemättömien setelien varastot).

3.7   Tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien hallussa olevien setelivarastojen kehitys (pakollinen tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

 

5.1

Laillisten maksuvälineiden varastot ennen käteiseuron käyttöönottoa

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

5.2

Ennakkojakelu

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

=

 

 

5.1

Laillisten maksuvälineiden varastot ennen käteiseuron käyttöönottoa

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

5.2

Ennakkojakelu

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

 

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille toimittama uusi tuotanto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

4.3

Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k,

jossa ”kansallisesta keskuspankista” ≠ raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

4.2

Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

jossa ”kansalliseen keskuspankkiin” ≠ raportoiva kansallinen keskuspankki-k

4.   Operatiivisille setelitoiminnoille tehtävät virheettömyystarkistukset

4.1   Kansallisen keskuspankin lajittelemat huonokuntoiset setelit (pakollinen tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

3.8

Kansallisen keskuspankin lajittelemat huonokuntoiset setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

3.7

Kansallisen keskuspankin käsittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k


4.2   NHTO-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit (pakollinen tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

3.12

NHTO-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

3.11

NHTO-pankkien käsittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k


4.3   ECI-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit (pakollinen tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

3.16

ECI-pankkien lajittelemat huonokuntoiset setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

3.15

ECI-pankkien käsittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

5.   Setelien siirtoja koskevat virheettömyystarkistukset

5.1   Siirrot eri varastotyyppien välillä kansallisen keskuspankin sisällä (pakollinen tarkistus)

Ehdot

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

JOS

4.2

Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ”kansalliseen keskuspankkiin”-m, ”varastotyypistä”-u, ”varastotyyppiin”-v, laatu-x, suunnittelu-y

jossa kansallinen keskuspankki-k = kansallinen keskuspankki-m

NIIN

4.2

Setelien siirto

t

varastotyyppi-u ≠ varastotyyppi-v


5.2   Yksittäisten setelien siirtojen yhteensovittaminen (tulevien eurojärjestelmän) kansallisten keskuspankkien välillä (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

Σ

4.2

Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ”kansalliseen keskuspankkiin”-m, laatu-n, ”varastotyyppiin”-p

=

 

4.3

Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-m, ”kansallisesta keskuspankista”-k, laatu-n, ”varastotyyppiin”-p

Kansallisen keskuspankin tai tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin toimittamien seteleiden määrän pitäisi olla sama kuin toisen kansallisen keskuspankin tai toisen tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin vastaanottamien setelien määrä.

6.   Kolikoita koskevat virheettömyystarkistukset

6.1   Kolikoiden kansallisten nettomääräisten liikkeeseenlaskujen kehitys (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

 

 

1.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

=

 

 

1.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut

t-1

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

3.1

Suurelle yleisölle liikkeeseen lasketut kolikot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

3.2

Suurelta yleisöltä palautuneet kolikot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Tämä virheettömyystarkistus suoritetaan toisesta raportointijaksosta, jonka aikana kansallinen keskuspankki ilmoittaa CIS 2 -tietoja EKP:lle.

Jos uudesta sarjasta tai nimellisarvosta tulee laillinen maksuväline, tämä tarkistus suoritetaan ensimmäisestä raportointijaksosta, jona sarja tai nimellisarvo on laillinen maksuväline. Edellisen raportointijakson (t–1) kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut ovat tässä tapauksessa nolla.

6.2   Kolikkovarastojen yhteensovittaminen (pakollinen tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

Σ

2.1

Kolikkovarastot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

5.1

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

CIS 2 kerää tietoja varastoista (tietoerä 2.1) riippumatta siitä, hyvitetäänkö ne laillisille liikkeeseenlaskijoille vai ei. Kaikkien sellaisten kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden kokonaisvarastojen, jotka pitävät niitä fyysisesti eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa, on oltava suuremmat tai yhtä suuret kuin varastot, jotka hyvitetään kyseisen jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlaskijalle tai muiden eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden laillisille liikkeeseenlaskijoille.

6.3   Hyvitettyjen varastojen kokonaismäärän vertaaminen kansallisen keskuspankin hyvitettyihin varastoihin (pakollinen tarkistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Muut yksityiskohdat

 

Σ

5.1

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot

t

raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Koska tietoerä 5.1 ilmoitetaan numeroina, yksittäiset luvut kerrotaan vastaavilla nimellisarvoilla

+

 

5.3

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvitettyjen keräilykolikoiden arvo

t

raportoiva kansallinen keskuspankki-k

 

 

6.3

Kansallisen keskuspankin laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvittämien varastojen arvo

t

raportoiva kansallinen keskuspankki-k


6.4   Kolikoiden käsittely (pakollinen tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

3.4

Lajittelun yhteydessä huonokuntoisiksi todetut kolikot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, yksikkö-m

3.3

Käsitellyt kolikot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, yksikkö-m


6.5   Ylijäämiä ja alijäämiä koskeva tarkistus (pakollinen tarkistus)

Ehdot

Tietoerän nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

JOS

6.1

Kolikoiden ylijäämä

t

nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

> 0

NIIN

6.2

Kolikoiden alijäämä

t

nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k

Täytyy olla 0 tai ei lainkaan vientiä


6.6   Yksittäisten kolikoiden siirtojen yhteensovittaminen (tulevien eurojärjestelmän) kansallisten keskuspankkien välillä (suositeltava tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

4.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-k, ”jäsenvaltioon”-m

=

4.2

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden vastaanotto

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansallinen keskuspankki-m, ”jäsenvaltiosta”-k

(Tulevan) eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion toimittamien kolikoiden määrän pitäisi olla yhtä suuri kuin toisen (tulevan) eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion vastaanottamien kolikoiden määrä.


(1)  Sallittu enimmäispoikkeama yhtälön vasemman ja oikean puolen välillä ei saa ylittää sen yhtälön puolen absoluuttista arvoa, jolla on suurempi absoluuttinen arvo, kynnyksellä kerrottuna. Virheettömyystarkistuksessa selvitetään, onko absoluuttinen arvo (vasen puoli – oikea puoli) pienempi tai yhtä suuri kuin sallittu enimmäispoikkeama.

Esimerkki:

vasen puoli = 190; oikea puoli = 200; kynnys = 1 %; sallittu enimmäispoikkeama: 200 × 1 % = 2; virheettömyystarkistuksessa selvitetään, onko absoluuttinen arvo (190–200) ≤ 2;

tässä esimerkissä: absoluuttinen arvo (190–200) = 10.

Tämän seurauksena virheettömyystarkistus epäonnistuu.


SANASTO

Tässä sanastossa määritellään näiden suuntaviivojen liitteissä käytetyt tekniset käsitteet.

Aloituspakkauksella’: (starter kit) tarkoitetaan pakkausta, joka sisältää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yksilöimän määrän nimellisarvoltaan erilaisia kiertoon tarkoitettuja eurokolikoita ja joka on tarkoitettu eurokolikoiden toimittamiseksi edelleenjakelussa suurelle yleisölle jossakin tulevassa rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa.

Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen ohjelmallataiECI-ohjelmalla’: (extended custodial inventory programme) tarkoitetaan EKP:n, jonkin kansallisen keskuspankin ja yksittäisten luottolaitosten (jäljempänä ’ECI-ohjelmaa hoitavat pankit’ tai ’ECI-pankit’) välisistä sopimusjärjestelyistä koostuvaa ohjelmaa, jonka mukaisesti kansallinen keskuspankki i) toimittaa ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille euroseteleitä, joita ne varastoivat Euroopan ulkopuolella kiertoon laskemista varten; ja ii) hyvittää ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille eurosetelit, joita niiden asiakkaat tallettavat ja joiden aitous ja kunto on tarkistettu sekä joita pidetään varastossa ja joista ilmoitetaan kansalliselle keskuspankille. ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien varastoimille seteleille, mukaan lukien kansallisen keskuspankin ja ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien välillä siirrettävät setelit, annetaan täysi vakuus, kunnes ECI-ohjelmaa hoitavat pankit ovat laskeneet ne kiertoon tai palauttaneet ne kansalliselle keskuspankille. Kansalliselta keskuspankilta ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille siirretyt setelit kuuluvat kansallisen keskuspankin tuotettuihin seteleihin (tietoerä 1.1). ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien varastossa olevat setelit eivät kuulu kansallisen keskuspankin setelien kansallisiin nettoliikkeeseenlaskuihin.

Eurojärjestelmän strategisilla varastoilla (ESS)’: (Eurosystem Strategic Stock) tarkoitetaan uusien ja hyväkuntoisten eurosetelien varastoja, jotka sijaitsevat tietyissä kansallisissa keskuspankeissa sellaista eurosetelien kysyntää varten, jota ei voida tyydyttää logistisista varastoista (1).

Huonokuntoisilla seteleillä’: (unfit banknotes) tarkoitetaan i) kansallisille keskuspankeille palautettuja euroseteleitä, jotka eivät ole kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti riittävän hyväkuntoisia kiertoon palauttamista varten; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolaitoksille, mukaan lukien NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ja ECI-ohjelmaa hoitavat pankit, mutta jotka eivät ole riittävän hyväkuntoisia kiertoon palauttamista varten setelien kiertoon palauttamista koskevassa toimintamallissa vahvistettujen lajittelua koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Hyväkuntoisilla seteleillä’: (fit banknotes) tarkoitetaan i) kansallisille keskuspankeille palautettuja euroseteleitä, jotka ovat kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti riittävän hyväkuntoisia kiertoon palauttamista varten; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolaitoksille, mukaan lukien NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ja ECI-ohjelmaa hoitavat pankit, ja jotka ovat riittävän hyväkuntoisia kiertoon palauttamista varten setelien kiertoon palauttamista koskevassa toimintamallissa vahvistettujen lajittelua koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Kansallisilla bruttomääräisillä liikkeeseenlaskuilla’: (national gross issuance) tarkoitetaan eurokolikoiden osalta kiertoon tarkoitettuja eurokolikoita tai euromääräisiä keräilykolikoita, jotka on laskenut liikkeeseen laillinen liikkeeseenlaskija rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa (eli kolikoita, joiden nimellisarvo on hyvitetty lailliselle liikkeeseenlaskijalle), riippumatta siitä, ovatko nämä kolikot kansallisen keskuspankin, tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin, kolikoita liikkeeseen laskevan kolmannen osapuolen vai suuren yleisön hallussa.

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden osalta kansalliset bruttomääräiset liikkeeseenlaskut = kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut (tietoerä 1.1) + kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat hyvitetyt kiertoon tarkoitettujen kolikoiden varastot (tietoerä 5.1) + kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirrot niiden käyttöönoton jälkeen (kumulatiivinen tietoerä 4.1) — vastaanotetut kiertoon tarkoitetut kolikot niiden käyttöönoton jälkeen (kumulatiivinen tietoerä 4.2).

Keräilykolikoiden osalta kansalliset bruttomääräiset liikkeeseenlaskut = kansalliset keräilykolikoiden nettomääräiset liikkeeseenlaskut (arvo) (tietoerä 1.3) + kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvitettyjen keräilykolikoiden arvo (tietoerä 5.3).

Keräilykolikoilla’: (collector coins) tarkoitetaan eurokolikoita, jotka ovat laillisia maksuvälineitä ainoastaan siinä rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa, jossa ne on laskettu liikkeeseen, ja joita ei ole tarkoitettu kiertoon. Niiden nimellisarvo, kuva-aiheet, koko ja paino poikkeavat kiertoon tarkoitettujen eurokolikoiden vastaavista ominaisuuksista, joten ne ovat helposti erotettavissa kiertoon tarkoitetuista eurokolikoista. Keräilykolikoihin kuuluvat myös kultamarkkinoilla noteeratut kolikot. (2)

Kierrossa olevilla kolikoilla’: (coins in circulation) tarkoitetaan kiertoon tarkoitettujen eurokolikoiden yhteenlaskettuja kansallisia nettoliikkeeseenlaskuja (tietoerä 1.1). On huomattava, että käsitettä ”kierrossa olevat kolikot” ei sovelleta kansallisella tasolla, koska ei ole mahdollista selvittää, ovatko yhdessä rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa kiertoon lasketut kolikot kierrossa kyseisessä jäsenvaltiossa tai onko ne palautettu kierrosta muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseville kolikoita liikkeeseen laskeville yksiköille. Euromääräisiä keräilykolikoita ei lueta näihin kolikoihin, koska ne ovat laillinen maksuväline vain siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on laskettu liikkeeseen.

Kierrossa olevilla seteleillä’: (banknotes in circulation) tarkoitetaan kaikkia eurojärjestelmän tiettynä ajankohtana liikkeeseen laskemia ja kansallisten keskuspankkien kiertoon laskemia euroseteleitä, joihin luetaan näitä suuntaviivoja sovellettaessa myös NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien ja ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien kiertoon laskemat setelit. Määrä on yhtä suuri kuin euroseteleiden yhteenlasketut kansalliset nettoliikkeeseenlaskut. On huomattava, että käsitettä ”kierrossa olevat setelit” ei sovelleta kansallisella tasolla, koska ei ole mahdollista selvittää, ovatko yhdessä rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa kiertoon lasketut setelit kierrossa kyseisessä jäsenvaltiossa tai onko ne palautettu kierrosta muille kansallisille keskuspankeille, NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille tai ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille.

Kiertoon tarkoitetuilla kolikoilla’: (circulation coins) tarkoitetaan eurokolikoita, joilla on määritelty olevan laillisen maksuvälineen asema koko euroalueella liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/98 (3) mukaisesti (eli 1.1.2002 liikkeeseen laskettu ensimmäinen eurokolikkosarja koostuu nimellisarvioista 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR ja 2 EUR). Kiertoon tarkoitettuihin eurokolikoihin luetaan kolikot, joissa on erityinen viimeistely tai laatu ja/tai pakkaus, sekä euromääräiset juhlarahat. Juhlarahoja lyödään yleensä tietyn tapahtuman tai henkilön muistoksi, ja ne lasketaan liikkeeseen nimellisarvoonsa rajoitetun ajan ja rajoitetuissa määrin.

Kolikkosarjalla’: (coin series) tarkoitetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 975/98 tai jossakin myöhemmässä yhteisön säädöksessä sarjaksi määriteltyä eurokolikoiden nimellisarvojen joukkoa (eli 1.1.2002 liikkeeseen laskettu ensimmäinen eurokolikkosarja koostuu nimellisarvoista 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR ja 2 EUR); tässä yhteydessä eurokolikot, joissa on muutetut tekniset selitelmät tai muutettu malli (esimerkiksi muutokset, joita tehdään yhteisellä puolella olevaan Euroopan karttaan), muodostavat uuden kolikkosarjan vain, jos ne määritellään sellaiseksi säädöksessä, jolla muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 975/98, tai jossakin toisessa yhteisön säädöksessä.

Kolikoita liikkeeseen laskevilla yksiköillä’: (coin-issuing entities) tarkoitetaan mitä tahansa laitosta, jolle eurokolikoiden laillinen kansallinen liikkeeseenlaskija on antanut tehtäväksi eurokolikoiden kiertoon laskemisen, tai laillista liikkeeseenlaskijaa itseään. Kolikoita liikkeeseen laskeviin yksiköihin voivat kuulua kansallinen keskuspankki, rahapajat, valtiovarainministeriö, nimetyt julkisoikeudelliset laitokset ja nimetyt yksityiset laitokset. Näitä kolikoita liikkeeseen laskevia yksiköitä kutsutaan kansallista keskuspankkia lukuun ottamatta myös nimellä ”kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet”.

Käsittelemättömillä seteleillä’: (unprocessed banknotes) tarkoitetaan i) kansallisille keskuspankeille palautettuja euroseteleitä, joiden aitoutta ja kuntoa ei ole tarkistettu kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolaitoksille, mukaan lukien NHTO-järjestelmää hoitavat pankit ja ECI-ohjelmaa hoitavat pankit, mutta joiden aitoutta ja kuntoa ei ole tarkistettu setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin mukaisesti.

Käteisrahan käsittelykeskuksella’: (cash centre) tarkoitetaan keskitettyä turvakeskusta, jossa eurosetelit ja/tai eurokolikot käsitellään sen jälkeen kun ne on kuljetettu eri valmistuspaikoista.

Logistisilla varastoilla (LS)’: (logistical stocks) tarkoitetaan kaikkia kansallisilla keskuspankeilla olevia ja näitä suuntaviivoja sovellettaessa NHTO-järjestelmää hoitavilla pankeilla ja ECI-ohjelmaa hoitavilla pankeilla olevia uusien ja hyväkuntoisten euroseteleiden varastoja, lukuun ottamatta eurojärjestelmän strategisia varastoja (1).

Nimellisarvolla’: (denomination) tarkoitetaan eurosetelin tai -kolikon nimellisarvoa, sellaisena kuin se on vahvistettuna seteleiden osalta päätöksessä EKP/2003/4 tai jossakin myöhemmässä EKP:n säädöksessä ja kolikoiden osalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 975/1998 tai jossakin myöhemmässä yhteisön säädöksessä.

Setelien kansallisilla nettomääräisillä liikkeeseenlaskuilla’: (national net issuance of banknotes) tarkoitetaan yksittäisen kansallisen keskuspankin tiettynä ajankohtana (esim. raportointijakson päättyessä) liikkeeseen laskemien ja kiertoon laskemien eurosetelien määrää, mukaan lukien kaikkien kansallisten NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien ja kaikkien ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien, joita kyseinen kansallinen keskuspankki hallinnoi, kiertoon laskemat eurosetelit. Setelien siirtoja muihin kansallisiin keskuspankkeihin tai tuleviin eurojärjestelmän kansallisiin keskuspankkeihin ei lueta mukaan. Setelien kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut voidaan laskea käyttämällä joko i) varastomenetelmää, jossa käytetään vain tiettyyn ajankohtaan liittyviä varastotietoja, tai ii) virtamenetelmää, jossa lasketaan yhteen virtatiedot setelien käyttöönottopäivästä tiettyyn ajankohtaan (eli raportointijakson loppuun) saakka.

Varastomenetelmä: kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut = tuotetut setelit (tietoerä 1.1) — tuotettujen setelien varastot (tietoerät 2.1–2.15) — tuotetut setelit, jotka on tuhottu (tietoerät 1.2 ja 1.3)

Virtamenetelmä: kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut = kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemat tuotetut setelit (mukaan lukien NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien ja ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien kiertoon laskemat setelit) niiden käyttöönotosta lähtien (kumulatiiviset tietoerät 3.1, 3.9 ja 3.13) — kansalliselle keskuspankille palautetut tuotetut setelit (mukaan lukien NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille ja ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille palautetut setelit) niiden käyttöönotosta lähtien (kumulatiiviset tietoerät 3.4, 3.10 ja 3.14).

Setelien säilytys- ja toimitusjärjestelmällätaiNHTO-järjestelmällä’: (notes-held-to-order scheme) tarkoitetaan kansallisen keskuspankin ja tiettyjen luottolaitosten (”NHTO-järjestelmää hoitavat pankit” tai ”NHTO-pankit”) välisistä yksittäisistä sopimusjärjestelyistä koostuvaa ohjelmaa kansallisen keskuspankin rahaliittoon osallistuvassa sijaintijäsenvaltiossa; ohjelman mukaisesti kansallinen keskuspankki i) toimittaa NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille euroseteleitä, joita ne varastoivat tiloissaan kiertoon laskemista varten; ja ii) hyvittää NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille eurosetelit, joita niiden asiakkaat tallettavat ja joiden aitous ja kunto on tarkistettu sekä joita pidetään varastossa ja joista ilmoitetaan kansalliselle keskuspankille. Kansalliselta keskuspankilta NHTO-järjestelmää hoitaville pankeille siirretyt setelit luetaan kansallisen keskuspankin tuotettuihin seteleihin (tietoerä 1.1). NHTO-järjestelmää hoitavien pankkien varastossa olevia seteleitä ei lueta kansallisen keskuspankin kansallisiin nettomääräisiin setelien liikkeeseenlaskuihin.

Setelimuunnoksella’: (banknote variant) tarkoitetaan setelisarjan alasarjaa, joka koostuu yhdestä tai useammasta eurosetelin nimellisarvosta ja jossa on turvallisuuden kannalta aiempaa paremmat ominaisuudet ja/tai muutettu malli.

Setelisarjalla’: (banknote series) tarkoitetaan euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyssä päätöksessä EKP/2003/4 (4) tai jossain myöhemmässä EKP:n säädöksessä sarjaksi määriteltyä euroseteleiden nimellisarvojen joukkoa (eli 1.1.2002 liikkeeseen laskettu ensimmäinen eurosetelisarja koostuu nimellisarvoista 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR ja 500 EUR); tässä yhteydessä eurosetelit, joissa on muutetut tekniset selitelmät tai muutettu malli (esimerkiksi EKP:n eri puheenjohtajien erilainen allekirjoitus), muodostavat uuden setelisarjan vain, jos ne määritellään sellaiseksi säädöksessä, jolla muutetaan päätöstä EKP/2003/4, tai jossakin toisessa EKP:n säädöksessä.

Suurella yleisöllä’: (public) tarkoitetaan eurokolikoiden liikkeeseenlaskujen yhteydessä kaikkia muita yksiköitä ja suureen yleisöön kuuluvia paitsi kolikoita liikkeeseen laskevia yksiköitä (tulevissa) rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa.

Tuotetuilla kolikoilla’: (created coins) tarkoitetaan kiertoon tarkoitettuja eurokolikoita, jotka on i) valmistettu rahapajassa siten, että niillä on kansallinen puoli; ii) toimitettu kolikoita liikkeeseen laskeville yksiköille jossakin eurojärjestelmään kuuluvassa jäsenvaltiossa; ja iii) kirjattu tällaisten kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden käteisrahan hallinnointijärjestelmiin. Tätä sovelletaan soveltuvin osin euromääräisiin keräilykolikoihin.

Uusilla seteleillä’: (new banknotes) tarkoitetaan euroseteleitä, joita kansalliset keskuspankit, NHTO-järjestelmää hoitavat pankit tai ECI-ohjelmaa hoitavat pankit eivät ole vielä laskeneet kiertoon eivätkä tulevat eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit jakaneet ennakkojakelussa.


(1)  Siten kuin siitä säädetään setelivarastojen hallinnointia koskevassa erillisessä EKP:n säädöksessä.

(2)  Kolikoita, jotka myydään sijoituksena arvokkaaseen metalliin, kutsutaan kultamarkkinoilla noteeratuiksi kolikoiksi tai sijoituskolikoiksi. Ne lyödään yleensä markkinoiden kysynnän mukaan, eikä niissä ole erityistä viimeistelyä tai laatutekijöitä. Kolikoiden hinta määräytyy niiden metallisisällön kulloisenkin markkinahinnan mukaan, mihin lisätään pieni lyöntikate kattamaan tuotantokulut, markkinointikulut ja pienen voiton.

(3)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 16.

(4)  EUVL L 78, 25.3.2003, s. 16.