10.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/20


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/128/EY,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2008,

elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 1995 annettua komission direktiiviä 95/45/EY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

On tarpeen vahvistaa puhtausvaatimukset kaikkien elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/36/EY (4) mainittujen väriaineiden osalta.

(3)

On tarpeen ottaa huomioon väriaineiden spesifikaatiot ja analyyttiset tekniikat, jotka on vahvistettu FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) laatimassa Codex Alimentariuksessa.

(4)

Lisäaineet, joita valmistetaan sellaisin menetelmin tai sellaisista raaka-aineista, jotka poikkeavat merkittävästi elintarvikealan tiedekomitean arvioimista tai tässä direktiivissä mainituista menetelmistä tai raaka-aineista, olisi toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle turvallisuusarvioinnin tekemiseksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(6)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä II olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Liitteessä I vahvistetaan direktiivissä 94/36/EY mainittujen väriaineiden direktiivin 89/107/ETY 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut puhtausvaatimukset.

2 artikla

Kumotaan direktiivi 95/45/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  EYVL L 226, 22.9.1995, s. 1.

(3)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(4)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13.


LIITE I

A.   VÄRIAINEIDEN ALUMIINIVÄRILAKKOJA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

Määritelmä

Alumiinivärilakat valmistetaan asianmukaiset puhtausvaatimukset täyttävien väriaineiden ja alumiinioksidin välisellä reaktiolla vesiliuoksessa. Alumiinioksidi on tavallisesti vastavalmistettua ei-kuivattua ainetta, joka on valmistettu aluminiumsulfaatin tai -kloridin ja natrium- tai kalsiumkarbonaatin tai -bikarbonaatin tai ammoniakin välisellä reaktiolla. Lakan muodostumisen jälkeen tuote suodatetaan, pestään vedellä ja kuivataan. Reagoimatonta alumiinioksidia voi myös esiintyä lopputuotteessa.

Suolahappoon liukenematon aine

Enintään 0,5 %

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % (neutraaleissa olosuhteissa)

Vastaavien väriaineiden erityisiä puhtausvaatimuksia sovelletaan.

B.   ERITYISET PUHTAUSVAATIMUKSET

E 100 KURKUMIINI

Synonyymit

CI Natural Yellow 3, kurkumakeltainen, diferoyylimetaani

Määritelmä

Kurkumiinia saadaan uuttamalla kurkumaa, ts. lajin Curcuma longa L. luonnollisten kantojen juurakoita liuottimilla. Jotta saataisiin tiivistettyä kurkumajauhetta, uute puhdistetaan kiteyttämällä. Tuote koostuu pääosin kurkuminoideista, ts. värjäävästä ainesosasta 1,7-bis(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni) ja sen kahdesta desmetoksijohdannaisesta vaihtelevissa suhteissa. Vähäisiä määriä luonnollisesti kurkumassa esiintyviä öljyjä ja hartseja voi esiintyä.

Ainoastaan seuraavia liuottimia saa käyttää uuttamisessa: etyyliasetaatti, asetoni, hiilidioksidi, dikloorimetaani, n-butanoli, metanoli, etanoli, heksaani.

Luokka

Disinnamoyylimetaani

Väri-indeksin:o

75300

Einecs

207-280-5

Kemialliset nimet

I

1,7-bis(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni

II

1-(4-hydroksifenyyli)-7-(4-hydroksi-3-metoksi-fenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni)

III

1,7-bis(4-hydroksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni

Kemiallinen kaava

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekyylipaino

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Pitoisuus

Vähintään 90 % väriaineita yhteensä

E1 cm 1 %1 607 noin 426 nm:ssä etanolissa

Kuvaus

Oranssinkeltainen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi etanolissa noin 426 nm:ssä

B.

Sulamisväli

179 °C-182 °C

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

Asetoni

n-Butanoli

Metanoli

Etanoli

Heksaani

Enintään 50 mg/kg yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVIINI

Synonyymit

Laktoflaviini

Luokka

Isoalloksatsiini

Einecs

201-507-1

Kemialliset nimet

7,8-dimetyyli-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroksipentyyli)bentso(g)pteridiini-2,4(3H,10H)-dioni

7,8-dimetyyli-10-(1′-D-ribityyli)isoalloksatsiini

Kemiallinen kaava

C17H20N4O6

Molekyylipaino

376,37

Pitoisuus

Vähintään 98 % laskettuna kuiva-aineesta

E1 cm1 % 328 noin 444 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Keltaisesta oranssinkeltaiseen, kiteinen, hieman tuoksuva jauhe

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Suhde A375/A267 on 0,31-0,33

Suhde A444/A267 on 0,36-0,39

vesiliuoksessa

Absorbanssimaksimi vedessä noin 444 nm:ssä

B.

Ominaiskierto

[α]D20-115°-140° 0,05 N natriumhydroksidiliuoksessa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,5 % 4 tunnin kuivauksen jälkeen 105 °C:ssa

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 100 mg/kg (aniliiniksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIINI-5′-FOSFAATTI

Synonyymit

Natriumriboflaviini-5′-fosfaatti

Määritelmä

Näitä vaatimuksia sovelletaan riboflaviini-5′-fosfaattiin, kun siinä on vähäisiä määriä vapaata riboflaviinia ja riboflaviinidifosfaattia

Luokka

Isoalloksatsiini

Einecs

204-988-6

Kemialliset nimet

Mononatrium

(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyyli-2′,4′-diokso-10′-bentso[γ]pteridinyyli)-2,3,4-trihydroksipentyylifosfaatti;

riboflaviinin 5′-monofosfaattiesterin mononatriumsuola

Kemiallinen kaava

Dihydraattimuoto

:

C17H20N4NaO9P.2H2O

Vedetön muoto

:

C17H20N4NaO9P

Molekyylipaino

541,36

Pitoisuus

Vähintään 95 % väriaineita yhteensä C17H20N4NaO9P.2H2O:ksi laskettuna

E1 cm 1 % 250 noin 375 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Keltaisesta oranssiin, kiteinen, hygroskooppinen jauhe, jossa mieto tuoksu ja karvas maku

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Suhde A375/A267 on 0,30-0,34

Suhde A444/A267 on 0,35-0,40

vesiliuoksessa

Absorbanssimaksimi vedessä noin 444 nm:ssä

B.

Ominaiskierto

[α]D20 + 38° - + 42° 5 M suolahappoliuoksessa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 8 % (100 °C, 5 h tyhjiössä vakuumissa P2O5:n päällä) dihydraattimuodon osalta

Sulfaattituhka

Enintään 25 %

Epäorgaaninen fosfaatti

Enintään 1,0 % (PO4:ksi laskettuna kuiva-aineesta)

Toissijaiset väriaineet

Riboflaviini (vapaa)

:

Enintään 6,0 %

Riboflaviinidifosfaatti

:

Enintään 6,0 %

Primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 70 mg/kg (aniliiniksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 102 TARTRATSIINI

Synonyymit

CI Food Yellow 4

Määritelmä

Tartratsiini koostuu pääosin trinatrium 5-hydroksi-1-(4-sulfonatofenyyli)-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-H-pyratsoli-3-karboksylaatti ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Tartratsiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:o

19140

Einecs

217-699-5

Kemialliset nimet

Trinatrium-5-hydroksi-1-(4-sufonatfenyyli)-4-(4-sulfonatofenyyliatso)-H-pyratsoli-3-karboksylaatti

Kemiallinen kaava

C16H9N4Na3O9S2

Molekyylipaino

534,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 % 530 noin 426 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Vaaleanoranssi jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 426 nm:ssä.

B.

Keltainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

4-Hydratsiinibentseenisulfonihappo

 

4-Aminobentseeni-1-sulfonihappo

 

5-Okso-1-(4-sulfofenyyli)-2- pyratsoliini-3-karboksyylihappo

 

4,4′-Diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

 

Tetrahydroksimeripihkahappo

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 104 KINOLIINIKELTAINEN

Synonyymit

CI Food Yellow 13

Määritelmä

Kinoliinikeltainen valmistetaan sulfonoimalla 2-(2-kinolyyli)indaani-1,3-dionia. Kinoliinikeltainen koostuu pääosin edellä mainitun yhdisteen disulfonaattien (pääosin), monosulfonaattien ja trisulfonaattien ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Kinoliinikeltainen kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Kinoftaloni

Väri-indeksin:o

47005

Einecs

305-897-5

Kemiallinen nimi

2-(2-kinolyyli)indaani-1,3-dionin disulfonaattien dinatriumsuoloja (tärkein ainesosa)

Kemiallinen kaava

C18H9NNa2O8S2 (tärkein ainesosa)

Molekyylipaino

477,38 (tärkein ainesosa)

Pitoisuus

Vähintään 70 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Kinoliinikeltaisella on oltava seuraava koostumus:

Väriaineista yhteensä:

Vähintään 80 % dinatrium 2-(2-kinolyyli)indaani-1,3-dioni-disulfonaatteja

Enintään 15 % natrium 2-(2-kinolyyli)indaani-1,3-dioni-monosulfonaatteja

Enintään 7 % trinatrium 2-(2-kinolyyli)indaani-1,3-dioni-trisulfonaattia

E1 cm 1 % 865 (tärkein ainesosa) noin 411 nm:ssä vesietikkahappoliuoksessa

Kuvaus

Keltainen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesi-etikkahappoliuoksessa pH 5:ssä noin 411 nm:ssä.

B.

Keltainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 4,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

2-Metyylikinoliini

 

2-Metyylikinoliini-sulfonihappo

 

Ftaalihappo

 

2,6-Dimetyylikinoliini

 

2,6-Dimetyylikinoliinisulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

2-(2-kinolyyli)indaani-1,3-dioni

Enintään 4 mg/kg

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Synonyymit

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Määritelmä

Sunset yellow FCF koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatofenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Sunset yellow FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:ro

15985

Einecs

220-491-7

Kemialliset nimet

Dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatofenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H10N2Na2O7S2

Molekyylipaino

452,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna.

E1 cm 1 % 555 noin 485 nm:ssä vesiliuoksessa pH 7:ssä

Kuvaus

Oranssinpunainen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesiliuoksessa pH 7:ssä noin 485 nm:ssä

B.

Oranssi liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 5,0 %

1-(fenyyliatso)-2-naftoli (Sudan 1)

Enintään 0,5 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet

 

 

4-aminobentseeni-1-sulfonihappo

 

3-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

 

6-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

 

7-hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

 

4,4′-diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

 

6,6′-oksidi(naftaleeni-2-sulfonihappo)

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 120 KOKKINIILI, KARMIINIHAPPO, KARMIINIT

Määritelmä

Karmiinit ja karmiinihappo saadaan kokkiniilin vesi-, vesi-alkoholi- tai alkoholiuutteista. Kokkiniili koostuu lajin Dactylopius coccus Costa kuivatuista naaraspuolisista hyönteisistä.

Värjäävä ainesosa on karmiinihappo.

Karmiinihapon alumiinivärilakkoja (karmiineja) voi muodostua. Näissä alumiinin ja karmiinihapon ajatellaan olevan läsnä molaarisessa suhteessa 1:2.

Kaupallisissa tuotteissa värjäävä ainesosa on läsnä yhdessä ammonium-, kalsium-, kalium- tai natriumkationien kanssa, yksin tai yhdistyneenä, ja näitä kationeja voi olla läsnä myös ylimäärin.

Kaupalliset tuotteet voivat sisältää myös valkuaispitoista ainesta, joka on peräisin käytetystä hyönteisestä, ja ne voivat myös sisältää vapaata karminaattia tai pieniä sitomattomien alumiinikationien jäämiä.

Luokka

Antrakinoni

Väri-indeksin:o

75470

Einecs

Kokkiniili: 215-680-6, karmiinihappo: 215-023-3, karmiinit: 215-724-4

Kemialliset nimet

7-β-D-glukopyranosyyli-3,5,6,8-tetrahydroksi-1-metyyli-9,10-dioksoantraseeni-2-karboksyylihappo(karmiinihappo); karmiini on tämän hapon hydratoitu alumiinikelaatti

Kemiallinen kaava

C22H20O13 (karmiinihappo)

Molekyylipaino

492,39 (karmiinihappo)

Pitoisuus

Vähintään 2,0 % karmiinihappoa uutteissa, jotka sisältävät karmiinihappoa; vähintään 50 % karmiinihappoa kelaateissa.

Kuvaus

Punaisesta tumman punaiseen mureneva kiinteä aine tai jauhe. Kokkiniiliuute on tavallisesti tumman punainen neste, mutta se voidaan myös kuivattaa jauheeksi.

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi ammoniakaalisessa vesiliuoksessa noin 518 nm:ssä

Absorbanssimaksimi laimeassa suolahappoliuoksessa noin 494 nm:ssä karmiinihapon osalta

Puhtaus

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 122 ATSORUBIINI, KARMOSIINI

Synonyymit

CI Food Red 3

Määritelmä

Atsorubiini koostuu pääosin dinatrium-4-hydroksi-3-(4-sulfonato-1-naftyyliatso)naftaleeni-1-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Atsorubiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:o

14720

Einecs

222-657-4

Kemiallinen nimi

Dinatrium-4-hydroksi-3-(4-sulfonato-1-naftyyliatso)naftaleeni-1-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H12N2Na2O7S2

Molekyylipaino

502,44

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 % 510 noin 516 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punaisesta kastanjanruskeaan jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 516 nm:ssä.

B.

Punainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 2,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

 

4-Hydroksinaftaleeni-1-sulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 123 AMARANTTI

Synonyymit

CI Food Red 9, Naphtholrot S

Määritelmä

Amarantti koostuu pääosin trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonato-1-naftyyliatso(naftaleeni-3,6-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Amarantti kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:o

16185

Einecs

213-022-2

Kemiallinen nimi

Trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonato-1-naftyyliatso)naftaleeni-3,6-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H11N2Na3O10S3

Molekyylipaino

604,48

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 % 440 noin 520 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 520 nm:ssä.

B.

Punainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 3,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

 

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

 

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

 

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

 

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-6-trisulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 124 PONCEAU 4R, KOKKENIILIPUNAINEN A

Synonyymit

CI Food Red 7, Uuskokkiini

Määritelmä

Ponceau 4R koostuu pääosin trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonato-1-naftyyliatso)-naftaleeni-6,8-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Ponceau 4R kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:o

16255

Einecs

220-036-2

Kemiallinen nimi

Trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonato-1-naftyyliatso)-naftaleeni-6,8-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H14N2Na3O10S3

Molekyylipaino

604,48

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 % 430 noin 505 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertava jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 505 nm:ssä

B.

Punainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

 

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

 

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

 

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

 

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-6-trisulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 127 ERYTROSIINI

Synonyymit

CI Food Red 14

Määritelmä

Erytrosiini koostuu pääosin dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanteeni-9-yyli)bentsoaatin monohydraatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä veden, natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Erytrosiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Ksanteeni

Väri-indeksin:o

45430

Einecs

240-474-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodi-3-oksidi-6-oksoksanteeni-9-yyli)bentsoaattimonohydraatti

Kemiallinen kaava

C20H6I4Na2O5.H2O

Molekyylipaino

897,88

Pitoisuus

Vähintään 87 % väriaineita yhteensä vedettömäksi natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 %1 100 noin 526 nm:ssä vesiliuoksessa pH 7:ssä

Kuvaus

Punainen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä pH 7:ssä noin 526 nm:ssä

B.

Punainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Epäorgaaniset jodidit natriumjodidiksi laskettuna

Enintään 0,1 %

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet (fluoreseiinia lukuun ottamatta)

Enintään 4,0 %

Fluoreseiini

Enintään 20 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

Trijodiresorsinoli

Enintään 0,2 %

2-(2,4-dihydroksi-3,5-dijodibentsoyyli) bentsoehappo

Enintään 0,2 %

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 7-8

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

Alumiinivärilakat

Suolahappoon liukenemattoman aineksen menetelmää ei voida soveltaa. Se korvataan natriumhydroksidiin liukenemattomalla aineksella, enintään 0,5 %:ssa ainoastaan tämän väriaineen osalta

E 128 PUNAINEN 2G

Synonyymit

CI Food Red 10, Atsogeraniini

Määritelmä

Punainen 2G koostuu pääosin dinatrium-8-asetamido-1-hydroksi-2-fenyyliatsonaftaleeni-3,6-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä veden, natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Punainen 2G kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:o

18050

Einecs

223-098-9

Kemiallinen nimi

Dinatrium-8-asetamido-1-hydroksi-2-fenyyliatso-naftaleeni-3,6-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C18H13N3Na2O8S2

Molekyylipaino

509,43

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 % 620 noin 532 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punainen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 532 nm:ssä

B.

Punainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 2,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

5-Asetamidi-4-hydroksi-naftaleeni-2,7-disulfonihappo

 

5-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 129 ALLURAPUNAINEN AC

Synonyymit

CI Food Red 17

Määritelmä

Allurapunainen AC koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(2-metoksi-5-metyyli-4-sulfonato-fenyyliatso)naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Allurapunainen AC kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:o

16035

Einecs

247-368-0

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-hydroksi-1-(2-metoksi-5-metyyli-4-sulfonatofenyyliatso)naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C18H14N2Na2O8S2

Molekyylipaino

496,42

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 % 540 noin 504 nm:ssä vesiliuoksessa pH 7:ssä

Kuvaus

Tummanpunainen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 504 nm:ssä.

B.

Punainen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 3,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

6-Hydroksi-2-naftaleeni-sulfonihappo, natriumsuola

Enintään 0,3 %

4-Amino-5-metoksi-2-metyyli-bentseenisulfonihappo

Enintään 0,2 %

6,6′-Oksibis(2-naftaleeni-sulfonihappo) dinatriumsuola

Enintään 1,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 7

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 131 PATENTTISININEN V

Synonyymit

CI Food Blue 5

Määritelmä

Patenttisininen V koostuu pääosin [4-(α-(4-dietyyliaminofenyyli)-5-hydroksi-2,4-disulfofenyyli-metyylideeni]2,5-sykloheksadieeni-1-ylideeni) dietyyliammoniumhydroksidin sisäisen suolan kalsium- tai natriumyhdisteestä ja yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin ja/tai kalsiumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Myös kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Triaryylimetaani

Väri-indeksin:o

42051

Einecs

222-573-8

Kemiallinen nimi

[4-(α-(4-dietyyliaminofenyyli)-5-hydroksi-2,4-disulfofenyyli-metyylideeni)2,5-sykloheksadieeni-1-ylideeni] dietyyliammoniumhydroksidin sisäisen suolan kalsium- tai natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

Kalsiumyhdiste: (C27H31N2O7S2)Ca Formula

Natriumyhdiste: C27H31N2O7S2Na

Molekyylipaino

Kalsiumyhdiste: 579,72

Natriumyhdiste: 582,67

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 %2 000 noin 638 nm:ssä vesiliuoksessa pH 5:ssä

Kuvaus

Tummansininen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä 638 nm:ssä pH 5:ssä

B.

Sininen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 2,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

3-Hydroksibentsaldehydi

 

3-Hydroksibentsoehappo

 

3-Hydroksi-4-sulfobentsoehappo

 

N,N-Dietyyliaminobentseenisulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

Leukoemäs

Enintään 4,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % aniliiniksi laskettuna

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 5

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 132 INDIGOTIINI, IDIGOKARMIINI

Synonyymit

CI Food Blue 1

Määritelmä

Indigotiini koostuu pääosin dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,5′-disulfonaatin ja dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaatin seoksesta ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Indigotiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Indigoidi

Väri-indeksin:o

73015

Einecs

212-728-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,5′-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H8N2Na2O8S2

Molekyylipaino

466,36

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Dinatrium 3,3′-dioksi-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaatti: enintään 18 %

E1 cm 1 % 480 noin 610 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Tummansininen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 610 nm:ssä.

B.

Sininen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaattia lukuun ottamatta: Enintään 1 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

 

Isatiini-5-sulfonihappo

 

5-Sulfoantraniilihappo

 

Antraniilihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 133 BRILJANTTISININEN FCF

Synonyymit

CI Food Blue 2

Määritelmä

Briljanttisininen FCF koostuu pääosin dinatrium-α-[4-(N-etyyli-3-sulfonatobentsyyliamino)fenyyli]-α-[4-N-etyyli-3-sulfonatobentsyyliamino)-sykloheksa-2,5-dienylideeni]tolueeni-2-sulfonaatista ja sen isomeereistä ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Briljanttisininen FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Luokka

Triaryylimetaani

Väri-indeksin:o

42090

Einecs

223-339-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-α-[4-(N-etyyli-3-sulfonatobentsyyliamino)-fenyyli]-α-(4-N-etyyli-3-sulfonatobentsyyliamino)-sykloheksa-2,5-dienylideeni)-tolueeni-2-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C37H34N2Na2O9S3

Molekyylipaino

792,84

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 %1 630 noin 630 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertavan sininen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 630 nm:ssä.

B.

Sininen liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 6,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-, 3- ja 4-Formyylibentseenisulfonihappojen summa

Enintään 1,5 %

3-((etyyli)(4-sulfofenyyli)-amino)metyylibentseenisulfonihappo

Enintään 0,3 %

Leukoemäs

Enintään 5,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % aniliiniksi laskettuna

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % pH 7:ssä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 140 (i) KLOROFYLLIT

Synonyymit

CI Natural Green 3, Magnesiumklorofylli, Magnesiumfeofytiini

Määritelmä

Klorofyllit saadaan uuttamalla liuottimilla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen luonnollisia kantoja. Sitä seuraavan liuottimen poiston yhteydessä luonnostaan läsnä oleva sitoutunut magnesium voi joko kokonaan tai osittain poistua klorofylleistä, jolloin syntyy vastaavia feofytiinejä. Tärkeimmät väriaineet ovat feofytiinit ja magnesiumklorofyllit. Uutettu tuote, josta liuotin on poistettu, sisältää muita pigmenttejä kuten karotenoideja sekä raaka-aineesta tulevia öljyjä, rasvoja ja vahoja. Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, propaani-2-oli ja heksaani.

Luokka

Porfyriini

Väri-indeksin:o

75810

Einecs

Klorofyllit: 215-800-7, klorofylli a: 207-536-6, klorofylli b: 208-272-4

Kemialliset nimet:

Tärkeimmät väriainesosat ovat:

 

Fytyyli-(132 R,17S,18S)-3-[8-etyyli-132-metoksikarbonyyli-2,7,12,18-tetrametyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyriini-17-yyli]propionaatti (feofytiini a) tai magnesiumkompleksi (klorofylli a)

 

Fytyyli-(132 R,17S,18S)-3-[8-etyyli-7-formyyli-132-metoksikarbonyyli-2,12,18-trimetyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyriini-17-yyli]propionaatti (feofytiini b) tai magnesiumkompleksi (klorofylli b)

Kemiallinen kaava

Klorofylli a magnesiumkompleksi: C55H72MgN4O5

Klorofylli a: C55H74N4O5

Klorofylli b magnesiumkompleksi: C55H70MgN4O6

Klorofylli b: C55H72N4O6

Molekyylipaino

Klorofylli a magnesiumkompleksi: 893,51

Klorofylli a: 871,22

Klorofylli b magnesiumkompleksi: 907,49

Klorofylli b: 885,20

Pitoisuus

Klorofyllejä ja niiden magnesiumkomplekseja yhteensä vähintään 10 %

E1 cm 1 % 700 noin 409 nm:ssä kloroformissa

Kuvaus

Vahamainen kiinteä aine, jonka väri vaihtelee oliivin vihreästä tumman vihreään koordinoituneen magnesiumin määrän mukaan

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 409 nm:ssä.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

Propaani-2-oli

Heksaani

Enintään 50 mg/kg yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFYLLIINIT

Synonyymit

CI Natural Green 5, Natriumklorofylliini, Kaliumklorofylliini

Määritelmä

Klorofylliinien alkalisuolat saadaan saippuoimalla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen luonnollisten kantojen liuotinuutetta. Saippuoiminen poistaa metyyli- ja fytoliesteriryhmät ja se voi osittain hajottaa syklopentenyylirenkaan. Happoryhmät neutraloituvat ja muodostavat kalium- ja/tai natriumsuoloja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, propaani-2-oli ja heksaani.

Luokka

Porfyriini

Väri-indeksin:o

75815

Einecs

287-483-3

Kemialliset nimet

Tärkeimmät väriainesosat ovat happomuodoissaan:

3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-1,3,5,8-tetrametyyli-9-okso-2-vinyyliforbiini-7-yyli) propionaatti (klorofylliini a)

ja

3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-3-formyyli-1,5,8-trimetyyli-9-okso-2-vinyyliforbiini-7-yyli)propionaatti (klorofylliini b)

Syklopentenyylirengas voi hydrolyysiasteen mukaan hajota, jolloin seurauksena on kolmannen karboksyylifunktion tuotanto.

Magnesiumkomplekseja voi myös esiintyä.

Kemiallinen kaava

Klorofylliini a (happomuoto): C34H34N4O5

Klorofylliini b (happomuoto): C34H32N4O6

Molekyylipaino

Klorofylliini a 578,68

Klorofylliini b 592,66

Kumpaankin voidaan lisätä 18 daltonia, jos syklopentenyylirengas on hajonnut.

Pitoisuus

Klorofylliinejä yhteensä vähintään 95 % näytteestä, jota on kuivattu noin 100 °C:ssa yhden tunnin ajan.

E1 cm 1 % 700 noin 405 nm:ssä vesiliuoksessa pH 9:ssä

E1 cm 1 % 140 noin 653 nm:ssä vesiliuoksessa pH 9:ssä

Kuvaus

Tummanvihreästä sinimustaan jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesi-fosfaattipuskurissa pH 9:ssä noin 405 nm:ssä ja noin 653 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

Propaani-2-oli

Heksaani

Enintään 50 mg/kg yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 141 (i) KLOROFYLLIKUPARIKOMPLEKSIT

Synonyymit

CI Natural Green 3, Kupariklorofylli, Kuparifeofytiini

Määritelmä

Kupariklorofyllejä saadaan lisäämällä kuparisuolaa liuottimilla uuttamalla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen luonnollisista kannoista saatuun aineeseen. Tuote, josta liuotin on poistettu, sisältää muita pigmenttejä, kuten karotenoideja sekä raaka-aineesta tulevia rasvoja ja vahoja. Tärkeimmät väriaineet ovat kuparifeofytiinit. Ainoastaan seuraavia liuottimia saa käyttää uuttamisessa: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, propaani-2-oli ja heksaani.

Luokka

Porfyriini

Väri-indeksin:o

75815

Einecs

Kupariklorofylli a: 239-830-5; Kupariklorofylli b: 246-020-5

Kemialliset nimet

[Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-132-metoksikarbonyyli-2,7,12,18-tetrametyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyriini-17-yl]propionaatti]kupari (II) (Kupariklorofylli a)

[Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-7-formyyli-132-metoksikarbonyyli-2,12,18-trimetyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132,17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyriini-17-yl)propionaatti]kupari (II) (Kupariklorofylli b)

Kemiallinen kaava

Kupariklorofylli a: C55H72CuN4O5

Kupariklorofylli b: C55H70CuN4O6

Molekyylipaino

Kupariklorofylli a: 932,75

Kupariklorofylli b: 946,73

Pitoisuus

Kupariklorofyllien kokonaismäärä yhteensä vähintään 10 %

E1 cm 1 % 540 noin 422 nm:ssä kloroformissa

E1 cm 1 % 300 noin 652 nm:ssä kloroformissa

Kuvaus

Vahamainen kiinteä aine, jonka väri vaihtelee sinivihreästä tummanvihreään raaka-aineen mukaan.

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 422 nm:ssä ja noin 652 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

Propaani-2-oli

Heksaani

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kupari-ionit

Enintään 200 mg/kg

Kuparin kokonaismäärä

Enintään 8,0 % kuparifeofytiinin kokonaismäärästä

E 141 (ii) KLOROFYLLIINIKUPARIKOMPLEKSIT

Synonyymit

Natriumkupariklorofylliini, Kaliumkupariklorofylliini, CI Natural Green 5

Määritelmä

Kupariklorofylliinin alkalisuoloja saadaan lisäämällä kuparia ainekseen, jota on saatu saippuoimalla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen luonnollisista kannoista saatua uutetta. Saippuoimisen avulla poistetaan metyyli- ja fytoliesteriryhmät ja se voi osittain hajottaa syklopentenyylirenkaan. Kun kupari on lisätty puhdistettuihin klorofylliineihin, happoryhmät neutralisoituvat ja muodostavat kalium- ja/tai natriumsuoloja.

Ainoastaan seuraavia liuottimia saa käyttää uuttamisessa: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, propaani-2-oli ja heksaani.

Luokka

Porfyriini

Väri-indeksin:o

75815

Einecs

 

Kemialliset nimet

Tärkeimmät väriainesosat happomuodoissaan ovat 3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-1,3,5,8-tetrametyyli-9-okso-2-vinyyliforbiini-7-yl)propionaatti, kuparikompleksi (Kupariklorofylliini a)

ja

3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-3-formyyli-1,5,8-trimetyyli-9-okso-2-vinyyliforbiini-7-yl)propionaatti, kuparikompleksi (Kupariklorofylliini b)

Kemiallinen kaava

Kupariklorofylliini a (happomuoto) C34H32CuN4O5

Kupariklorofylliini b (happomuoto) C34H30CuN4O6

Molekyylipaino

Kupariklorofylliini a 640,20

Kupariklorofylliini b 654,18

Kumpaankin voidaan lisätä 18 daltonia, jos syklopentenyylirengas on hajonnut

Pitoisuus

Kupariklorofylliinin kokonaismäärä yhteensä vähintään 95 % 100 °C:ssa 1 tunnin ajan kuivatussa näytteessä

E1 cm 1 % 565 noin 405 nm:ssä vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5

E1 cm 1 % 145 noin 630 nm:ssä vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5

Kuvaus

Tummanvihreästä siniseen/mustaan jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5, noin 405 nm:ssä ja noin 630 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Etyylimetyyliketoni

Metanoli

Etanoli

Propaani-2-oli

Heksaani

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kupari-ionit

Enintään 200 mg/kg

Kuparin kokonaismäärä

Enintään 8,0 % kupariklorofylliinien kokonaismäärästä

E 142 VIHREÄ S

Synonyymit

CI Food Green 4, Briljanttivihreä BS

Määritelmä

Vihreä S koostuu pääosin natrium-N-[4-[[4-(dimetyyliamino)fenyyli](2-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli)metyleeni]-2,5-sykloheksadieeni-1-ylideeni]-N-metyylimetaaniaminiumista ja toissijaisista väriaineista yhdessä tärkeimpien värittömien yhdisteiden natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa.

Vihreä S kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Triaryylimetaani

Väri-indeksin:o

44090

Einecs

221-409-2

Kemialliset nimet

Natrium-N-[4-[[4-(dimetyyliamino)fenyyli]i(2-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli)-metyleeni-2,5-sykloheksadieeni-1-ylideeni]-N-metyylimetaaniaminium;

Natrium-5-[4-dimetyyliamino-α-(4-dimetyyli-iminiosykloheksa-2,5-dienyyli-ideeni)bentsyyli]-6-hydroksi-7-sulfonaatti-naftaleeni-2-sulfonaatti (vaihtoehtoinen kemiallinen nimi)

Kemiallinen kaava

C27H25N2NaO7S2

Molekyylipaino

576,63

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

E1 cm 1 %1 720 noin 632 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Tummansininen tai tummanvihreä jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 632 nm:ssä

B.

Sininen tai vihreä liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4,4′-Bis (dimetyyliamino) bentshydryylialkoholi

Enintään 0,1 %

4,4′-Bis (dimetyyliamino) bentsofenoni

Enintään 0,1 %

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

Enintään 0,2 %

Leukoemäs

Enintään 5,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % aniliiniksi laskettuna

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 150a SOKERIKULÖÖRI

Määritelmä

Sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi, ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi). Karamellisoitumisen edistämiseksi voidaan käyttää happoja, emäksiä ja suoloja lukuun ottamatta ammoniumyhdisteitä ja sulfiitteja.

Einecs

232-435-9

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Fosforyyliselluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,01-0,12

Kokonaistyppi

Enintään 0,1 %

Kokonaisrikki

Enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 25 mg/kg

E 150b EMÄKSINEN SULFIITTISOKERIKULÖÖRI

Määritelmä

Emäksinen sulfiittisokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi, ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa tai ilman niitä, sulfiittiyhdisteiden (rikkihapoke, kaliumsulfiitti, kaliumbisulfiitti, natriumsulfiitti ja natriumbisulfiitti) läsnä ollessa; ammoniumyhdisteitä ei käytetä.

Einecs

232-435-9

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,05-0,13

Kokonaistyppi

Enintään 0,3 % (2)

Rikkidioksidi

Enintään 0,2 % (2)

Kokonaisrikki

0,3-3,5 % (2)

DEAE-selluloosan sitoma rikki

Yli 40 %

DEAE-selluloosan sitoman värin absorbanssisuhde

19-34

Absorbanssisuhde

(A 280/560)

Suurempi kuin 50

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 25 mg/kg

E 150c AMMONIUMMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRI

Määritelmä

Ammoniummenetelmän sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi, ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa tai ilman niitä ammoniumyhdisteiden (ammoniumhydroksidi, ammoniumkarbonaatti, ammoniumvetykarbonaatti, ammoniumfosfaatti) läsnä ollessa; sulfiittiyhdisteitä ei käytetä.

Einecs

232-435-9

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Fosforyyliselluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,08-0,36

Ammoniakkipitoinen typpi

Enintään 0,3 % (2)

4-metyyli-imidatsoli

Enintään 250 mg/kg (2)

2-asetyyli-4-tetrahydroksi-butyyli-imidatsoli

Enintään 10 mg/kg (2)

Kokonaisrikki

Enintään 0,2 % (2)

Kokonaistyppi

0,7-3,3 % (2)

Fosforyyliselluloosan sitoman värin absorbanssisuhde

13-35

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 25 mg/kg

E 150d AMMONIUMSULFIITTIMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRI

Määritelmä

Ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi, ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa sulfaatti- ja ammoniumyhdisteiden (rikkihapoke, kaliumsulfiitti, kaliumbisulfiitti, natriumsulfiitti, natriumbisulfiitti, ammoniumhydroksidi, ammoniumkarbonaatti, ammoniumvetykarbonaatti, ammoniumfosfaatti, ammoniumsulfaatti, ammoniumsulfiitti ja ammoniumvetysulfiitti) läsnä ollessa.

Einecs

232-435-9

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,10-0,60

Ammoniakkityppi

Enintään 0,6 % (2)

Rikkidioksidi

Enintään 0,2 % (2)

4-metyyli-imidatsoli

Enintään 250 mg/kg (2)

Kokonaistyppi

0,3-1,7 % (2)

Kokonaisrikki

0,8-2,5 % (2)

Typen ja rikin suhde alkoholisaostumassa

0,7-2,7

Alkoholisaostuman absorbanssisuhde (3)

8-14

Absorbanssisuhde (A 280/560)

Enintään 50

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 25 mg/kg

E 151 BRILJANTTIMUSTA BN

Synonyymit

CI Food Black 1

Määritelmä

Briljanttimusta BN koostuu pääosin tetranatrium-4-asetamido-5-hydroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-1,7-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Briljanttimusta BN kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Bisatso

Väri-indeksin:o

28440

Einecs

219-746-5

Kemialliset nimet

Tetranatrium-4-asetamido-5-hydroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-1,7-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C28H17N5Na4O14S4

Molekyylipaino

867,69

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna.

E1 cm 1 % 530 noin 570 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Musta jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä 570 nm:ssä.

B.

Mustansinertävä liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 10 % (laskettuna väripitoisuudesta)

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet

 

 

4-Asetamido-5-hydroksinaftaleeni-1,7-Disulfonihappo

 

4-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo

 

8-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo

 

4,4′-Diatsoaminodi-(bentseenisulfonihappo)

Yhteensä enintään 0,8 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 153 KASVIPERÄINEN LÄÄKEHIILI

Synonyymit

Kasvihiili

Määritelmä

Lääkehiiltä saadaan hiillyttämällä kasviperäistä ainesta, kuten puuta, selluloosajäämiä, turvetta ja kookospähkinöiden sekä muita kuoria. Raaka-aine hiillytetään korkeassa lämpötilassa. Aine koostuu lähinnä hienojakoisesta hiilestä. Se saattaa sisältää vähäisiä määriä typpeä, vetyä ja happea. Kosteutta voi absorboitua tuotteeseen valmistuksen jälkeen.

Väri-indeksin:o

77266

Einecs

215-609-9

Kemialliset nimet

Hiili

Kemiallinen kaava

C

Molekyylipaino

12,01

Pitoisuus

Vähintään 95 % hiiltä vedettömälle ja tuhkattomalle aineelle laskettuna.

Kuvaus

Musta hajuton ja mauton jauhe

Tunnistaminen

A.

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin

B.

Palaminen

Punaiseksi kuumennettaessa palaa hitaasti ilman liekkiä

Puhtaus

Hiili (yhteensä)

Enintään 4,0 % (Polttolämpötila: 625 °C)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

Polyaromaattiset hiilivedyt

Uutteen, joka on saatu uuttamalla keskeytymättömän uuttamisen laitteella 1 g ainetta jatkuvatoimisella laitteella käyttäen 10 g puhdasta sykloheksaania, on oltava väritöntä, ja uutteen fluoresenssi UV-valossa ei saa olla voimakkaampi kuin fluoresenssi liuoksessa, jossa on 0,100 mg kiniinisulfaattia 1 000 ml:ssa 0,01 M rikkihappoa.

Kuivaushäviö

Enintään 12 % (120 °C, 4 h)

Emäkseen liukeneva aine

Suodoksen, joka saadaan keittämällä 2 g näytettä 20 ml:ssa N-natriumhydroksidia ja suodattamalla on oltava väritöntä.

E 154 RUSKEA FK

Synonyymit

CI Food Brown 1

Määritelmä

Ruskea FK koostuu pääosin seuraavien seoksesta:

I

Natrium-4-(2,4-diaminofenyyliatso)bentseenisulfonaatti

II

Natrium-4-(4,6-diamino-m-tolyyliatso)bentseenisulfonaatti

III

Dinatrium-4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenyleenibisatso)di(bentseenisulfonaatti)

IV

Dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenyleenibisatso)di(bentseenisulfonaatti)

V

Dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-5-metyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(bentseenisulfonaatti)

VI

Trinatrium-4,4′,4″-(2,4-diaminobentseeni-1,3,5-trisatso)tri(bentseenisulfonaatti)

ja toissijaisista väriaineista yhdessä veden, natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Ruskea FK kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Atso (mono-, bis- ja trisatsovärien seos)

Einecs

 

Kemialliset nimet

Seuraavien seos:

I

Natrium-4-(2,4-diaminofenyyliatso)bentseenisulfonaaatti

II

Natrium-4-(4,6-diamino-m-tolyyliatso)bentseenisulfonaatti

III

Dinatrium-4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenyleenibisatso)di(bentseenisulfonaatti)

IV

Dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenyleenibisatso)di(bentseenisulfonaatti)

V

Dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-5-metyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(bentseenisulfonaatti)

VI

Trinatrium-4,4′,4″-(2,4-diaminobentseeni-1,3,5-trisatso)tri(bentseenisulfonaatti)

Kemiallinen kaava

I

C12H11N4NaO3S

II

C13H13N4NaO3S

III

C18H14N6Na2O6S2

IV

C18H14N6Na2O6S2

V

C19H16N6Na2O6S2

VI

C24H17N8Na3O9S3

Molekyylipaino

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Pitoisuus

Vähintään 70 % väriaineita yhteensä

Läsnä olevien väriaineiden kokonaismäärän osalta komponenttien määrät eivät saa ylittää:

I

26 %

II

17 %

III

17 %

IV

16 %

V

20 %

VI

16 %

Kuvaus

Punaruskea jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Oranssista punertavaan liuos

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 3,5 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminobentseeni-1-sulfonihappo

Enintään 0,7 %

m-Fenyleenidiamiini ja 4-metyyli-m-fenyleeni-diamiini

Enintään 0,35 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit, muut kuin m-fenyleenidiamiini ja 4-metyyli-m-fenyleenidiamiini

Enintään 0,007 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksesta, jonka pH on 7

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 155 RUSKEA HT

Synonyymit

CI Food Brown 3, Chocolate Brown HT

Määritelmä

Ruskea HT koostuu pääosin dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksi-5-hydroksimetyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(naftaleeni-1-sulfonaatti) ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai sulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Ruskea HT kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Bisatso

Väri-indeksin:o

20285

Einecs

224-924-0

Kemialliset nimet

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksi-5-hydroksimetyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(naftaleeni-1-sulfonaatti)

Kemiallinen kaava

C27H18N4Na2O9S2

Molekyylipaino

652,57

Pitoisuus

Vähintään 70 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna.

E1 cm 1 % 403 noin 460 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä, jonka pH-arvo on 7 noin 460 nm:ssä.

B.

Ruskea liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 10 % (TLC-menetelmä)

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

Enintään 0,7 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksesta, jonka pH on 7

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 160 a (i) KAROTENOIDIT

1.   

Kasvikaroteenit

Synonyymejä

CI Food Orange 5

Määritelmä

Karotenoideja saadaan liuottimilla uuttamalla syötävän kasviaineksen, porkkanoiden, kasviöljyjen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen luonnollisista kannoista.

Tärkein väriainesosa koostuu karotenoideista, joista suurin osa on betakaroteenia. Alfa- ja gamma-karoteenia ja muitakin pigmenttejä saattaa olla läsnä. Väripigmenttien lisäksi aine voi sisältää raaka-aineessa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja ja vahoja.

Ainoastaan seuraavia liuottimia saa käyttää uuttamisessa: asetoni, metyylietyyliketoni, metanoli, etanoli, propaani-2-oli, heksaani (4), dikloorimetaani ja hiilidioksidi.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksinumero

75130

Einecs

230-636-6

Kemiallinen kaava

β-karoteeni: C40H56

Molekyylipaino

β-karoteeni: 536,88

Pitoisuus

Karoteenipitoisuus (beta-karoteeniksi laskettuna) vähintään 5 %. Kasviöljyjä uuttamalla saadut tuotteet: vähintään 0,2 % syötävissä rasvoissa.

E1 cm 1 %2 500 noin 440—457 nm:ssä sykloheksaania

Tunnistus

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 440—457 nm:ssä ja 470—486 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Propaani-2-oli

Heksaani

Etanoli

Enintään 50 mg/kg yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

2.   

Leväkaroteenit

Synonyymejä

CI Food Orange 5

Määritelmä

Karotenoideja voidaan valmistaa myös Dunaliella salina -levästä, jota kasvaa Whyallan suurissa suolaisissa järvissä Etelä-Australiassa. Beta-karoteenia saadaan uuttamalla eteerisellä öljyllä. Valmiste on 20—30 % suspensiossa ruokaöljyssä. Trans-/cis-isomeerisuhde on 50/50—71/29.

Tärkein väriainesosa koostuu karotenoideista, joista suurin osa on betakaroteenia. Myös alfa-karoteenia, luteiinia, zeaksantiinia ja beta-kryptoksantiinia saattaa olla läsnä. Väripigmenttien lisäksi aine voi sisältää raaka-aineessa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja ja vahoja.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksinumero

75130

Kemiallinen kaava

β-karoteeni: C40H56

Molekyylipaino

β-karoteeni: 536,88

Pitoisuus

Karoteenipitoisuus (beta-karoteeniksi laskettuna) vähintään 20 %

E1 cm 1 % noin 440—457 nm:ssä sykloheksaania

Tunnistus

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 440—457 nm:ssä ja 474—486 nm:ssä

Puhtaus

Luonnollisia tokoferoleja ruokaöljyssä

Enintään 0,3 %

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETA-KAROTEENI

1.   

Beta-karoteeni

Synonyymejä

CI Food Orange 5

Määritelmä

Näitä vaatimuksia sovelletaan pääosin beta-karoteenin kaikkiin transisomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Laimennetuilla ja stabiloiduilla valmisteilla voi olla erilaisia trans-/cis-isomeerisuhteita.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksinumero

40800

Einecs

230-636-6

Kemialliset nimet

β-karoteeni, β,β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,88

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 96 % (β-karoteenina ilmaistuna)

E1 cm 1 %2 500 noin 440—457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

Kiteitä tai kiteistä jauhetta, väri punaisesta ruskeanpunaiseen

Tunnistus

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 453—456 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Muut karotenoidit kuin β-karoteeni: enintään 3,0 % kokonaisväriaineista

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

2.   

Blakeslea trispora -sienestä saatu beta-karoteeni

Synonyymejä

CI Food Orange 5

Määritelmä

Valmistetaan fermentoimalla käyttäen viljelmää, jossa on Blakeslea trispora -sienen luonnollisten kantojen kahta pariutumistyyppiä (+ ja -). β-karoteeni uutetaan biomassasta etyyliasetaatin tai isobutyyliasetaatin ja isopropyylialkoholin avulla ja kiteytetään. Kiteytetty tuote koostuu pääasiassa trans-β-karoteenista. Luonnollisen prosessin vuoksi noin 3 % tuotteesta koostuu karotenoideista, mikä on tuotteelle ominaista.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksinumero

40800

Einecs

230-636-6

Kemialliset nimet

β-karoteeni, β,β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,88

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 96 % (β-karoteenina ilmaistuna)

E1 cm 1 %2 500 noin 440—457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

Kiteitä tai kiteistä jauhetta, väri punainen, ruskeanpunainen tai purppuranvioletti (väri vaihtelee käytetyn liuottimen ja kiteytymisolosuhteiden mukaan)

Tunnistus

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 453—456 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

Etanoli

Enintään 0,8 %, yksittäin tai yhteensä

Isobutyyliasetaatti: Enintään 1,0 %

Isopropyylialkoholi: Enintään 0,1 %

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Muut karotenoidit kuin β-karoteeni: enintään 3,0 % kokonaisväriaineista

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Mykotoksiinit:

Aflatoksiini B1

Ei saa esiintyä

Trikotekeeni (T2)

Ei saa esiintyä

Okratoksiini

Ei saa esiintyä

Seareloni

Ei saa esiintyä

Mikrobiologia:

Homesienet

Enintään 100/g

Hiivat

Enintään 100/g

Salmonella

Ei lainkaan 25 grammassa

Escherichia coli

Ei lainkaan 5 grammassa

E 160b ANNATTO, BIKSIINI, NORBIKSIINI

Synonyymit

CI Natural Orange 4

Määritelmä

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksin:o

75120

Einecs

Annatto: 215-735-4, Annattosiemenuute: 289-561-2, Biksiini: 230-248-7

Kemialliset nimet

Biksiini

:

6′-Metyylivety-9′-cis-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

6′-Metyylivety-9′-trans-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

Norbiksiini

:

9′-Cis-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

9′-trans-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

Kemiallinen kaava

Biksiini

:

C25H30O4

Norbiksiini

:

C24H28O4

Molekyylipaino

Biksiini

:

394,51

Norbiksiini

:

380,48

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe, suspensio tai liuos

Tunnistaminen

Spektrometria

Biksiini

:

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 502 nm:ssä.

Norbiksiini

:

Absorbanssimaksimi laimeassa KOH-liuoksessa noin 482 nm:ssä.

i)   

Liuottimella uutetut biksiini ja norbiksiini

Määritelmä

Biksiini valmistetaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta yhdellä tai useammalla seuraavista liuottimista: asetoni, metanoli, heksaani tai dikloorimetaani, hiilidioksidi, jonka jälkeen liuotin poistetaan.

Norbiksiini valmistetaan hydrolysoimalla uutettua biksiiniä emäksisellä vesiliuoksella.

Biksiini ja norbiksiini voivat sisältää muita annaton siemenistä uutettuja aineita.

Biksiinijauhe sisältää useita värillisiä ainesosia, joista merkittävin yksittäinen komponentti on biksiini, jota saattaa esiintyä sekä cis- että transmuodoissa. Myös biksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä.

Norbiksiinijauhe sisältää tärkeimpänä väriainesosana biksiinin hydrolyysituotetta natrium- ja kaliumsuolojen muodossa. Sekä cis- että transmuotoja saattaa esiintyä.

Pitoisuus

Biksiinijauhe: karotenoideja yhteensä vähintään 75 % biksiiniksi laskettuna.

Norbiksiinijauhe: karotenoideja yhteensä vähintään 25 % norbiksiiniksi laskettuna.

Biksiini

:

E1 cm 1 %2 870 noin 502 nm:ssä kloroformissa

Norbiksiini

:

E1 cm 1 %2 870 noin 482 nm:ssä KOH-liuoksessa

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Metanoli

Heksaani

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

ii)   

Alkalilla uutettu annatto

Määritelmä

Vesiliukoinen annatto valmistetaan emäksisellä vesiliuoksella (natrium- tai kaliumhydroksidi) uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta.

Vesiliukoinen annatto sisältää tärkeimpänä väriainesosana norbiksiiniä eli biksiinin hydrolyysituotetta natrium- ja kaliumsuolojen muodossa. Sekä cis- että transmuotoja saattaa esiintyä.

Pitoisuus

Vähintään 0,1 % karotenoidien kokonaismäärästä norbiksiininä ilmaistuna.

Norbiksiini

:

E1 cm 1 %2 870 noin 482 nm:ssä KOH-liuoksessa

Puhtaus

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

iii)   

Öljyllä uutettu annatto

Määritelmä

Annatton öljyuutteet, liuoksena tai suspensiona, valmistetaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta syötävillä kasviöljyillä. Öljyllä uutettu annatto sisältää useita väriainesosia, joista merkittävin on biksiini, jota saattaa esiintyä sekä cis- että transmuodoissa. Myös biksiinin lämpöhajoamistuotteita saattaa esiintyä.

Pitoisuus

Vähintään 0,1 % karotenoidien kokonaismäärästä biksiininä ilmaistuna.

Biksiini

:

E1 cm 1 %2 870 noin 502 nm:ssä kloroformissa

Puhtaus

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 160c PAPRIKAUUTE, KAPSANTIINI, KAPSORUBIINI

Synonyymit

Paprikaoleoresiini

Määritelmä

Paprikauutetta saadaan uuttamalla liuottimella paprikan luonnollisia kantoja lajin Capsicum annuum L., maustekasvin tärkeimmät väriainesosat sisältäviä hedelmiä siemenineen tai niitä ilman. Tärkeimmät väriainesosat ovat kapsantiini ja kapsorubiini. Myös lukuisia muita väriainesosia tunnetaan.

Uuttamisessa voidaan käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: metanoli, etanoli, asetoni, heksaani, dikloorimetaani, etyyliasetaatti ja hiilidioksidi.

Luokka

Karotenoidi

Einecs

Kapsantiini: 207-364-1; Kapsorubiini: 207-425-2

Kemialliset nimet

Kapsantiini: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihydroksi-β, k-karoteeni-6-oni

Kapsorubiini: (3S, 3′S, 5R, 5′R)-3,3′-dihydroksi-k,k-karoteeni-6,6′-dioni.

Kemiallinen kaava

Kapsantiini: C40H56O3

Kapsorubiini: C40H56O4

Molekyylipaino

Kapsantiini: 584,85

Kapsorubiini: 600,85

Pitoisuus

Paprikauute: vähintään 7,0 % karotenoideja

Kapsantiini/Kapsorubiini: vähintään 30 % karotenoidien kokonaismäärästä

E1 cm 1 %2 100 noin 462 nm:ssä asetonissa

Kuvaus

Tummanpunainen sakea neste

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi asetonissa noin 462 nm:ssä

B.

Värireaktio

Tummansininen väri saadaan lisäämällä yksi pisara rikkihappoa seokseen, jossa on yksi pisara näytettä 2-3 pisarassa kloroformia.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

Metanoli

Etanoli

Asetoni

Heksaani

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Kapsaisiini

Enintään 250 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 160d LYKOPEENI

Synonyymit

Natural Yellow 27

Määritelmä

Lykopeeniä saadaan liuottimilla uuttamalla punaisten tomaattien (Lycopersicon esculentum L.) luonnollisia kantoja sen jälkeen, kun liuotin on poistettu. Ainoastaan seuraavia liuottimia voidaan käyttää: dikloorimetaani, hiilidioksidi, etyyliasetaatti, asetoni, propaani-2-oli, metanoli, etanoli, heksaani. Tomaatin tärkein väriainesosa on lykopeeni, vähäisiä määriä muita karotenoidipigmenttejä saattaa esiintyä. Muiden väripigmenttien lisäksi tuote saattaa sisältää tomaateissa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja, vahoja ja aromiaineita.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksin:o

75125

Kemialliset nimet

Lykopeeni: ψ,ψ-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,85

Pitoisuus

Vähintään 5,0 % väriaineita yhteensä

E1 cm 1 %3 450 noin 472 nm:ssä heksaanissa

Kuvaus

Tummanpunainen sakea neste

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi heksaanissa noin 472 nm:ssä.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

Metanoli

Etanoli

Asetoni

Heksaani

Propaani-2-oli

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-KAROTENAALI (C30)

Synonyymit

CI Food Orange 6

Määritelmä

Näitä vaatimuksia sovelletaan pääosin β-apo-8′-karotenaalin kokonaan transisomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Nämä erityisvaatimukset täyttävästä β-apo-8′-karotenaalista valmistetaan laimennettuja ja stabiloituja muotoja ja niihin luetaan myös syötävien rasvojen ja öljyjen, emulsioiden ja veteen liukenevien jauheiden sisältämät β-apo-8′-karotenaaliliuokset tai -suspensiot. Näillä valmisteilla voi olla erilaisia cis/trans-isomeerisuhteita.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksin:o

40820

Einecs

214-171-6

Kemialliset nimet

β-apo-8′-karotenaali, Trans- β-apo-8′-karotenaali-aldehydi

Kemiallinen kaava

C30H40O

Molekyylipaino

416,65

Pitoisuus

Vähintään 96 % väriaineiden kokonaismäärästä

E1 cm 1 %2 640 noin 460-462 nm:ssä sykloheksaanissa

Kuvaus

Tummanvioletit metallinhohtoiset kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 460-462 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Karotenoidit, muut kuin β-apo-8′-karotenaali:

Enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä.

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 160f BETA-APO-8′-KAROTEENIHAPON ETYYLIESTERI (C30)

Synonyymit

CI Food Orange 7, β-apo-8′-karoteeniesteri

Määritelmä

Näitä vaatimuksia sovelletaan pääosin β-apo-8′-karoteenihappoetyyliesterin kokonaan transisomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Nämä erityisvaatimukset täyttävästä β-apo-8′-karoteenihapon etyyliesteristä valmistetaan laimennettuja ja stabiloituja muotoja ja niihin luetaan myös rasvojen tai öljyjen, emulsioiden ja veteen liukenevien jauheiden sisältämät β-apo-8′-karoteenihapon etyyliesteriliuokset tai -suspensiot. Näillä valmisteilla voi olla erilaisia cis/trans-isomeerisuhteita.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksin:o

40825

Einecs

214-173-7

Kemialliset nimet

β-apo-8′-karoteenihapon etyyliesteri, etyyli 8′-apo-β-karoteeni-8′-oaatti

Kemiallinen kaava

C32H44O2

Molekyylipaino

460,70

Pitoisuus

Vähintään 96 % väriaineiden kokonaismäärästä

E1 cm 1 %2 550 noin 449 nm:ssä sykloheksaanissa

Kuvaus

Punaisesta punaisenviolettiin kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa noin 449 nm:ssä.

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Karotenoidit, muut kuin β-apo-8′-karoteenihapon etyyliesteri: Enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä.

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 161b LUTEOLIINI

Synonyymit

Karotenoidit, ksantofyllit

Määritelmä

Luteoliinia saadaan liuottimella uuttamalla syötävien hedelmien ja kasvien, ruohojen, sinimailasen (alfalfa) ja lajin tagetes erecta luonnollisia kantoja. Tärkein väriainesosa on karotenoidit, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi luteoliinista ja sen rasvahappoestereistä. Myös vaihtelevia määriä karoteeneja saattaa esiintyä. Luteoliini saattaa sisältää kasviaineksessa luontaisesti esiintyviä rasvoja, öljyjä ja vahoja.

Ainoastaan seuraavia liuottimia voidaan käyttää uuttamisessa: metanoli, etanoli, propaani-2-oli, heksaani, asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani ja hiilidioksidi.

Luokka

Karotenoidi

Einecs

204-840-0

Kemialliset nimet

3,3′-dihydroksi-d-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56O2

Molekyylipaino

568,88

Pitoisuus

Väriaineen kokonaissisältö vähintään 4,0 % luteoliiniksi laskettuna

E1 cm 1 %2 550 noin 445 nm:ssä kloroformissa/etanolissa (10 + 90) tai heksaanissa/etanolissa/asetonissa (80 + 10 + 10).

Kuvaus

Tumma, kellertävänruskea neste

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa/etanolissa (10 + 90) noin 445 nm:ssä.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

Propaani-2-oli

Heksaani

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Dikloorimetaani: Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 161g KANTAKSANTIINI

Synonyymit

CI Food Orange 8

Määritelmä

Näitä vaatimuksia sovelletaan pääosin kantaksantiinin kokonaan transisomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Nämä erityisvaatimukset täyttävästä kantaksantiinista valmistetaan laimennettuja ja stabiloituja muotoja ja niihin luetaan myös syötävien rasvojen tai öljyjen, emulsioiden ja veteen liukenevien jauheiden sisältämät kantaksantiiniliuokset tai -suspensiot. Näillä valmisteilla voi olla erilaisia cis/trans-isomeerisuhteita.

Luokka

Karotenoidi

Väri-indeksin:o

40850

Einecs

208-187-2

Kemialliset nimet

β-karoteeni-4,4′-dioni, kantaksantiini, 4,4′-diokso-β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H52O2

Molekyylipaino

564,86

Pitoisuus

Vähintään 96 % väriaineiden kokonaismäärästä (kantaksantiinina ilmaistuna)

E1 cm 1 %2 200 noin 485 nm:ssä kloroformissa

468-472 nm:ssä sykloheksaanissa

464-467 nm:ssä petroolieetterissä

Kuvaus

Tummanvioletit kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 485 nm:ssä.

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 468-472 nm:ssä.

Absorbanssimaksimi petrolieetterissä 46-467 nm:ssä.

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Karotenoidit, muut kuin kantaksantiini: Enintään 5,0 % väriaineiden kokonaismäärästä.

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 162 PUNAJUURIVÄRI, BETALAIINI

Synonyymit

Punajuuripunainen

Määritelmä

Punajuuriväriä saadaan punajuurikkaan (Beta vulgaris L. var rubra) luonnollisten kantojen juurista puristamalla murskatuista juurikkaista puristemehua tai raastetuista punajuurista vesiuutoksella ja sen jälkeen aktiivissa ainesosassa rikastamalla. Väri muodostuu eri pigmenteistä, jotka kaikki kuuluvat betalaiini-luokkaan. Tärkein väriainesosa on betasyaniinit (punainen), josta on betalaiinia 75-95 %. Vähäisiä määriä betaksantiinia (keltainen) ja betalaiinien hajoamistuotteita (vaaleanruskea) saattaa esiintyä.

Väripigmenttien lisäksi mehu tai uute sisältää punajuurissa luontaisesti esiintyviä sokereita, suoloja ja/tai valkuaisaineita. Liuos voidaan konsentroida ja joitakin tuotteita voidaan jalostaa useimpien sokereiden, suolojen ja valkuaisaineiden poistamiseksi.

Luokka

Betalaiini

Einecs

231-628-5

Kemialliset nimet

[S-(R′,R′)-4-[2-[2-Karboksi-5(β-D-glukopyranosyloksi)-2,3-dihydro-6-hydroksi-1H-indoli-1-yl]etenyyli]-2,3-dihydro-2,6-pyridiini-dikarboksyylihappo; 1-[2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyyli-ideeni)etylideeni]-5-β-D-glukopyranosyloksi)-6-hydroksi-indolium-2-karboksylaatti

Kemiallinen kaava

Betalaiini: C24H26N2O13

Molekyylipaino

550,48

Pitoisuus

Punaista väriä (betalaiinina ilmaistuna) vähintään 0,4 %

E1 cm 1 %1 120 noin 535 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 5

Kuvaus

Punainen tai tummanpunainen neste, massa, jauhe tai kiinteä aine

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä, jonka pH on 5, noin 535 nm:ssä.

Puhtaus

Nitraatti

Enintään 2 g nitraattianionia/g punaista väriä (laskettuna pitoisuusmäärityksen perusteella)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 163 ANTOSYAANIT

Määritelmä

Antosyaania saadaan kasvisten ja syötävien hedelmien luonnollisista kannoista sulfiittivedellä, happovedellä, hiilidioksidilla, metanolilla tai etanolilla uuttamalla. Antosyaanit sisältävät raaka-aineen tavallisia ainesosia eli antosyaania, orgaanisia happoja, tanniineja, sokereita, kivennäisaineita jne. muttei välttämättä samassa suhteessa kuin raaka-aineessa.

Luokka

Antosyaanit

Einecs

208-438-6 (syanidini); 205-125-6 (peonidini); 208-437-0 (delfinidini); 211-403-8 (malvidini); 205-127-7 (pelargonidini)

Kemialliset nimet

3,3′,4′,5,7-pentahydroksi-flavyliumkloridi (syanidini)

3,4′,5,7-tetrahydroksi-3′-metoksiflavyliumkloridi (peonidini)

3,4′,5,7-tetrahydroksi-3,5′-dimetoksiflavyliumkloridi (malvidini)

3,5,7-trihydroksi-2-(3,4,5,trihydroksifenyyli)-1-bentsopyryliumkloridi (delfinidini)

3,3′4′,5,7-pentahydroksi-5′-metoksiflavyliumkloridi (petunidini)

3,5,7-trihydroksi-2-(4-hydroksifenyyli)-1-bentsopyryliumkloridi (pelargonidini)

Kemiallinen kaava

Syanidini: C15H11O6C1

Peonidini: C16H13O6C1

Malvidini: C17H15O7C1

Delfinidini: C15H11O7C1

Petunidini: C16H13O7C1

Pelargonidini: C15H11O5C1

Molekyylipaino

Syanidini: 322,6

Peonidini: 336,7

Malvidini: 366,7

Delfinidini: 340,6

Petunidini: 352,7

Pelargonidini: 306,7

Pitoisuus

E1 cm 1 % 300 pH 3,0:ssa 515-535 nm:ssä puhtaan pigmentin osalta

Kuvaus

Purppuranpunainen neste, jauhe tai massa, jossa on mieto ominainen tuoksu

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi metanolissa, jossa on 0,01 % suolahappoa.

Syanidini: 535 nm

Peonidini: 532 nm

Malvidini: 542 nm

Delfinidini: 546 nm

Petunidini: 543 nm

Pelargonidini: 530 nm

Puhtaus

Liuotinjäämät

Metanoli

Etanoli

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Rikkidioksidi

Enintään 1 000 mg/kg pigmenttiprosenttia kohden

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 170 KALSIUMKARBONAATTI

Synonyymit

CI Pigment White 18, Kalkki

Määritelmä

Kalsiumkarbonaatti on tuote, jota saadaan jauhetusta kalkkikivestä tai saostamalla kalsiumioneja karbonaatti-ioneilla.

Luokka

Epäorgaaninen

Väri-indeksin:o

77220

Einecs

Kalsiumkarbonaatti: 207-439-9

Kalkkikivi: 215-279-6

Kemialliset nimet

Kalsiumkarbonaatti

Kemiallinen kaava

CaCO3

Molekyylipaino

100,1

Pitoisuus

Vähintään 98 % laskettuna kuiva-aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen tai amorfinen, hajuton ja mauton jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Melkein liukenematon veteen ja alkoholiin. Liukenee poreillen laimeaan etikkahappoon, laimeaan suolahappoon ja laimeaan typpihappoon. Syntyvät liuokset antavat kiehumisen jälkeen positiiviset kalsiumin osoitusreaktiot.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (200 °C, 4 h)

Happoon liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 %

Magnesium- ja alkalisuolat

Enintään 1,5 %

Fluoridi

Enintään 50 mg/kg

Antimoni (Sb)

Kupari (Cu)

Kromi (Cr)

Sinkki (Zn)

Barium (Ba)

Enintään 100 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 171 TITAANIDIOKSIDI

Synonyymit

CI Pigment White 6

Määritelmä

Titaanidioksidi koostuu lähinnä puhtaasta anataasi- ja/tai rutiilititaanidioksidista, joka voidaan päällystää pienillä määrillä alumiinioksidia ja/tai piidioksidia tuotteen teknisten ominaisuuksien parantamiseksi.

Luokka

Epäorgaaninen

Väri-indeksin:o

77891

Einecs

236-675-5

Kemialliset nimet

Titaanidioksidi

Kemiallinen kaava

TiO2

Molekyylipaino

79,88

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta

Kuvaus

Valkoinen tai hieman värillinen jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen tai orgaanisiin liuottimiin. Liukenee hitaasti fluorivetyhappoon ja kuumaan väkevään rikkihappoon.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C, 3 h)

Polttohäviö

Enintään 1,0 % haihtuvista aineista vapaasta aineesta laskettuna (800 °C)

Alumiinioksidi ja/tai piidioksidi

Yhteensä enintään 2,0 %

0,5 N suolahappoon liukeneva aines

Enintään 0,5 % alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta, ja lisäksi alumiinioksidia ja/tai piidioksidia sisältävien tuotteiden osalta enintään 1,5 % myyntituotteessa.

Veteen liukeneva aines

Enintään 0,5 %

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Antimoni

Enintään 50 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Arseeni

Enintään 3 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Lyijy

Enintään 10 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Elohopea

Enintään 1 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Sinkki

Enintään 50 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

E 172 RAUTAOKSIDIT JA -HYDROKSIDIT

Synonyymit

Keltainen rautaoksidi

:

CI Pigment Yellow 42 ja 43

Punainen rautaoksidi

:

CI Pigment Red 101 ja 102

Musta rautaoksidi

:

CI Pigment Black 11

Määritelmä

Rautaoksidit ja -hydroksidit tuotetaan synteettisesti, ja ne koostuvat pääosin vedettömistä ja/tai hydratoiduista rautaoksideista. Väriasteikkoon kuuluu keltaista, punaista, ruskeaa ja mustaa. Elintarvikelaatua olevat rautaoksidit erotetaan etupäässä teknisistä laaduista niihin sisältyvien verrattain vähäisten muiden metallien määrien perusteella. Tähän päästään valikoimalla ja valvomalla raudan alkuperää ja/tai laajentamalla kemiallista puhdistusta valmistuksen aikana.

Luokka

Epäorgaaninen

Väri-indeksin:o

Keltainen rautaoksidi

:

77492

Punainen rautaoksidi

:

77491

Musta rautaoksidi

:

77499

Einecs

Keltainen rautaoksidi

:

257-098-5

Punainen rautaoksidi

:

215-168-2

Musta rautaoksidi

:

235-442-5

Kemialliset nimet

Keltainen rautaoksidi

:

Hydratoitu rautaoksidi, hydratoitu rauta (III) oksidi

Punainen rautaoksidi

:

Vedetön rautaoksidi, vedetön rauta (III) oksidi

Musta rautaoksidi

:

ferroosorautaoksidi, rauta (II, III) oksidi

Kemiallinen kaava

Keltainen rautaoksidi

:

FeO(OH).xH2O

Punainen rautaoksidi

:

Fe2O3

Musta rautaoksidi

:

FeO.Fe2O3

Molekyylipaino

FeO(OH)

:

88,85

Fe2O3

:

159,70

FeO·Fe2O3

:

231,55

Pitoisuus

Keltaista rautaa vähintään 60 %, punaista ja mustaa rautaa vähintään 68 % yhteensä rautana ilmaistuna.

Kuvaus

Jauhe; väriasteikossa keltainen, punainen, ruskea tai musta

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin.

Liukenee väkeviin mineraalihappoihin.

Puhtaus

Veteen liukeneva aines

Enintään 1,0 %

täydellisen liuotuksen jälkeen

Arseeni

Enintään 5 mg/kg

Barium

Enintään 50 mg/kg

Kadmium

Enintään 5 mg/kg

Kromi

Enintään 100 mg/kg

Kupari

Enintään 50 mg/kg

Lyijy

Enintään 20 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Nikkeli

Enintään 200 mg/kg

Sinkki

Enintään 100 mg/kg

E 173 ALUMIINI

Synonyymit

CI Pigment Metal, Al

Määritelmä

Alumiinijauhe koostuu hienojakoisista alumiinihiukkasista. Jauhaminen voidaan suorittaa syötävien kasviöljyjen ja/tai elintarvikelisäainelaatua olevien rasvahappojen läsnäollessa. Jauheeseen ei ole sekoitettu muita kuin syötäviä kasviöljyjä ja/tai laadultaan elintarvikelisäainelaatua olevia rasvahappoja.

Väri-indeksin:o

77000

Einecs

231-072-3

Kemialliset nimet

Alumiini

Kemiallinen kaava

Al

Atomipaino

26,98

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiiniksi ja öljyttömästä aineesta

Kuvaus

Hopeanharmaa jauhe tai ohut hile

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Liukenee laimeaan suolahappoon. Syntyvä liuos antaa positiiviset alumiinin osoitusreaktiot.

Puhtaus

Kuivaushävikki

Enintään 0,5 % (105 °C, vakiopainoon)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg

E 174 HOPEA

Synonyymit

Argentum, Ag

Luokka

Epäorgaaninen

Väri-indeksin:o

77820

Einecs

231-131-3

Kemiallinen nimi

Hopea

Kemiallinen kaava

Ag

Atomipaino

107,87

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % Ag

Kuvaus

Hopeanvärinen jauhe tai ohut hile

E 175 KULTA

Synonyymit

Pigment Metal 3, Aurum, Au

Luokka

Epäorgaaninen

Väri-indeksin:o

77480

Einecs

231-165-9

Kemiallinen nimi

Kulta

Kemiallinen kaava

Au

Atomipaino

197,0

Pitoisuus

Vähintään 90 % Au

Kuvaus

Kullanvärinen jauhe tai ohut hile

Puhtaus

Hopea

Enintään 7,0 %

Täydellisen liuotuksen jälkeen

Kupari

Enintään 4,0 %

E 180 LITOLIRUBIINI BK

Synonyymit

CI Pigment Red 57, FD& C Red N:o 7, Rubiinipigmentti, Karmiini 6B

Määritelmä

Litolirubiini BK koostuu lähinnä kalsium-3-hydroksi-4-(4-metyyli-2-sulfonatofenyyliatso)-2-naftaleenikarboksylaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä värittömien ainesosien veden, kalsiumkloridin ja/tai kalsiumsulfaatin kanssa.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksin:o

15850:1

Einecs

226-109-5

Kemialliset nimet

Kalsium-3-hydroksi-4-(4-metyyli-2-sulfonatofenyyliatso)-2-naftaleenikarboksylaatti

Kemiallinen kaava

C18H12CaN2O6S

Molekyylipaino

424,45

Pitoisuus

Vähintään 90 % väriaineita yhteensä

E1 cm 1 % 200 noin 442 nm:ssä dimetyyliformamidissä

Kuvaus

Punainen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi dimetyyliformamidissä noin 442 nm:ssä.

Puhtaus

Toissijaiset väriaineet

Enintään 0,5 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-Amino-5-metyyli bentseenisulfonihappo kalsiumsuola

Enintään 0,2 %

3-Hydroksi-2-naftaleeni-karboksyylihappo, kalsiumsuola

Enintään 0,4 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliinina ilmaistuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Liuoksesta, jonka pH on 7, enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Raskasmetallit (lyijynä)

Enintään 40 mg/kg


(1)  Värivoimakkuus määritellään kiinteän sokerikulöörin 0,1 %:n (w/v) vesiliuoksen absorbanssina 1 cm:n kyvetissä 610 nm:ssä.

(2)  Ilmaistuna vastaavan värin perusteella eli laskettuna valmisteelle, jonka värivoimakkuus on 0,1 absorbanssiyksikköä.

(3)  Alkoholisaostuman absorbanssisuhde määritellään saostuman absorbanssina 280 nm:ssä jaettuna absorbanssilla 560 nm:ssä (1 cm:n kyvetti).

(4)  Bentseeniä enintään 0,05 % v/v.


LIITE II

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(2 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 95/45/EY

(EYVL L 226, 22.9.1995, s. 1)

Komission direktiivi 1999/75/EY

(EYVL L 206, 5.8.1999, s. 19)

Komission direktiivi 2001/50/EY

(EYVL L 190, 12.7.2001, s. 14)

Komission direktiivi 2004/47/EY

(EUVL L 113, 20.4.2004, s. 24)

Komission direktiivi 2006/33/EY

(EUVL L 82, 21.3.2006, s. 10)

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(2 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

95/45/EY

1 päivä heinäkuuta 1996 (1)

1999/75/EY

1 päivä heinäkuuta 2000

2001/50/EY

29 päivä kesäkuuta 2002

2004/47/EY

1 päivä huhtikuuta 2005 (2)

2006/33/EY

10 päivä huhtikuuta 2007


(1)  Direktiivin 95/45/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tuotteita, jotka on saatettu markkinoille tai joihin on tehty merkinnät ennen 1 päivää heinäkuuta 1996, ja jotka eivät ole mainitun direktiivin mukaisia, saa kuitenkin pitää kaupan, kunnes varastot on myyty loppuun.

(2)  Direktiivin 2004/47/EY 3 artiklan mukaisesti, tuotteita, jotka on saatettu markkinoille tai joihin on tehty merkinnät ennen 1 päivää huhtikuuta 2005 ja jotka eivät ole mainitun direktiivin mukaisia, saa pitää kaupan, kunnes varastot on myyty loppuun.


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 95/45/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artikla

1 artiklan toinen kohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III