23.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/29


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/121/EY,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2009,

tekstiilien nimityksistä (uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tekstiilien nimityksistä 16 päivänä joulukuuta 1996 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/74/EY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Nyt kun mainittua direktiiviä muutetaan vielä uudelleen, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Jos tekstiilituotteiden nimityksiä, koostumusta ja selostetta koskevat säännökset olisivat eri jäsenvaltioissa erilaisia, tämä aiheuttaisi esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.

(3)

Nämä esteet voidaan poistaa, jos tekstiilituotteiden saattamisesta markkinoille yhteisössä annetaan yhtenäisiä säännöksiä. Sen vuoksi on tarpeen yhdenmukaistaa tekstiilikuitujen nimitykset samoin kuin tuotannon, jalostuksen ja jakeluketjun eri vaiheissa tekstiilituotteisiin liittyvissä selosteissa, merkinnöissä tai asiakirjoissa annettavat tiedot.

(4)

Tulisi antaa säännöksiä myös niistä tuotteista, joita ei ole valmistettu yksinomaan tekstiileistä mutta joissa tekstiiliosuus on olennainen osa tuotekokonaisuudesta tai jos valmistaja, jalostaja tai myyjä viittaa niihin nimenomaisella maininnalla.

(5)

”Muiden kuitujen” poikkeamia, joista on jo säädetty puhtaiden tuotteiden osalta, olisi sovellettava myös sekoitteisiin.

(6)

Vastaavien kansallisten säännösten lähtökohtana olevien tavoitteiden toteuttamiseksi tulisi selosteiden olla pakollisia.

(7)

Tuotteisiin, joiden koostumusta on valmistushetkellä teknisesti vaikea määrittää, voidaan liittää seloste, josta ilmenevät sillä hetkellä tiedossa olevat kuidut, jos niillä on tietty prosenttiosuus valmiissa tuotteessa.

(8)

Yhteisössä ilmenevien soveltamiserojen välttämiseksi on aiheellista määrittää täsmälliset menetelmät tiettyjen kahdesta tai useammasta osasta koostuvien tekstiilituotteiden merkitsemiseksi selosteeseen ja määrittää ne tekstiilituotteiden osat, joita ei tarvitse ottaa huomioon selosteessa ja analyysissä.

(9)

Tuotteet, joissa edellytetään vain yhteisselostetta tai joita myydään metritavarana tai tiettyyn pituuteen leikattuna, olisi asetettava myyntiin niin, että kuluttaja voi itse nähdä pakkauksessa tai pakassa olevat merkinnät. Jäsenvaltioiden tehtävänä on antaa toimenpiteet tätä varten.

(10)

Käyttäjien ja kuluttajien erityisesti arvostamien laatua koskevien ilmaisujen tai nimitysten käyttö tulisi saattaa tietyistä edellytyksistä riippuvaksi.

(11)

On tarpeen säätää tekstiilien näytteenotto- ja analyysimenetelmistä mahdollisten käytettyjä menetelmiä koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. Se, että nyt voimassa olevat kansalliset menetelmät pysytetään väliaikaisesti voimassa, ei kuitenkaan estä yhtenäisten säännösten soveltamista.

(12)

Liitteessä V, jossa säädetään kuitujen vedettömiin massoihin tekstiilituotteiden kuitusisältöä määritettäessä lisättävät sovitut massalisät, säädetään 1, 2 ja 3 kohdassa kaksi erilaista sovittua massalisää villaa tai eläinten karvoja sisältävien karstattujen tai kammattujen kuitujen koostumuksen laskemiseksi. Laboratoriot eivät voi aina tietää, onko tuote karstattu vai kammattu, mikä voi johtaa epäjohdonmukaisiin tuloksiin, kun tätä säännöstä sovelletaan yhteisössä tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuutta tarkastettaessa. Sen vuoksi laboratorioilla tulisi olla oikeus soveltaa epäselvissä tapauksissa yhtä ainoaa sovittua massalisää.

(13)

Ei ole tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa kaikkia kyseisiin tuotteisiin sovellettavia säännöksiä yhdessä tekstiilejä koskevassa erityisdirektiivissä.

(14)

Liitteisiin III ja IV on niissä tarkoitettujen tuotteiden poikkeuksellisesta luonteesta johtuen lisättävä uusia tuotteita, joita velvoite selosteen liittämisestä ei koske, erityisesti ”kertakäyttötuotteet” ja tuotteet, joihin edellytetään ainoastaan yhteisselostetta.

(15)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(16)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteet I ja V tekniikan kehitykseen ja antaa uusia kahden ja kolmen kuitulajin sekoitteiden kvantitatiivisia analyysimenetelmiä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(17)

Tähän direktiivin lisätyt uudet osat koskevat ainoastaan komiteamenettelyitä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(18)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä VI olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tekstiilituotteita saa yhteisössä saattaa markkinoille joko ennen niiden jalostusta tai niiden teollisen valmistuksen aikana taikka niiden jakeluun liittyvien toimenpiteiden aikana ainoastaan, jos ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta tekstiilituotteisiin, jotka

a)

on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin;

b)

tuodaan läpikulkuliikenteessä tullin valvonnassa jäsenvaltioihin;

c)

tuodaan kolmansista maista kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvaa jalostusta varten;

d)

annetaan jatkojalostettavaksi kotityönä tai tilaustyötä tekeville itsenäisille yrityksille toimeksiantajan materiaalista ilman, että materiaali siirtyy tekijän omaisuudeksi.

2 artikla

1.   Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’tekstiilituotteilla’ kaikkia jalostamattomia, osittain tai täysin jalostettuja, kokonaan tai osittain viimeisteltyjä, puolivalmiita tai valmiiksi ommeltuja tuotteita, jotka koostuvat yksinomaan tekstiilikuiduista niiden sekoitus- ja sitomistavoista riippumatta;

b)

’tekstiilikuidulla’:

i)

aineyksikköä, jolle on ominaista taipuisuus, hienous ja suuri pituus suhteessa suurimpaan leveysmittaan ja joka näiden ominaisuuksiensa vuoksi soveltuu tekstiilien valmistukseen;

ii)

taipuisia liuskoja tai pillejä, joiden leveys on enintään 5 mm, mukaan lukien leveämmistä liuskoista tai kalvoista leikatut liuskat, jotka on valmistettu samoista aineista kuin liitteessä I numeroilla 19–47 merkityt kuidut ja jotka soveltuvat tekstiilitarkoituksiin; leveydeksi katsotaan taitetun, litistetyn, puristetun tai kierretyn liuskan tai pillin leveys tai, leveyden vaihdellessa, keskimääräinen leveys.

2.   Seuraavat tuotteet rinnastetaan tekstiilituotteisiin ja niitä koskee tämä direktiivi:

a)

tuotteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja;

b)

huonekalujen sekä aurinkosuojien ja sateenvarjojen verhoilumateriaalit, joissa tekstiilikuidun osuus on 80 painoprosenttia; samoin edellytyksin monikerroksisten tekstiililattianpäällysteiden tekstiiliosat, patjojen ja retkeilyvarusteiden tekstiiliosat sekä jalkineiden ja käsineiden lämpövuorit;

c)

muihin tuotteisiin olennaisina osina sisältyvät tekstiiliosat, jos kuitusisältö ilmoitetaan.

3 artikla

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen kuitujen nimitykset ja kuvaukset ovat liitteessä I.

2.   Liitteessä I olevassa taulukossa olevat nimitykset koskevat yksinomaan kuituja, joiden laji ilmoitetaan samassa taulukon kohdassa.

3.   Näitä nimityksiä ei saa käyttää millään kielellä mistään muusta kuidusta, ei yksinään, ei laatusanana eikä kantasanana.

4.   Ilmaisua ”silkki” ei saa käyttää kuvaamaan filamenttikuidulle ominaista muotoa tai ulkonäköä.

4 artikla

1.   Tekstiilituotteen saa määritellä 100-prosenttiseksi tai ”puhtaaksi” taikka tarvittaessa maininnalla ”täys-” ainoastaan, jos tuotteessa on vain yhtä kuitulajia; muita vastaavia ilmaisuja ei saa käyttää.

2.   Tekstiilituotteessa voidaan sallia vieraita kuitulajeja enintään kaksi prosenttia tuotteen painosta, jos se on teknisistä syistä perusteltua, eikä niitä lisätä säännöllisesti tuotteeseen. Karstausmenetelmällä valmistetuissa tuotteissa sallittu määrä on viisi prosenttia.

5 artikla

1.   Villatuotteessa saa käyttää jotakin liitteessä II tarkoitettua nimitystä, jos tuote koostuu yksinomaan kuidusta, jota ei ole aikaisemmin käytetty ja joka ei ole ollut muissa kuin tuotteen valmistukselle välttämättömissä kehruu- ja/tai huovutusprosesseissa eikä ole vahingoittunut käsittelyn tai käytön aikana.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen liitteessä II tarkoitettuja nimityksiä voidaan käyttää kuvaamaan kuitusekoitteen osana olevaa villaa, kun:

a)

sekoitteen sisältämällä villalla on 1 kohdassa säädetyt ominaisuudet;

b)

villan osuus sekoitteen kokonaispainosta on vähintään 25 prosenttia;

c)

intiimissä sekoitteessa villaan on sekoitettu vain yhtä muuta kuitulajia.

Tässä kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sekoitteen prosentuaalinen koostumus on ilmoitettava.

3.   Teknisistä syistä perusteltu valmistustekniikasta johtuva kuidun epäpuhtauksien sallittu poikkeama voi olla 0,3 prosenttia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa, mukaan lukien karstaamalla valmistetut villatuotteet.

6 artikla

1.   Tekstiilituote, joka koostuu kahdesta tai useammasta kuitulajista, joista yhden osuus on vähintään 85 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, merkitään ilmoittamalla jokin seuraavista:

a)

tämän kuidun nimitys ja sen painoprosentti;

b)

tämän kuidun nimitys ja merkintä ”vähintään 85 prosenttia”;

c)

tuotteen kuitusisällön prosentuaalinen koostumus täydellisenä.

2.   Tekstiilituote, joka koostuu kahdesta tai useammasta kuitulajista, joista yhdenkään osuus ei ole 85 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, merkitään ilmoittamalla ainakin kahden pääkuidun nimitys ja prosenttiosuus ja niiden jälkeen muut kuitulajit prosenttiosuuksiensa mukaan alenevassa järjestyksessä joko painoprosenttiosuuksineen tai ilman. Kuitenkin:

a)

kuitulajit, joista kunkin osuus on alle 10 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, voidaan merkitä yhteisnimikkeellä ”muita kuituja”, ja ilmoittaa niiden yhteenlaskettu painoprosenttiosuus;

b)

ilmoitettaessa jokin kuitulaji, jonka osuus on alle 10 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, on ilmoitettava tuotteen täydellinen prosentuaalinen koostumus.

3.   Tuotetta, jonka loimet ovat puhdasta puuvillaa ja kude puhdasta pellavaa ja jossa pellavan prosenttiosuus on vähintään 40 prosenttia liisterittömän kankaan kokonaispainosta, voidaan nimittää ”puolipellavaksi”, jos lisäksi ilmoitetaan ”loimi puhdasta puuvillaa – kude puhdasta pellavaa”.

4.   Ilmaisuja ”sekalaisia kuituja” tai ”kuitusisältö määrittämätön” voidaan käyttää kaikista tuotteista, joiden koostumusta on vaikea määrittää valmistushetkellä.

5.   Ilmoitettaessa tämän artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettuja prosenttiosuuksia kuluttajille tarkoitetuissa tuotteissa:

a)

vieraita kuituja sallitaan enintään kaksi prosenttia tuotteen kokonaispainosta, jos niiden osuus on teknisesti perusteltua eikä niitä lisätä säännöllisesti; karstattujen tuotteiden osalta tämä poikkeama on viisi prosenttia, jollei 5 artiklan 3 kohdassa edellytetä muuta poikkeamaa;

b)

ilmoitettujen kuituprosenttien ja analyysissä saatujen prosenttiosuuksien välillä sallitaan kolmen prosentin valmistuksen poikkeama suhteessa selosteessa ilmoitettuun kuitujen kokonaispainoon; tätä poikkeamaa sovelletaan myös niihin kuitulajeihin, jotka 2 kohdan mukaisesti ilmoitetaan alenevassa painojärjestyksessä ilmoittamatta niiden painoprosenttiosuutta. Tätä poikkeamaa sovelletaan myös 5 artiklan 2 kohdan b alakohtaan.

Analyysissä nämä poikkeamat lasketaan erikseen. Edellä b alakohdan tarkoittamaa poikkeamaa laskettaessa huomioon otettava kokonaispaino on valmiin tuotteen kuitujen paino, josta vähennetään a alakohdassa mainittua poikkeamaa soveltamalla todettujen vieraiden kuitujen paino.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut poikkeamat saadaan laskea yhteen vain, jos a alakohdassa mainittua poikkeamaa soveltamalla todetut vieraat kuidut ovat kemiallisesti samaa lajia kuin yksi tai useampi selosteessa mainittu kuitu.

Niiden erikoistuotteiden osalta, joiden valmistustekniikka edellyttää suurempia poikkeamia kuin a ja b alakohdassa mainitut, voidaan sallia suurempia poikkeamia vain poikkeustapauksissa, silloin kun vaatimustenmukaisuus tarkastetaan 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja kun valmistaja osoittaa sen olevan perusteltua. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

7 artikla

Edellä 4 ja 6 artiklassa tarkoitetussa kuitukoostumuksessa voidaan jättää mainitsematta sellaiset näkyvät ja erotettavat kuidut, jotka ovat vain koristeena ja joiden osuus on korkeintaan 7 prosenttia valmiin tuotteen kokonaispainosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 5 kohdan soveltamista. Samoin sellaiset tuotteeseen sisältyvät kuidut, kuten metallikuidut, joiden tarkoituksena on vähentää tuotteen sähköistyvyyttä ja joiden osuus on enintään kaksi prosenttia valmiin tuotteen kokonaispainosta. Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta näitä prosenttiosuuksia ei lasketa kankaan painon perusteella vaan erikseen kuteen ja loimen painon perusteella.

8 artikla

1.   Tässä direktiivissä tarkoitettuihin tekstiilituotteisiin on liitettävä seloste tai merkintä, kun tuote saatetaan markkinoille missä tahansa valmistuksen tai kaupan vaiheessa. Selosteiden ja merkintöjen asemasta tai niiden täydennyksenä voidaan käyttää kauppa-asiakirjoja, kun tuotteita ei tarjota myytäväksi kuluttajille tai kun tuotteen tilaaja on valtio tai muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai niissä jäsenvaltioissa, joissa ei käytetä viimeksi mainittua käsitettä, vastaava yksikkö.

2.   Kauppa-asiakirjoihin on selkeästi merkittävä 3–6 artiklassa ja liitteissä I ja II tarkoitetut nimitykset, kuvaukset ja tekstiilikuitusisällöt. Tämän velvoitteen mukaista ei ole etenkään lyhenteiden käyttö sopimuksissa, laskuissa tai muissa tositteissa. Mekaanisten koodimerkkien käyttö on sallittua, jos samassa asiakirjassa on myös koodien selitykset.

3.   Edellä 3–6 artiklassa ja liitteissä I ja II tarkoitetut nimitykset, kuvaukset ja tekstiilien kuitusisällöt on merkittävä helposti luettavin ja selkeästi erottuvin yhdenmukaisin kirjaimin erityisesti luetteloihin, esitteisiin, pakkauksiin, selosteisiin ja merkintöihin sekä silloin, kun tuotetta tarjotaan myyntiin, että silloin, kun sitä myydään kuluttajille.

Muiden kuin tässä direktiivissä tarkoitettujen merkintöjen ja tietojen on oltava erillisiä. Tätä säännöstä ei sovelleta tavaramerkkeihin ja toiminimiin, jotka saadaan liittää välittömästi tässä direktiivissä tarkoitettuihin merkintöihin.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun myyntiin tarjoamisen ja kuluttajille myymisen yhteydessä ilmoitetaan tavaramerkki tai toiminimi, joka sisältää yksinään tai sanayhteyksissä taikka ominaisuutta kuvaavana liitteessä I mainitun nimityksen taikka nimityksen, joka voidaan helposti sekoittaa liitteessä I mainittuun nimitykseen, välittömästi kyseisen tavaramerkin tai toiminimen yhteyteen on liitettävä helposti luettavin ja selkeästi erottuvin yhdenmukaisin kirjaimin 3–6 artiklassa ja liitteissä I ja II tarkoitetut nimitykset, kuvaukset ja tekstiilikuitusisällöt.

4.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella myyntiin tarjotuissa ja kuluttajille myytävissä tuotteissa tässä artiklassa tarkoitetut selosteet ja merkinnät ovat myös niiden kansallisilla kielillä.

Puolien, rullien, vyyhtien, kerien ja muiden pienten ompelu-, parsin- ja kirjailulankaerien osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa vain pakkausten ja esitteiden yhteisselosteeseen. Yksittäiset tuotteet voidaan selostaa millä tahansa yhteisön kielellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan 18 kohdan soveltamista.

5.   Jäsenvaltiot eivät saa kieltää käyttämästä muita kuin 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuja kuvauksia ja tuotteen ominaisuuksiin viittaavia mainintoja, jos kuvaukset tai maininnat ovat niiden hyvän kauppatavan mukaisia.

9 artikla

1.   Kahdesta tai useammasta kuitusisällöltään erilaisesta osasta muodostuvan tekstiilituotteen kuitusisällöt ilmoitetaan tuotteessa olevassa selosteessa, jossa mainitaan kunkin osan kuitusisältö. Seloste ei ole pakollinen niiden osien osalta, joiden osuus on alle 30 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, lukuun ottamatta päävuoria.

2.   Jos tuote koostuu kahdesta tai useammasta osasta, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, ja osien kuitusisältö on sama, se voidaan varustaa vain yhdellä selosteella.

3.   Rajoittamatta 12 artiklan soveltamista:

a)

seuraavien liivituotteiden kuitukoostumus on merkittävä ilmoittamalla koko tuotteen koostumus tai jäljempänä olevassa luettelossa mainittujen osien koostumus joko yhdessä tai erikseen:

i)

rintaliivit: kuppi- ja selkäosan ulko- ja sisäpuolinen kangas;

ii)

korsetit: tukiosat edessä, takana ja sivuilla;

iii)

korseletit: kuppiosan ulko- ja sisäpuolinen kangas, tukiosat edessä, takana ja sivuilla.

Muiden kun ensimmäisessä alakohdassa mainittujen liivituotteiden kuitukoostumus on merkittävä ilmoittamalla joko koko tuotteen koostumus tai tuotteen eri osien koostumus yhdessä tai erikseen. Osia, joiden osuus on vähemmän kuin 10 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, ei tarvitse merkitä selosteeseen.

Edellä tarkoitetut liivituotteiden eri osat on merkittävä selosteeseen siten, että kuluttaja näkee vaivattomasti, mihin tuotteen osaan selosteen tiedot viittaavat;

b)

etsipainettujen tekstiilituotteiden kuitukoostumus on ilmoitettava koko tuotteen osalta siten, että pohjakankaan ja etsattujen osien koostumus ilmoitetaan erikseen; myös osien nimitykset on mainittava;

c)

kirjailtujen tekstiilituotteiden kuitukoostumus on ilmoitettava koko tuotteen osalta siten, että pohjakankaan ja kirjailulangan koostumus merkitään erikseen; myös osien nimitykset on mainittava; pohjakankaan koostumuksen ilmoittaminen riittää, jos kirjailtujen osien osuus on alle 10 prosenttia tuotteen pinta-alasta;

d)

sellaisinaan kuluttajille myytäväksi tarjottavien ytimestä ja kuoriosasta koostuvien lankojen kuitukoostumus on ilmoitettava koko tuotteen osalta siten, että ytimen ja kuoriosan koostumus merkitään erikseen; myös osien nimitykset on mainittava;

e)

sametti- ja plyysituotteiden tai niihin verrattavien tuotteiden kuitukoostumus on ilmoitettava koko tuotteen osalta ja, jos nämä tuotteet muodostuvat erillisestä pohjakankaasta ja eri kuitulajia olevasta kulutuspinnasta, siten, että nämä osat mainitaan nimeltä ja niiden kuitusisällöt ilmoitetaan erikseen;

f)

lattianpäällysteistä ja matoista, joiden pohjakangas ja kulutuspinta koostuvat eri kuiduista, mainitaan vain kulutuspinnan kuitusisältö, ja on mainittava, että kyseessä on kulutuspinta.

10 artikla

1.   Edellä olevista 8 ja 9 artiklasta poiketen:

a)

jäsenvaltiot eivät saa vaatia liitteessä III lueteltujen ja 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa vaiheessa olevien tuotteiden osalta nimitystä tai koostumusta koskevaa selostetta tai merkitsemistä. Jos näihin tuotteisiin on kuitenkin liitetty seloste tai merkintä, josta ilmenee nimitys, tuotteen koostumus taikka tuotemerkki tai toiminimi joko yksinään, sanayhteyksissä tai ominaisuutta kuvaavana, tai jos käytetään liitteessä I lueteltua tai sellaiseen helposti sekoitettavaa nimitystä, on sovellettava 8 ja 9 artiklan säännöksiä;

b)

jos liitteessä IV luetellut tekstiilituotteet ovat samantyyppisiä ja koostumukseltaan samanlaisia, ne voidaan asettaa myyntiin varustettuna yhteisselosteella niin, että selosteeseen sisältyy tässä direktiivissä tarkoitettu maininta koostumuksesta;

c)

metritavarana myytävien tekstiilituotteiden koostumus tarvitsee ilmoittaa vain myynnissä olevassa kangaskappaleessa tai pakassa.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pidettäessä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita kaupan kuluttaja saa vaivatta selville näiden tuotteiden koostumuksen.

11 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei tekstiilituotteiden markkinoille saattamisen yhteydessä annettava tieto ole sekoitettavissa tässä direktiivissä säädettyihin nimityksiin ja mainintoihin.

12 artikla

Sovellettaessa 8 artiklan 1 kohtaa ja tekstiilituotteiden selosteisiin liittyviä muita tämän direktiivin säännöksiä on 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut kuituprosenttiosuudet määritettävä ilman jäljempänä lueteltuja osia:

a)

kaikkien tekstiilituotteiden osalta: muuta kuin tekstiiliä olevat osat, hulpiot, selosteet ja merkit, reunukset ja sen kaltaiset osat, jotka eivät ole olennainen osa tuotetta, tekstiilipäällysteiset napit ja soljet, lisätarvikkeet, koristeet, nauhat, kumilangat ja -nauhat, jotka on liitetty tuotteen tiettyihin kohtiin, ja näkyvät ja erotettavat koristekuidut sekä antistaattiset kuidut, jotka täyttävät 7 artiklassa säädetyt edellytykset;

b)

lattianpäällysteiden ja mattojen osalta: kaikki osat kulutuspintaa lukuun ottamatta;

c)

huonekalukankaiden osalta: side- ja täyteloimet ja -kuteet, jotka eivät ole osa kulutuspintaa;

d)

seinäverhojen ja verhojen osalta: side- ja täyteloimet ja -kuteet, jotka eivät ole osa kankaan päällyspuolta;

e)

muiden tekstiilituotteiden osalta: pohja- ja aluskankaat, kovikkeet ja vahvisteet, väliliinat ja tukikankaat, neule- ja tikkauslangat, jolleivät ne korvaa kankaan loimea ja/tai kudetta, täytteet, joilla ei ole eristystarkoitusta, sekä, jollei 9 artiklan 1 kohdassa säädetystä muuta johdu, vuorit.

Tässä alakohdassa:

i)

poistettavana pohjakankaana ei pidetä tekstiilituotteen kulutuspinnan pohjana olevaa materiaalia, kuten peitteiden ja kaksinkertaisten kankaiden pohjakudosta tai sametin, plyysin ja vastaavien tuotteiden pohjakudosta;

ii)

’kovikkeilla ja vahvisteilla’ tarkoitetaan tiettyihin rajoitettuihin tuotteen osiin lisättyjä lankoja tai materiaaleja, jotka vahvistavat tuotetta tai antavat sille jäykkyyttä tai paksuutta;

f)

rasvat, sideaineet, kuormitusaineet, liisterit, kyllästysaineet, väri- ja painatusaineet ja muut tekstiilien viimeistysaineet. Jos yhteisön säännöksiä ei ole, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei näitä osia ole sellaisia määriä, että ne johtaisivat kuluttajaa harhaan.

13 artikla

1.   Tarkastukset sen todentamiseksi, onko tekstiilituotteiden koostumus annettujen, tässä direktiivissä säädettyjen tietojen mukainen, on suoritettava 2 kohdassa tarkoitetuissa direktiiveissä esitettyjen analyysimenetelmien mukaisesti.

Tätä varten 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut kuituprosenttiosuudet on määritettävä soveltamalla kunkin kuidun vedettömään massaan liitteessä V säädettyjä sovittuja massalisiä, sen jälkeen kun 12 artiklassa mainitut osat on poistettu.

2.   Erityisdirektiiveissä on vahvistettava jäsenvaltioissa sovellettavat näytteenotto- ja analyysimenetelmät tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotteiden kuitusisällön määrittämiseksi.

14 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa nimityksiä tai koostumusta ilmaisevia merkintöjä koskevien seikkojen perusteella kieltää tai estää saattamasta tämän direktiivin säännösten mukaisia tekstiilituotteita markkinoille.

2.   Tämän direktiivin säännökset eivät ole esteenä sellaisten kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevien säännösten soveltamiselle, jotka koskevat teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelua, valmistusta ja alkuperämerkintöjä ja vilpillisen kilpailun ehkäisemistä.

15 artikla

1.   Komissio hyväksyy lisäykset liitteeseen I ja lisäykset ja muutokset liitteeseen V, jotka ovat tarpeen näiden liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

2.   Komissio määrittää muut kuin kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/73/EY (6) sekä kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä helmikuuta 1973 annetussa neuvoston direktiivissä 73/44/ETY (7) tarkoitetut uudet kahden ja kolmen kuitulajin sekoitteiden kvantitatiiviset analyysimenetelmät.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

16 artikla

1.   Komissiota avustaa direktiivin 96/73/EY nojalla perustettu tekstiilien nimityksiä ja merkintää koskevia direktiivejä käsittelevä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

18 artikla

Kumotaan direktiivi 96/74/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VI olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä VI olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

19 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

20 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä tammikuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EUVL C 162, 25.6.2008, s. 40.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 16. joulukuuta 2008.

(3)  EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38.

(4)  Katso liitteessä VI oleva A osa.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 32, 3.2.1997, s. 1.

(7)  EYVL L 83, 30.3.1973, s. 1.


LIITE I

TAULUKKO TEKSTIILIKUIDUISTA

(3 artiklassa tarkoitettu)

Numero

Nimitys

Kuvaus

1

villa (1)

Lampaan tai karitsan (Ovis aries) vuodasta

2

alpakka, laama, kameli, kasmir, mohair, angora, vikunja, jakki, guanako, cashgora, majava, saukko, joita joko seuraa tai ei seuraa nimitys ”villa” tai ”karva” (1)

Seuraavien eläinten karva: alpakka, laama, kameli, kasmirvuohi, angoravuohi, angorakani, vikunja, jakki, guanako, cashgoravuohi (kasmirvuohen ja angoravuohen risteytys), majava, saukko

3

karva tai jouhi, johon joko liittyy kuitua tuottavan eläimen nimi tai se jätetään mainitsematta (esimerkiksi naudan karva, vuohen karva, hevosen jouhi)

Muiden kuin 1 ja 2 kohdassa mainittujen eläinten karvat

4

silkki

Yksinomaan kehrääjähyönteisten

5

puuvilla

Puuvillakasvin (Gossypium) siemenkarva

6

kapokki

Kapokin (Ceipa pentandra) hedelmän sisäpuolelta saatava kuitu

7

pellava

Pellavan (Linum usitatissimum) varresta saatava kuitu

8

hamppu

Hampun (Cannabis sativa) varresta saatava kuitu

9

juutti

Corchorus olitorius - ja Corchorus capsularis -kasvien varresta saatavat kuidut. Tässä direktiivissä seuraavista kasveista saatavat runkokuidut katsotaan juutiksi: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

manilla

Musa textilis -kasvin lehdestä saatava kuitu

11

esparto

(Alfaruoho) Stipa tenacissima -kasvin lehdestä saatava kuitu

12

kookos

Cocos nucifera -kasvin eli kookospalmun hedelmästä saatava kuitu

13

genista

Cytisus scoparius- ja/tai Spartium junceum -kasvin varresta saatava kuitu

14

rami

Boehmeria nivea- ja Boehmeria tenacissima -kasvien varresta saatava kuitu

15

sisali

Agave sisalana -kasvin lehdestä saatava kuitu.

16

sunn

Crolataria juncea -kasvin varresta saatava kuitu.

17

henequen

Agave fourcrouydes -kasvin varresta saatava kuitu.

18

maguey

Agave cantala -kasvin varresta saatava kuitu.

19

asetaatti

Selluloosa-asetaattikuitu, jossa selluloosan hydroksyyliryhmistä vähintään 74 prosenttia, mutta alle 92 prosenttia on asetyloitu

20

alginaatti

Algiinihapon metallisuoloista valmistettu kuitu

21

kupro

Kupari-ammoniakkimenetelmällä valmistettu selluloosamuuntokuitu

22

modaali

Muunnetulla viskoosimenetelmällä valmistettu selluloosamuuntokuitu, jolla on suuri murtolujuus ja korkea märkämoduuli. Murtokuormitus (BC) ilmastoituna ja viiden prosentin venymään tarvittava kuormitus (BM) ovat:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

missä T on keskimääräinen kuitunumero desitexeinä

23

proteiini

Muunnetusta luonnon proteiinista valmistettu ja kemiallisin ainein vakioitu kuitu

24

triasetaatti

Selluloosa-asetaattikuitu, jossa selluloosan hydroksyyliryhmistä vähintään 92 prosenttia on asetyloitu

25

viskoosi

Viskoosimenetelmällä valmistettu selluloosamuuntokuitu filamentti- ja katkokuidun muodossa

26

akryyli

Suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden ketjussa on vähintään 85 painoprosenttia akryliinitriilipolymeerejä

27

klorokuitu

Suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden ketjussa on yli 50 painoprosenttia vinyyli- tai vinyylideenikloridiyksiköitä

28

fluorokuitu

Suoraketjuisia makromolekyylejä, jotka on valmistettu fluoratuista alifaattisista hiilivedyistä

29

modakryyli

Suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden ketjussa on yli 50 mutta alle 85 painoprosenttia akryliinitriilipolymeerejä

30

polyamidi tai nailon

Suoraketjuisia synteettisiä makromolekyylejä, joiden ketjussa on toistuvia amidiryhmiä, joista vähintään 85 prosenttia on liittynyt alifaattisiin tai sykloalifaattisiin ketjun osiin

31

aramidi

Suoraketjuisia synteettisiä makromolekyylejä, jotka ovat muodostuneet aromaattisista ryhmistä, joiden välillä on amidi- ja imidisidoksia, joista vähintään 85 prosenttia on sitoutunut suoraan kahteen aromaattiseen renkaaseen ja joissa mahdollisesti esiintyvien imidisidoksien lukumäärä ei ylitä amidisidoksien lukumäärää

32

polyimidi

Suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden ketjussa on toistuvia imidiosia

33

lyocell (2)

Selluloosamuuntokuitu, joka on valmistettu johdannaisia muodostamatta liuotinmenetelmällä ja kehruumenetelmällä, jossa käytetään orgaanisia liuottimia

34

polylaktidi

Kuitu, joka on muodostunut lineaarisista makromolekyyleistä, joiden ketjussa on vähintään 85 massaprosenttia luonnossa esiintyvistä sokereista peräisin olevia maitohappoesteriyksiköitä ja joiden sulamislämpötila on vähintään 135 °C

35

polyesteri

Suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden ketjuissa on vähintään 85 painoprosenttia jonkin diolin ja tereftaalihapon esteriä

36

polyeteeni

Alifaattisen tyydyttyneen ei-substituoidun hiilivedyn suoraketjuisia makromolekyylejä

37

polypropeeni

Alifaattisen tyydyttyneen hiilivedyn suoraketjuisia makromolekyylejä, joissa joka toisella hiiliatomilla on metyylisivuketju isotaktisessa asennossa ja joissa muita sivuketjuja ei ole

38

polyurea

Suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden ketjuissa toistuu ryhmä NH-CO-NH

39

polyuretaani

Suoraketjuisia makromolekyylejä, joiden ketjuissa toistuu ryhmä -O-CO-NH

40

vinylaali

Suoraketjuisia makromolekyylejä, jotka ovat muodostuneet eriasteisesti asetaloidusta polyvinyylialkoholista

41

trivinyyli

Akryyliinitriilin, klooratun vinyylimonomeerin sekä jonkin kolmannen vinyylimonomeerin muodostama terpolymeeri, jossa yhdenkään komponentin osuus ei ole 50 prosenttia kokonaismassasta

42

elastodieeni

Elastomeerikuitu, joka koostuu joko luonnollisesta tai synteettisestä polyisopreenista tai joka on saatu polymeroimalla yhtä tai useampaa dieeniä joko yhden tai useamman vinyyliyhdisteen kanssa tai ilman sitä ja joka palautuu nopeasti alkuperäiseen pituuteensa, kun se on venytetty kolminkertaiseen pituuteensa ja päästetty vapaaksi

43

elastaani

Elastomeerikuitu, joka sisältää vähintään 85 painoprosenttia segmentoitua polyuretaania ja joka palautuu nopeasti alkuperäiseen pituuteensa, kun se on venytetty kolminkertaiseen pituuteensa ja päästetty vapaaksi

44

lasikuitu

Lasista koostuva kuitu.

45

kuituaineen valmistusainetta kuvaava nimitys kuidun koostuessa esimerkiksi metallista (metalloidut kuidut), asbestista, paperista, joko yhdessä ”lanka”- tai”kuitu”-sanojen kanssa tai ilman niitä

Erilaisista tai uusista muista kuin muualla tässä liitteessä mainituista aineista valmistettuja kuituja

46

elastomultiesteri

Kahden tai useamman kemiallisesti erillisen suoraketjuisen makromolekyylin vuorovaikutuksesta kahdessa tai useammassa erillisessä olomuodossa (mikään näistä ei ylitä 85:tä painoprosenttia) muodostunut kuitu, joka sisältää hallitsevina funktionaalisina yksikköinä esteriryhmiä (vähintään 85 prosenttia) ja joka sopivan käsittelyn jälkeen palautuu nopeasti ja merkittävästi alkuperäiseen pituuteensa, kun se on venytetty puolitoistakertaiseen pituuteensa ja päästetty vapaaksi

47

elasto-olefiini

Kuitu koostuu vähintään 95-prosenttisesti (massaltaan) osittain silloitetuista makromolekyyleistä, jotka sisältävät etyleeniä ja vähintään yhtä muuta olefiinia, ja palautuu nopeasti ja merkittävästi alkuperäiseen pituuteensa, kun se on venytetty puolitoistakertaiseen pituuteensa ja päästetty vapaaksi


(1)  Tämän liitteen 1 kohdassa mainittua nimitystä ”villa” voidaan käyttää myös lampaan tai karitsan villan ja kolmannessa sarakkeessa numeron 2 kohdalla lueteltujen karvojen sekoitteista.

Tätä säännöstä voidaan soveltaa 4 ja 5 artiklassa mainittuihin tekstiilituotteisiin sekä 6 artiklassa tarkoitettuihin tekstiilituotteisiin, jos viimeksi mainitut koostuvat osittain 1 ja 2 kohdassa mainituista kuiduista.

(2)  ”Orgaanisella liuottimella” tarkoitetaan orgaanisten kemikaalien ja veden seosta.


LIITE II

5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut nimitykset

:

bulgariaksi

:

’необработена вълна’,

:

espanjaksi

:

’lana virgen’ tai ’lana de esquilado’,

:

tšekiksi

:

’střižní vlna’,

:

tanskaksi

:

’ren, ny uld’,

:

saksaksi

:

’Schurwolle’,

:

viroksi

:

’uus vill’,

:

kreikaksi

:

’παρθένο μαλλί’,

:

englanniksi

:

’virgin wool’ tai ’fleece wool’,

:

ranskaksi

:

’laine vierge’ tai ’laine de tonte’,

:

italiaksi

:

’lana vergine’ tai ’lana di tosa’,

:

latviaksi

:

’pirmlietojuma vilna’ tai ’jaunvilna’,

:

liettuaksi

:

’natūralioji vilna’,

:

unkariksi

:

’élőgyapjú’,

:

maltaksi

:

’suf verġni’,

:

hollanniksi

:

’scheerwol’,

:

puolaksi

:

’żywa wełna’,

:

portugaliksi

:

’lã virgem’,

:

romaniaksi

:

’lână virgină’,

:

slovakiksi

:

’strižná vlna’,

:

sloveeniksi

:

’runska volna’,

:

suomeksi

:

’uusi villa’,

:

ruotsiksi

:

’ren ull’.


LIITE III

Tuotteet, joihin ei liity selostetta tai merkitsemistä koskevaa velvollisuutta

(10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut)

1.

Paidan hihankannattimet

2.

Kellojen tekstiilirannekkeet

3.

Etiketit ja merkit

4.

Pehmustetut tekstiilimateriaalia olevat patalaput

5.

Kahvipannun myssyt

6.

Teepannun myssyt

7.

Hihansuojat

8.

Muut kuin tekoturkispuuhkat

9.

Tekokukat

10.

Neulatyynyt

11.

Painetut kanavakankaat

12.

Pohja- ja aluskankaissa ja kovikkeissa käytettävät tekstiilituotteet

13.

Huopakankaat

14.

Käytetyt ommellut tekstiilituotteet, kun ne on ilmoitettu sellaisiksi

15.

Säärystimet

16.

Vanhat ja sellaisina myytävät pakkaukset

17.

Huopahatut

18.

Kankaiset pehmeät laukut ja satulatarvikkeet

19.

Kankaiset matkustustarvikkeet

20.

Käsinkirjotut, valmiit tai viimeistelemättömät seinävaatteet ja niiden valmistukseen tarvittava materiaali, mukaan lukien näiden seinävaatteiden valmistukseen tarkoitetut erikseen myytävät kirjailulangat

21.

Vetoketjut

22.

Tekstiilipäällysteiset napit ja soljet

23.

Tekstiilistä valmistetut kirjankannet

24.

Leikkikalut

25.

Kenkien kankaiset osat, lukuun ottamatta lämminvuoria

26.

Useista osista koostuvat pikkuliinat, joiden pinta-ala on enintään 500 cm2

27.

Patalaput ja uunikintaat

28.

Kananmunan lämmittimet

29.

Meikkipussit

30.

Kankaiset tupakkapussit

31.

Kankaiset silmälasi-, savuke- ja sikari-, sytytin- ja kampakotelot

32.

Suojavarusteet urheilukäyttöä varten, hansikkaita lukuun ottamatta

33.

Peseytymistarvikelaukut

34.

Kengänpuhdistusvälinelaukut

35.

Hautaustarvikkeet

36.

Kertakäyttötuotteet, lukuun ottamatta vanuja

Tässä direktiivissä kertakäyttöisinä pidetään tekstiilituotteita, joita käytetään vain kerran tai rajoitetun ajan ja joita ei normaalin käytön jälkeen voi käyttää samaan tai vastaavaan tarkoitukseen.

37.

Euroopan farmakopeassa tarkoitetut tekstiilituotteet, joissa viitataan tähän luetteloon, lääkinnälliseen ja ortopediseen käyttöön tarkoitetut muut kuin kertakäyttösiteet sekä ortopediset tekstiilituotteet yleensä

38.

Tekstiilituotteet, mukaan lukien liitteessä IV olevassa 12 kohdassa tarkoitetut köydet, narut ja sidelangat, joita tavallisesti käytetään:

a)

tavaroiden valmistukseen ja jalostukseen tarvittavien laitteiden osina;

b)

osina koneissa, laitteistoissa (esimerkiksi lämmitys, ilmastointi, valaistus), kodinkoneissa ja muissa laitteissa, autoissa ja muissa ajoneuvoissa, myös niiden toiminnan ja kunnossapidon ylläpidossa sekä varusteena, lukuun ottamatta suojapeitteitä ja tekstiilistä valmistettuja erikseen myytäviä moottoriajoneuvojen lisävarusteita

39.

Suojaa ja turvallisuutta parantavat tekstiilituotteet, kuten turvavyöt, laskuvarjot, pelastusliivit, pelastuskouru, palontorjuntavälineet, luodinkestävät liivit, erityiset suojavaatteet (esimerkiksi ne, jotka suojaavat tulta, kemiallisia aineita ja muita turvallisuutta vaarantavia tekijöitä vastaan)

40.

Ilmakannatteiset rakenteet (esimerkiksi urheiluhallit, näyttelykatokset tai varastotilat), jos näissä tuotteissa on käyttöohje ja tekninen eritelmä

41.

Purjeet

42.

Eläinten vaatteet

43.

Liput ja viirit


LIITE IV

Tuotteet, joissa ainoastaan yhteisseloste tai yhteismerkintä on pakollinen

(10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut)

1.

Lattianpyyhkimet

2.

Siivousrievut

3.

Reunukset ja koristeet

4.

Punoskoristeet

5.

Vyöt

6.

Olkaimet

7.

Miesten sukkanauhat ja naisten sukkanauhat

8.

Kengän- ja saapastennauhat

9.

Nauhat

10.

Kuminauhat

11.

Uudet ja sellaisina myytävät pakkaukset

12.

Pakkausnaru tai maatalouskäyttöön tarkoitettu naru; köydet, sidelangat ja narut, paitsi liitteessä III (1) olevassa 38 kohdassa tarkoitetut tuotteet

13.

Pikkuliinat

14.

Nenäliinat

15.

Nutturaverkot ja hiusverkot

16.

Lasten solmiot ja rusetit

17.

Leukalaput; pesukintaat ja kasvoliinat

18.

Pieninä erinä myytävät ompelu-, parsin- ja kirjailulangat, joiden nettopaino on enintään 1 g

19.

Verhojen, pimennysverhojen ja kaihdinten nauhat


(1)  Tässä kohdassa tarkoitettujen ja leikattuina myytävien tuotteiden yhteisselosteen on oltava rullassa. Tässä kohdassa tarkoitettuihin köysiin ja naruihin kuuluvat myös vuoristokiipeilyssä ja vesiurheilussa käytettävät köydet.


LIITE V

Tekstiilituotteen kuitusisällön laskemisessa käytettävät kaupalliset sovitut massalisät

(13 artiklassa tarkoitetut)

Kuidun numero

Kuitu

Prosentti

1–2

Villa ja karvat:

 

kammattu

18,25

karstattu

17,00 (1)

3

Karvat:

 

kammattu

18,25

karstattu

17,00 (1)

Jouhet

 

kammattu

16,00

karstattu

15,00

4

Silkki

11,00

5

Puuvilla

 

tavallinen

8,50

merseroitu

10,50

6

Kapokki

10,90

7

Pellava

12,00

8

Hamppu

12,00

9

Juutti

17,00

10

Manilla

14,00

11

Esparto

14,00

12

Kookos

13,00

13

Genista

14,00

14

Rami (valkaistu)

8,50

15

Sisali

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Asetaatti

9,00

20

Alginaatti

20,00

21

Kupro

13,00

22

Modaali

13,00

23

Proteiini

17,00

24

Triasetaatti

7,00

25

Viskoosi

13,00

26

Akryyli

2,00

27

Klorokuitu

2,00

28

Fluorokuitu

0,00

29

Modakryyli

2,00

30

Polyamidi tai nailon

 

katkokuitu

6,25

filamentti

5,75

31

Aramidi

8,00

32

Polyimidi

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polylaktidi

1,50

35

Polyesteri:

 

katkokuitu

1,50

filamentti

1,50

36

Polyeteeni

1,50

37

Polypropeeni

2,00

38

Polyurea

2,00

39

Polyuretaani

 

katkokuitu

3,50

filamentti

3,00

40

Vinylaali

5,00

41

Trivinyyli

3,00

42

Elastodieeni

1,00

43

Elastaani

1,50

44

Lasikuitu

 

keskimääräinen halkaisija on yli 5 μm

2,00

keskimääräinen halkaisija on 5 μm tai sen alle

3,00

45

Metallikuitu

2,00

Metalloitu kuitu

2,00

Asbesti

2,00

Paperilanka

13,75

46

Elastomultiesteri

1,50

47

Elasto-olefiini

1,50


(1)  Sovittua massalisää 17,00 prosenttia on sovellettava myös silloin, kun on mahdotonta varmistaa, onko villaa ja/tai karvaa sisältävä tekstiilituote kammattu vai karstattu.


LIITE VI

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen myöhemmistä muutoksista

(18 artiklassa tarkoitettu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/74/EY

(EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38).

 

Komission direktiivi 97/37/EY

(EYVL L 169, 27.6.1997, s. 74).

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva 1.F.2 kohta

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 66).

 

Komission direktiivi 2004/34/EY

(EUVL L 89, 26.3.2004, s. 35).

 

Komission direktiivi 2006/3/EY

(EUVL L 5, 10.1.2006, s. 14).

 

Neuvoston direktiivi 2006/96/EY

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81).

Ainoastaan liitteessä olevan D kohdan 2 kohta

Komission direktiivi 2007/3/EY

(EUVL L 28, 3.2.2007, s. 12).

 


B   OSA

Osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevat määräajat

(18 artiklassa tarkoitettu)

Direktiivi

Määräpäivä, joka koskee saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä

96/74/EY

97/37/EY

1 päivä kesäkuuta 1998

2004/34/EY

1 päivä maaliskuuta 2005

2006/3/EY

9 päivä tammikuuta 2007

2006/96/EY

1 päivä tammikuuta 2007

2007/3/EY

2 päivä helmikuuta 2008


LIITE VII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 96/74/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta

2 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta

2 artiklan 3 kohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

2 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan b alakohta

2 artiklan 3 kohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan c alakohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohdan muut osat kuin luetelmakohdat

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan luetelmakohdat

Liite II

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan c alakohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

6 artiklan 5 kohta

6 artiklan 5 kohta

6 artiklan 4 kohta

7 artikla

7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan a alakohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohdan b alakohta

8 artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohdan c alakohta

8 artiklan 4 kohta

8 artiklan 2 kohdan d alakohta

8 artiklan 5 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohdan johdantokappale

9 artiklan 3 kohdan johdantokappale

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan i alakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan ii alakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan iii alakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan toinen alakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan toinen alakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmas alakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmas alakohta

9 artiklan 3 kohdan b–f alakohta

9 artiklan 3 kohdan b–f alakohta

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artiklan johdantokappale

12 artiklan johdantokappale

12 artiklan 1 alakohta

12 artiklan a alakohta

12 artiklan 2 alakohdan a alakohta

12 artiklan b alakohta

12 artiklan 2 alakohdan b alakohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan c alakohta

12 artiklan 2 alakohdan b alakohdan toinen alakohta

12 artiklan d alakohta

12 artiklan 2 alakohdan c alakohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan e alakohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan 2 alakohdan c alakohdan toisen alakohdan johdantokappale

12 artiklan e alakohdan toisen alakohdan johdantokappale

12 artiklan 2 alakohdan c alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

12 artiklan e alakohdan toisen alakohdan i alakohta

12 artiklan 2 alakohdan c alakohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

12 artiklan e alakohdan toisen alakohdan ii alakohta

12 artiklan 3 alakohta

12 artiklan f alakohta

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artiklan johdantokappale

1 artiklan 2 kohdan johdantokappale

15 artiklan 1 alakohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

15 artiklan 2 alakohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

15 artiklan 3 alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

15 artiklan 4 alakohta

1 artiklan 2 kohdan d alakohta

16 artikla

15 ja 16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artiklan ensimmäinen kohta

20 artikla

19 artiklan toinen kohta

19 artikla

Liite I, N:o 1–33

Liite I, N:o 1–33

Liite I, N:o 33 a

Liite I, N:o 34

Liite I, N:o 34

Liite I, N:o 35

Liite I, N:o 35

Liite I, N:o 36

Liite I, N:o 36

Liite I, N:o 37

Liite I, N:o 37

Liite I, N:o 38

Liite I, N:o 38

Liite I, N:o 39

Liite I, N:o 39

Liite I, N:o 40

Liite I, N:o 40

Liite I, N:o 41

Liite I, N:o 41

Liite I, N:o 42

Liite I, N:o 42

Liite I, N:o 43

Liite I, N:o 43

Liite I, N:o 44

Liite I, N:o 44

Liite I, N:o 45

Liite I, N:o 45

Liite I, N:o 46

Liite I, N:o 46

Liite I, N:o 47

Liite II, N:o 1–33

Liite V, N:o 1–33

Liite II, N:o 33 a

Liite V, N:o 34

Liite II, N:o 34

Liite V, N:o 35

Liite II, N:o 35

Liite V, N:o 36

Liite II, N:o 36

Liite V, N:o 37

Liite II, N:o 37

Liite V, N:o 38

Liite II, N:o 38

Liite V, N:o 39

Liite II, N:o 39

Liite V, N:o 40

Liite II, N:o 40

Liite V, N:o 41

Liite II, N:o 41

Liite V, N:o 42

Liite II, N:o 42

Liite V, N:o 43

Liite II, N:o 43

Liite V, N:o 44

Liite II, N:o 44

Liite V, N:o 45

Liite II, N:o 45

Liite V, N:o 46

Liite II, N:o 46

Liite V, N:o 47

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite VI

Liite VII