28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/36


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/65/EY,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön ajokortista 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY (1) ja erityisesti sen 7 a artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/439/ETY liitteissä I ja I a oleva koodiluettelo olisi saatettava ajan tasalle.

(2)

Yhteisön koodi 78, jolla oikeus ajaa tietyn ajokorttiluokan ajoneuvoja rajoitetaan ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto, olisi muutettava vastaamaan alan tieteellistä ja teknistä kehitystä.

(3)

Direktiivin 91/439/ETY liitteessä II säädetyt ajokokeiden vähimmäisvaatimukset olisi tarpeen muuttaa vastaamaan yhteisön koodin 78 muutettua määritelmää.

(4)

Direktiivin 91/439/ETY liitteessä II säädettyjä teoreettisen ja käytännön kokeen vähimmäisvaatimuksia olisi tarkistettava, jotta koevaatimukset voidaan saattaa vastaamaan päivittäisen liikenteen vaatimuksia tunneleiden käytön osalta ja siten parantaa tämän erityisen tieinfrastruktuurin osan liikenneturvallisuutta.

(5)

Direktiivin 91/439/ETY liitteessä II olevassa 5.2 ja 6.2.5. kohdassa säädetyt määräajat ovat osoittautuneet riittämättömiksi tarvittavien toimien asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta. Olisi säädettävä pidemmästä määräajasta.

(6)

Sen vuoksi direktiivi 91/439/ETY olisi muutettava.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat ajokortteja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 91/439/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 4 osalta ja liitteessä I a olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 2 osalta a alakohdan 12 alakohdassa yhteisön koodi 10.02 seuraavasti:

”10.02.

Ajoneuvot, joissa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo)”.

2)

Korvataan liitteessä I olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 4 osalta ja liitteessä I a olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 2 osalta a alakohdan 12 alakohdassa yhteisön koodi 78 seuraavasti:

78.   Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo)”.

3)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Lisätään 2.1.3 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

turvallinen ajo tietunneleissa,”

b)

Korvataan 5.1 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos hakija suorittaa ajokokeen ajoneuvolla, jossa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo), tämä on merkittävä jokaiseen tällaisen kokeen perusteella annettavaan ajokorttiin. Tällaisella merkinnällä varustettuja ajokortteja saa käyttää ainoastaan sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, joissa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo).

Ilmaisulla ’ajoneuvo, jossa on automaattivaihteisto’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo).”

c)

Korvataan 5.2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”B+E-, C-, C+E-, C1-, C1+E-, D-, D+E-, D1- ja D1+E-luokan koeajoneuvoja, jotka eivät täytä edellä annettuja vähimmäisvaatimuksia mutta olivat käytössä direktiivin 2008/65/EY (2) 3 artiklassa tarkoitettuna päivänä tai ennen sitä, saa käyttää 30 päivään syyskuuta 2013. Jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön näiden ajoneuvojen kuormaa koskevia vaatimuksia 30 päivään syyskuuta 2013 saakka.

d)

Korvataan 6.2.5 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”viimeistään viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulemisesta” ilmaisulla ”30 päivään syyskuuta 2008 mennessä”.

e)

Lisätään 6.3.8, 7.4.8. ja 8.3.8. kohdassa olevaan erityisiä tiejärjestelyjä koskevaan luetteloon ilmaisu ”tunnelit”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2008. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/103/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 344).

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 36.”