21.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/111


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/51/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 179, 8. heinäkuuta 2008 )

1)

Sivulla 5, johdanto-osan 4 kappale, neljäs rivi

on:

”… direktiivin 91/477/ETY mukaisen” tuliaseen ”määritelmään.”

pitää olla:

”… direktiivin 91/477/ETY mukaisen” ampuma-aseen ”määritelmään.”

2)

Sivulla 7, 1 artiklan 1 kohdan a alakohta, direktiivin 91/477/ETY uusi 1 artiklan 1 kohta, neljäs ja viides rivi

on:

”… tai muita ammuksia, joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa…”

pitää olla:

”… tai muita ammuksia, taikka joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa…”

3)

Sivulla 8, 2 kohta, direktiivin 91/477/ETY uusi 4 artikla, 4 kohta

on:

”4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä, että ne pitävät yllä keskitettyä tai hajautettua tietokoneistettua tietojen arkistointijärjestelmää, jonka avulla toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy tietojen arkistointijärjestelmiin ja jossa kustakin tämän direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvasta ampuma-aseesta mainitaan tarpeelliset tiedot. Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan ja siinä säilytetään vähintään 20 vuoden ajan kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja valmistusnumero sekä toimittajan ja hankkija tai hallussapitäjän nimet ja osoitteet.

Asekauppiaiden on pidettävä koko toimintansa ajan rekisteriä, johon kirjataan kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ampuma-aseiden vastaanottamiset ja luovutukset sekä ampuma-aseen tunnistamiseen ja jäljittämiseen tarvittavat tiedot, erityisesti tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja valmistusnumero sekä toimittajan ja luovutuksensaajan nimet ja osoitteet. Lopetettuaan toimintansa asekauppiaan on toimitettava rekisterinsä 1 alakohdassa säädetystä arkistointijärjestelmästä vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.”

pitää olla:

”4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä, että ne perustavat keskitetyn tai hajautetun tietokoneistetun tietojen arkistointijärjestelmän, jolla taataan toimivaltaisille viranomaisille pääsy tietojen arkistointijärjestelmiin, joihin kirjataan kukin tämän direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluva ampuma-ase, ja pitävät tällaista järjestelmää yllä. Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan ja siinä säilytetään vähintään 20 vuoden ajan kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä toimittajan ja luovutuksensaajan tai hallussapitäjän nimet ja osoitteet.

Asekauppiaiden on pidettävä koko toimintansa ajan rekisteriä, johon kirjataan kaikki niiden toteuttamat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ampuma-aseiden vastaanottamiset ja luovutukset sekä ampuma-aseen tunnistamiseen ja jäljittämiseen tarvittavat tiedot, erityisesti tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä toimittajan ja luovutuksensaajan nimet ja osoitteet. Lopetettuaan toimintansa asekauppiaan on toimitettava rekisterinsä ensimmäisessä alakohdassa säädetystä arkistointijärjestelmästä vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.”

4)

Sivulla 9, 6 kohta, direktiivin 91/477/ETY uusi 7 artiklan 5 kohta, toinen, kolmas ja kymmenes rivi

on:

”…henkilöiden, joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa pitää hallussaan… muille henkilöille tämän jälkeen vain, jos nämä hakevat lupaa tai heillä on jo lupa…”

pitää olla:

”… henkilöiden, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan voimassa oleva lupa pitää hallussaan… muille henkilöille tämän jälkeen vain, jos nämä saavat luvan tai heillä on jo lupa…”

5)

Sivulla 10, 12 kohta, direktiivin 91/477/ETY uusi 17 artikla, ensimmäinen kohta, toinen, kolmas ja neljäs rivi

on:

”… Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin soveltamisesta aiheutuvasta tilanteesta.”

pitää olla:

”… Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta aiheutuvasta tilanteesta liittäen siihen tarvittaessa ehdotuksia.”