8.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/51/EY,

annettu 21 päivänä toukokuuta 2008,

aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Direktiivi 91/477/ETY (3) oli sisämarkkinoiden tukitoimenpide. Sillä saatetaan keskenään tasapainoon sitoumus taata tietty liikkumisvapaus yhteisön sisällä eräille ampuma-aseille ja toisaalta tarve säännellä mainittua vapautta tietyin tämäntyyppisiin tuotteisiin mukautetuin turvallisuustakein.

(2)

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta täydentävän ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta 16 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/748/EY (4) mukaisesti komissio allekirjoitti 16 päivänä tammikuuta 2002 mainitun pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, yhteisön puolesta.

(3)

Yhteisön liittyminen pöytäkirjaan edellyttää muutoksia eräisiin direktiivin 91/477/ETY säännöksiin. On tärkeää varmistaa direktiiviin vaikuttavien kansainvälisten sitoumusten johdonmukainen, tehokas ja ripeä soveltaminen. Lisäksi on tarpeen käyttää hyväksi direktiivin muuttamisen tarjoama tilaisuus parantaa direktiiviä ottamalla huomioon tietyt seikat, erityisesti ne, jotka yksilöitiin komission 15 päivänä joulukuuta 2000 Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassa kertomuksessa direktiivin 91/477/ETY täytäntöönpanosta.

(4)

Poliisin tiedustelutiedot osoittavat muunnettujen aseiden käytön lisääntyneen yhteisössä. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että muunnettavissa olevat aseet sisällytetään direktiivin 91/477/ETY mukaisen ”tuliaseen” määritelmään.

(5)

Kun ampuma-aseita, niiden osia ja ampumatarvikkeita tuodaan yhteisön ulkopuolisista maista, niihin sovelletaan yhteisön lainsäädäntöä ja siten direktiivin 91/477/ETY vaatimuksia.

(6)

Tämän vuoksi direktiivin 91/477/ETY soveltamiseksi ampuma-aseiden, niiden osien ja ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan sekä jäljittämisen käsitteet olisi määriteltävä.

(7)

Pöytäkirjassa asetetaan myös velvollisuus merkitä aseet niiden valmistuksen yhteydessä ja siirrettäessä niitä valtion varastoista pysyvään yksityiskäyttöön, kun taas direktiivissä 91/477/ETY viitataan vain epäsuorasti merkitsemisvelvollisuuteen. Aseiden jäljittämisen helpottamiseksi olisi käytettävä ainoastaan kirjaimista ja numeroista koostuvia merkintöjä ja aseen valmistusvuosi olisi sisällytettävä merkintään (jollei se ole osa sarjanumeroa). Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehtyä sopimusta olisi käytettävä mahdollisimman pitkälti mallina merkintäjärjestelmälle kaikkialla yhteisössä.

(8)

Siitä huolimatta, että pöytäkirjan mukaan asetietojen rekisterinpitoajan on oltava vähintään kymmenen vuotta, kyseistä aikaa olisi aseiden vaarallisuuden ja pitkän käyttöiän vuoksi pidennettävä vähintään 20 vuoteen ampuma-aseiden asianmukaisen jäljittämisen mahdollistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi myös pidettävä yllä keskitettyä tai hajautettua tietokoneistettua arkistointijärjestelmää, jonka avulla tähän valtuutetut viranomaiset voivat tutustua arkistointijärjestelmiin ja johon on kirjattu kustakin ampuma-aseesta tarpeelliset tiedot. Poliisi- ja oikeusviranomaisten ja muiden viranomaisten pääsyn tämän tietokoneistetun arkistointijärjestelmän tietoihin olisi tapahduttava siten, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan vaatimukset otetaan huomioon.

(9)

Tämän lisäksi pöytäkirjan 15 artiklassa tarkoitettu välitystoiminta olisi määriteltävä direktiivissä 91/477/ETY.

(10)

Pöytäkirjan 5 ja 6 artiklan noudattaminen edellyttää tietyissä vakavissa tapauksissa rikosoikeudellisten seuraamusten soveltamista ja aseiden tuomitsemista menetetyiksi.

(11)

Ampuma-aseiden ampumakelvottomaksi tekemisen osalta direktiivin 91/477/ETY liitteessä I olevan III kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa on pelkästään viittaus kansallisiin lainsäädäntöihin. Pöytäkirjassa täsmennetään aseiden ampumakelvottomaksi tekemistä koskevat yleisperiaatteet. Direktiivin 91/477/ETY liite I olisi sen vuoksi muutettava.

(12)

Asekauppiaiden toiminnan erityisluonteen vuoksi jäsenvaltioiden olisi valvottava toimintaa tiukasti, erityisesti varmistamalla asekauppiaiden ammattitaito ja luotettavuus.

(13)

Direktiivin 91/477/ETY säännösten olisi katettava tapaukset, joissa yksityishenkilöt hankkivat luvallisesti ampuma-aseita etäviestintävälineiden, esimerkiksi internetin, kautta, ja yleisesti ampuma-aseiden hankinta olisi kiellettävä henkilöiltä, joiden on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen tiettyihin vakaviin rikoksiin.

(14)

Euroopan ampuma-asepassijärjestelmä toimii kaiken kaikkiaan tyydyttävästi, ja ampuma-asepassia olisi pidettävä ensisijaisena asiakirjana, joka metsästäjillä ja tarkkuusammunnan harrastajilla on oltava ampuma-aseen hallussapitoa varten toiseen jäsenvaltioon matkustaessaan. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa Euroopan ampuma-asepassin hyväksymisen ehdoksi minkään maksun tai korvauksen suorittamista.

(15)

Ampuma-aseiden jäljittämisen helpottamiseksi ja ampuma-aseiden, niiden osien ja ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan tehokkaan torjumisen varmistamiseksi on tarpeen parantaa jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa.

(16)

Tietojen käsittelyn olisi tapahduttava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (5) mukaisesti sekä heikentämättä yksilöiden suojelun tasoa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä yhteisön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja ennen kaikkea sillä ei saa muuttaa direktiivissä 95/46/EY asetettuja vaatimuksia ja oikeuksia.

(17)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(18)

Useat jäsenvaltiot ovat yksinkertaistaneet aseiden luokittelua ja siirtyneet neljästä luokasta kahteen luokkaan: kielletyt ampuma-aseet ja luvanvaraiset ampuma-aseet. Jäsenvaltioiden olisi siirryttävä noudattamaan tällaista yksinkertaistettua luokittelua, vaikkakin jäsenvaltiot, joilla on voimassa luokittelu useampaan luokkaan, voivat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti säilyttää nykyinen luokittelujärjestelmänsä.

(19)

Ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupa-asiat olisi mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä yhdessä hallintomenettelyssä.

(20)

Direktiivin 91/477/ETY 2 artiklan 2 kohdan säännöksillä muun muassa jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle kansallisen lainsäädännön mukainen keräilijöiden ja aseiden alalla toimivien sivistyksellisten ja historiallisten järjestöjen, jotka se jäsenvaltio, jonka alueella ne toimivat, on hyväksynyt, aseiden ja ampumatarvikkeiden hankinta ja hallussapito.

(21)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (7) 34 kohdan mukaan jäsenvaltioiden olisi laadittava itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaistava ne.

(22)

Direktiivi 91/477/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 91/477/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 91/477/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tässä direktiivissä ’tuliaseella’ tai ’ampuma-aseella’ tarkoitetaan kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia, joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi, jollei sitä ole jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jollakin liitteessä I olevassa III kohdassa mainitulla perusteella. Ampuma-aseet luokitellaan liitteessä I olevassa II kohdassa.

Tässä direktiivissä katsotaan, että esine voidaan muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, jos

se on ampuma-aseen näköinen, ja

se on rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta muunnettavissa sellaiseksi”;

b)

Lisätään seuraavat kohdat:

”1a.   Tässä direktiivissä ’osilla’ tarkoitetaan osia tai varaosia, jotka on tarkoitettu nimenomaan ampuma-aseeseen ja jotka ovat oleellisia sen toiminnan kannalta, mukaan lukien piiput, lukon kehykset tai rungot, luistit tai sylinterit, lukot tai sulkukappaleet, sekä laitteita, jotka on tarkoitettu vaimentamaan ampuma-aseen laukaus tai muunnettu vaimentajaksi.

1b.   Tässä direktiivissä ’olennaisilla osilla’ tarkoitetaan sulkijamekanismeja, ampuma-aseiden pesiä ja piippuja, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu.

1c.   Tässä direktiivissä ’ampumatarvikkeilla’ tarkoitetaan kokonaisia patruunoita tai niiden komponentteja, mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, luodit ja ammukset, joita käytetään ampuma-aseessa, edellyttäen kuitenkin, että nämä komponentit ovat luvanvaraisia kyseisessä jäsenvaltiossa.

1d.   Tässä direktiivissä ’jäljittämisellä’ tarkoitetaan valmistajalta ostajalle päätyvien ampuma-aseiden sekä, mahdollisuuksien mukaan, niiden osien ja ampumatarvikkeiden järjestelmällistä jäljittämistä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi niiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan havaitsemisessa, tutkimisessa ja analysoimisessa.

1e.   Tässä direktiivissä ’välittäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain ampuma-aseiden myynnistä, ostamisesta tai aseiden siirtojen järjestämisestä.”;

c)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tässä direktiivissä ’asekauppiaalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain ampuma-aseiden, osien ja ampumatarvikkeiden valmistuksesta, kaupasta, vaihdosta, vuokrauksesta, korjauksesta tai muuntamisesta.”;

d)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”2a.   Tässä direktiivissä ’laittomalla valmistuksella’ tarkoitetaan ampuma-aseiden, niiden osien tai ampumatarvikkeiden valmistusta tai kokoamista:

i)

sellaisista ampuma-aseiden olennaisista osista, jotka on kaupattu laittomasti,

ii)

ilman toimivaltaisen viranomaisen 4 artiklan säännösten mukaisesti myöntämää lupaa siinä jäsenvaltiossa, jossa ne valmistetaan tai kootaan, tai

iii)

ilman, että kootut ampuma-aseet merkitään niiden valmistusajankohtana 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2b.   Tässä direktiivissä ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan ampuma-aseiden, niiden osien tai ampumatarvikkeiden hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa yhden jäsenvaltion alueelta tai sen kautta toisen jäsenvaltion alueelle, jos joku asianomaisista jäsenvaltioista ei ole antanut siihen lupaa tämän direktiivin säännösten mukaisesti tai jos koottuja aseita ei ole merkitty 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”;

e)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden viranomaiset myöntävät Euroopan ampuma-asepassin pyynnöstä henkilölle, josta tulee laillisesti ampuma-aseen haltija ja käyttäjä. Sen enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta, sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää ja siinä on oltava liitteessä II määrätyt maininnat. Se on henkilökohtainen asiakirja, jossa mainitaan ampuma-ase tai ampuma-aseet, joiden haltija ja käyttäjä passin haltija on. Passin on aina oltava ampuma-aseen käyttäjän hallussa, ja siinä on mainittava ampuma-aseen hallussapidossa tai ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset sekä ampuma-aseen katoaminen tai anastaminen.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetut ampuma-aseet ja osat on merkitty ja kirjattu rekisteriin tämän direktiivin mukaisesti tai että ne on deaktivoitu.

2.   Jokaisen kokoonpannun ampuma-aseen tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi jäsenvaltioiden on ampuma-aseen valmistushetkellä joko

a)

edellytettävä yksilöivää merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, valmistusmaa tai -paikka ja aseen sarjanumero ja valmistusvuosi (mikäli se ei ole osa sarjanumeroa). Tämä ei rajoita mahdollista valmistajan tuotemerkin kiinnittämistä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehtyä yleissopimusta; tai

b)

varmistettava muu yksilöivä helppokäyttöinen merkintä, jossa on numeroista taikka kirjaimista ja numeroista koostuva koodi ja jonka avulla kaikki valtiot pystyvät helposti tunnistamaan valmistusmaan.

Merkintä on kiinnitettävä ampuma-aseen sellaiseen olennaiseen osaan, jonka tuhoaminen tekisi ampuma-aseen ampumakelvottomaksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kokonaisten ampumatarvikkeiden kukin pienin pakkausyksikkö varustetaan merkinnällä, josta ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen valmistajan nimi, valmistuserän numero, kaliiperi ja tyyppi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn yleissopimuksen määräyksiä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että siirrettäessä ampuma-asetta valtion varastoista pysyvään yksityiskäyttöön, ase on varustettava asianmukaisella yksilöivällä merkinnällä, jonka avulla valtiot pystyvät helposti tunnistamaan aseet siirtävän maan.

3.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ampuma-aseiden kaupan harjoittaminen niiden alueella edellyttää lupaa, jonka perusteena on ainakin asekauppiaan yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu henkilöön, joka johtaa yritystä.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä, että ne pitävät yllä keskitettyä tai hajautettua tietokoneistettua tietojen arkistointijärjestelmää, jonka avulla toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy tietojen arkistointijärjestelmiin ja jossa kustakin tämän direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvasta ampuma-aseesta mainitaan tarpeelliset tiedot. Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan ja siinä säilytetään vähintään 20 vuoden ajan kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja valmistusnumero sekä toimittajan ja hankkijan tai hallussapitäjän nimet ja osoitteet.

Asekauppiaiden on pidettävä koko toimintansa ajan rekisteriä, johon kirjataan kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ampuma-aseiden vastaanottamiset ja luovutukset sekä ampuma-aseen tunnistamiseen ja jäljittämiseen tarvittavat tiedot, erityisesti tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja valmistusnumero sekä toimittajan ja luovutuksensaajan nimet ja osoitteet. Lopetettuaan toimintansa asekauppiaan on toimitettava rekisterinsä 1 alakohdassa säädetystä arkistointijärjestelmästä vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien ampuma-aseiden omistajat voidaan selvittää milloin tahansa. Luokkaan D kuuluvien ampuma-aseiden osalta jäsenvaltioiden on kuitenkin 28 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen otettava käyttöön asianmukaiset jäljitystoimet, mukaan lukien 31 päivästä joulukuuta 2014 alkaen toimet, joilla voidaan milloin tahansa selvittää 28 päivästä heinäkuuta 2010 jälkeen markkinoille saatettujen ampuma-aseiden omistajat.”

3)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 a artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joille on myönnetty siihen lupa, tai luokkiin C ja D kuuluvien ampuma-aseiden osalta henkilöille, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimenomainen oikeus hankkia ja pitää hallussa tällaisia ampuma-aseita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.

4 b artikla

Jäsenvaltioiden on harkittava sellaisen järjestelmän perustamista, jolla säännellään välittäjien toimintaa. Tällaiseen järjestelmään voisi sisältyä yksi tai useampi toimenpide, esimerkiksi

a)

jäsenvaltiot vaativat alueellaan toimivilta välittäjiltä rekisteröinnin;

b)

jäsenvaltiot vaativat, että välittäjillä on lupa harjoittaa kyseistä toimintaa.”

4)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista jäsenvaltiot voivat sallia ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joilla on siihen hyväksyttävä peruste ja:

a)

jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi jos muu kuin ostamalla tapahtunut hankinta sekä hallussapito liittyvät metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla tai vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, tai harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa;

b)

jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen tai yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltarikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

Jäsenvaltiot voivat peruuttaa ampuma-aseen hallussapitoluvan, jos jokin edellytyksistä, joiden perusteella lupa on myönnetty, ei enää täyty.

Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan asuvilta henkilöiltä toisessa jäsenvaltiossa hankitun aseen hallussapidon ainoastaan, jos ne kieltävät alueellaan tämän saman aseen hankinnan.”

5)

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava muiden kuin asekauppiaiden osalta, että ampuma-aseiden, niiden osien ja ampumatarvikkeiden luvallista hankintaa etäviestintävälineiden avulla, sellaisina kuin ne on määritelty kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY (8) 2 artiklassa, valvotaan tiukasti.

6)

Lisätään 7 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltiot voivat harkita kaikkia luvanvaraisia ampuma-aseita koskevan monivuotisen hankinta- ja hallussapitoluvan myöntämistä henkilöille, jotka täyttävät aseenkantoluvan myöntämiseen vaadittavat edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

a)

velvoitetta ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille luovutuksista;

b)

sen säännöllistä tarkastamista, että kyseiset henkilöt edelleen täyttävät edellytykset, ja

c)

kansallisessa lainsäädännössä asetettuja hallussapidon enimmäismääriä.

5.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, joilla varmistetaan, että henkilöiden, joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa pitää hallussaan luokkaan B kuuluvia ampuma-aseita 28 päivänä heinäkuuta 2008, ei tarvitse hakea lupaa hallussaan pitämille luokkiin C ja D kuuluville aseille 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/51/EY (9) voimaantulon seurauksena. Luokkiin C ja D kuuluvia ampuma-aseita voidaan kuitenkin luovuttaa muille henkilöille tämän jälkeen vain, jos nämä hakevat lupaa tai heillä on jo lupa tai heille on kansallisen lainsäädännön mukaan myönnetty erityinen lupa niiden hallussapitoon.

7)

Korvataan 11 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Asekauppiaiden on ennen siirron päivämäärää ilmoitettava sen jäsenvaltion viranomaisille, josta siirto tapahtuu, kaikki 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot. Kyseisten viranomaisten on tarvittaessa paikalla tehtävien tarkastusten avulla varmistettava välittäjän ilmoittamien tietojen ja siirtoa koskevien tosiasioiden vastaavuus. Asekauppiaiden on välitettävä tiedot ajoissa.”

8)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, metsästäjät voivat pitää hallussaan yhtä tai useampaa C ja D luokan ja urheiluampujat B, C ja D luokan ampuma-asetta ilman ennakkolupaa matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi harjoittaakseen toimintaansa, sillä edellytyksellä, että heillä on Euroopan ampuma-asepassi, jossa tämä ase tai nämä aseet mainitaan, ja että he voivat osoittaa matkansa syyn erityisesti esittämällä kutsun tai muun todisteen metsästys- tai urheiluammuntatoiminnastaan määräjäsenvaltiossa.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa Euroopan ampuma-asepassin hyväksymisen ehdoksi maksun tai korvauksen suorittamista.”

9)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Direktiivin tehokkaan soveltamisen vuoksi jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja säännöllisesti. Tätä tarkoitusta varten komissio perustaa 28 päivään heinäkuuta 2009 mennessä yhteysryhmän tietojen vaihtamista varten tämän artiklan soveltamiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle ne kansalliset viranomaiset, joiden vastuulla on välittää ja vastaanottaa tietoja sekä täyttää 11 artiklan 4 kohdassa vahvistetut velvoitteet.”

10)

Lisätään artikla seuraavasti:

”13 a artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.”

11)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.”

12)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komissio antaa 28 päivään heinäkuuta 2015 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin soveltamisesta aiheutuvasta tilanteesta.

Komissio toteuttaa 28 päivään heinäkuuta 2012 mennessä tutkimuksia ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdollisista eduista ja haitoista, joita aiheutuu ampuma-aseluokkien vähentämisestä kahteen (kielletyt ja luvalliset), millä pyritään parantamaan kyseisten tuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa mahdollisen yksinkertaistamisen avulla.

Komissio antaa 28 päivään heinäkuuta 2010 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ampuma-aseen näköiseksi tehtyjen aseiden markkinoille saattamista koskevan tutkimuksen tuloksista, sen ratkaisemiseksi, onko tällaisten tuotteiden sisällyttäminen tämän direktiivin soveltamisalaan mahdollista ja toivottavaa.”

13)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan I kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

ampuma-aseita sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 1 artiklassa,”;

b)

Muutetaan III kohta seuraavasti:

i)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa tarkoituksena tehdä ampuma-aseesta uudelleen ampumakelpoinen,”

ii)

Lisätään ensimmäisen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa a alakohdassa tarkoitetut deaktivointitoimenpiteet, jotta varmistetaan, että ampuma-aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot varmistavat, että mainitun tarkastuksen yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi, tai että ampuma-ase varustetaan tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä. Komissio antaa direktiivin 13 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevat yhteiset suuntaviivat sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi.”

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 28 päivänä heinäkuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä toukokuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 318, 23.12.2006, s. 83.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. huhtikuuta 2008.

(3)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51. Oikaisu EYVL L 54, 5.3.1993, s. 22.

(4)  EYVL L 280, 24.10.2001, s. 5.

(5)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/29/EY (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).”

(9)  EUVL L 179, 8.7.2008, s. 5.”

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).