20.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/53


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/30/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/43/EY (3) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (5) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan varmistaa luottamus tilintarkastukseen sekä huolehtia ammattietiikkaa, laadunvarmistusjärjestelmiä, riippumattomuutta ja objektiivisuutta koskevien vaatimusten yhdenmukaisesta soveltamisesta, muuttaa tilintarkastajien teoriakokeeseen sisällytettävien aihepiirien luetteloa, hyväksyä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä yhteinen standardi tilintarkastuskertomuksille tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten osalta ja määritellä poikkeustapaukset, joissa asiakirjoja voidaan siirtää suoraan kolmansiin maihin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/43/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2006/43/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Koska valvonnan käsittävä sääntelymenettely on otettu käyttöön, direktiivissä 2006/43/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi poistettava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat määrittää, ovatko tämän toimeenpanovallan laajuus ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset ja varmistavatko ne sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2006/43/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2006/43/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa asiaa koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2006/43/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 21 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 22 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 26 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa oleva ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa” ilmaisulla ”48 artiklan 2 a kohdassa”;

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

poistetaan ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”tämän direktiivin 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan 29 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Muutetaan 36 artiklan 7 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 45 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tämän artiklan 5 kohdan d alakohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio arvioi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kyseisessä kohdassa tarkoitettua vastaavuutta ja päättää siitä 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Jäsenvaltiot voivat arvioida tämän artiklan 5 kohdan d alakohdassa tarkoitettua vastaavuutta siihen saakka, kun komissio on tehnyt tällaisen päätöksen.

Tässä yhteydessä komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa 22, 24, 25 ja 26 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaiset yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit, joita sovelletaan kaikkiin kolmansiin maihin ja joita jäsenvaltioiden on käytettävä, kun ne arvioivat vastaavuutta kansallisella tasolla. Kriteerit eivät saa ylittää 22, 24, 25 ja 26 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Korvataan 46 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan 1 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio arvioi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kyseisessä kohdassa tarkoitettua vastaavuutta ja päättää siitä 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Jäsenvaltiot voivat arvioida tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vastaavuutta tai käyttää muiden jäsenvaltioiden tekemiä arvioita siihen saakka, kun komissio on tehnyt tällaisen päätöksen. Jos komissio päättää, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vastaavuutta koskevaa vaatimusta ei ole noudatettu, se voi antaa asianomaisille tilintarkastajille ja tilintarkastajayhteisöille luvan jatkaa tilintarkastustoimintaansa kyseisen jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti asianmukaisen siirtymäkauden aikana.

Tässä yhteydessä komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa 29, 30 ja 32 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaiset yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit, joita sovelletaan kaikkiin kolmansiin maihin ja joita jäsenvaltioiden on käytettävä, kun ne arvioivat vastaavuutta kansallisella tasolla. Kriteerit eivät saa ylittää 29, 30 ja 32 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Muutetaan 47 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio arvioi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kyseisessä kohdassa tarkoitettua asianmukaisuutta ja päättää siitä 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on toteutettava komission päätöksen noudattamisen edellyttämät toimet.

Asianmukaisuuden arvioinnin on perustuttava 36 artiklan mukaisiin vaatimuksiin tai keskeisiltä osiltaan vastaaviin toiminnallisiin järjestelyihin. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä ja jotka toteutetaan tässä yhteydessä toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön helpottamiseksi, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

i)

poistetaan ilmaisu ”48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

ii)

lisätään virke seuraavasti:

”Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 48 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

11)

Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kyseisen täytäntöönpanovallan toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti, tarvitseeko komission ehdottaa tähän direktiiviin muutoksia, joilla varmistetaan sille siirretyn täytäntöönpanovallan soveltamisalan asianmukaisuus. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(3)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.