20.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/26/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun direktiivin 2003/6/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/6/EY (4) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa mainitun direktiivin yhdenmukainen soveltaminen. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on mukauttaa määritelmiä sekä laajentaa tai täydentää mainitun direktiivin säännöksiä, antaa teknisiä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat sisäpiiritiedon julkistamista, luetteloita sisäpiiritietoa hallussaan pitävistä henkilöistä sekä ilmoituksen tekemistä toimivaltaisille viranomaisille epäilyttävistä liiketoimista ja liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden omaan lukuunsa tekemistä liiketoimista, ja esittää tutkimustiedot asianmukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/6/EY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2003/6/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Koska valvonnan käsittävä sääntelymenettely on otettu käyttöön, direktiivissä 2003/6/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi kumottava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat arvioida, ovatko täytäntöönpanovalta ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset, ja varmistaa sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2003/6/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2003/6/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi asiaa koskevien säännösten antaminen ei ole tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2003/6/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisen kohdan 5 alakohta seuraavasti:

”5.

’hyväksytyillä markkinatavoilla’ käytäntöjä, joita voidaan kohtuudella olettaa olevan yksillä tai useammilla rahoitusmarkkinoilla ja jotka toimivaltainen viranomainen hyväksyy komission 17 artiklan 2 a kohdassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti;”;

b)

muutetaan toinen kohta seuraavasti:

i)

poistetaan sanat ”17 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

ii)

lisätään virke seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 17 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 6 artiklan 10 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 17 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”17 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 17 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 16 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio hyväksyy 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen tässä artiklassa mainitussa tietojenvaihdossa ja rajat ylittävissä tarkastuksissa noudatettavia työmenetelmiä koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet.”

5)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”;

b)

korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen täytäntöönpanovallan toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti, onko komission syytä esittää muutoksia tähän direktiiviin komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan asianmukaisen laajuuden varmistamiseksi. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(4)  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.