30.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/72


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2008/978/YOS,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2008,

eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut itselleen tavoitteeksi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen ylläpitämisen ja kehittämisen. Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien, ja erityisesti niiden 33 kohdan mukaan, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pitäisi olla unionin oikeudellisen yhteistyön peruskivi sekä siviili- että rikosoikeudellisissa asioissa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 Tampereen päätelmien mukaisesti toimenpideohjelman rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi (2). Tämä puitepäätös on tarpeen, jotta täydennettäisiin toimenpideohjelman toimenpiteitä 5 ja 6, jotka koskevat todisteiden hankintaan liittyvien päätösten vastavuoroista tunnustamista.

(3)

Marraskuun 4 ja 5 päivänä 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin sisältyvän Haagin ohjelman (3) 3.3.1 kohdassa korostetaan, että on tärkeää saattaa päätökseen kokonaisvaltainen toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöön panemiseksi ja että eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen käyttöönotto on ensisijaisen tärkeää.

(4)

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (4) oli ensimmäinen konkreettinen toimenpide vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanosta rikosoikeuden alalla.

(5)

Omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2003/577/YOS (5) käsitellään päätösten vastavuoroisen tunnustamisen välittömän täytäntöönpanon tarpeellisuutta todistusaineiston tuhoamisen, muuntamisen, liikuttamisen, siirtämisen tai luovuttamisen estämiseksi. Tämä on kuitenkin vain osa rikosasioissa tehtävästä todistusaineistoon liittyvästä oikeudellisesta yhteistyöstä, ja varsinainen todisteiden siirto tapahtuu keskinäisen oikeusavun puitteissa.

(6)

Tämän vuoksi on tarpeen parantaa oikeudellista yhteistyötä soveltamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta oikeuden päätökseen ja käyttää eurooppalaista luovuttamismääräystä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten.

(7)

Eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä voidaan käyttää kaikkien sellaisten esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten, joista se voidaan antaa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa kolmansilta osapuolilta saatavia esineitä, asiakirjoja ja tietoja, tilojen etsinnässä saatuja todisteita, mukaan lukien epäillyn yksityistilojen etsinnässä saadut todisteet, tietoja kaikkien mahdollisten palvelujen käytöstä, mukaan lukien rahoitustoimet, olemassa olevia tietoja kuulusteluista, todistajanlausunnoista ja muista lausunnoista, ja muita tietoja sekä erityisten tutkintatekniikoiden tuloksia.

(8)

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu jäsenvaltioiden väliseen vankkaan luottamukseen. Luottamuksen vahvistamiseksi tässä puitepäätöksessä olisi oltava menettelylliset vähimmäistakeet perusoikeuksien suojaamiseksi. Sen vuoksi vain tuomareiden, tuomioistuinten, tutkintatuomareiden, syyttäjien ja jäsenvaltioiden tämän puitepäätöksen mukaisesti määrittelemien tiettyjen muiden oikeusviranomaisten olisi annettava eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys.

(9)

Tämä puitepäätös perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artiklaan, ja se koskee näin ollen kyseisessä määräyksessä tarkoitettua oikeudellista yhteistyötä, jolla pyritään avustamaan todisteiden keräämistä 5 artiklassa määriteltyjä menettelyjä varten. Vaikka muilla viranomaisilla kuin tuomareilla, tuomioistuimilla, tutkintatuomareilla ja syyttäjillä voi olla tällaisten todisteiden keräämisessä jokin tehtävä 2 artiklan c alakohdan ii luetelmakohdan mukaisesti, tämän säädöksen soveltamisala ei kata poliisi-, tulli-, raja- tai hallintoviranomaisten välistä yhteistyötä, jota sääntelevät perussopimusten muut määräykset.

(10)

Termin ”etsintä tai takavarikko” määritelmä on tarkoitettu ainoastaan tämän puitepäätöksen soveltamista varten, eikä siihen saisi vedota sovellettaessa muita jäsenvaltioiden kesken sovellettavia säädöksiä ja sopimuksia, erityisesti 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehtyä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaa eurooppalaista yleissopimusta ja sitä täydentäviä asiakirjoja.

(11)

Eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys olisi annettava vain, jos etsittyjen esineiden, asiakirjojen tai tietojen hankkiminen on tarpeen ja oikeassa suhteessa rikos- tai muun asian käsittelyn tarkoitukseen nähden. Lisäksi eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys olisi annettava vain, jos kyseiset esineet, asiakirjat tai tiedot voitaisiin vastaavassa tapauksessa hankkia määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön nojalla. Vastuun näiden edellytysten noudattamisesta olisi oltava määräyksen antaneella viranomaisella. Tunnustamatta tai täytäntöön panematta jättämisen perusteiden ei näin ollen pitäisi koskea näitä seikkoja.

(12)

Täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen olisi käytettävä etsittyjen esineiden, asiakirjojen tai tietojen hankkimiseksi mahdollisimman lieviä keinoja.

(13)

Täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen olisi pantava eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys täytäntöön ainoastaan lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa sellaisten sähköisten tietojen osalta, jotka eivät sijaitse täytäntöönpanovaltiossa.

(14)

Jos määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaan on 12 artiklan täytäntöönpanon osalta mahdollista, olisi määräyksen antaneen viranomaisen voitava pyytää täytäntöönpanosta vastaavaa viranomaista noudattamaan tiettyjä erikseen määriteltyjä muodollisuuksia ja menettelyjä sellaisten oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä, joilla voidaan helpottaa pyydettyjen todisteiden hyväksymistä määräyksen antaneessa valtiossa. Näitä voisivat olla esimerkiksi asiakirjan virallinen leimaaminen, määräyksen antaneen valtion edustajan läsnäolo tai kellonaikojen ja päivämäärien tallentaminen todisteluketjun luomiseksi. Tällaiset muodollisuudet ja menettelyt eivät kuitenkaan saisi merkitä pakkotoimien käyttämistä.

(15)

Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpano olisi suoritettava mahdollisimman suuressa määrin määräyksen antaneen valtion erikseen osoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä noudattaen ja rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaisia perustavia menettelytakeita.

(16)

Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön tehokkuuden varmistamiseksi olisi rajoitettava mahdollisuutta kieltäytyä tunnustamasta tai panemasta täytäntöön eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä sekä lykkäämästä sen täytäntöönpanoa. Tietynlaisten rikosten osalta eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta ei pitäisi voida kieltäytyä sillä perusteella, että teko, jonka perusteella se on annettu, ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla (kaksoisrangaistavuuden vaatimus).

(17)

Eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä pitäisi voida kieltäytyä, jos sen tunnustaminen tai täytäntöönpano täytäntöönpanovaltiossa merkitsisi erioikeuksien tai koskemattomuuden loukkaamista kyseisessä valtiossa. Erioikeuksien tai koskemattomuuden käsitteestä ei ole Euroopan unionissa yhteistä määritelmää, joten näiden käsitteiden täsmällinen sisältö määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaan. Näihin käsitteisiin voi sisältyä suojatoimia, joita sovelletaan terveydenhuolto- ja oikeusalan ammatteihin, mutta käsitteitä ei pitäisi tulkita tavalla, joka on ristiriidassa tiettyjen kieltäytymisperusteiden kumoamista koskevan velvoitteen kanssa, josta määrätään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävästä, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti laadittavasta pöytäkirjasta 16 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston säädöksen (6) 7 artiklassa.

(18)

Määräyksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta pitäisi voida kieltäytyä, jos täytäntöönpano vahingoittaisi keskeisiä kansallisia turvallisuusetuja, vaarantaisi tietolähteen tai edellyttäisi erityisiin tiedustelutoimiin liittyvien turvaluokiteltujen tietojen käyttöä. On kuitenkin hyväksyttävää, että mainitunlaista perustetta määräyksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymiselle sovelletaan ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin esineitä, asiakirjoja tai tietoja ei käytettäisi mainituista syistä todisteina vastaavanlaisessa asiassa pyynnön vastanottaneessa jäsenvaltiossa.

(19)

13 artiklan 3 kohdassa olevat 13 artiklan 1 kohdan f alakohdan i alakohtaa koskevat erityissäännökset eivät vaikuta siihen, miten ja missä määrin 13 artiklan 1 kohdan mukaisia muita kieltäytymisperusteita sovelletaan.

(20)

Määräajat ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että yhteistyö esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten koko Euroopan unionin alueelta tapahtuu nopeasti, tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

(21)

Kunkin jäsenvaltion lainsäädännössä on oikeussuojakeinoja todisteiden hankkimiseksi tehtyjen päätösten aineellisia perusteita vastaan, mukaan lukien kysymys siitä, onko päätös tarpeen ja oikeasuhteinen, vaikka nämä oikeussuojakeinot voivatkin vaihdella jäsenvaltiokohtaisesti ja niitä voidaan soveltaa asian käsittelyn eri vaiheissa.

(22)

On tarpeen perustaa menettely tämän puitepäätöksen tehokkuuden arvioimiseksi.

(23)

Tämän puitepäätöksen tavoitetta eli rikosasioissa annettavaan keskinäiseen oikeusapuun perustuvan, jäsenvaltioiden väliseen esineiden, asiakirjojen tai tietojen toimittamiseen tähtäävän järjestelmän korvaamista ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten neuvosto voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Viimeksi mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(24)

Tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja suojellaan asiaa koskevien säädösten ja sopimusten mukaisesti, mukaan lukien yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen periaatteet, sekä sen täydentävän suojelun mukaisesti, jota tämä puitepäätös tarjoaa keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen (7) 23 artiklan mukaisesti.

(25)

Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen olisi toimittava nykyisten keskinäisten oikeusapumenettelyjen kanssa rinnakkain, mutta vain väliaikaisesti, kunnes Haagin ohjelman mukaisesti myös tämän puitesopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätettyihin todisteiden hankintatapoihin sovelletaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa säädöstä tai sopimusta, jonka hyväksymisen jälkeen käytössä olisi täydellinen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä, jolla korvataan keskinäistä oikeusapua koskevat menettelyt.

(26)

Jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi taulukoita, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän puitepäätöksen ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja toimittamaan komissiolle nämä taulukot sekä sen kansallisen lain teksti, jolla tämä puitepäätös saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(27)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen VI luvussa, huomioon otettuja periaatteita. Tässä puitepäätöksessä ei ole mitään sellaista, joka estäisi kieltäytymästä eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos on syytä uskoa objektiivisten seikkojen perusteella, että luovuttamismääräys on tehty jonkun henkilön asettamiseksi syytteeseen tai rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa tai etnisen alkuperänsä, uskontonsa, sukupuolisen suuntautumisensa, kansallisuutensa, kielensä tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi tai että jokin kyseisistä syistä voi vahingoittaa hänen asemaansa.

(28)

Tämä puitepäätös ei estä jäsenvaltioita soveltamasta valtiosääntöönsä sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja ilmaisunvapautta muissa tiedotusvälineissä.

(29)

Tällä puitepäätöksellä ei rajoiteta niitä velvollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi sekä sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

I   OSASTO

EUROOPPALAINEN TODISTEIDEN LUOVUTTAMISMÄÄRÄYS

1 artikla

Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen määritelmä ja velvollisuus panna luovuttamismääräys täytäntöön

1.   Eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys on jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama oikeudellinen päätös, jonka tarkoituksena on esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkiminen toisesta jäsenvaltiosta 5 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä varten.

2.   Jäsenvaltiot panevat eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tämän puitepäätöksen säännösten mukaisesti.

3.   Tämä puitepäätös ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa perustamissopimuksen 6 artiklaan sisältyviä perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita, eikä niitä koskeviin oikeusviranomaisten velvoitteisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä:

a)

’määräyksen antaneella valtiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys on annettu;

b)

’täytäntöönpanovaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jonka alueella esineet, asiakirjat tai tiedot sijaitsevat, tai sähköisten tietojen osalta jäsenvaltiota, jossa niihin on suoraan pääsy täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla;

c)

’määräyksen antaneella viranomaisella’ tarkoitetaan:

i)

tuomaria, tuomioistuinta, tutkintatuomaria, syyttäjää; tai

ii)

jotakin muuta määräyksen antaneen valtion määrittelemää oikeusviranomaista, joka erityistapauksessa toimii tutkintaviranomaisena rikosasian käsittelyssä ja jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivalta antaa rajat ylittävissä tapauksissa todisteiden hankkimista koskeva määräys;

d)

’täytäntöönpanosta vastaavalla viranomaisella’ tarkoitetaan viranomaista, joka panee tämän puitepäätöksen täytäntöön ja jolla kansallisen lainsäädännön mukaan on toimivalta tunnustaa tai panna täytäntöön eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys tämän puitepäätöksen mukaisesti;

e)

’etsinnän tai takavarikon’ katsotaan sisältävän mitkä tahansa rikosasian käsittelyyn liittyvät toimenpiteet, joiden johdosta oikeushenkilöllä tai luonnollisella henkilöllä on oikeudellisen pakon uhalla velvollisuus toimittaa esineitä, asiakirjoja tai tietoja tai osallistua niiden toimittamiseen ja jotka voidaan panna täytäntöön ilman kyseisen henkilön suostumusta ja jotka saattavat johtaa seuraamuksiin, jollei niitä noudateta.

3 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle yksi tai useampi viranomainen, joka on jäsenvaltion lainsäädännön nojalla toimivaltainen 2 artiklan c ja d alakohdan mukaisesti, kun kyseinen jäsenvaltio on määräyksen antanut valtio tai täytäntöönpanovaltio.

2.   Jäsenvaltion, joka haluaa käyttää mahdollisuutta nimetä yksi tai useampi keskusviranomainen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on toimitettava nimettyjä viranomaisia koskevat tiedot neuvoston pääsihteeristöön. Nämä tiedot sitovat määräyksen antaneen jäsenvaltion viranomaisia.

3.   Neuvoston pääsihteeristö toimittaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

4 artikla

Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen soveltamisala

1.   Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys voidaan antaa 7 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin esineiden, asiakirjojen tai tietojen hankkimiseksi täytäntöönpanovaltiosta määräyksen antaneeseen valtioon 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä varten. Eurooppalaiseen todisteiden luovuttamismääräykseen kuuluvat ne esineet, asiakirjat ja tiedot, jotka siinä mainitaan.

2.   Eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä ei saa antaa siihen tarkoitukseen, että täytäntöönpanosta vastaavaa viranomaista pyydettäisiin

a)

kuulustelemaan epäiltyjä, kuulemaan todistajia tai asiantuntijoita tai muita osapuolia taikka aloittamaan näiden muuntyyppinen kuuleminen;

b)

tekemään henkilöntarkastuksia tai ottamaan näytteitä tai biometrisiä tietoja suoraan henkilön kehosta, DNA-näytteet ja sormenjäljet mukaan luettuina;

c)

hankkimaan reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi telekuuntelun tai -valvonnan, peitetoimina suoritettavan tarkkailun tai pankkitilien valvonnan avulla;

d)

tekemään olemassa olevia esineitä, asiakirjoja tai tietoja koskevia analyyseja; ja

e)

hankkimaan yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai julkisen viestintäverkon tarjoajien säilyttämiä viestintätietoja.

3.   Rikostuomioita koskevia rikosrekisteritietoja vaihdettaessa noudatetaan rikosrekisteritietojen vaihtamisesta 21 päivänä marraskuuta 2005 annettua neuvoston päätöstä 2005/876/YOS (8) ja muita asiaan liittyviä säädöksiä ja sopimuksia.

4.   Eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys voidaan antaa sellaisten 2 kohdassa tarkoitettujen esineiden, asiakirjojen tai tietojen hankkimiseksi, jotka ovat täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen hallussa jo ennen määräyksen antamista.

5.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja jos määräyksen antanut viranomainen niin ilmoittaa, eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys koskee myös mitä tahansa muuta esinettä, asiakirjaa tai tietoa, jonka täytäntöönpanosta vastaava viranomainen saa selville luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon aikana ja joilla se katsoo ilman jatkoselvityksiä olevan merkitystä sen menettelyn kannalta, jota varten todisteiden luovuttamismääräys annettiin.

6.   Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, ja jos määräyksen antanut viranomainen sitä pyytää, eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys voi koskea myös todistajanlausuntojen vastaanottamista henkilöiltä, jotka ovat läsnä eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanossa ja joilla on suora yhteys eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen kohteeseen. Kansallisissa tapauksissa sovellettavia täytäntöönpanovaltion asiaan liittyviä sääntöjä sovelletaan myös tällaisten todistajanlausuntojen vastaanottamiseen.

5 artikla

Menettelyt, joita varten eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys voidaan antaa

Eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys voidaan antaa:

a)

sellaista rikosasian käsittelyä varten, jonka oikeusviranomainen on pannut tai aikoo panna vireille määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisen rikoksen johdosta;

b)

sellaisessa menettelyssä, jonka hallintoviranomainen on pannut vireille määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaan rangaistavan lainvastaisen teon johdosta, ja jonka osalta asiassa annettava päätös voidaan saattaa erityisesti rikosasioissa toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi; ja

c)

sellaisessa menettelyssä, jonka oikeusviranomainen on pannut vireille määräyksen antaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan rangaistavan lainvastaisen teon johdosta, ja jonka osalta asiassa annettava päätös voidaan saattaa erityisesti rikosasioissa toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi; ja

d)

a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa, sellaisia rikoksia tai rikkomuksia koskevissa menettelyissä, joista oikeushenkilö voidaan asettaa vastuuseen tai sille voidaan määrätä rangaistus määräyksen antaneessa valtiossa.

6 artikla

Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen sisältö ja muoto

1.   Määräyksen antaneen viranomaisen on täytettävä ja allekirjoitettava liitteessä olevaan lomakkeeseen sisältyvä eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys ja varmennettava sen tiedot oikeiksi.

2.   Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen antaneen valtion on laadittava se täytäntöönpanovaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä tai käännettävä se tällaisille kielille.

Jäsenvaltio voi tätä puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristöön talletettavassa ilmoituksessa, että se hyväksyy luovuttamismääräyksen tai sen käännöksen yhdellä tai useammalla muulla unionin toimielinten virallisella kielellä.

II   OSASTO

MÄÄRÄYKSEN ANTANUTTA VALTIOTA KOSKEVAT MENETTELYT JA TAKEET

7 artikla

Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen antamisedellytykset

Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys annetaan vain kun määräyksen antanut viranomainen on varma siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

Etsittyjen esineiden, asiakirjojen tai tietojen hankkiminen on tarpeen ja oikeassa suhteessa 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn tavoitteisiin nähden.

b)

Esineet, asiakirjat tai tiedot olisi vastaavassa tilanteessa mahdollista hankkia määräyksen antaneen valtion lainsäädännön mukaan, jos ne olisivat saatavilla tämän valtion alueella, vaikka tällöin käytettäisiinkin erilaisia menettelyä koskevia toimenpiteitä.

Näitä edellytyksiä arvioidaan kussakin tapauksessa ainoastaan määräyksen antaneessa valtiossa.

8 artikla

Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen toimittaminen

1.   Eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys voidaan toimittaa sellaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa määräyksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen voi kohtuudella uskoa asianomaisten esineiden, asiakirjojen tai tietojen sijaitsevan tai jossa niihin on sähköisten tietojen osalta suoraan pääsy täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla. Se toimitetaan määräyksen antaneelta viranomaiselta viipymättä täytäntöönpanosta vastaavalle viranomaiselle sellaisella tavalla, joka mahdollistaa kirjallisen todisteen esittämisen ja josta täytäntöönpanovaltio voi todeta määräyksen aitouden. Kaiken virallisen yhteydenpidon on jatkossa tapahduttava suoraan määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen välillä.

2.   Kukin jäsenvaltio voi nimetä keskusviranomaisen tai, jos sen oikeusjärjestelmä sitä edellyttää, useamman kuin yhden keskusviranomaisen avustamaan toimivaltaisia viranomaisia. Jäsenvaltio voi antaa keskusviranomaisensa tai keskusviranomaistensa hallinnolliseksi tehtäväksi eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen sekä kaiken muun siihen liittyvän virallisen kirjeenvaihdon lähettämisen ja vastaanottamisen, jos tämä on jäsenvaltion oikeusjärjestelmän rakenteesta johtuen tarpeen.

3.   Määräyksen antanut viranomainen voi halutessaan toimittaa määräyksen Euroopan oikeudellisen verkoston suojatun televiestintäjärjestelmän välityksellä.

4.   Jos täytäntöönpanosta vastaava viranomainen ei ole tiedossa, määräyksen antanut viranomainen tekee tarvittavat tiedustelut, muun muassa Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden avulla, hankkiakseen täytäntöönpanovaltiosta tarvittavat tiedot.

5.   Jos sillä täytäntöönpanovaltion viranomaisella, joka vastaanottaa eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen, ei ole toimivaltaa tunnustaa määräystä ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä sen täytäntöönpanemiseksi, se toimittaa viran puolesta eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta vastaavalle viranomaiselle ja ilmoittaa tästä määräyksen antaneelle viranomaiselle.

6.   Kaikki eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen tai aitouteen liittyvät ongelmat ratkaistaan määräyksen antaneiden ja sen täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten välisillä suorilla yhteydenotoilla tai tarvittaessa jäsenvaltioiden keskusviranomaisten avustuksella.

9 artikla

Aiemmin annettuun todisteiden luovuttamismääräykseen tai jäädyttämispäätökseen liittyvä eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys

1.   Kun määräyksen antanut viranomainen antaa eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen, joka täydentää aiemmin annettua eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä tai joka on jatkoa puitepäätöksen 2003/577/YOS nojalla toimitetulle jäädyttämispäätökselle, tämä seikka on ilmoitettava eurooppalaisessa todisteiden luovuttamismääräyksessä liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti.

2.   Kun määräyksen antanut viranomainen osallistuu voimassa olevien säännösten mukaisesti määräyksen täytäntöönpanoon täytäntöönpanovaltiossa, se voi esittää aiemmin annettua luovuttamismääräystä täydentävän eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen suoraan täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä valtiossa oleskellessaan, sanotun vaikuttamatta 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettuihin ilmoituksiin.

10 artikla

Henkilötietojen käyttöä koskevat ehdot

1.   Tämän puitepäätöksen nojalla hankittuja henkilötietoja voidaan käyttää määräyksen antaneessa valtiossa:

a)

niissä menettelyissä, joihin eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä sovelletaan;

b)

muissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä, jotka liittyvät suoraan a alakohdassa tarkoitettuihin menettelyihin;

c)

yleistä turvallisuutta koskevan välittömän ja vakavan uhkan estämiseksi.

Tämän puitepäätöksen nojalla hankittuja henkilötietoja voidaan käyttää muihin kuin a, b ja c alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin vain täytäntöönpanovaltion etukäteen antamalla luvalla, paitsi jos määräyksen antaneella valtiolla on asianomaisen henkilön lupa.

2.   Täytäntöönpanovaltio voi yksittäistapauksessa vaatia sitä jäsenvaltiota, jolle henkilötiedot on toimitettu, antamaan tietoja niiden käyttötarkoituksesta.

3.   Tätä artiklaa ei sovelleta henkilötietoihin, jotka jäsenvaltio on hankkinut tätä puitepäätöstä sovellettaessa ja jotka ovat peräisin kyseisestä jäsenvaltiosta.

III   OSASTO

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTIOTA KOSKEVAT MENETTELYT JA TAKEET

11 artikla

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

1.   Täytäntöönpanosta vastaava viranomainen tunnustaa sille 8 artiklan mukaisesti toimitetun eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen ilman muita muodollisuuksia ja toteuttaa viipymättä tarvittavat toimenpiteet sen täytäntöönpanemiseksi samalla tavalla kuin täytäntöönpanovaltion viranomainen hankkisi kyseiset esineet, asiakirjat tai tiedot, jollei kyseinen viranomainen päätä vedota johonkin 13 artiklassa säädettyyn tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteeseen tai johonkin 16 artiklassa säädettyyn täytäntöönpanon lykkäämisen perusteeseen.

2.   Täytäntöönpanovaltio vastaa niiden toimenpiteiden valinnasta, joilla sen kansallisen lainsäädännön nojalla varmistetaan luovuttamismääräyksessä pyydettyjen esineiden, asiakirjojen ja tietojen toimittaminen, ja päättää, onko avun antamiseksi tarpeen käyttää pakkokeinoja. Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen mahdollisesti edellyttämät toimenpiteet toteutetaan täytäntöönpanovaltiossa sovellettavien menettelysäännösten mukaisesti.

3.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava,

i)

että toimenpiteet, jotka olisivat käytettävissä täytäntöönpanovaltiossa vastaavassa kansallisessa tapauksessa, ovat käytettävissä myös eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanoa varten,

ja

ii)

että eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanoa varten on käytettävissä toimenpiteitä, mukaan lukien etsintä tai takavarikko, silloin, kun määräys liittyy johonkin 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rikoksista.

4.   Jos määräyksen antanut viranomainen ei ole tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari eikä syyttäjä eikä määräystä ole vahvistanut mikään määräyksen antaneen valtion mainituista viranomaisista, täytäntöönpanosta vastaava viranomainen voi erityistapauksessa päättää, ettei määräyksen täytäntöönpanemiseksi saa suorittaa etsintää tai takavarikkoa. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen on kuultava määräyksen antaneen valtion toimivaltaista viranomaista.

5.   Jäsenvaltio voi tätä puitepäätöstä tehtäessä antaa lausuman tai toimittaa myöhemmin neuvoston pääsihteeristölle ilmoituksen, jonka mukaan tällainen vahvistus vaaditaan aina, kun määräyksen antanut viranomainen ei ole tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari eikä syyttäjä ja kun tuomarin, tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai syyttäjän olisi vastaavassa kansallisessa tapauksessa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan määrättävä eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta tai valvottava sitä.

12 artikla

Muodollisuudet täytäntöönpanovaltiossa

Täytäntöönpanosta vastaava viranomainen noudattaa määräyksen antaneen viranomaisen erikseen osoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä, jollei tämän puitepäätöksen säännöksistä muuta johdu, edellyttäen, että sellaiset muodollisuudet ja menettelyt eivät ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisia. Tämä artikla ei velvoita käyttämään pakkokeinoja.

13 artikla

Määräyksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet

1.   Täytäntöönpanovaltio voi kieltäytyä eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta:

a)

jos sen täytäntöönpano loukkaisi ne bis in idem -periaatetta;

b)

jos 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tapauksista eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys koskee tekoja, jotka täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan eivät olisi rikoksia;

c)

jos eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä ei jossakin erityistapauksessa voida panna täytäntöön täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen käytettävissä 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti olevin toimenpitein;

d)

jos täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä säädetään koskemattomuudesta tai erioikeudesta, jonka vuoksi eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä ei voida panna täytäntöön;

e)

jos eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä ei ole vahvistettu jossakin 11 artiklan 4 tai 5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa;

f)

jos eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys koskee rikoksia, jotka

i)

katsotaan täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan tehdyiksi kokonaan tai huomattavalta tai olennaiselta osaltaan täytäntöönpanovaltion alueella tai sen alueeseen rinnastettavassa paikassa, tai

ii)

on tehty luovuttamismääräyksen antaneen valtion alueen ulkopuolella eikä täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan ole mahdollista nostaa syytettä kyseisistä rikoksista, jos ne on tehty täytäntöönpanovaltion alueen ulkopuolella;

g)

jos määräyksen täytäntöönpano jossakin erityistapauksessa vahingoittaisi keskeisiä kansallisia turvallisuusetuja, vaarantaisi tietolähteen tai edellyttäisi erityisiin tiedustelutoimiin liittyvien, turvaluokiteltujen tietojen käyttöä; tai

h)

jos liitteessä oleva lomake on täytetty puutteellisesti tai se on selvästi virheellinen eikä sitä ole täydennetty tai korjattu täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa.

2.   Täytäntöönpanovaltion tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai syyttäjä tekee 1 kohdan mukaisen päätöksen kieltäytyä eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta tai tunnustamisesta. Jos eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen on antanut 2 artiklan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu oikeusviranomainen eikä tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai syyttäjä ole vahvistanut sitä määräyksen antaneessa valtiossa, päätöksen voi tehdä myös muu täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan toimivaltainen oikeusviranomainen, jos kyseisessä lainsäädännössä niin säädetään.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset tekevät 1 kohdan f alakohdan i alakohtaan perustuvan päätöksen, joka koskee osittain täytäntöönpanovaltion alueella tai sen alueeseen rinnastettavassa paikassa tehtyä rikosta, poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti, ottaen huomioon tapauksen kaikki erityiset olosuhteet ja erityisesti sen, onko huomattava tai olennainen osa kyseisestä rikoksesta tehty määräyksen antaneessa valtiossa, liittyykö eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys sellaiseen tekoon, joka ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rikos, ja olisiko eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanemiseksi välttämätöntä suorittaa etsintä ja takavarikko.

4.   Jos toimivaltainen viranomainen harkitsee 1 kohdan f alakohdan i alakohdassa tarkoitetun kieltäytymisperusteen käyttämistä, sen on kuultava Eurojustia ennen päätöksen tekoa.

Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy Eurojustin lausuntoa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että viranomainen perustelee päätöksensä ja että asiasta ilmoitetaan neuvostolle.

5.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a, g ja h alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen kuin se tekee päätöksen olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä joko kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava määräyksen antaneen valtion toimivaltaista viranomaista asianmukaisin keinoin ja tarvittaessa pyydettävä sitä toimittamaan tarvittavat tiedot viipymättä.

14 artikla

Kaksoisrangaistavuus

1.   Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen tunnustaminen tai täytäntöönpano ei edellytä kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymistä, jollei etsinnän tai takavarikon suorittaminen ole tarpeen.

2.   Jos todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanemiseksi on suoritettava etsintä tai takavarikko, kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymistä ei missään olosuhteissa vaadita seuraavista rikoksista, sellaisina kuin ne määritellään määräyksen antaneen valtion lainsäädännössä, jos niistä tässä valtiossa voi seurata vapausrangaistus tai vapaudenmenetyksen käsittävä turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta:

rikollisjärjestöön osallistuminen,

terrorismi,

ihmiskauppa,

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

lahjonta,

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa (9) tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

rikoksen tuottaman hyödyn pesu,

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

tietoverkkorikollisuus,

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

tahallinen henkirikos, törkeä vammantuottamus,

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

rasismi ja muukalaisviha,

järjestäytynyt tai aseellinen ryöstö,

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

petollinen menettely,

kiristysrikokset,

tuotteiden laiton jäljentäminen ja väärentäminen,

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti niiden väärennöksillä,

maksuvälineiden väärentäminen,

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

varastettujen ajoneuvojen kauppa,

raiskaus,

murhapoltto,

kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset,

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

tuhotyö.

3.   Jos eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys ei liity mihinkään 2 kohdassa mainituista rikoksista ja sen täytäntöönpano edellyttäisi etsintää ja takavarikkoa, eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen tunnustamisen tai täytäntöönpanon edellytykseksi voidaan asettaa kaksoisrangaistavuus.

Kun rikos liittyy vero- tai tulliasioihin taikka valuutta-asioihin, tunnustamista tai täytäntöönpanoa ei voida vastustaa sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei säädetä vastaavasta verosta tai maksusta tai että siinä ei ole samanlaista vero-, tulli- tai valuuttasäännöstä kuin määräyksen antaneen valtion lainsäädännössä.

4.   Neuvosto tarkastelee 3 kohdassa tarkoitettua kaksoisrangaistavuuden vaatimusta uudelleen sille toimitettujen tietojen perusteella viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2014.

5.   Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia perustamissopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa määrätyn mukaisesti päättää lisätä muita rikoksia 2 kohdassa olevaan luetteloon.

15 artikla

Määräyksen tunnustamisessa ja täytäntöönpanossa sekä todisteiden siirtämisessä noudatettavat määräajat

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä artiklassa asetettuja määräaikoja noudatetaan. Silloin kun määräyksen antanut viranomainen on ilmoittanut eurooppalaisessa todisteiden luovuttamismääräyksessä, että menettelyyn liittyvien määräaikojen tai muiden erityisen kiireellisten syiden vuoksi on tarpeen noudattaa lyhyempää määräaikaa, täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen on otettava tämä vaatimus mahdollisuuksien mukaan huomioon.

2.   Päätös kieltäytyä määräyksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta on tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun toimivaltainen täytäntöönpanosta vastaava viranomainen on vastaanottanut eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

3.   Jos 16 artiklan mukaisia perusteita täytäntöönpanon lykkäämiselle ei ole tai jos etsityt esineet, asiakirjat tai tiedot ovat jo täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen hallussa, täytäntöönpanosta vastaava viranomainen ottaa esineet, asiakirjat tai tiedot haltuunsa viipymättä ja viimeistään 60 päivän kuluessa siitä, kun toimivaltainen täytäntöönpanosta vastaava viranomainen on vastaanottanut eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

4.   Jos toimivaltainen täytäntöönpanosta vastaava viranomainen ei pysty erityistapauksessa noudattamaan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua määräaikaa, sen on ilmoitettava siitä viipymättä määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle mitä tahansa keinoa käyttäen, esittäen viivästyksen syyt ja arvion toimien toteuttamiseen tarvittavasta ajasta.

5.   Jollei vireillä ole 18 artiklan mukaista oikeussuojakeinoa tai jollei ole olemassa 16 artiklan mukaista perustetta täytäntöönpanon lykkäämiselle, täytäntöönpanovaltion on viivyttelemättä siirrettävä eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen nojalla hankitut esineet, asiakirjat tai tiedot määräyksen antaneeseen valtioon.

6.   Siirtäessään hankitut esineet, asiakirjat tai tiedot täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen on ilmoitettava, vaatiiko se, että ne on palautettava täytäntöönpanovaltioon heti, kun määräyksen antanut valtio ei enää tarvitse niitä.

16 artikla

Täytäntöönpanon lykkäämisen perusteet

1.   Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen tunnustamista voidaan lykätä täytäntöönpanovaltiossa, jos:

a)

liitteessä oleva lomake on täytetty puutteellisesti tai se on selvästi virheellinen, kunnes lomaketiedot on täydennetty tai korjattu; tai

b)

eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä ei ole vahvistettu jossakin 11 artiklan 4 tai 5 kohdassa tarkoitetuista tapauksista, kunnes vahvistus on annettu.

2.   Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä täytäntöönpanovaltiossa, jos:

a)

määräyksen täytäntöönpano saattaisi haitata vireillä olevaa rikostutkintaa tai syytetoimia, täytäntöönpanovaltion kohtuulliseksi katsomaan ajankohtaan saakka; tai

b)

esineet, asiakirjat tai tiedot ovat jo käytössä muissa menettelyissä, kunnes niitä ei enää tarvita tähän tarkoitukseen.

3.   Päätöksen eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen tunnustamisen tai täytäntöönpanon lykkäämisestä 1 tai 2 kohdan nojalla tekee täytäntöönpanovaltion tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai syyttäjä. Jos eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen on antanut 2 artiklan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu oikeusviranomainen eikä tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai syyttäjä ole vahvistanut sitä määräyksen antaneessa valtiossa, päätöksen voi tehdä myös muu täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan toimivaltainen oikeusviranomainen, jos kyseisessä lainsäädännössä niin säädetään.

4.   Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen on toteutettava viipymättä tarvittavat toimenpiteet eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanemiseksi ja ilmoitettava siitä määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle tavalla, joka mahdollistaa kirjallisen todisteen esittämisen.

17 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

Täytäntöönpanosta vastaava viranomainen ilmoittaa määräyksen antaneelle viranomaiselle:

1)

välittömästi mitä tahansa keinoa käyttäen,

a)

jos täytäntöönpanosta vastaava viranomainen havaitsee eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon yhteydessä lisäselvityksiä tekemättä, että sellaisten tutkintatoimenpiteiden toteuttaminen, joita ei alun perin suunniteltu tai joita ei määräyksen antamisajankohtana voitu tarkemmin määritellä, voi olla tarpeen, jotta määräyksen antanut viranomainen voi toteuttaa lisätoimia tässä nimenomaisessa tapauksessa;

b)

jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen toteaa, että määräystä ei ole pantu täytäntöön täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti;

c)

jos täytäntöönpanosta vastaava viranomainen toteaa, että se ei yksittäisessä tapauksessa voi noudattaa määräyksen antaneen viranomaisen 12 artiklan mukaisesti erikseen osoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä.

Määräyksen antaneen viranomaisen pyynnöstä ilmoitus vahvistetaan viipymättä tavalla, joka mahdollistaa kirjallisen todisteen esittämisen;

2)

viipymättä tavalla, joka mahdollistaa kirjallisen todisteen esittämisen:

a)

eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen toimittamisesta sen täytäntöönpanosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b)

15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä kieltäytyä eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta, mukaan lukien päätöksen perustelut;

c)

eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon tai tunnustamisen lykkäämisestä, lykkäämisen perusteluista ja mahdollisuuksien mukaan lykkäyksen oletetusta kestosta;

d)

siitä, että eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä ei ole mahdollista panna täytäntöön, koska esineet, asiakirjat tai tiedot ovat kadonneet, ne on tuhottu tai niitä ei löydy luovuttamismääräyksessä ilmoitetusta paikasta, tai koska niiden sijaintia ei ole ilmoitettu riittävän tarkasti siitä huolimatta, että määräyksen antaneen valtion toimivaltaista viranomaista on kuultu.

18 artikla

Oikeussuojakeinot

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikilla asianosaisilla, vilpittömässä mielessä toimineet sivulliset mukaan luettuina, on oikeutettujen etujensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen 11 artiklan mukaista tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tässä kohdassa säädetyt oikeussuojakeinot tapauksiin, joissa eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys pannaan täytäntöön pakkokeinoja käyttäen. Kanne nostetaan täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen antamisen aineelliset perusteet, 7 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttyminen mukaan luettuna, voidaan riitauttaa ainoastaan määräyksen antaneen valtion tuomioistuimessa nostettavalla kanteella. Määräyksen antaneen valtion on varmistettava, että vastaavassa kansallisessa tapauksessa käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja voidaan soveltaa.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että määräaikoja 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun kanteen nostamiseksi sovelletaan tavalla, joka takaa asianosaisille mahdollisuuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

4.   Jos kanne nostetaan täytäntöönpanovaltiossa, määräyksen antaneen valtion oikeusviranomaiselle on ilmoitettava tästä ja kanteen perusteista, jotta se voi toimittaa tarpeellisiksi katsomansa vastaväitteet. Sille ilmoitetaan kanteen tulos.

5.   Määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimet helpottaakseen 1 ja 2 kohdassa mainitun kanneoikeuden käyttämistä, erityisesti toimittamalla asianosaisille asianmukaiset tiedot.

6.   Täytäntöönpanovaltio voi lykätä esineiden, asiakirjojen ja tietojen siirtämistä, kunnes oikeussuojakeinon soveltamisen lopputulos on tiedossa.

19 artikla

Korvaukset

1.   Rajoittamatta 18 artiklan 2 kohdan säännöksien soveltamista, jos täytäntöönpanovaltio on lainsäädäntönsä mukaisesti vastuussa vahingoista, joita 18 artiklassa tarkoitetuille asianosaisille aiheutuu sille 8 artiklan nojalla toimitetun eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon vuoksi, määräyksen antaneen valtion on korvattava täytäntöönpanovaltiolle määrät, jotka kyseisille asianosaisille on maksettu vahingonkorvauksena edellä tarkoitetun vastuun perusteella, paitsi jos ja siltä osin kuin vahinko tai sen osa johtuu täytäntöönpanovaltion toiminnasta.

2.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei vaikuta luonnollisten tai oikeushenkilöiden vahingonkorvausvaatimuksia koskevaan jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön.

IV   OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Puitepäätöksen tehokkuuden valvonta

1.   Jos jäsenvaltiolla on ollut eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanossa toisessa jäsenvaltiossa toistuvasti ongelmia, joita ei ole voitu ratkaista neuvottelemalla, sen on ilmoitettava siitä neuvostolle auttaakseen tätä arvioimaan tämän puitepäätöksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

2.   Neuvosto tarkastelee erityisesti tämän puitepäätöksen säännösten käytännön soveltamista jäsenvaltioissa.

21 artikla

Suhde muihin säädöksiin ja sopimuksiin

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu ja rajoittamatta nykyisten säädösten tai sopimusten soveltamista jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisissä suhteissa, tätä puitepäätöstä sovelletaan rinnakkain näiden säädösten tai sopimusten kanssa jäsenvaltioiden keskinäisissä suhteissa siltä osin kuin ne koskevat tämän puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluviin todisteisiin liittyviä keskinäisiä oikeusapupyyntöjä.

2.   Rajoittamatta 3 kohdan ja 4 kohdan soveltamista, määräyksen antaneiden viranomaisten on käytettävä eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä, kun kaikki täytäntöönpanovaltiolta pyydettävät esineet, asiakirjat tai tiedot kuuluvat tämän puitepäätöksen soveltamisalaan.

3.   Määräyksen antaneet viranomaiset voivat käyttää keskinäistä oikeusapua tämän puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluvien esineiden, asiakirjojen tai tietojen hankkimiseksi, jos ne ovat osa laajempaa avunpyyntöä tai määräyksen antanut viranomainen katsoo yksittäisessä tapauksessa, että tämä helpottaisi yhteistyötä täytäntöönpanovaltion kanssa.

4.   Jäsenvaltiot voivat tämän puitepäätöksen voimaantulon jälkeen tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, mikäli niiden avulla voidaan syventää tai laajentaa puitepäätöksen tavoitteita ja mikäli ne entisestään yksinkertaistavat tai muuten helpottavat menettelyjä tämän puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluvien todisteiden hankkimiseksi.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetut sopimukset tai järjestelyt eivät missään tapauksessa voi vaikuttaa suhteisiin niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole niiden osapuolina.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle kaikista 4 kohdassa tarkoitetuista uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

22 artikla

Siirtymäjärjestelyt

Ennen 19 päivää tammikuuta 2011 vastaanotetut keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt pannaan täytäntöön keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevien nykyisten säädösten ja sopimusten mukaisesti.

23 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 19 päivään tammikuuta 2011 mennessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 19 päivään tammikuuta 2011 mennessä neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla jäsenvaltioiden tästä puitepäätöksestä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.   Jäsenvaltion, joka aikoo saattaa 13 artiklan 1 kohdan f alakohdassa mainitut kieltäytymisperusteet osaksi kansallista lainsäädäntöään, on tehtävä asiasta ilmoitus neuvoston pääsihteeristölle tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä.

4.   Saksa voi ilmoittaa varaavansa itselleen oikeuden asettaa eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa terrorismiin, tietoverkkorikollisuuteen, rasismiin ja muukalaisvihaan, tuhotyöhön, kiristysrikoksiin sekä petolliseen menettelyyn liittyvissä tapauksissa riippuvaiseksi kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymisestä, kun eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanemiseksi on tarpeen suorittaa etsintä tai takavarikko, paitsi jos määräyksen antanut viranomainen on ilmoittanut, että kyseiseen rikokseen sovelletaan määräyksen antaneen valtion lainsäädännön nojalla ilmoituksessa tarkoitettuja perusteita.

Jos Saksa haluaa soveltaa tätä kohtaa, sen on tehtävä asiasta ilmoitus neuvoston pääsihteeristölle tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä. Ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.   Komissio esittää viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2012 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet puitepäätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja esitetään tarvittaessa uusia lainsäädäntöehdotuksia.

6.   Neuvoston pääsihteeristö antaa 6 ja 11 artiklan ja tämän artiklan mukaisesti annetut ilmoitukset tiedoksi jäsenvaltioille, komissiolle ja Eurojustille.

24 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Kukin jäsenvaltio ilmoittaa neuvostolle ja komissiolle vuosittain ennen 1 päivää toukokuuta vaikeuksista, joita sillä on edellisenä kalenterivuonna ollut eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpanossa 13 artiklan 1 kohdan osalta.

2.   Saksa ilmoittaa neuvostolle ja komissiolle jokaisen kalenterivuoden alussa niiden tapausten lukumäärän, joissa 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaa perustetta on sovellettu edellisenä vuonna.

3.   Viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2014 komissio laatii kertomuksen 1 ja 2 kohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella ja liittää siihen tarpeellisiksi katsomansa aloitteet. Neuvosto tarkistaa kertomuksen perusteella tämän puitepäätöksen ja harkitsee, pitäisikö seuraavat säännökset kumota tai muuttaa:

13 artiklan 1 ja 3 kohta, ja

23 artiklan 4 kohta.

25 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 452.

(2)  EYVL C 12, 15.1.2001, s. 10.

(3)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

(5)  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45.

(6)  EYVL C 326, 21.11.2001, s. 1.

(7)  EYVL C 197, 12.7.2000, s. 1.

(8)  EUVL L 322, 9.12.2005, s. 33.

(9)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.


LIITE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


SAKSAN LIITTOTASAVALLAN ILMOITUS

Kun eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen täytäntöönpano eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosoikeudenkäyntejä varten /2008/978/YOS tehdyn neuvoston puitepäätöksen 18 päivänä joulukuuta 2008 mukaisesti edellyttää etsintää tai takavarikointia (1), Saksan liittotasavalta varaa itselleen oikeuden asettaa kyseisen puitepäätöksen 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti luovuttamismääräyksen täytäntöönpanon puitepäätöksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa terrorismiin, tietoverkkorikollisuuteen, rasismiin ja muukalaisvihaan, tuhotyöhön, kiristysrikoksiin sekä petolliseen menettelyyn liittyvissä tapauksissa riippuvaiseksi kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymisestä, ellei määräyksen antanut viranomainen ole ilmoittanut, että kyseiseen rikokseen sovelletaan seuraavia määräyksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisia perusteita:

Terrorismi:

Toiminta, joka on ydinterrorismin torjumisesta 13 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa tai terrorismin rahoituksen torjumisesta 9 päivänä joulukuuta 1999 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa tarkoitettu ja niissä määritelty, tai jossakin jälkimmäisen yleissopimuksen liitteessä luetelluista yleissopimuksista tarkoitettu rangaistava teko, tai

toiminta, joka on terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS mukaan rikollista (2), tai

toiminta, joka on 14 päivänä syyskuuta 2005 hyväksytyn Yhdistyneiden Kantakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1624 (2005) mukaan kiellettyä.

Tietotekniikkarikollisuus: Tietoverkkorikollisuus sellaisena kuin se on määritelty tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä 24 päivänä helmikuuta 2005 (3) tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2005/222/YOS tai 23 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen I jakson 1 osastossa.

Rasismi ja muukalaisviha: Rasismi ja muukalaisviha sellaisina kuin ne on määritelty rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta 15 päivänä heinäkuuta 1996 (4) hyväksytyssä neuvoston yhteisessä toiminnassa 96/443/YOS.

Tuhotyö: Toiminta, jolla laittomasti ja tarkoituksella aiheutetaan julkishallinnon rakennuksille, muille julkisille rakennuksille, julkiselle liikennejärjestelmälle tai muulle infrastruktuurille merkittävää vahinkoa, joka aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä.

Kiristysrikokset: Omaisuuden, lupausten tai tulojen vaatiminen taikka allekirjoituksen vaatiminen asiakirjaan, joka sisältää velvoitteen, omaisuuden luovutuksen tai vapautumisen vastuusta tai johtaa johonkin näistä, käyttäen uhkailua, voimakeinoja tai muita pelottelun muotoja.

Petollinen menettely: Henkilö käyttää väärää nimeä, esittää asemansa harhaanjohtavasti tai muutoin käyttää petollisin keinoin väärin ihmisten luottamusta tai hyväuskoisuutta anastaakseen itselleen jotakin toiselle henkilölle kuuluvaa.


(1)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 72.

(2)  EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.

(3)  EUVL L 69, 16.3.2005, s. 67.

(4)  EYVL L 185, 24.7.1996, s. 5.