9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/21


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2008/919/YOS,

tehty 28 päivänä marraskuuta 2008,

terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan, 31 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Terrorismi on eräs vakavimmista loukkauksista niitä yleismaailmallisia arvoja kohtaan, jotka ovat ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo ja yhteisvastuullisuus sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen ja joiden varaan Euroopan unioni perustuu. Se on myös yksi vakavimmista hyökkäyksistä demokratiaa ja oikeusvaltiota kohtaan, jotka ovat jäsenvaltioiden yhteisiä periaatteita ja Euroopan unionin perusta.

(2)

Terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS (2) on Euroopan unionin terrorisminvastaisen politiikan perusta. Kaikille jäsenvaltioille yhteisen oikeudellisen kehyksen luomisen ja erityisesti terrorismirikosten yhdenmukaisen määrittelyn ansiosta on voitu kehittää ja laajentaa Euroopan unionin terrorisminvastaista politiikkaa kunnioittaen samalla perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta.

(3)

Terrorismin uhka on kasvanut ja kehittynyt nopeasti viime vuosina. Aktivistien ja terrorismin tukijoiden toimintatavat ovat muuttuneet, myös siten, että järjestäytyneiden ja hierarkkisten ryhmien tilalle ovat tulleet löyhästi toisiinsa liittyvät, puoli-itsenäiset solut. Nämä solut ovat kansainvälisten verkostojen yhdyslinkkejä, ja ne käyttävät lisääntyvässä määrin uutta teknologiaa, erityisesti internetiä.

(4)

Internetiä käytetään Euroopassa olevien paikallisten terroristiverkostojen ja yksittäisten terroristien innoittamiseen ja mobilisointiin. Se on myös terroristien keinoja ja menetelmiä koskevien tietojen lähde ja toimii tällä tavoin ”virtuaalisena koulutusleirinä”. Julkinen yllytys terrorismirikoksiin sekä terroristien värväys ja koulutus ovat lisääntyneet moninkertaisesti kustannusten ja riskien pysyessä alhaisina.

(5)

Eurooppa-neuvoston 5 päivänä marraskuuta 2004 hyväksymässä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopassa tähtäävässä Haagin ohjelmassa korostetaan, että perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen tapahtuva terrorismin tehokas ehkäisy ja torjunta edellyttää, etteivät jäsenvaltiot tyydy toiminnassaan vain oman turvallisuutensa säilyttämiseen vaan ottavat huomioon myös koko unionin turvallisuuden.

(6)

Neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopassa tähtäävän Haagin ohjelman toteuttamiseksi (3) muistutetaan, että terrorismin torjunta edellyttää kattavaa lähestymistapaa ja että kansalaisten odotukset unionia kohtaan on otettava huomioon ja unionin on vastattava niihin. Lisäksi siinä todetaan, että on keskityttävä terrorismin ehkäisemiseen, terrorismiin varautumiseen ja reagoimiseen sekä tehostettava ja tarvittaessa täydennettävä jäsenvaltioiden valmiuksia torjua terrorismia erityisesti seuraavilla aloilla: värväystoiminta, rahoitus, riskianalyysi, elintärkeiden infrastruktuurien suojelu ja seurausten hallinta.

(7)

Tässä puitepäätöksessä säädetään terrorismiin liittyvien rikosten kriminalisoinnista, jotta voidaan myötävaikuttaa yleisemmän poliittisen tavoitteen saavuttamiseen, joka on terrorismin ennaltaehkäisy vähentämällä sellaisen materiaalin levittämistä, jonka avulla voidaan yllyttää ihmisiä tekemään terrori-iskuja.

(8)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1624 (2005) valtioita kehotetaan toteuttamaan tarpeellisia ja asianmukaisia toimia, jotka ovat kansainvälisessä lainsäädännössä säädettyjen velvoitteiden mukaisia, kieltääkseen lailla terroritekoon tai -tekoihin yllyttämisen ja estääkseen tällaisen toiminnan. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 27 päivänä huhtikuuta 2006 päivätyssä raportissa ”Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy” tulkitaan edellä mainittua päätöslauselmaa siten, että sitä voidaan käyttää perustana myös internetin välityksellä tapahtuvan terroritekoihin yllyttämisen ja värväyksen kriminalisoinnille. Yhdistyneiden Kansakuntien 8 päivänä syyskuuta 2006 päivätyssä maailmanlaajuisessa terrorisminvastaisessa strategiassa mainitaan, että YK:n jäsenvaltiot päättävät tutkia keinoja sovittaa yhteen kansainvälisiä ja alueellisia terrorisminvastaisia toimia, joilla pyritään torjumaan kaikkia Internetissä esiintyviä terrorismin muotoja.

(9)

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa määrätään sen osapuolina olevien valtioiden velvoitteista, joiden mukaan niiden on kriminalisoitava oikeudenvastainen ja tahallinen julkinen yllytys terrorismirikokseen sekä terrorismia koskeva värväys ja koulutus.

(10)

Terrorismirikosten sekä terroritoimintaan liittyvien rikosten määritelmiä olisi kaikissa jäsenvaltioissa edelleen lähennettävä siten, että määritelmä kattaa myös julkisen yllytyksen terrorismirikokseen sekä terroristien värväyksen ja koulutuksen tahallisina tekoina.

(11)

Olisi säädettävä rangaistuksista luonnollisille henkilöille jotka ovat syyllistyneet tahalliseen julkiseen yllytykseen terrorismirikoksiin taikka terroristien värväykseen tai koulutukseen, ja oikeushenkilöille, jotka ovat vastuussa tällaisista teoista. Tällaisten tekojen olisi oltava kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavoin rangaistavia riippumatta siitä, onko ne tehty internetin välityksellä.

(12)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän puitepäätöksen tavoitteita, vaan ne voidaan Euroopan laajuisten yhdenmukaistettujen sääntöjen tarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(13)

Unioni noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tunnustettuja sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen II ja VI luvussa huomioon otettuja periaatteita. Tätä puitepäätöstä ei miltään osin voida tulkita niin, että sillä pyrittäisiin vähentämään tai rajoittamaan perusoikeuksia ja -vapauksia, kuten sananvapautta, kokoontumisvapautta, yhdistymisvapautta tai yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevaa oikeutta, mukaan luettuna kirjesalaisuus.

(14)

Julkinen yllytys terrorismirikokseen sekä terroristien värväys ja koulutus ovat tahallisia rikoksia. Sen vuoksi tätä puitepäätöstä ei voida miltään osin tulkita niin, että sillä pyrittäisiin rajoittamaan tai estämään tieteelliseen tai akateemiseen käyttöön tai raportointiin tarkoitetun tiedon levittämistä. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittäminen julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä, mukaan luettuna terrorismi, ei kuulu tämän puitepäätöksen soveltamisalaan eikä etenkään julkista yllyttämistä terrorismirikokseen koskevan määritelmän piiriin.

(15)

Tämän puitepäätöksen mukaisen kriminalisoinnin täytäntöönpanon olisi oltava oikeassa suhteessa rikoksen luonteeseen ja olosuhteisiin, ottaen huomioon sillä olevan oikeutetut tavoitteet ja niiden tarpeellisuuden demokraattisessa yhteiskunnassa, ja sillä olisi suljettava pois kaikenlainen mielivalta tai syrjintä,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan puitepäätös 2002/475/YOS seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Terroritoimintaan liittyvät rikokset

1.   Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan:

a)

’julkisella yllytyksellä terrorismirikokseen’ sellaista viestin levittämistä yleisölle tai muuta yleiseen tietoisuuteen saattamista, jonka tarkoituksena on yllyttää jonkin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen, mikäli tällainen menettely aiheuttaa yhden tai useamman terrorismirikoksen tekemisen vaaran, riippumatta siitä, sisältääkö se nimenomaista tällaisten rikosten puolesta puhumista;

b)

’terroristien värväyksellä’ toisen henkilön taivuttamista tekemään jokin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa tai 2 artiklan 2 kohdassa lueteltu rikos;

c)

’terroristien kouluttamisella’ ohjeiden antamista räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muiden erityisten menetelmien tai tekniikan käytössä siinä tarkoituksessa, että tehdään jokin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa lueteltu rikos, ja tietoisena siitä, että opetettuja taitoja aiotaan käyttää tähän tarkoitukseen.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavia tahallisia tekoja pidetään terroritoimintaan liittyvinä rikoksina:

a)

julkinen yllytys terrorismirikokseen;

b)

terroristien värväys;

c)

terroristien kouluttaminen;

d)

ryöstö jonkin 1 artiklan 1 kohdassa luetellun rikoksen tekemiseksi;

e)

kiristys jonkin 1 artiklan 1 kohdassa luetellun rikoksen tekemiseksi;

f)

väärien hallintoasiakirjojen laatiminen jonkin 1 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa sekä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseksi.

3.   Jonkin 2 kohdassa säädetyn teon katsominen rangaistavaksi ei edellytä, että terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Avunanto, yllytys ja yritys

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että avunannosta 1 artiklan 1 kohdassa, 2 artiklassa tai 3 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin tehdään rangaistava.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yllytyksestä 1 artiklan 1 kohdassa, 2 artiklassa tai 3 artiklan 2 kohdan d–f alakohdassa tarkoitettuihin rikoksiin tehdään rangaistava.

3.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan d–f alakohdassa tarkoitettujen rikosten yrityksestä tehdään rangaistava, lukuun ottamatta 1 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädettyä hallussapitoa ja 1 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettua rikosta.

4.   Kukin jäsenvaltio voi päättää toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen rikosten yrityksestä tehdään rangaistava.”

2 artikla

Sananvapautta koskevat perusperiaatteet

Tämä puitepäätös ei velvoita jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa sananvapautta, erityisesti lehdistönvapautta ja muiden tiedotusvälineiden sananvapautta koskevien perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin ne ilmenevät valtiosääntöperinteistä, taikka säännöistä, jotka koskevat lehdistön tai muiden tiedotusvälineiden oikeuksia ja vastuuta sekä niille annettuja menettelyyn liittyviä takeita silloin, kun nämä säännöt liittyvät vastuun määräytymiseen tai rajaamiseen.

3 artikla

Täytäntöönpano ja kertomus

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi viimeistään 9 päivänä joulukuuta 2010. Pannessaan täytäntöön tätä puitepäätöstä jäsenvaltioiden on varmistettava, että kriminalisointi ovat oikeassa suhteessa niihin oikeutettuihin päämääriin, johon pyritään, ja tarpeellinen demokraattisessa yhteiskunnassa eikä sisällä minkäänlaista mielivaltaa ja syrjintää.

2.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 9 päivänä joulukuuta 2010 toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla tästä puitepäätöksestä aiheutuvat jäsenvaltioiden velvoitteet saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Neuvosto arvioi viimeistään 9 päivänä joulukuuta 2011 näihin tietoihin perustuvan kertomuksen ja komission kertomuksen perusteella, ovatko jäsenvaltiot toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.

(3)  EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1.