1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/53


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/632/YUTP,

hyväksytty 31 päivänä heinäkuuta 2008,

Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisellä kannalla 2004/161/YUTP (1) neuvosto jatkoi Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa, tavoitteena erityisesti rohkaista toimenpiteiden kohteena olevia henkilöitä torjumaan politiikat, jotka johtavat ihmisoikeuksien, sananvapauden ja hyvän hallintotavan tukahduttamiseen.

(2)

Koska Zimbabwen viranomaiset järjestivät ja suorittivat väkivaltaisuuksia vuoden 2008 presidentinvaalikampanjan aikana, minkä johdosta demokratia jäi vaalissa toteutumatta, neuvosto päätti lisätä eräät henkilöt ja yhteisöt yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteessä olevaan luetteloon 22 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyllä päätöksellä 2008/605/YUTP.

(3)

Myös niitä rajoittavia toimenpiteitä, joilla kielletään yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden pääsy jäsenvaltioiden alueelle ja näiden henkilöiden kauttakulku jäsenvaltioiden alueen kautta, on tarpeen tehostaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2004/161/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen Zimbabwen hallituksen jäsenten ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden sekä muiden demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvien luonnollisten henkilöiden pääsyn alueelleen ja näiden henkilöiden kauttakulun alueensa kautta. Tässä kohdassa tarkoitetut henkilöt on lueteltu liitteessä.”

2)

Lisätään 4 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.”

3)

Korvataan 4 artiklan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltiot voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin poikkeuksia, jos henkilön matkustaminen on perusteltua kiireellisistä ja pakottavista humanitaarisista syistä, tai poikkeuksellisesti, jos henkilö matkustaa osallistuakseen sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, Euroopan unionin aloitteesta järjestettävät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään poliittista vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on suoraan, välittömästi ja merkittävällä tavalla edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Zimbabwessa.

6.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 5 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksikään neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta 48 tunnin kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, poikkeusta ei myönnetä, paitsi jos jäsenvaltio haluaa myöntää poikkeuksen kiireellisistä ja pakottavista humanitaarisista syistä. Siinä tapauksessa neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.”

4)

Korvataan 4 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3–6 kohdan perusteella sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai näiden henkilöiden kauttakulun alueensa kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja ainoastaan asianomaisia henkilöitä.”

5)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäädytetään kaikki Zimbabwen hallituksen jäsenille ja heitä lähellä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai muille elimille taikka muille demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit. Kyseiset henkilöt ja yhteisöt on lueteltu liitteessä.”

2 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 50, 20.2.2004, s. 66. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/605/YUTP (EUVL L 194, 23.7.2008, s. 34).