9.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/70


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä heinäkuuta 2008,

tehoaineiden atsimsulfuroni, atsoksistrobiini, fluroksipyyri, imatsaliili, kresoksiimimetyyli, proheksadionikalsium ja spiroksamiini neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevien ilmoitusten hyväksyttävyydestä ja kyseisten ilmoitusten tekijöitä koskevan luettelon laatimisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3855)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/656/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1),

ottaa huomioon tehoaineiden ensimmäisen ryhmän neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevan menettelyn vahvistamisesta ja kyseisiä aineita koskevan luettelon laatimisesta 27 päivänä kesäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 737/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään, että tehoaineen sisällyttäminen voidaan pyynnöstä uusia yhden tai useamman kerran enintään 10 vuoden pituiseksi ajanjaksoksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 737/2007 liitteessä I lueteltujen tehoaineiden tuottajat ovat jättäneet asianomaisille esitteleville jäsenvaltioille ilmoitukset, joissa pyydetään kyseisten tehoaineiden direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisen uusimista.

(3)

Asianomaiset esittelevät jäsenvaltiot ovat arvioineet ilmoitukset ja toimittaneet arvionsa komissiolle. Kyseisten arvioiden perusteella ilmoitukset olisi todettava hyväksyttäviksi.

(4)

Komission olisi julkaistava niiden tuottajien nimet ja osoitteet, joiden ilmoitukset on todettu hyväksyttäviksi, jotta voidaan varmistaa yhteisen asiakirja-aineiston jättämisen edellyttämä mahdollisuus yhteydenpitoon,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä lueteltujen tuottajien toimittamat ilmoitukset ovat hyväksyttäviä.

Näiden tuottajien nimet ja osoitteet on vahvistettu liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/70/EY (EUVL L 185, 12.7.2008, s. 40).

(2)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 10.


LIITE

Tehoaine

Tuottajan nimi

Osoite

Atsimsulfuroni

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Saksa

Puhelin (49) 6172 87 0, faksi (49) 6172 87 1402

Atsoksistrobiini

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin (44) 1483 260000, faksi (44) 870 240 3019

Hermoo Belgia NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Puhelin (32) (0) 11 88 03 91, faksi (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Puhelin (32) 2 646 86 06, faksi (32) 2 646 91 52

Fluroksipyyri

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Tanska

Puhelin (45) 98 93 89 77, faksi (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgia NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Puhelin (32) (0) 11 88 03 91, faksi (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Puhelin (32) 2 646 86 06, faksi (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin (44) 1235 437920, faksi (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Alankomaat

Puhelin (31) (0) 162 431 931, faksi (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin (44) (0) 1925 81 9999, faksi (44) (0) 1925 81 7425

Imatsaliili

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Tanska

Puhelin (45) 98 93 89 77, faksi (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Puhelin (32) 2 646 86 06, faksi (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Alankomaat

Puhelin (31) (0) 162 431 931, faksi (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgia

Puhelin (32) 2 331 38 94, faksi (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin (44) (0) 1925 81 9999, faksi (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Puhelin (32) (0) 14 60 21 11, faksi (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Espanja

Puhelin (34) 93 777 48 53, faksi (34) 93 777 50 59

Kresoksiimimetyyli

Hermoo Belgia NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Puhelin (32) (0) 11 88 03 91, faksi (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Ranska

Puhelin (33) 4 72 32 45 45, faksi (33) 4 72 32 53 41

Proheksadionikalsium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Ranska

Puhelin (33) 4 72 32 45 45, faksi (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin (44) 1905 361800, faksi (44) 1905 361818

Spiroksamiini

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Saksa

Puhelin (49) 2173 38 7583, faksi (49) 2173 38 3735