11.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä heinäkuuta 2008,

portugalilaisen jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

(2008/572/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Portugalin hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut António Paulino DA SILVA PAIVAn erottua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

Carlos Alberto PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. LAGARDE


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.