24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä kesäkuuta 2008,

päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2336)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/478/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 vahvistetaan menettely elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevien sääntöjen määrittämiseksi. Asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden toimitettua ilmoitukset aromiaineista, joiden käyttö sallitaan niiden alueella markkinoitavissa elintarvikkeissa, ja komission tutkittua nämä ilmoitukset laaditaan aromiaineluettelo, jäljempänä ’luettelo’ Kyseinen luettelo hyväksyttiin komission päätöksellä 1999/217/EY (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetään lisäksi aromiaineita koskevasta arviointiohjelmasta, jolla tarkistetaan, ovatko aromiaineet kyseisen asetuksen liitteessä esitettyjen yleisten käyttöperusteiden mukaisia.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tuli alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä 29 päivänä marraskuuta 2007 antamassaan lausunnossa siihen tulokseen, että 2-metyylibuta-1,3-dieenillä (jonka FL-numero on 01.049) näytti olevan genotoksista potentiaalia in vivo -kokeissa ja karsinogeenisia vaikutuksia koe-eläimissä. Sen käyttöä aromiaineena ei voida näin ollen hyväksyä, koska se ei ole asetuksen (EY) N:o 2232/96 liitteessä esitettyjen aromiaineiden yleisten käyttöperusteiden mukainen. Aine pitäisi siksi poistaa luettelosta.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 1999/217/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan päätöksen 1999/217/EY liitteessä olevan A osan taulukosta 2-metyylibuta-1,3-dieeniä koskeva rivi (FL-numero 01.049).

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/252/EY (EUVL L 91, 29.3.2006, s. 48).