7.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/78


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä kesäkuuta 2008,

14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella (”vuoden 1990 Schengenin yleissopimus”) perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän SIRENE-käsikirjan liitteen 4 turvaluokituksen poistamisesta

(2008/422/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän SIRENE-käsikirjan tiettyjen osien luokituksen kumoamisesta 14 päivänä lokakuuta 2002 tekemällään päätöksellä 2003/19/EY (1) neuvosto poisti SIRENE-käsikirjan tiettyjen osien turvaluokituksen ja alensi SIRENE-käsikirjan kohdan 2.3 sekä liitteiden 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 turvaluokan luokkaan ”Restreint UE”.

(2)

SIRENE-käsikirjan viimeisin versio, sellaisena kuin se on SIRENE-käsikirjan muuttamisesta 22 päivän syyskuuta 2006 tehdyissä komission päätöksissä 2006/757/EY (2) ja 2006/758/EY (3), ei sisällä määräystä, joka vastaisi kohtaa 2.3 sellaisena kuin se oli päätöksen 2003/19/EY tekemisen ajankohtana.

(3)

14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän SIRENE-käsikirjan tiettyjen osien turvaluokituksen poistamisesta 25 päivänä kesäkuuta 2007 tekemällään päätöksellä 2007/473/EY (4) neuvosto poisti SIRENE-käsikirjan liitteiden 2 ja 5 turvaluokituksen.

(4)

Neuvosto pitää nyt tarkoituksenmukaisena, että SIRENE-käsikirjan liitteen 4 turvaluokitus poistetaan.

(5)

SIRENE-käsikirjan liitteiden 1, 3, ja 6 luokitus olisi säilytettävä luokassa ”Restreint UE”,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

SIRENE-käsikirjan liitteen 4 turvaluokitus poistetaan.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. MATE


(1)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 34.

(2)  EUVL L 317, 16.11.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 317, 16.11.2006, s. 41.

(4)  EUVL L 179, 7.7.2007, s. 52.