6.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/61


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä kesäkuuta 2008,

luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella paikallisesti tuotettuun olueen

(2008/417/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 299 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Portugali on 30 päivänä toukokuuta 2007 päivätyllä kirjeellä, jossa viitataan perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohtaan, esittänyt pyynnön saada poiketa perustamissopimuksen 90 artiklasta soveltaakseen Madeiralla tuotettuun olueen valmisteverokantaa, joka on alhaisempi kuin alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/84/ETY (2) mukaisesti vahvistettu kansallinen verokanta, sikäli kun panimon vuosituotanto on enintään 300 000 hehtolitraa. Alennettua verokantaa on määrä soveltaa 200 000 hehtolitran määrän ylittävään tuotantoon vain siltä osin kun se kulutetaan paikallisesti.

(2)

Pyyntönsä perusteluna Portugali on selittänyt, etteivät alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (3) 4 artiklassa tarjotut mahdollisuudet riitä korvaamaan haittoja, joita Madeiran panimoille aiheutuu niiden syrjäisestä sijainnista, hajanaisesta maantieteellisestä alueesta ja paikallisten markkinoiden rajoittuneisuudesta. Mainitun artiklan mukaan panimoihin, joiden vuotuinen oluentuotanto on enintään 200 000 hehtolitraa, voidaan soveltaa alennettua valmisteveroa, jos verokannat vahvistetaan tasolle, joka on enintään 50 prosenttia tavanomaista kansallista verokantaa alhaisempi. Portugali on käyttänyt tätä säännöstä ja soveltaa 50 prosentin alennusta panimoihin, joiden vuosituotanto on enintään 200 000 hehtolitraa. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että ne Madeiralla sijaitsevat panimot, jotka ylittävät tämän tuotantokynnyksen, olisivat riittävän vahvoja kilpailemaan Manner-Portugalista (tai Manner-Euroopasta) tulevien oluiden kanssa. Ulkomaisten oluiden tiukan kilpailun johdosta niiden osuus paikallismarkkinoista pienenisi edelleen, koska niille aiheutuu syrjäisyydestä lisäkustannuksia, joita ovat tarve pitää suuria varastoja pitotarve sekä raaka-aineiden ja toissijaisten materiaalien ja pakkausten kuljettaminen Manner-Portugalista. Vaikka nämä panimot eivät 200 000 hehtolitran vuosituotantoon päästyään ole direktiivin 92/83/ETY 4 artiklan määritelmän mukaan enää ”pieniä”, ne ovat kuitenkin edelleen pieniä verrattuna suuriin kansallisiin ja monikansallisiin panimoihin, joiden kanssa ne kilpailevat. Tästä syystä on paikallisen teollisuuden säilymisen kannalta erityisen tärkeää, että panimoihin sovelletaan alennettua verokantaa silloin, kun niiden vuosituotanto on suurempi kuin 200 000 hehtolitraa muttei ylitä 300 000 hehtolitraa.

(3)

Portugali pyytää sen vuoksi, että niiden Madeiralla sijaitsevien riippumattomien panimoiden, joiden vuosituotanto on enintään 300 000 hehtolitraa, paikallisesti tuottamalla oluella olisi oikeus alennettuun verokantaan, joka vahvistettaisiin 50 prosenttia tavanomaista kansallista verokantaa alhaisemmaksi. Vuosituotannon ylittäessä 200 000 hehtolitraa oikeus alennettuun verokantaan koskisi tämän ylimenevältä osalta kuitenkin ainoastaan olutta, joka kulutetaan paikallisesti Madeiralla.

(4)

Tilanteen perusteellinen tutkiminen osoittaa, että on erittäin tärkeää suostua Portugalin pyyntöön, jos syrjäisimpiin alueisiin kuuluvalla Madeiralla aiotaan säilyttää panimoteollisuutta. On selvää, että veronalennuksen laajentamisella saatetaan näissä olosuhteissa ja asianmukaisin edellytyksin Madeiran panimoteollisuus ja sen Manner-Portugalista ja muista jäsenvaltioista tulevat kilpailijat samaan asemaan. Saaduilla veroetuuksilla korvataan ainoastaan lisäkustannukset, joita elinkeinolle aiheutuu sen syrjäisestä sijainnista.

(5)

Jotta sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ei vaarannettaisi, oikeuden alennetun verokannan soveltamiseen 200 000 hehtolitraa ylittävään tuotantoon olisi koskettava ainoastaan Madeiralla tuotettavaa ja kulutettavaa olutta.

(6)

Vaikka pyydetty poikkeus perustamissopimuksen 90 artiklasta on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Madeiran kehitys vaarannu, veropoikkeuksille on myös tarpeen asettaa määräaika. Toisaalta on kuitenkin tärkeää varmistaa, että paikallisilla talouden toimijoilla on riittävä varmuus taloudellisten toimintojensa kehittämiseen. Tästä syystä on aiheellista myöntää poikkeus kuuden vuoden ajaksi.

(7)

Lisäksi olisi edellytettävä välikertomuksen antamista, jotta komissio voi arvioida, ovatko edellytykset alennetun verokannan myöntämiselle edelleen olemassa.

(8)

Tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteillä ei saisi olla vaikutusta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamiseen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustamissopimuksen 90 artiklasta poiketen Portugalille annetaan lupa soveltaa valmisteverokantaa, joka on direktiivin 92/84/ETY mukaisesti vahvistettua kansallista verokantaa alhaisempi, sikäli kun on kun kyse on enintään 300 000 hehtolitraa vuodessa tuottavien, Madeiran itsehallintoalueella sijaitsevien riippumattomien panimoiden siellä tuottamasta oluesta. Alennettua verokantaa voidaan soveltaa 200 000 hehtolitran määrän ylittävään tuotantoon vain siltä osin, kun se kulutetaan Madeiralla.

’Riippumattomalla panimolla’ tarkoitetaan panimoa, joka on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista panimoista, toimii tiloissa, jotka sijaitsevat fyysisesti erillään muiden panimoiden tiloista, eikä harjoita lisenssivalmistusta. Kahta tai useampaa panimoa, jotka toimivat yhteistyössä ja joiden yhteenlaskettu vuosituotanto on enintään 300 000 hehtolitraa, voidaan kuitenkin kohdella yhtenä riippumattomana panimona.

Alennettu valmisteverokanta, joka voi olla vähimmäisverokantaa alhaisempi, saa olla enintään 50 prosenttia alhaisempi kuin Portugalin tavanomainen kansallinen valmisteverokanta.

2 artikla

Portugalin on 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä toimitettava komissiolle tilanteesta kertomus, jonka avulla komissio voi arvioida, ovatko syyt, joiden perusteella 1 artiklassa säädetty poikkeus on myönnetty, edelleen voimassa.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BAJUK


(1)  Lausunto annettu 11. huhtikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 29.

(3)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla.