29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston direktiivin 2003/85/EY liitteen XI muuttamisesta sellaisten laboratorioiden luettelon osalta, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1577)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/339/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/85/EY (1) ja erityisesti sen 67 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2003/85/EY säädetään torjunnan edellyttämistä vähimmäistoimenpiteistä suu- ja sorkkataudin puhjetessa ja tietyistä ennalta ehkäisevistä toimista, joiden tarkoituksena on parantaa toimivaltaisten viranomaisten ja kotieläintuottajien tietämystä suu- ja sorkkataudista sekä parantaa tautiin liittyvää valmiusastetta.

(2)

Direktiivissä 2003/85/EY säädettyihin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin sisältyy säännös jäsenvaltioiden velvollisuudesta varmistaa, että eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia käsitellään tutkimus-, diagnosointi- tai valmistustarkoituksissa vain hyväksytyissä laboratorioissa, jotka luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä XI.

(3)

Direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI olevassa A osassa luetellaan kansalliset laboratoriot, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia tutkimusta ja diagnosointia varten.

(4)

Tanska on ilmoittanut virallisesti komissiolle muutoksista, jotka liittyvät suu- ja sorkkataudista vastaavan Tanskan kansallisen vertailulaboratorion hallintoon.

(5)

Latvia ja Slovenia ovat ilmoittaneet virallisesti komissiolle, että niiden kansallisten vertailulaboratorioiden ei enää katsota täyttävän 65 artiklan d kohdassa säädettyjä turvallisuusvaatimuksia, ja ne olisi sen vuoksi poistettava direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI olevassa A osassa olevasta luettelosta.

(6)

Alankomaat on ilmoittanut virallisesti komissiolle muutoksista, jotka liittyvät suu- ja sorkkataudista vastaavan Alankomaiden kansallisen vertailulaboratorion nimeen.

(7)

Turvallisuussyistä on tärkeää pitää ajan tasalla direktiivin 2003/85/EY luettelo laboratorioista, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia.

(8)

Tästä syystä on tarpeen korvata direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI olevan A osan luettelo laboratorioista, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia, tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI oleva A osa tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).


LIITE

”A   OSA

Kansalliset laboratoriot, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia

Jäsenvaltio, jossa laboratorio sijaitsee

Laboratorio

Laboratorion palveluita käyttävät jäsenvaltiot

ISO-koodi

Nimi

AT

Itävalta

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Itävalta

BE

Belgia

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgia

Luxemburg

BG

Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgaria

CZ

Tšekki

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Tšekki

DE

Saksa

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Saksa

Slovakia

DK

Tanska

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Tanska

Suomi

Ruotsi

EL

Kreikka

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Kreikka

ES

Espanja

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Espanja

FR

Ranska

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Ranska

HU

Unkari

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Unkari

IT

Italia

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italia

Kypros

LT

Liettua

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Liettua

NL

Alankomaat

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Alankomaat

PL

Puola

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Puola

RO

Romania

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Romania

UK

Yhdistynyt Kuningaskunta

Institute for Animal Health, Pirbright

Yhdistynyt Kuningaskunta

Viro

Suomi

Irlanti

Latvia

Malta

Slovenia

Ruotsi”