31.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä tammikuuta 2008,

luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle ja Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 5 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä

(ainoastaan saksan- ja puolankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2008/84/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan liittotasavalta ja Puolan tasavalta pyysivät komission pääsihteeristön 22 päivänä lokakuuta 2007 ja 27 päivänä heinäkuuta 2007 saapuneiksi kirjaamilla kirjeillä lupaa soveltaa erityisiä verotoimenpiteitä niiden välisten tiettyjen rajasiltojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.

(2)

Direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio ilmoitti Saksan liittotasavallan ja Puolan tasavallan pyynnöistä muille jäsenvaltioille 24 päivänä lokakuuta 2007 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti 25 päivänä lokakuuta 2007 päivätyllä kirjeellä Saksan liittotasavallalle ja Puolan tasavallalle, että sillä on kaikki pyyntöjen arvioimiseen tarvittavat tiedot.

(3)

Erityistoimenpiteen tarkoituksena on, että rajasiltojen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarkoitettujen tavaroiden luovutusten, palvelujen suoritusten ja yhteisöhankintojen osalta sillan ja, jos kyse on rakentamisesta, sen rakennustyömaan olisi katsottava sijaitsevan kokonaan toisen jäsenvaltion alueella siten kuin määrätään kyseisten jäsenvaltioiden välisessä sopimuksessa, joka koskee vastuunjakoa näiden rajasiltojen rakentamisessa tai kunnossapidossa.

(4)

Jos erityistoimenpidettä ei oteta käyttöön, kaikkien tavaroiden luovutusten, palvelujen suoritusten ja yhteisöhankintojen osalta olisi varmistettava, onko verotuspaikka Saksan liittotasavalta vai Puolan tasavalta. Saksan alueella toteutetusta rajasiltatyöstä kannettaisiin Saksan arvonlisävero ja Puolan alueella toteutetusta työstä Puolan arvonlisävero.

(5)

Tämän poikkeuksen tarkoituksena on siksi yksinkertaistaa arvonlisäveron perimistä kyseisten siltojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.

(6)

Tämä poikkeus ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin yhteisön omiin varoihin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan Saksan liittotasavallalle ja Puolan tasavallalle 2 ja 3 artiklassa säädetyin ehdoin lupa ottaa käyttöön direktiivistä 2006/112/EY poikkeavia toimenpiteitä yhden Oder-joen (Odra) ylittävän rajasillan ja yhden Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) ylittävän rajasillan rakentamiseen ja myöhempään kunnossapitoon sekä kahden käytössä olevan Oder-joen (Odra) ylittävän rajasillan ja yhdeksän käytössä olevan Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) ylittävän rajasillan kunnossapitoon; kaikki nämä rajasillat sijaitsevat osittain Saksan liittotasavallan ja osittain Puolan tasavallan alueella. Näitä siltoja koskevat yksityiskohdat ovat tämän päätöksen liitteessä. Tätä lupaa sovelletaan myös mahdollisiin uusiin siltoihin, jotka saatetaan osaksi vastuunjakoa rajasiltojen rakentamisessa tai kunnossapidossa koskevan Saksan liittotasavallan ja Puolan tasavallan välisen, noottienvaihtona tehtävän sopimuksen soveltamisalaa.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 5 artiklassa säädetään, rajasilta, jonka rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa Saksan liittotasavalta, ja rajasillat, joiden osalta Saksan liittotasavalta vastaa ainoastaan kunnossapidosta, sekä soveltuvissa tapauksissa rakennustyömaa siltä osin kuin se on Puolan alueella, katsotaan osaksi Saksan aluetta, kun kyse on kyseisten siltojen rakentamiseen tai kunnossapitoon tarkoitetuista tavaroiden luovutuksista, palvelujen suorituksista ja yhteisöhankinnoista.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 5 artiklassa säädetään, rajasilta, jonka rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa Puolan tasavalta, ja rajasillat, joiden osalta Puolan tasavalta vastaa ainoastaan kunnossapidosta, sekä soveltuvissa tapauksissa rakennustyömaa siltä osin kuin se on Saksan alueella, katsotaan osaksi Puolan aluetta, kun kyse on kyseisten siltojen rakentamiseen tai kunnossapitoon tarkoitetuista tavaroiden luovutuksista, palvelujen suorituksista ja yhteisöhankinnoista.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle ja Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BAJUK


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/75/EY (EUVL L 346, 29.12.2007, s. 13).


LIITE

Päätöksen 1 artiklassa tarkoitetut sillat:

1.

Saksan liittotasavalta on vastuussa seuraavan rajasillan rakentamisesta:

a)

Oder-joen (Odra) Frankfurtin (Oder) ja Kunowicen välillä kilometrikohdassa 580,640 ylittävä rajasilta.

2.

Puolan tasavalta on vastuussa seuraavan rajasillan rakentamisesta:

a)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Horkan ja Węgliniecin välillä kilometrikohdassa 130,470 ylittävä rajasilta.

3.

Saksan liittotasavalta on vastuussa seuraavien rajasiltojen kunnossapidosta:

a)

Oder-joen (Odra) Neurüdnitzin ja Siekierkin välillä kilometrikohdassa 653,903 ylittävä rajasilta;

b)

Oder-joen (Odra) Küstrin Kietzin ja Küstrin Kostrzynin välillä kilometrikohdassa 615,102 ylittävä rajasilta;

c)

Oder-joen (Odra) Frankfurtin (Oder) ja Kunowicen välillä kilometrikohdassa 580,640 ylittävä silta;

d)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Hagenwerderin ja Ręczynin välillä kilometrikohdassa 169,611 ylittävä rajasilta;

e)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Hirschfelden ja Trzciniec Zgorzeleckin välillä kilometrikohdassa 186,281 ylittävä rajasilta.

4.

Puolan tasavalta on vastuussa seuraavien rajasiltojen kunnossapidosta:

a)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Gubenin ja Gubinin välillä kilometrikohdassa 13,375 ylittävä rajasilta;

b)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Gubenin ja Gubinekin välillä kilometrikohdassa 17,625 ylittävä rajasilta;

c)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Forstin ja Tuplicen välillä kilometrikohdassa 51,935 ylittävä rajasilta;

d)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Bad Muskaun ja Łęknican välillä kilometrikohdassa 80,530 ylittävä rajasilta;

e)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Horkan ja Węgliniecin välillä kilometrikohdassa 130,470 ylittävä rajasilta;

f)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Görlitzin ja Zgorzelecin välillä kilometrikohdassa 153,885 ylittävä rajasilta;

g)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Krzewina Zgorzeleckan ja Trzciniec Zgorzeleckin välillä kilometrikohdassa 184,220 ylittävä rajasilta;

h)

Lausitzer Neiße -joen (Nysa Łużycka) Krzewina Zgorzelecka ja Trzciniec Zgorzeleckin välillä kilometrikohdassa 184,780 ylittävä rajasilta.