29.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/76


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä marraskuuta 2008,

eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä

(EKP/2008/17)

(2008/893/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 ja 106 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 12.1 artiklan yhdessä 3.1 artiklan kanssa sekä sen 5, 16 ja 24 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKPJ:n perussäännön 12.1 artiklan mukaan EKP:n neuvosto antaa suuntaviivat ja tekee tarvittavat päätökset eurojärjestelmälle uskottujen tehtävien suorittamiseksi. EKP:n neuvostolla on vastaavasti toimivalta päättää eurojärjestelmän tehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisen avustavan toiminnan järjestämisestä, kuten tavaroiden ja palvelujen hankinnasta.

(2)

Euroopan yhteisön hankintalainsäädäntö sallii sen, että useat hankintaviranomaiset hankkivat tavaroita ja palveluja yhteisesti. Tämä periaate on otettu huomioon julkisia rakennusurakoita ja julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (1) johdanto-osan 15 kappaleessa sekä 11 artiklassa, jotka koskevat keskitettyjen hankintamenetelmien käyttöä.

(3)

Eurojärjestelmä pyrkii toimimaan kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti ja saamaan rahalle parhaan mahdollisen vastineen tavaroiden ja palvelujen hankinnan yhteydessä. EKP:n neuvosto katsoo, että synergia- ja mittakaavaetuja hyödyntävällä tavaroiden ja palvelujen yhteishankinnalla voidaan edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.

(4)

Vahvistamalla eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevat järjestelyt Euroopan keskuspankki (EKP) pyrkii lisäämään EKP:n ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien osallistumista näihin yhteisiin hankintoihin.

(5)

EKP:n neuvosto on perustanut eurojärjestelmän hankintatoimiston (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) yhteishankintojen koordinointia varten. EKP:n neuvosto on valinnut Banque centrale du Luxemburgin EPCO:n sijaintipaikaksi 1. tammikuuta 2008 ja 31. joulukuuta 2012 väliseksi ajanjaksoksi.

(6)

Tämä päätös ei vaikuta keskuspankkien mahdollisuuteen pyytää EPCO:lta tukea sellaisten tavara- ja palveluhankintojen yhteydessä, jotka eivät kuulu tämän päätöksen soveltamisalaan.

(7)

EPCO:n toimintaan ja yhteisiin hankintamenettelyihin osallistuminen voi olla hyödyllistä myös niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön, jolloin sovelletaan samoja ehtoja kuin keskuspankkeihin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä

a)

’eurojärjestelmällä’ tarkoitetaan EKP:tä ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja;

b)

’eurojärjestelmän tehtävillä’ tarkoitetaan tehtäviä, jotka eurojärjestelmälle on uskottu perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön mukaisesti;

c)

’keskuspankilla’ tarkoitetaan EKP:tä tai euron käyttöön ottaneen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia;

d)

’johtavalla keskuspankilla’ tarkoitetaan keskuspankkia, joka on vastuussa yhteisen hankintamenettelyn toteutuksesta;

e)

’sijaintikeskuspankilla’ tarkoitetaan keskuspankkia, jonka EKP:n neuvosto on valinnut EPCO:n sijaintipaikaksi;

f)

’EPCO:n ohjauskomitealla’ tarkoitetaan EKP:n neuvoston nimittämää ohjauskomiteaa, jonka tehtävänä on johtaa EPCO:n toimintaa. EPCO:n ohjauskomiteaan kuuluu kustakin keskuspankista yksi jäsen, joka valitaan ylempien virkamiesten joukosta ja jolla on kokemusta ja asiantuntemusta oman laitoksensa organisatorisista ja strategisista kysymyksistä, sekä hankinta-asiantuntijoita. EPCO:n ohjauskomitea raportoi toiminnastaan EKP:n neuvostolle johtokunnan välityksellä. EKP huolehtii EPCO:n ohjauskomitean puheenjohtajuudesta ja sihteeripalveluista;

g)

’yhteisellä hankintamenettelyllä’ tarkoitetaan menettelyä, jossa tavaroiden ja palvelujen hankinta tapahtuu yhteisesti ja jonka toteuttaa johtava keskuspankki yhteishankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien hyväksi.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä päätöstä sovelletaan keskuspankkien yhteishankintoihin niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka ovat tarpeen eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseksi.

2.   Keskuspankkien osallistuminen EPCO:n toimintaan ja yhteishankintamenettelyihin on vapaaehtoista.

3.   Tämä päätös ei vaikuta euroseteleiden hankinnasta 16 päivänä syyskuuta 2004 annettujen suuntaviivojen EKP/2004/18 (2) soveltamiseen.

3 artikla

Eurojärjestelmän hankintatoimisto

1.   EPCO huolehtii seuraavista tehtävistä:

a)

edistää parhaiden hankintakäytäntöjen omaksumista eurojärjestelmässä;

b)

kehittää yhteishankintojen kannalta tarpeellisia infrastruktuureja (kuten osaamista, toiminnallisia välineitä, tietojärjestelmiä ja prosesseja);

c)

määrittää tämän päätöksen soveltamisalaan tai sen ulkopuolelle kuuluvia mahdollisia yhteishankintatilanteita niiden tarpeiden perusteella, joista kansalliset keskuspankit ilmoittavat EPCO:lle;

d)

laatii ja tarpeen mukaan päivittää yhteisiä hankintamenettelyjä varten vuotuisen hankintasuunnitelman, joka perustuu edellä c kohdassa kuvattuun arviointiin;

e)

laatii yhteiset vaatimukset yhteistyössä yhteiseen hankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien kanssa;

f)

tukee keskuspankkeja yhteisissä hankintamenettelyissä;

g)

tukee keskuspankkeja Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteisiin hankkeisiin liittyvissä hankinnoissa, jos hanketta johtava keskuspankki niin pyytää.

2.   Sijaintikeskuspankki antaa EPCO:n käyttöön sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeelliset välineet ja henkilöstön jäljempänä 4 kohdassa tarkoitetun, EKP:n neuvoston hyväksymän budjetin mukaisesti.

3.   EPCO:n ohjauskomiteaa kuultuaan sijaintikeskuspankki voi hyväksyä EPCO:n sisäistä rakennetta ja hallintoa koskevia sääntöjä, mukaan lukien EPCO:n henkilöstön menettelytapaohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa äärimmäinen luotettavuus tehtäviä suoritettaessa.

4.   Keskuspankit rahoittavat EPCO:n budjettia EKP:n neuvoston hyväksymien sääntöjen mukaisesti. EPCO toimittaa vuotuista budjettia koskevan ehdotuksen EPCO:n ohjauskomitean ja EKP:n johtokunnan välityksellä EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi ennen tilikauden alkamista.

5.   EPCO toimittaa EKP:n neuvostolle toimintaansa koskevan vuotuisen raportin EPCO:n ohjauskomitean ja EKP:n johtokunnan välityksellä.

6.   EPCO:n toimintaa valvoo sisäisen tarkastuksen komitea EKP:n neuvoston hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Tämä ei vaikuta sijaintikeskuspankissa sovellettaviin tai sen hyväksymiin valvontaa ja tilintarkastusta koskeviin sääntöihin.

7.   EPCO:n ohjauskomitea tekee EPCO:n toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta koskevan arvioinnin viisi vuotta EPCO:n perustamisen jälkeen. EKP:n neuvosto päättää tämän arvioinnin perusteella, onko tarpeen toteuttaa valintamenettely uuden sijaintikeskuspankin valitsemiseksi.

4 artikla

Yhteiset hankintamenettelyt

1.   Tätä päätöstä sovellettaessa yhteinen hankintamenettely katsotaan tarpeelliseksi, jos i) voidaan olettaa, että tavaroiden ja palvelujen yhteinen hankintamenettely johtaisi edullisempiin hankintaehtoihin kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaan arvioituna, tai jos ii) keskuspankkien on otettava käyttöön tällaisiin tavaroihin ja/tai palveluihin liittyviä yhdenmukaistettuja vaatimuksia ja standardeja.

2.   Kun EPCO on määrittänyt mahdollisen yhteishankintatilanteen, se ilmoittaa keskuspankeille mahdollisuudesta osallistua yhteiseen hankintamenettelyyn. Keskuspankit ilmoittavat EPCO:lle hyvissä ajoin aikovatko ne osallistua yhteiseen hankintamenettelyyn, ja mikäli osallistuvat, liiketoimeen liittyvät vaatimukset. Keskuspankki voi vetäytyä yhteisestä hankinnasta ennen hankintailmoituksen julkaisemista.

3.   EKP:n neuvosto voi päättää EPCO:n laatiman yhteisiä hankintamenettelyjä koskevan vuotuisen hankintasuunnitelman perusteella ja EPCO:n ohjauskomiteaa kuultuaan yhteisten hankintamenettelyjen aloittamisesta ja valita johtavan keskuspankin (tai johtavat keskuspankit) niiden keskuspankkien joukosta, jotka osallistuvat yhteiseen hankintamenettelyyn. EKP:n neuvostolle toimitetaan kaikki vuotuista hankintasuunnitelmaa koskevat päivitykset.

4.   Johtava keskuspankki toteuttaa yhteisen hankintamenettelyn yhteiseen hankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien hyväksi ja noudattaen johtavaan keskuspankkiin sovellettavia hankintasääntöjä. Johtava keskuspankki määrittelee hankintailmoituksessa, mitkä keskuspankit osallistuvat yhteiseen hankintamenettelyyn, sekä sopimussuhteiden rakenteen.

5.   Johtava keskuspankki valmistelee hankintaa koskevat asiakirjat ja arvioi hakemukset ja tarjoukset yhteistyössä EPCO:n ja muiden yhteiseen hankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien kanssa.

6.   Johtava keskuspankki toteuttaa yhteisen hankintamenettelyn niillä kielillä, jotka on määritelty vuotuisessa hankintasuunnitelmassa.

5 artikla

Niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien osallistuminen, jotka eivät ole vielä ottaneet euroa käyttöön

EKP:n neuvosto voi esittää niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön, kutsun osallistua EPCO:n toimintaan ja yhteisiin hankintamenettelyihin samoilla ehdoilla, joita sovelletaan keskuspankkeihin.

6 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä marraskuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  EUVL L 320, 21.10.2004, s. 21.