29.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/73


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä lokakuuta 2008,

euron käyttöönottoon Slovakiassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja

(EKP/2008/14)

(2008/892/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 19.1 artiklan ja 47.2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (1),

ottaa huomioon vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (2),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (3),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) (5),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotto Slovakiassa 1 päivänä tammikuuta 2009 merkitsee sitä, että Slovakiassa sijaitseviin luottolaitoksiin ja luottolaitosten sivukonttoreihin sovelletaan varantovelvoitetta tästä ajankohdasta lähtien.

(2)

Näiden laitosten liittyminen eurojärjestelmän vähimmäisvarantojärjestelmään edellyttää siirtymäsäännösten hyväksymistä, jotta luottolaitokset voidaan integroida sujuvasti ilman, että rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa, Slovakia mukaan luettuna, oleville luottolaitoksille asetettaisiin suhteettomia rasitteita.

(3)

EKPJ:n perussäännön 5 artiklan ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan nojalla jäsenvaltiot ovat velvollisia suunnittelemaan ja toteuttamaan kansallisella tasolla kaikki asianmukaiset toimenpiteet EKP:n tilastovaatimusten edellyttämien tilastotietojen keräämiseksi ja tilastointiin liittyvien valmistelujen suorittamiseksi ajoissa euron käyttöönottoa varten,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Käsitteitä ”laitos”, ”varantovelvoite”, ”pitoajanjakso”, ”varantopohja” ja ”rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio” käytetään tässä päätöksessä samassa merkityksessä kuin asetuksessa (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9).

2 artikla

Slovakiassa sijaitsevia laitoksia koskevat siirtymäsäännökset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklassa säädetään, Slovakiassa sijaitsevia laitoksia koskee siirtymäpitoajanjakso 1 päivästä tammikuuta 200920 päivään tammikuuta 2009.

2.   Kunkin Slovakiassa sijaitsevan laitoksen varantopohja siirtymäpitoajanjaksolle määritellään 31 päivänä lokakuuta 2008 päivätyn taseen tietojen perusteella. Slovakiassa sijaitsevat laitokset ilmoittavat varantopohjansa Národná banka Slovenskalle EKP:n raha- ja pankkitilastointia koskevan tiedonkeruun mukaisesti siten kuin asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) säädetään. Slovakiassa sijaitsevat laitokset, joita koskee asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) 2 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeus, laskevat varantopohjan siirtymäpitoajanjaksolle 30 päivänä syyskuuta 2008 päivätyn taseensa perusteella.

3.   Siirtymäpitoajanjakson osalta joko Slovakiassa sijaitseva laitos tai Národná banka Slovenska laskee kyseistä laitosta koskevan vähimmäisvarannon. Vähimmäisvarannon laskeva osapuoli toimittaa laskelmansa toiselle osapuolelle niin, että tälle jää riittävästi aikaa tarkistaa se ja toimittaa sitä koskevat korjaukset. Molemmat osapuolet vahvistavat lasketun vähimmäisvarantovelvoitteen mahdollisesti siihen tehtyine korjauksineen viimeistään 9 päivänä joulukuuta 2008. Mikäli laskelman vastaanottanut osapuoli ei vahvista vähimmäisvarannon määrää viimeistään 9 päivänä joulukuuta 2008, kyseisen osapuolen katsotaan hyväksyneen lasketun vähimmäisvarannon soveltamisen siirtymäpitoajanjaksona.

4.   Slovakiassa sijaitseviin laitoksiin sovelletaan 3 artiklan 2–4 kohtaa soveltuvin osin, siten että nämä laitokset voivat ensimmäisen pitoajanjaksonsa aikana vähentää varantopohjastaan velat Slovakiassa sijaitseville laitoksille, vaikka tällaiset laitokset eivät vähimmäisvarantoja laskettaessa ole asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa varantovelvoitteen alaisten laitosten luettelossa.

3 artikla

Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevia laitoksia koskevat siirtymäsäännökset

1.   Slovakiassa sijaitsevia laitoksia koskeva siirtymäpitoajanjakso ei vaikuta siihen pitoajanjaksoon, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklan mukaisesti muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseviin laitoksiin.

2.   Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevat laitokset voivat päättää vähentää varantopohjastaan velat Slovakiassa sijaitseville laitoksille 10 päivän joulukuuta 2008 ja 20 päivän tammikuuta 2009 välisenä pitoajanjaksona sekä 21 päivän tammikuuta ja 10 päivän helmikuuta 2009 välisenä pitoajanjaksona, vaikka tällaiset laitokset eivät vähimmäisvarantovelvoitetta laskettaessa ole asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa varantovelvoitteen alaisten laitosten luettelossa.

3.   Muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten, jotka haluavat vähentää velat Slovakiassa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantonsa määrä 31 päivänä lokakuuta 2008 päivätyn taseen perusteella 10 päivän joulukuuta 2008 ja 20 päivän tammikuuta 2009 välisen pitoajanjakson osalta ja 30 päivänä marraskuuta 2008 päivätyn taseen perusteella 21 päivän tammikuuta ja 10 päivän helmikuuta 2009 välisen pitoajanjakson osalta sekä ilmoitettava tiedot asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 viidennen alaviitteen mukaisessa taulukossa, jossa Slovakiassa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvina laitoksina.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta laitosten velvollisuuteen toimittaa tilastotiedot kyseisiltä ajanjaksoilta asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti, jossa Slovakiassa sijaitsevien laitosten tiedot esitetään vielä kohdassa ”Ulkomaat”.

Taulukot ilmoitetaan asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) asetettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4.   Joulukuussa 2008, tammikuussa 2009 ja helmikuussa 2009 alkavien pitoajanjaksojen osalta muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten, joita koskee asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) 2 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeus ja jotka haluavat vähentää velat Slovakiassa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantonsa määrä 30 päivänä syyskuuta 2008 päivätyn taseen perusteella ja ilmoitettava tiedot asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 viidennen alaviitteen mukaisessa taulukossa, jossa Slovakiassa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvina laitoksina.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta laitosten velvollisuuteen toimittaa tilastotiedot kyseisiltä ajanjaksoilta asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti, jossa Slovakiassa sijaitsevien laitosten tiedot esitetään vielä kohdassa ”Ulkomaat”.

Taulukot ilmoitetaan asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) asetettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä päätös on osoitettu Národná banka Slovenskalle, Slovakiassa sijaitseville laitoksille ja muissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseville laitoksille.

2.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

3.   Ellei tässä päätöksessä toisin säädetä, sovelletaan asetusten (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) ja (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) säännöksiä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 28 päivänä lokakuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1.