22.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1565/2007,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 29 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa maataloustuotteiden kaupasta (2), joka on hyväksytty neuvoston ja komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (3), määrätään juustojen kahdenvälisen kaupan täydellisestä vapauttamisesta 1 päivästä kesäkuuta 2007 viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen.

(2)

Sen vuoksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2535/2001 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 487/2007 (5), ei säädetty enää Sveitsistä peräisin olevia juustoja koskevista tuontikiintiöistä ja tuontitulleista. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1255/1999 26 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1152/2007 (6), käyttöön otettu tuontitodistusvaatimusta koskeva jousto, on aiheellista kumota vaatimus tuontitodistuksen esittämisestä kaikkien Sveitsistä tuotujen juustojen osalta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 19 a artiklassa säädetään maitotuotteiden tuonnin hallinnoinnista ”ensin tullutta palvellaan ensin” periaatteella tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) 308 a–308 c artiklan mukaisesti. Tämä hallinnointijärjestelmä ja sen menettelyt tekevät tuontitodistusten käytön tarpeettomaksi, ja niiden esittämisestä olisi sen vuoksi luovuttava.

(4)

Eräät todistukset, jotka koskevat Sveitsistä peräisin olevia juustoja ja ”ensin tullutta palvellaan ensin” periaatteella hallinnoiduissa kiintiöissä tuotavia maitotuotteita, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 2535/2001 I a luvussa, pysyvät voimassa 1 päivän tammikuuta 2008 jälkeen. Kyseisiä todistuksia koskevia sitoumuksia on noudatettava, ja sitoumusten laiminlyönti johtaa vakuuden menettämiseen. Koska tällaista tuontia voidaan mainitusta päivästä alkaen harjoittaa ilman todistusta ja siihen liittyviä rahoituskuluja, tällaisia todistuksia, joita ei ole käytetty kokonaisuudessaan kyseiseen päivään mennessä, hallussaan pitävien tuojien pitäisi voida hakea asetettujen vakuuksien vapauttamista, joka olisi heille myönnettävä.

(5)

GATT 1994 sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyssä Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisessä sopimuksessa GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa luettelossa CXL määrätyn Uuden-Seelannin voita koskevan WTO tariffikiintiön muuttamiseksi (8), joka on hyväksytty 20 päivänä joulukuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/867/EY (9), määrätään muutoksista Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen mukaisesti laaditussa Euroopan yhteisöjen luettelossa CXL olevaan voin tariffikiintiöön. Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitettä III A olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä IV ja V säädetään erittäin monimutkaisesta järjestelmästä ja työläästä menettelystä sen varmistamiseksi, että rasvapitoisuutta koskevia vaatimuksia on noudatettu niin Uudessa-Seelannissa kuin yhteisössä. Äskettäin hyväksytty kiintiön kuvaus, jossa rasvapitoisuuden vaihteluväliä laajennetaan 80–82 prosentista 80–85 prosenttiin, mahdollistaa valvontamenettelyjen yksinkertaistuksen, erityisesti luopumalla tyypilliseen prosessiin liittyvään standardipoikkeamaan perustuvaa rasvapitoisuutta koskevien valvontatulosten tulkinnasta. Yksinkertaistuksen myötä molemmille osapuolille aiheutuvat hallintorasitteet ja kustannukset vähenevät niin ikään merkittävästi, ja viejät ja tuojat pääsevät helpommin osalliseksi kiintiöstä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään, että Uuden-Seelannin todistuksen myöntävän elimen on myönnettävä IMA 1 -todistus ennen kuin asianomainen tuote poistuu todistuksen myöntävän maan alueelta. Kiintiövuodelle 2008 kuuluvaa voita voidaan toimittaa Uudesta-Seelannista marraskuusta 2007 alkaen. Koska tällaisiin toimituksiin on mahdotonta soveltaa asetuksen (EY) N:o 2535/2001, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, uusia säännöksiä ja koska uusien säännösten asianmukainen täytäntöönpano vaatii jonkin verran aikaa, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 33 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ei pitäisi soveltaa 1 päivän marraskuuta 2007 ja 31 päivän tammikuuta 2008 välisenä aikana.

(8)

Samalla on aiheellista päivittää joitakin asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä XII olevia Uuden-Seelannin todistuksen myöntävään elimeen liittyviä tietoja.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2535/2001 olisi muutettava.

(10)

Komission päätöksessä 2001/651/EY (10) vahvistettiin Uudesta-Seelannista tuodun voin tyypillinen prosessiin liittyvä rasvapitoisuuden standardipoikkeama asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteen IV mukaisten tarkastusten helpottamiseksi. Kiintiön kuvauksen laajentamista suolattomaan voihin koskevan uuden järjestelyn mukaisesti on mahdollista luopua valvontatulosten tulkinnasta ja näin ollen monimutkaisesta menettelystä, joka koskee tyypillistä prosessiin liittyvää rasvapitoisuuden standardipoikkeamaa. Päätös 2001/651/EY on näin ollen vanhentunut, ja se olisi kumottava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Rajoittamatta sitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 II osastossa säädetään, ja jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, maitotuotteiden tuonti edellyttää aina tuontitodistuksen esittämistä.”

2)

Muutetaan 19 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tuonti 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä ei edellytä tuontitodistuksen esittämistä.”

b)

Poistetaan 3 kohta.

3)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

maataloustuotteiden kaupasta Euroopan yhteisön ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen liite 2.”

b)

Poistetaan 3 kohta.

4)

Lisätään 22 artiklan jälkeen luku seuraavasti:

”II a   LUKU

KIINTIÖIDEN ULKOPUOLINEN TUONTI TUONTITODISTUSTA ESITTÄMÄTTÄ

22a artiklaan

1.   Tätä artiklaa sovelletaan maataloustuotteiden kaupasta Euroopan yhteisön ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettuun etuuskohteluun oikeutettuun tuontiin.

2.   Kaikki CN-koodiin 0406 kuuluvat Sveitsistä peräisin olevat tuotteet vapautetaan tuontitullista ja tuontitodistuksen esittämisvaatimuksesta.

3.   Tullista vapauttaminen edellyttää vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen ja sen mukana seuraavan, Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan 3 mukaisesti myönnetyn alkuperätodistuksen esittämistä.”

5)

Poistetaan 38 artikla.

6)

Poistetaan 40 artiklan 1 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta.

7)

Korvataan liitteessä II oleva D osa tämän asetuksen liitteellä I.

8)

Korvataan liite III A tämän asetuksen liitteellä II.

9)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

10)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteellä IV.

11)

Korvataan liitteessä VIII olevan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”IMA 1 -todistukset myöntävä viranomainen voi peruuttaa IMA 1 todistuksen tai sen osan sellaisten siinä tarkoitettujen määrien osalta, jotka ovat tuhoutuneet tai muuttuneet myyntikelvottomiksi viejästä riippumattomista syistä. Jos osa IMA 1 -todistuksessa tarkoitetusta määrästä on tuhoutunut tai muuttunut myyntikelvottomaksi, jäljellä olevalle määrälle voidaan antaa korvaava IMA 1 todistus. -Liitteessä III A tarkoitetun Uuden-Seelannin voin osalta on tässä tarkoituksessa käytettävä tuotteen tunnistusluetteloa. Korvaava todistus on voimassa alkuperäisen todistuksen voimassaoloajan. Tällöin korvaavan IMA 1 -todistuksen 17 kohtaan on merkittävä ’voimassa 00.00.0000 asti’.”.

12)

Muutetaan liite X tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

13)

Korvataan liitteessä XII olevat Uutta-Seelantia koskevat tiedot seuraavasti:

”Uusi-Seelanti

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Voi

Voi

Voi

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

Uusi-Seelanti

Puhelin: (64-4) 894 2500

Faksi: (64-4) 894 2501”

2 artikla

Tuontitodistusten myöntämiseksi asetetut vakuudet on asianomaisten pyynnöstä vapautettava seuraavin edellytyksin:

a)

todistukset myönnetään I a luvussa tarkoitetuissa kiintiöissä tapahtuvalle tuonnille tai todistukset myönnetään CN-koodiin 0406 kuuluvien Sveitsistä peräisin olevien tuotteiden tuonnille;

b)

todistusten voimassaoloaika ei ole päättynyt ennen 1 päivää tammikuuta 2008;

c)

todistuksia on käytetty ainoastaan osittain, tai niitä ei ole käytetty lainkaan 1 päivään tammikuuta 2008 mennessä.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 34 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisen asetuksen 33 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ei sovelleta 1 päivän marraskuuta 2007 ja 31 päivän tammikuuta 2008 välisenä aikana kiintiövuoteen 2008 liittyvään tuontiin.

4 artikla

Kumotaan päätös 2001/651/EY.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Sen 3 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2007 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2). Asetus (EY) N:o 1255/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2007 (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 14).

(5)  EUVL L 114, 1.5.2007, s. 8.

(6)  EUVL L 258, 4.10.2007, s. 3.

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Katso tämän virallisen lehden sivu 95.

(9)  Katso tämän virallisen lehden sivu 95.

(10)  EYVL L 229, 25.8.2001, s. 24. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/584/EY (EUVL L 255, 31.7.2004, s. 41).


LIITE I

”II.D

Alennetut tullit maataloustuotteiden kaupasta Euroopan yhteisön ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen liitteen 2 perusteella

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli

(euroa/100 kg nettopaino)

1.6.2007 alkaen

0402 29 11

ex 0404 90 83

Erikoismaito pikkulapsille (1), enintään nettopainoltaan 500 g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia

43,80


(1)  Pikkulapsille tarkoitettuina erikoismaitoina pidetään tuotteita, joissa ei ole patogeenejä ja joissa on aerobisia bakteereja vähemmän kuin 10 000 ja koliformisia bakteereja vähemmän kuin 2 grammaa kohden.”


LIITE II

”LIITE III A

GATT/WTO sopimusten mukaiset alkuperämaan mukaan eritellyt tariffikiintiöt: Uuden-Seelannin voi

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Alkuperämaa

Vuotuinen kiintiö 1.1.–31.12.

(tonnia)

Puolivuosittainen enimmäiskiintiö

(määrä tonneina)

Kiintiö

A osa

Kiintiön numero

09,4195

Kiintiö

B osa

Kiintiön numero

09,4182

Tuontitulli

(euroa/100 kg nettopaino)

IMA 1 -todistusten täyttämistä koskevat säännöt

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 85 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä

Uusi-Seelanti

74 693 tonnia

Puolivuosittainen kiintiö tammikuusta 2008 alkaen

37 346,5 tonnia

20 540,5 tonnia

16 806 tonnia

70,00

Ks. liite IV”

ex 0405 10 30

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 85 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä, jonka aikana kerma voi välillä olla voiöljynä ja/tai maitorasvan fraktiona (menettelyistä käytetään nimityksiä ”Ammix” ja ”Spreadable”)


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”ASETUKSEN (EY) N:o 2535/2001 III LUVUN 2 JAKSON MUKAISESTI TUODUN UUDESTA-SEELANNISTA PERÄISIN OLEVAN VOIN PAINON JA RASVAPITOISUUDEN VALVONTA”.

2)

Poistetaan 1 osan e alakohta.

3)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

muutetaan 2.2 kohta seuraavasti:

i)

poistetaan e alakohdan kolmas luetelmakohta;

ii)

korvataan i alakohta seuraavasti:

”i)

13 kohdassa vähintään 80 mutta enintään 85 prosenttia rasvaa”;

b)

poistetaan 2.3 kohta.

4)

Muutetaan 4 osa seuraavasti:

a)

lisätään 4.1 kohtaan seuraavat kappaleet:

”Toimivaltaisten viranomaisten on otettava kaksoisnäytteet, joista toista on pidettävä turvallisessa säilössä riidan varalta.

Testit suorittavalla laboratoriolla on oltava jäsenvaltion hyväksyntä virallisten analyysien suorittamiseen ja kyseisen jäsenvaltion on oltava tunnustanut, että laboratoriolla on edellytykset käyttää edellä tarkoitettua menetelmää, minkä laboratorio on osoittanut täyttämällä toistettavuusvaatimuksen määrittäessään kaksoissokkonäytteitä ja osallistumalla menestyksekkäästi pätevyyskokeisiin.”;

b)

poistetaan 4.2 kohta;

c)

korvataan 4.3 kohta seuraavasti:

”4.3   Valvontatulosten tulkinta – aritmeettinen keskiarvo

a)

Rasvapitoisuus on vaatimusten mukainen, jos näytteen tulosten aritmeettinen keskiarvo ei ole suurempi kuin 84,4 %.

Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava komissiolle kaikki säännösten noudattamatta jättämisen tapaukset.

b)

Jos a kohdan mukainen säännösten noudattamisvaatimus ei täyty, asianomaisen tuonti-ilmoituksen ja IMA 1 todistuksen kattama erä on tuotava 36 artiklan mukaisesti, paitsi jos 4.5 kohdassa tarkoitettujen kaksoisnäytteiden analyysi osoittaa, että vaatimukset täyttyvät.”;

d)

poistetaan 4.4 kohta;

e)

korvataan 4.5 kohta seuraavasti:

”4.5   Riitautetut tulokset

Tuoja voi seitsemän työpäivän kuluessa kyseisten tulosten vastaanottamisesta kiistää toimivaltaisen viranomaisen laboratoriossa saadut tulokset maksamalla itse kaksoisnäytteiden tutkimuskustannukset. Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä laboratorionsa tutkimien näytteiden sinetöidyt kaksoisnäytteet toiseen laboratorioon. Kyseisellä toisella laboratoriolla on oltava jäsenvaltion hyväksyntä virallisten analyysien suorittamiseen ja kyseisen jäsenvaltion on oltava tunnustanut, että laboratoriolla on edellytykset käyttää 4.1 kohdassa tarkoitettua menetelmää, minkä laboratorio on osoittanut täyttämällä toistettavuusvaatimuksen määrittäessään kaksoissokkonäytteitä ja osallistumalla menestyksekkäästi pätevyyskokeisiin.

Kyseisen toisen laboratorion on viipymättä ilmoitettava määritystulokset toimivaltaiselle viranomaiselle.

Toisen laboratorion tulokset ovat lopulliset.”;

f)

poistetaan 4.6 kohta.


LIITE IV

”LIITE V

Image


LIITE V

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liite X seuraavasti:

a)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

7.   Pakkausten merkit, numerot, lukumäärä ja laji, yhdistetyn nimikkeistön mukainen tarkka kuvaus, tuotteen ex-alkuinen kahdeksannumeroinen koodi sekä tarjontamuodon kuvaus.

Ks. oheinen tuotteen tunnistusluettelo:

CN-koodi ex 0405 10 – Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 85 prosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai kermasta

Tehtaan rekisterinumero

Valmistuspäivämäärä

Muovikääreen taarapainon aritmeettinen keskiarvo

b)

Korvataan 13 kohta seuraavasti:

13.   Rasvapitoisuus (% painosta)