21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1541/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

sokerin tuontia kolmansiin maihin koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 1 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, että sokerialan vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, jos maailmanmarkkinoiden tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset niin edellyttävät.

(2)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 900/2007 (2) 1 artiklassa säädetään kyseisestä eriyttämisestä sulkemalla pois tietyt määräpaikat.

(3)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 800/1999 (3) 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuen vaihdellessa määräpaikan mukaan tuen maksamisen edellytyksenä ovat mainitun asetuksen 15 ja 16 artiklassa määritellyt lisäedellytykset.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuotteen on oltava tuotu sellaisenaan kolmanteen maahan tai johonkin kolmanteen maahan, jolle tuki on säädetty.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklassa luetellaan asiakirjat, joilla voidaan todistaa tuontia koskevien tullimuodollisuuksien täyttyminen kolmannessa maassa, jos tuen määrä eriytetään määräpaikan mukaan. Mainitun artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio voi tietyissä erikseen määriteltävissä erityistapauksissa päättää, että mainitussa artiklassa tarkoitettu todiste katsotaan esitetyksi tietyllä asiakirjalla tai muulla tavalla.

(6)

Sokerialan vientitoimiin sovelletaan tavallisesti sopimuksia, jotka määritellään Lontoon termiinimarkkinoiden vapaasti aluksessa -ehdon mukaan. Sen vuoksi ostajat ottavat fob-vaiheessa vastattavakseen kaikki sopimusvelvoitteet, tullimuodollisuuksien täyttymistä koskeva todiste mukaan luettuna, olematta välittömästi todisteen oikeuttaman tuen edunsaajia. Tällaisen todisteen saamiseen kaikista viedyistä määristä voi eräissä maissa liittyä huomattavia hallinnollisia vaikeuksia, mikä saattaa viivästyttää merkittävästi tuen maksamista kaikista tosiasiallisesti viedyistä määristä tai estää sen.

(7)

Sokerin tuontia kolmanteen maahan koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti 20 päivänä huhtikuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 436/2007 (4) säädetään sokerimarkkinoiden tasapainoon kohdistuvien vaikutusten rajoittamiseksi tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamista koskevista helpotuksista, joita sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007.

(8)

Koska kyseisen poikkeuksen perustana olevat hallinnolliset vaikeudet sekä niiden seuraukset markkinoilla jatkuvat yhä, vuonna 2008 olisi sovellettava määräpaikkaa koskevia vaihtoehtoisia todisteita.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan mukaisesti toteutuneen viennin osalta tuotteet katsotaan tuoduksi kolmanteen maahan, kun esitetään seuraavat kolme asiakirjaa:

a)

jäljennös kuljetusasiakirjasta;

b)

purkamistodistus, jonka antaa joko kyseisen kolmannen maan viranomainen, jonkin jäsenvaltion viranomainen, joka on sijoittautunut määrämaahan, tai asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 a–16 f artiklan mukaisesti hyväksytty kansainvälinen valvontalaitos; siinä todistetaan, että tuote on poistunut purkamispaikasta tai vähintään, että todistuksen antaneen viranomaisen tai laitoksen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole sen jälkeen lastattu jälleenvientiä varten;

c)

pankkiasiakirja, jonka antaa hyväksytty yhteisöön sijoittautunut välittäjä ja jossa todistetaan, että kyseistä vientiä koskeva maksu on suoritettu tämän avaamalle viejän tilille, tai maksutosite.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200831 päivään joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1298/2007 (EUVL L 289, 7.11.2007, s. 3).

(3)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1001/2007 (EUVL L 226, 30.8.2007, s. 9).

(4)  EUVL L 104, 21.4.2007, s. 14.