20.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1226/2007,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2007,

raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1038/2007 (2), ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2368/2002 19 artiklassa säädetään liitteessä III olevasta yhteisön viranomaisten luettelosta, jota komissio pitää yllä.

(2)

Bulgaria on nimennyt yhteisön viranomaisen ja ilmoittanut siitä komissiolle. Komissio katsoo saaneensa riittävästi näyttöä siitä, että kyseinen viranomainen pystyy hoitamaan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 II, III ja V luvussa säädetyt tehtävät luotettavasti, ripeästi, tehokkaasti ja asianmukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2368/2002 22 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset.

(4)

Tämän vuoksi liite III olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 358, 31.12.2002, s. 28.

(2)  EUVL L 238, 11.9.2007, s. 23.


LIITE

”LIITE III

Luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja näiden tehtävistä, joihin viitataan 2 ja 19 artiklassa

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Puhelin: (32-3) 206 94 70

Faksi: (32-3) 206 94 90

Sähköposti: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Belgiassa ainoastaan:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Puhelin: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Faksi: (359-2) 98 12 498

Sähköposti: extfin@minfin.bg

TŠEKKI

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Tšekissä ainoastaan:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Puhelin: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, matkapuhelin (420-737) 213 793

Faksi: (420-2) 61 33 38 70

Sähköposti: diamond@cs.mfcr.cz

SAKSA

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia suorittaa ja yhteisön sertifikaatin myöntää Saksassa ainoastaan seuraava viranomainen:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Puhelin: (49-6781) 56 27-0

Faksi: (49-6781) 56 27-19

Sähköposti: poststelle@zabir.bfinv.de

Sovellettaessa tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohtaa, 6, 9 ja 10 artiklaa, 14 artiklan 3 kohtaa sekä 15 ja 17 artiklaa erityisesti raportointia komissiolle koskevien velvoitteiden osalta Saksan toimivaltaisena viranomaisena toimii seuraava viranomainen:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Puhelin: (49-6321) 89 43 49

Faksi: (49-6321) 89 48 50

Sähköposti: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Puhelin: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Faksi: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Puhelin: (44-207) 008 6903

Faksi: (44-207) 008 3905

Sähköposti: GDO@gtnet.gov.uk”