20.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/33


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1222/2007, annettu 18 päivänä lokakuuta 2007, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 275, 19. lokakuuta 2007 )

Sivulla 31, liitteessä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa (Edustava hinta) CN-koodin 0207 14 10 kohdalla:

korvataan:

”214,1”

seuraavasti:

”241,1”.