15.8.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 964/2007,

annettu 14 päivänä elokuuta 2007,

tariffikiintiöiden avaamista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevalle riisille markkinointivuosiksi 2007/2008 ja 2008/2009 ja kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffikiintiöiden avaamista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevalle riisille markkinointivuodesta 2002/2003 markkinointivuoteen 2008/2009 ja kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1401/2002 (3). Sen jälkeen kun asetuksen soveltaminen aloitettiin, on annettu tai muutettu horisontaalisia tai alakohtaisia asetuksia, joita ovat maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1291/2000 (4), vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1342/2003 (5) ja tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettu komission asetus (EY) N:o 1301/2006 (6), ja ne olisi otettava huomioon tässä kiintiössä.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti tuontitodistushakemuksia, hakijoiden asemaa ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Asetusta sovelletaan rajoittamatta alakohtaisissa asetuksissa vahvistettujen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Tästä syystä vähiten kehittyneistä maista peräisin olevan riisin tuontia koskevien yhteisön tariffikiintiöiden hallinnointitapaa olisi selkeyden vuoksi mukautettava antamalla uusi asetus ja kumoamalla asetus (EY) N:o 1401/2001.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 980/2005 12 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jokaiselle markkinointivuodelle avataan tulliton yleinen tariffikiintiö kyseisen asetuksen liitteen I mukaisesti vähiten kehittyneiden maiden erityisjärjestelyjen edunsaajamaihin kuuluvasta maasta peräisin olevia CN-koodin 1006 tuotteita varten, kunnes yhteisen tullitariffin mukaiset tullit on suspendoitu kokonaan 1 päivästä syyskuuta 2009. Markkinointivuodeksi 2002/2003 tämän tariffikiintiön laskuperusteena on 2 895 tonnin määrä CN-koodiin 1006 kuuluvia tuotteita esikuoritun riisin vastinarvona ilmaistuna, ja määrää lisätään kunakin myöhempänä markkinointivuonna 15 prosenttia. Määrät olisi vahvistettava tulevia markkinavuosia varten tämän perusteella.

(4)

Näiden kiintiöiden moitteetonta hallinnointia varten on tarpeen antaa toimijoille mahdollisuus jättää hakemuksia 1 päivänä syyskuuta alkavan markkinointivuoden seitsemänä ensimmäisenä päivänä ja säätää mahdollisuudesta jättää uusia hakemuksia helmikuun seitsemän ensimmäisen päivän aikana, jos määriä on vielä jäljellä. Samasta syystä tässä asetuksessa olisi myös määriteltävä erityissäännöt, joita sovelletaan todistushakemusten laatimiseen, todistusten myöntämiseen ja niiden voimassaoloaikaan sekä komissiolle toimitettaviin tietoihin, sekä asianmukaiset hallinnolliset toimenpiteet, joilla taataan, ettei vahvistettu kiintiömäärä ylity. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään joka tapauksessa, että todistusten voimassaolo päättyy tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä. Kiintiön valvonnan parantamiseksi olisi myös vahvistettava vakuuden määrä aiheutuvaa riskiä vastaavalle tasolle.

(5)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) 67–97 artiklan alkuperäselvityksiä koskevissa säännöksissä vahvistetaan alkuperätuotteen käsitteen määritelmä yleisiä tullietuuksia sovellettaessa. Olisi säädettävä niiden soveltamisesta.

(6)

Näitä toimenpiteitä on syytä soveltaa seuraavan markkinointivuoden alusta eli 1 päivästä syyskuuta 2007.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 980/2005 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut vuotuiset tullittomat tuontitariffikiintiöt avataan kunkin markkinointivuoden ensimmäisenä päivänä esikuorittuna riisinä ilmaistuille CN-koodiin 1006 kuuluville tuotteille seuraavin edellytyksin:

a)

järjestysnumero 09.4177 ja 5 821 tonnin määrä markkinointivuodeksi 2007/2008;

b)

järjestysnumero 09.4178 ja 6 694 tonnin määrä markkinointivuodeksi 2008/2009.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteen I mukaisesti vähiten kehittyneiden maiden erityisjärjestelyjen edunsaajamaista peräisin olevaan tuontiin.

2.   Esikuoritun ja paddy- eli raakariisin, osittain hiotun riisin tai kokonaan hiotun riisin välinen muuntokurssi on komission asetuksen N:o 467/67/ETY (8) 1 artiklassa vahvistettu muuntokurssi, mutta rikkoutuneiden riisinjyvien osalta haetut määrät otetaan huomioon niiden tosiasiallisen painon mukaan.

3.   Komission asetusten (EY) N:o 1291/2000, (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava seuraavat maininnat:

a)

kohdassa 8 alkuperämaa ja ”kyllä”-kohdassa rasti;

b)

kohdassa 20 kiintiön järjestysnumero ja maininta ”asetus (EY) N:o 964/2007”.

2.   Kussakin todistushakemuksessa on oltava määrä kilogrammoina ilman desimaaleja.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklassa säädetään, tuontitodistuksia koskevan vakuuden määrä on 46 euroa tonnilta.

4.   Todistushakemukset on jätettävä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kyseisen markkinointivuoden seitsemän ensimmäisen päivän aikana ja tarvittaessa 7 kohdassa tarkoitettuna lisäaikana saman markkinointivuoden helmikuun seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

5.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen kymmenen päivän kuluessa tämän asetuksen 4 artiklan a alakohdassa tarkoitetun tiedonannon viimeisestä toimittamispäivästä.

Jos määrä, jolle todistus myönnetään, on ensimmäisen alakohdan soveltamisen seurauksena alle 20 tonnia, vaikka hakemus koski suurempaa määrää, toimija voi perua todistushakemuksen kahden työpäivän kuluessa siitä, kun jakokertoimen vahvistava asetus tulee voimaan.

6.   Tuontitodistus on myönnettävä kahdentenakymmenentenä työpäivänä hakemusten viimeisestä jättöpäivästä.

7.   Jos 6 kohdan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset markkinointivuoden seitsemänä ensimmäisenä päivänä jätetyistä hakemuksista eivät täytä kyseistä kiintiötä, jäljelle jääneet määrät voidaan jakaa kuluvan markkinointivuoden helmikuussa alkavana lisäaikana. Siinä tapauksessa, että komissio päättää ottaa käyttöön mainitun lisäajan, se vahvistaa ja julkaisee kuluvalla kiintiökaudella 1 päivään marraskuuta asti käytettävissä olevat määrät.

8.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistus on voimassa sen asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä seuraavan kuudennen kuukauden loppuun.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen kiintiöiden mukaisesti myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67–97 artiklan mukaisesti myönnetyn A-alkuperätodistuksen esittäminen.

2.   A-alkuperätodistuksen kohdassa 4 on oltava seuraavat tiedot:

a)

maininta ”Asetus (EY) N:o 964/2007”;

b)

päivämäärä, jona riisi on lastattu vievässä edunsaajamaassa, sekä markkinointivuosi, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksen (EY) N:o 1785/2003 3 artiklassa, jona toimitus tapahtuu;

c)

kahdeksannumeroinen CN-koodi.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti

a)

viimeistään todistushakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana toisena työpäivänä kello 18.00 Brysselin aikaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot tuontitodistushakemuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan niistä kokonaismääristä (tuotepainona), joita hakemukset koskevat;

b)

viimeistään tuontitodistusten myöntämistä seuraavana toisena työpäivänä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut myönnettyjä todistuksia koskevat tiedot siten, että tuontitodistuksissa myönnetyt kokonaismäärät (tuotepainona) eritellään kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan, sekä määrät, joita koskevat todistushakemukset on peruttu 2 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

c)

viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä kokonaismäärät (tuotepainona), jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tästä kiintiöstä edeltävänä toisena kuukautena ja jotka eritellään kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan. Jos jonakin näistä kuukausista ei ole tehty yhtään luovutusta vapaaseen liikkeeseen, lähetetään ”tyhjä” ilmoitus. Tätä ilmoitusta ei kuitenkaan enää vaadita todistusten voimassaolon päättymistä seuraavana kolmantena kuukautena.

5 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1401/2002.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 606/2007 (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 203, 1.8.2002, s. 42.

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1996/2006 (EUVL L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  EYVL 204, 24.8.1967, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2325/88 (EUVL L 202, 27.7.1988, s. 41).