4.8.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 932/2007,

annettu 3 päivänä elokuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 2375/2002 muuttamisesta Kanadasta tuodun tavallisen vehnän alakiintiön II osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisessä sopimuksessa (2) GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen saattamisesta päätökseen, jonka neuvosto on hyväksynyt päätöksellä 2007/444/EY (3), määrätään Kanadan tavallista vehnää koskevan tariffikiintiön lisäämisestä 853 tonnilla. Sen vuoksi kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta 27 päivänä joulukuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2375/2002 (4) säädettyä Kanadasta tuodun tavallisen vehnän alakiintiötä II olisi lisättävä 853 tonnilla.

(2)

Myöhemmin kuin 16 päivänä huhtikuuta 2007 kello 13.00 (Brysselin aikaa) haettuja, asetuksessa (EY) N:o 2375/2002 tarkoitettuun alakiintiöön II kuuluvia määriä koskevien todistusten myöntäminen on keskeytetty muulle tavalliselle vehnälle kuin korkealaatuiselle vehnälle asetuksella (EY) N:o 2375/2002 avatun yhteisön tariffikiintiön alakiintiössä II 9 päivän huhtikuuta 2007 ja 16 päivän huhtikuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta 18 päivänä huhtikuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 421/2007 (5). Koska Kanadaa koskevaa tavallisen vehnän tariffikiintiötä on lisätty 853 tonnilla, kyseinen keskeytys olisi lakkautettava tämän asetuksen tullessa voimaan.

(3)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 2375/2002 ja (EY) N:o 421/2007 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2375/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvalle muulle kuin korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 2 989 240 tonnin suuruinen tariffikiintiö.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

alakiintiö II (järjestysnumero 09.4124): 38 853 tonnia Kanadalle;”

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 421/2007 1 artiklan 2 kohta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 735/2007 (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 55.

(3)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 88. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2022/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 70).

(5)  EUVL L 102, 19.4.2007, s. 11.