30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/48


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 759/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

Islannista peräisin olevien makkaroiden tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskevassa, Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan välisessä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2007/138/EY (3), määrätään, että yhteisö avaa vuotuisen tariffikiintiön 100 tonnille Islannista peräisin olevia makkaroita.

(2)

Sopimuksessa täsmennetään, että tariffikiintiötä sovelletaan vuosittain, minkä vuoksi tuontia olisi hallinnoitava kalenterivuosittain. Koska sopimusta sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2007, vuotuista määrää vuoden 2007 osalta olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sopimuksessa täsmennetään, että tariffikiintiö avataan 1 päivästä heinäkuuta, vuoden 2007 osalta yhdeksän kuukauden määrien perusteella. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2007.

(4)

Tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava ”ensiksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatetta noudattaen. Tämän olisi tapahduttava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (4) 308 a, 308 b ja 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Koska tämän asetuksen mukaisesti avattu kiintiö ei uhkaa aiheuttaa markkinahäiriöitä, sitä olisi aluksi pidettävä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklassa tarkoitettuna muuna kuin kriittisenä kiintiönä. Sen vuoksi olisi sallittava, että tulliviranomaiset voivat olla vaatimatta vakuutta kyseisissä kiintiöissä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 1 kohdan ja 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti alun perin tuotujen tavaroiden osalta, eikä kyseisen asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelleta.

(6)

Olisi selvennettävä, millaisia tuotteiden alkuperätodistuksia toimijoiden on toimitettava saadakseen oikeuden tariffikiintiöiden käyttöön ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan yhteisön ja Islannin välisen, päätöksellä 2007/138/EY hyväksytyn sopimuksen mukaisesti yhteisön tariffikiintiö Islannista peräisin oleville, CN-koodiin 1601 kuuluville makkaroille, jäljempänä ’tariffikiintiö’.

Tariffikiintiö avataan vuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.0809.

2.   Tariffikiintiössä tuotavien makkaroiden vuotuinen määrä nettopainona ilmaistuna sekä sovellettava tulli vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

Vuoden 2007 osalta käytettävissä oleva määrä on 75 tonnia.

2 artikla

Tariffikiintiötä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen ja 2 artiklan mukaisesti hallinnoitujen tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää, että yhteisön tulliviranomaisille esitetään asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan säännösten mukaisesti Islannin toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva alkuperätodistus.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 29.

(3)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 28.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


LIITE

MAKKARAT

Yhteisön tariffikiintiö Islannista tuontia varten

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Järjestysnumero

Vuotuinen määrä

(nettopaino)

Tulli

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

09.0809

100 tonnia

0