30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 756/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3223/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 3223/94 (2) on ristiinviittauksia tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 173–176 artiklan eräisiin säännöksiin.

(2)

Kyseiset säännökset on kuitenkin poistettu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja asetuksen (EY) N:o 2286/2003 muuttamisesta 8 päivänä helmikuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 215/2006 (4).

(3)

Oikeusvarmuuden vuoksi on näin ollen tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 3223/94 ja tehdä tarvittavat muutokset asetuksen joustavan toimivuuden varmistamiseksi.

(4)

Hedelmien ja vihannesten hinnat muuttuvat nopeasti, ja potentiaalisesti vanhentuneita yksikköhintoja ei asetukseen (ETY) N:o 2454/93 tehtyjen muutosten mukaisesti pitäisi enää käyttää tulohintajärjestelmän yhteydessä.

(5)

Koska asetukseen (ETY) N:o 2454/93 tehtyjä muutoksia on sovellettu 19 päivästä toukokuuta 2006, oikeusvarmuuden vuoksi myös kyseisiä muutoksia olisi sovellettava kyseisestä päivästä.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 3 artiklan 1 kohta sisältää edustavien markkinoiden luettelon. Kyseistä luetteloa olisi muutettava Bulgarian ja Romanian edustavien markkinoiden lisäämiseksi siihen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 3223/94 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Niistä vähennetään seuraavat määrät:

a)

15 prosentin myyntimarginaali Lontoon, Milanon ja Rungisin kaupan keskusten osalta ja 8 prosentin myyntimarginaali muiden kaupan keskusten osalta; ja

b)

kuljetus- ja vakuutuskustannukset tullialueella tapahtuvien kuljetusten osalta.

Kolmannen alakohdan mukaisesti vähennettävien kuljetus- ja vakuutuskustannusten osalta jäsenvaltiot voivat vahvistaa vähentämistä varten kiinteät määrät. Nämä kiinteät määrät sekä niiden laskemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on viipymättä annettava tiedoksi komissiolle.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Seuraavia markkinoita pidetään edustavina:

Belgia ja Luxemburg: Bryssel,

Bulgaria: Sofia,

Tšekki: Praha,

Tanska: Kööpenhamina,

Saksa: Hampuri, München, Frankfurt, Köln, Berliini,

Viro: Tallinna,

Irlanti: Dublin,

Kreikka: Ateena, Thessaloniki,

Espanja: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Ranska: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italia: Milano,

Kypros: Nikosia,

Latvia: Riika,

Liettua: Vilna,

Unkari: Budapest,

Malta: Attard,

Alankomaat: Rotterdam,

Itävalta: Wien-Inzersdorf,

Puola: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugali: Lissabon, Porto,

Romania: Bukarest, Constanța,

Slovenia: Ljubljana,

Slovakia: Bratislava,

Suomi: Helsinki,

Ruotsi: Helsingborg, Tukholma,

Yhdistynyt kuningaskunta: Lontoo.”

3)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos kiinteä arvo liitteessä olevassa A osassa lueteltujen tuotteiden ja soveltamisajanjaksojen osalta vahvistetaan tämän asetuksen mukaisesti, yksikköhintaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 152 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä ei sovelleta. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä tuontiarvo korvaa tällöin sen.”

4)

Korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos kiinteää tuontiarvoa ei ole voitu laskea liitteessä olevassa A osassa lueteltujen soveltamisajanjaksojen ensimmäisenä päivänä, kiinteää tuontiarvoa ei sovelleta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan 19 päivästä toukokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EUVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

(4)  EUVL L 38, 9.2.2006, s. 11.