19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 679/2007,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007,

jalostettaviksi tarkoitettujen persikoiden tuen määrästä markkinointivuonna 2007/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 29 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2003 (2) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio julkaisee jalostettaviksi tarkoitettuihin persikoihin sovellettavan tuen määrän viimeistään 31 päivänä toukokuuta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten ja yhteisön jalostuskynnysten noudattaminen Euroopan unionin jäsenvaltioissa 31 päivän joulukuuta 2006 mukaisessa kokoonpanossa vahvistetaan persikoiden osalta niiden viimeksi kuluneiden kolmen markkinointivuoden aikana tukea saaneiden määrien perusteella, joita koskevat asianomaisten jäsenvaltioiden lopulliset tiedot ovat käytettävissä.

(3)

Tukijärjestelmään kuuluvien persikkajalosteiden määrät ovat viimeksi kuluneiden kolmen markkinointivuoden aikana olleet keskimäärin yhteisön kynnyksen alapuolella. Markkinointivuonna 2007/2008 kussakin asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan tuen on oltava asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tuen suuruinen.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 5 artiklassa säädettyä kansallisten jalostuskynnysten noudattamista koskevaa laskentamekanismia ei sovelleta heti Bulgariaan ja Romaniaan. Sen vuoksi olisi säädettävä soveltamista koskevia siirtymätoimenpiteitä. Markkinointivuoden 2007/2008 osalta, jolle ei ole käytettävissä tietoja persikoiden jalostamista koskevien yhteisön ja kansallisten jalostuskynnysten noudattamisen arvioimiseksi, on kuitenkin varmuuden vuoksi syytä säätää tuen ennakkovähennyksestä, joka palautetaan, jos kynnys ei ole markkinointivuoden lopussa ylittynyt.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklan mukainen persikoiden tuen määrä markkinointivuonna 2007/2008 on 47,70 euroa tonnilta yhteisön jäsenvaltioissa sen 31 päivän joulukuuta 2006 mukaisessa kokoonpanossa.

2.   Bulgariassa ja Romaniassa asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklan mukainen persikoiden tuen määrä on 35,78 euroa tonnilta.

2 artikla

1.   Jos yhteisön kynnys ei ylity markkinointivuoden 2007/2008 kynnyksen noudattamista laskettaessa, Bulgariassa ja Romaniassa maksetaan markkinointivuoden 2007/2008 jälkeen lisämäärä, joka on 25 prosenttia asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta tuesta.

2.   Jos yhteisön kynnys on ylittynyt, mutta kynnys ei ole ylittynyt Bulgariassa tai Romaniassa tai on niissä ylittynyt vähemmän kuin 25 prosenttia, näissä jäsenvaltioissa maksetaan markkinointivuoden 2007/2008 jälkeen lisämäärä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu lisämäärä vahvistetaan kyseessä olevan kansallisen kynnyksen tosiasiallisen ylityksen perusteella enintään 25 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta tuesta.

3.   Bulgarian ja Romanian kansallisten jalostuskynnysten noudattamisen arvioimiseksi laskenta tehdään markkinointivuoden 2007/2008 osalta niiden määrien perusteella, joista on maksettu tukea markkinointivuonna 2007/2008.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1663/2005 (EUVL L 267, 12.10.2005, s. 22).