24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 558/2007,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2007,

lihotettavaksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

WTO:n luettelossa CXL edellytetään, että yhteisö avaa 169 000 eläintä käsittävän vuotuisen tuontitariffikiintiön lihotettavaksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille. Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 1994 XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen väliseen kirjeenvaihtona tehtyyn ja neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (2) hyväksyttyyn sopimukseen (3) johtaneiden neuvottelujen tuloksena yhteisö sitoutui kuitenkin sisällyttämään kaikkia jäsenvaltioita koskevaan luetteloonsa kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevan mukautuksen, jonka määrä on 24 070 eläintä.

(2)

On tarpeen säätää tämän tuontitariffikiintiön avaamista ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajaksi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontia yhteisöön olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Kyseistä kiintiötä on kuitenkin aiheellista hallinnoida myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (4) 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällä tavoin toimijoiden, jotka ovat saaneet tuontioikeudet, olisi voitava päättää kiintiökauden kuluessa se ajankohta, jona ne haluavat hakea tuontitodistuksia tosiasiallisten kauppavirtojensa perusteella. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään joka tapauksessa, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

(4)

Olisi säädettävä erityisesti hakemusten jättämistä koskevista säännöistä sekä tiedoista, joiden on sisällyttävä hakemuksiin ja todistuksiin, tarvittaessa naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (5) sekä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (6) tiettyjä säännöksiä täydentäen tai niistä poiketen.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään erityisesti tuontioikeushakemuksia, hakijoiden asemaa ja tuontitodistusten myöntämistä koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä. Mainitun asetuksen säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2007 tuontitodistuksiin, jotka on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen lisäedellytysten soveltamista.

(6)

Keinottelun estämiseksi on aiheellista saattaa kiintiössä käytettävissä olevat määrät sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan harjoittavansa tosiasiallisesti merkittävän suuruista tuontia kolmansista maista. Tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista edellyttää, että kyseiset toimijat ovat tuoneet vähintään 50 eläintä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa tarkoitettujen kummankin kahden viitekauden aikana ottaen huomioon, että 50 eläimen erää voidaan pitää kaupallisesti kannattavana eränä. Jäsenvaltioiden olisi hallinnollisista syistä lisäksi sallittava hyväksyä asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset todisteena kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta.

(7)

Keinottelun estämiseksi olisi lisäksi vahvistettava tuontioikeuksiin liittyvä vakuus, poistettava tuontitodistusten siirtomahdollisuus ja myönnettävä toimijoille tuontitodistuksia ainoastaan niistä määristä, joita koskevat tuontioikeudet näille toimijoille on myönnetty.

(8)

Jotta toimijat olisivat velvollisia hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet kyseiselle toimijalle on myönnetty, olisi säädettävä, että kyseisen hakemuksen jättäminen on tuontioikeuksiin liittyvän vakuuden osalta maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (7) mukainen ensisijainen vaatimus.

(9)

Kiintiön moitteeton hallinnointi edellyttää kokemusten mukaan niin ikään, että todistuksenhaltija on todellinen tuoja. Tämän vuoksi tällaisen tuojan olisi osallistuttava aktiivisesti kyseisten eläinten ostoon, kuljetukseen ja tuontiin. Tästä syystä todisteen esittäminen tällaisesta toiminnasta olisi asetettava ensisijaiseksi vaatimukseksi todistukseen liittyvän vakuuden osalta asetuksen (ETY) N:o 2220/85 mukaisesti.

(10)

Tämän tariffikiintiön soveltamisen edellytyksenä ovat tuotujen eläinten erityistä käyttötarkoitusta koskevat tehokkaat tarkastukset. Tämän vuoksi eläinten lihotuksen on tapahduttava tuontioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa.

(11)

Vakuus olisi asetettava sen takaamiseksi, että eläimiä lihotetaan vähintään 120 päivää sitä varten nimetyissä tuotantoyksiköissä. Vakuuden olisi katettava kyseisten eläinten vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä sovellettavien yhteisen tullitariffin tullien ja alennettujen tullien välinen erotus.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan 24 070 eläintä käsittävä tuontitariffikiintiö CN-koodeihin 0102 90 05, 0102 90 29 tai 0102 90 49 kuuluville yhteisössä lihotettaviksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille kunkin vuoden 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajaksi, jäljempänä ’tuontitariffikiintiökaudet’.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4005.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tariffikiintiön yhteydessä sovellettava tuontitulli on 582 euroa nettotonnilta korotettuna 16 prosentin arvotullilla.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tullin soveltamisen edellytyksenä on, että tuotuja eläimiä lihotetaan tuontitodistuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa vähintään 120 päivää.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset.

2.   Asetusten (EY) N:o 1445/95, (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi hakijoiden on osoitettava, että he ovat tuoneet vähintään 50 CN-koodiin 0102 90 kuuluvaa eläintä mainitussa artiklassa tarkoitettujen kummankin kahden viitekauden aikana ja olleensa kaupallisesti ja logistisesti vastuussa kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta.

Todiste näiden edellytysten täyttymisestä voidaan toimittaa ainoastaan seuraavalla tavalla:

a)

toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamat jäljennökset asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista;

b)

vientimaana olevaan kolmanteen maahan sijoittautuneen myyjän tai hänen edustajansa todistuksenhaltijan nimiin laatima alkuperäinen kauppalasku tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja todisteet siitä, että todistuksenhaltija on suorittanut maksun tai avannut myyjän hyväksi peruuttamattoman remburssin;

c)

todistuksenhaltijan nimiin laadittu kyseisiä eläimiä koskeva konossementti tai tarvittaessa maa- tai ilmakuljetuksen kuljetusasiakirja.

2.   Yritysten, joilla kullakin on 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän mukaista viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia todisteena kaupasta.

4 artikla

1.   Tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään kyseessä olevaa tuontikiintiökautta edeltävänä 1 päivänä kesäkuuta klo 13.00 Brysselin aikaa.

2.   Tuontioikeuksiin liittyvä vakuus, jonka suuruus on 3 euroa eläintä kohti, on asetettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuontioikeushakemuksen jättämisen yhteydessä.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle haetut kokonaismäärät viimeistään hakemusten jättämistä koskevan määräajan päättymistä seuraavana viidentenä työpäivänä kello 16.00 Brysselin aikaa.

5 artikla

1.   Tuontioikeudet on myönnettävä aikaisintaan 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksia koskevan määräajan päättymistä seuraavasta seitsemännestä työpäivästä ja viimeistään kuudentenatoista työpäivänä.

2.   Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltaminen johtaa siihen, että tuontioikeuksia myönnetään vähemmän kuin niitä on haettu, 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava suhteessa vähennykseen viipymättä.

6 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kiintiön mukaisesti myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.

2.   Tuontitodistuksia on haettava koko sille määrälle, joka hakijalle on myönnetty. Tämä velvoite on asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

7 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn kiintiön tuontioikeuksia ja saanut ne.

Saatuja tuontioikeuksia vähennetään kunkin tuontitodistuksen myöntämisen seurauksena vastaavalla määrällä, ja 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava suhteessa vähennykseen viipymättä.

2.   Tuontitodistukset myönnetään tuontioikeudet saaneen toimijan hakemuksesta ja hänen nimiinsä.

3.   Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa merkintä alkuperämaasta;

b)

16 kohdassa yksi tai useampi seuraavista CN-koodeista: 0102 90 05, 0102 90 29 tai 0102 90 49;

c)

20 kohdassa kiintiön järjestysnumero (09.4005) ja yksi liitteessä I säädetyistä maininnoista.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myönnetyistä tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

2.   Tuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on vakuuden asettaminen, jonka määrä on 12 euroa eläintä kohti ja jonka hakija asettaa todistushakemuksen jättämisen yhteydessä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 III osaston 4 jaksossa säädetään, tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vakuus vapautetaan vasta kun on esitetty todisteet siitä, että todistuksenhaltija on kaupallisesti ja teknisesti vastannut kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

9 artikla

1.   Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä tuojan on osoitettava seuraavat seikat:

a)

tuoja on antanut kirjallisen sitoumuksen siitä, että jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetaan kuukauden kuluessa luettelo tiloista, joilla nuoret urospuoliset nautaeläimet lihotetaan;

b)

tuoja on antanut jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vakuuden, jonka määrä vahvistetaan kunkin tukikelpoisen CN-koodin osalta liitteessä II. Tuotujen eläinten lihottaminen kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 120 päivän ajan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivästä on asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

2.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan vain, jos jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle esitetään todiste siitä, että

a)

nuoria nautaeläimiä on lihotettu 1 kohdan mukaisesti ilmoitetulla tilalla tai ilmoitetuilla tiloilla;

b)

nuoria nautaeläimiä ei ole teurastettu ennen kuin 120 päivän määräaika tuontipäivästä on päättynyt; tai

c)

nuoret nautaeläimet on teurastettu ennen kyseisen määräajan päättymistä terveyteen liittyvistä syistä tai ne ovat kuolleet sairauden tai tapaturman seurauksena.

Vakuus on vapautettava viipymättä tällaisen todisteen esittämisen jälkeen.

Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua määräaikaa ei kuitenkaan ole noudatettu, vapautettavan vakuuden määrää on vähennettävä

15 prosentilla, ja

kahdella prosentilla kultakin määräajan ylittävältä päivältä vakuuden jäljelle jäävästä määrästä.

Vapauttamatta jääneet määrät pidätetään.

3.   Jollei 2 kohdassa tarkoitettua todistetta esitetä 180 päivän kuluessa tuontipäivästä, vakuus pidätetään.

Jollei tällaista todistetta ole toimitettu ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 180 päivän kuluessa, mutta se esitetään kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa edellä mainitusta jaksosta, pidätetty määrä on palautettava vähennettynä 15 prosentilla vakuuden määrästä.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2006 (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27).

(6)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006.


LIITE I

Asetuksen 7 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

espanjaksi

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

tšekiksi

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

tanskaksi

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

saksaksi

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

viroksi

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

kreikaksi

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

englanniksi

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

ranskaksi

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

italiaksi

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

latviaksi

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

liettuaksi

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

unkariksi

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

maltaksi

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

hollanniksi

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

puolaksi

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

portugaliksi

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

romaniaksi

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

slovakiksi

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

sloveeniksi

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

suomeksi

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

ruotsiksi

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


LIITE II

Vakuusmäärät

Lihotettavaksi tarkoitetut urospuoliset nautaeläimet

(CN-koodi)

Määrä euroina eläintä kohti

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105