24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 446/2007,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden nautojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettuja hintoja koskevan selvityksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2273/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2273/2002 (2) säädetään eri nautaluokkien hintojen noteerauksesta jäsenvaltioiden edustavilla markkinoilla. Mainitun asetuksen liitteissä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tiedoista, jotka on esitettävä hintaselvitystä varten näiden nautaluokkien osalta.

(2)

Irlannin pyynnöstä asetuksen (EY) N:o 2273/2002 liitteitä I ja II olisi osittain tarkistettava kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvan nautojen kaupan pitämisen kehityksen mukaan, jolloin varmistetaan se, että hintaselvitys perustuu edustaviin markkinoihin.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2273/2002 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2273/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevan E osan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edustavat markkinat

Vähintään kahdet markkinat”

2)

Korvataan liitteessä II olevan D osan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edustavat markkinat

Vähintään kahdet markkinat”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 347, 20.12.2002, s. 15. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2172/2003 (EUVL L 326, 13.12.2003, s. 8).