23.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 415/2007,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2007,

yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/44/EY 5 artiklassa tarkoitetuista alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä koskevista teknisistä eritelmistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/44/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jokitiedotuspalveluja (RIS) on direktiivin 2005/44/EY 1 artiklan 2 kohdan mukaan kehitettävä ja pantava täytäntöön yhdenmukaisella, yhteentoimivalla ja avoimella tavalla.

(2)

Direktiivin 2005/44/EY 5 artiklan mukaan on laadittava alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä koskevat tekniset eritelmät.

(3)

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä koskevien teknisten eritelmien on perustuttava direktiivin liitteessä II esitettyihin teknisiin periaatteisiin.

(4)

Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan teknisissä eritelmissä on otettava huomioon asianomaisten kansainvälisten järjestöjen tekemä työ. Lisäksi on varmistettava johdonmukaisuus muiden liikennemuotojen hallintapalvelujen, erityisesti meriliikenteen hallinnan ja tiedotuspalvelujen kanssa.

(5)

Teknisissä eritelmissä on myös otettava huomioon alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä käsittelevän asiantuntijaryhmän työ. Ryhmä koostuu paikannus- ja seurantajärjestelmien täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten edustajista, muita hallintoelimiä edustavista virallisista jäsenistä sekä alaa edustavista tarkkailijoista.

(6)

Tekniset eritelmät, joita tämä asetus koskee, ovat tekniikan viimeisimmän kehityksen mukaiset. Direktiivin 2005/44/EY soveltamisesta saadut kokemukset sekä tekniikan tuleva kehitys voivat edellyttää teknisten eritelmien muuttamista direktiivin 2005/44/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Teknisten eritelmien muutoksissa on otettava huomioon alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä käsittelevän asiantuntijaryhmän työ.

(7)

Direktiivin 2005/44/EY 11 artiklassa tarkoitettu komitea on tarkastellut teknisten eritelmien luonnosta.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2005/44/EY 11 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä koskevat tekniset eritelmät. Tekniset eritelmät ovat tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 152.


LIITE

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmät – sisävesiliikenteen AIS

SISÄLLYSLUETTELO

1.

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmien käyttö sisävesiliikenteessä

1.1

Johdanto

1.2

Soveltamisala

1.3

Navigointi

1.3.1

Navigointi keskipitkällä aikavälillä

1.3.2

Navigointi lyhyellä aikavälillä

1.3.3

Navigointi hyvin lyhyellä aikavälillä

1.4

Alusliikenteen ohjaus

1.4.1

Alusliikennepalvelut

1.4.1.1

Tiedotuspalvelu

1.4.1.2

Navigointiapu

1.4.1.3

Alusliikenteen järjestely

1.4.2

Sulkujen käytön suunnittelu ja ohjaus

1.4.2.1

Sulkujen käytön suunnittelu pitkällä aikavälillä

1.4.2.2

Sulkujen käytön suunnittelu keskipitkällä aikavälillä

1.4.2.3

Sulkujen käytön ohjaus

1.4.3

Siltojen käytön suunnittelu ja ohjaus

1.4.3.1

Siltojen käytön suunnittelu keskipitkällä aikavälillä

1.4.3.2

Siltojen käytön suunnittelu lyhyellä aikavälillä

1.4.3.3

Siltojen käytön ohjaus

1.5

Onnettomuuksien torjunta

1.6

Liikenteen hallinta

1.6.1

Matkasuunnittelu

1.6.2

Kuljetuslogistiikka

1.6.3

Intermodaalinen sataman- ja terminaalinhallinta

1.6.4

Rahdin- ja kalustonhallinta

1.7

Lainvalvonta

1.8

Väylä- ja satamamaksut

1.9

Väylätiedotuspalvelut

1.9.1

Säävaroitukset (EMMA)

1.9.2

Valo-opasteen tila

1.9.3

Vedenkorkeus

1.10

Päätelmät

2.

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat tekniset eritelmät

2.1

Johdanto

2.2

Soveltamisala

2.3

Toiminnalliset vaatimukset

2.3.1

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat yleiset vaatimukset

2.3.2

Tietosisältö

2.3.2.1

Alusta koskevat staattiset tiedot

2.3.2.2

Alusta koskevat dynaamiset tiedot

2.3.2.3

Aluksen matkaa koskevat tiedot

2.3.2.4

Liikenteen ohjausta koskevat tiedot

2.3.3

Tiedonsiirron aikavälit

2.3.4

Teknologia-alusta

2.3.5

Yhteensopivuus IMOn A-luokan transpondereiden kanssa

2.3.6

Yksilöllinen tunniste

2.3.7

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän sovelluskohtaisten sanomien sovellustunniste

2.3.8

Sovellusvaatimukset

2.4

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat protokollamuutokset

2.4.1

Sanoma 1, 2, 3: sijainti-ilmoitukset (ITU-R 1371-1, 3.3.8.2.1 §)

2.4.2

Sanoma 5: alusta koskevat staattiset ja matkakohtaiset tiedot (ITU-R 1371-1, 3.3.8.2.3 §)

2.4.3

Sanoma 23, ryhmänmäärityskomento (ITU-R M. 1371-2 [PDR])

2.4.4

Erityissanomien käyttö (ITU-R 1371-1, 3.3.8.2.4 § / 3.3.8.2.6 §)

2.4.4.1

Toimintotunnisteiden (FI) jakaminen sisävesiliikenteen AIS-järjestelmässä

2.4.4.2

Sisävesiliikenteen erityissanomien määrittely

Lisäys A:

Määritelmät

Lisäys B:

EMMA-koodit

Lisäys C:

Esimerkki valo-opasteen tilasta

Lisäys D:

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää varten ehdotetut digitaalisen rajapinnan lauseet

Lisäys E:

ERI-alustyypit

Lisäys F:

Tiivistelmä käyttäjien tarvitsemista tiedoista sekä tietokentistä, jotka ovat käytettävissä määritellyissä sisävesiliikenteen AIS-sanomissa

KIRJALLISUUSVIITTEET

Tämän asiakirjan sisältö perustuu seuraaviin asiakirjoihin:

Asiakirjan nimi

Organisaatio

Julkaisupäivä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/44/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä

EU

7.9.2005

Jokitiedotuspalvelujen suunnittelua koskeva tekniset ohjeet

EU

2006

Päätöslauselma nro 58, ”Guidelines and criteria for vessel traffic services on inland waterways”

UN/ECE

21.10.2004

Laivureille tarkoitettuja ilmoituksia koskevat tekniset eritelmät

EU

 

Sisävesiliikenteen elektronista merikarttajärjestelmää (sisävesiliikenteen ECDIS-järjestelmää) koskevat tekniset eritelmät

EU

 

Elektronisia alusten ilmoittautumisjärjestelmiä koskevat tekniset eritelmät

EU

 

IMOn päätöslauselman MSC.74(69) liite 3, ”Recommendation on Performance Standards for a Ship-borne Automatic Identification System (AIS)”

IMO

1998

IMOn päätöslauselma A.915(22), ”Revised Maritime Policy and Requirements for a future Global Navigation Satellite System (GNSS)”

IMO

Tammikuu 2002

COMPRIS-hankkeen loppuraportti ja sen perustana olevat lopulliset tehtäväkokonaisuuksia koskevat asiakirjat

COMPRIS

2006

Suositus ITU-R M.1371-1, ”Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band”

ITU

2001

Kansainvälinen standardi IEC 61993-2, ”Maritime navigation and radio communication equipment and systems – Automatic Identification System, Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS)”

IEC

2002

Sarjan IEC 61162, ”Maritime navigation and radio communication equipment and systems – Digital interfaces”, kansainväliset standardit

”Part 1: Single talker and multiple listeners”, 2. painos

”Part 2: Single talker and multiple listeners, high speed transmission”

IEC

2000

1998

UN/ECE-sijaintikoodi

UN/ECE

 

UN/ECE-alustyyppikoodi

UN/ECE

 

LYHENTEET

AI

Application Identifier: sovellustunniste

AIS

Automatic Identification System: automaattinen tunnistusjärjestelmä

AI-IP

Automatic Identification via Internet Protocol: automaattinen tunnistus Internet-protokollan välityksellä

ADN/ADNR

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways/on Rhine: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista Reinillä

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

ATIS

Automatic Transmitter Identification System: automaattinen lähettimen tunnistusjärjestelmä

A-to-N

Aids to Navigation: merenkulun turvalaitteet

CCNR

Central Commission for Navigation on Rhine: Reinin navigaation keskuskomissio

COG

Course Over Ground: kurssi pohjan suhteen

COMPRIS

Consortium Operational Management Platform River Information Services

CSTDMA

Carrier Sense Time Division Multiple Access: kantoaallon tunnistamiseen perustuva aikajakokanavointi

DAC

Designated Area Code: alueellinen suuntakoodi

DC

Danube Commission: Tonavan suojelukomissio

DGNSS

Differential GNSS: differentiaalinen GNSS

DSC

Digital Selective Calling: digitaaliselektiivikutsu

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System: elektroninen merikarttajärjestelmä

EMMA

European Multiservice Meteorological Awareness system

ENI

Unique European Vessel Identification Number: aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero

ERI

Electronic Reporting International

ETA

Estimated Time of Arrival: arvioitu saapumisaika

FI

Function Identifier: toimintotunniste

GLONASS

(Russian) Global Navigation Satellite System: (Venäjän) maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä

GlW

Gleichwertiger Wasserstand: Saksassa käytetty referenssivedenkorkeus

GNSS

Global Navigation Satellite System: maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä

GPRS

General Packet Radio Service: pakettikytkentäinen langaton tiedonsiirtotekniikka

GPS

Global Positioning System: maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä

GSM

Global System for Mobile communication: yleiseurooppalainen digitaalinen matkaviestinjärjestelmä

GUI

Graphical User Interface: graafinen käyttöliittymä

HDG

Heading: kulkusuunta

HSC

High Speed Craft

IAI

International Application Identifier: kansainvälinen sovellustunniste

IANA

Internet Assigned Numbers Authority

IALA

International Association of Lighthouse Authorities

ID

Identifier: tunniste

IEC

International Electrotechnical Committee: sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IETF

Internet Engineering Task Force

IMO

International Maritime Organisation: Kansainvälinen merenkulkujärjestö

IP

Internet Protocol: Internet-protokolla

ITU

International Telecommunication Union: Kansainvälinen televiestintäliitto

MKD

Minimum Keyboard and Display

MID

Maritime Identification Digits

MHz

Megahertz: megahertsi

MMSI

Maritime Mobile Service Identifier: meriradionumero

OLR

Overeengekomen Lage Rivierstand: Alankomaissa käytetty referenssivedenkorkeus

RAI

Regional Application Identifier: alueellinen sovellustunniste

RAIM

Receiver Autonomous Integrity Monitoring: vastaanottimen itsenäinen luotettavuuden valvontatoiminto

RIS

River Information Services: jokitiedotuspalvelut

RNW

Regulierungsniederwasser: vedenkorkeus, joka saavutetaan 94 prosenttina vuodesta

ROT

Rate Of Turn: kääntymisnopeus

RTA

Requested Time of Arrival: vaadittu saapumisaika

SAR

Search And Rescue: etsintä ja pelastus

SOG

Speed Over Ground: nopeus pohjan suhteen

SOLAS

Safety Of Life At Sea: ihmishengen turvallisuus merellä

SOTDMA

Self Organizing Time Division Multiple Access: itseorganisoituva aikajakokanavointi

SQRT

Square Root: neliöjuuri

STI

Strategic Traffic Image: strateginen tilannekuva

TDMA

Time Division Multiple Access: aikajakokanavointi

TTI

Tactical Traffic Image: taktinen tilannekuva

UDP

User Datagram Protocol: UDP-protokolla

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System: yleismaailmallinen matkaviestinjärjestelmä

UN

United Nations: Yhdistyneet Kansakunnat

UN/LOCODE

United Nations Location Code: Yhdistyneiden Kansakuntien antama sijaintikoodi

UTC

Universal Time Coordinated: koordinoitu yleisaika

VDL

VHF Data Link: VHF-datayhteys

VHF

Very High Frequency: hyvin suuret taajuudet

VTS

Vessel Traffic Services: alusliikennepalvelut

WGS-84

World Geodetic System from 1984: maailman geodeettinen koordinaattijärjestelmä vuodelta 1984

WiFi

Wireless Fidelity (IEEE 802.11 wireless networking standard): Wi-Fi (joka on langattomia lähiverkkoja käsittelevien IEEE 802.11 -standardien mukainen)

WIG

Wing In Ground

1.   ALUSTEN PAIKANNUS- JA SEURANTAJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ SISÄVESILIIKENTEESSÄ

1.1   Johdanto

IMO on ottanut meriliikenteessä käyttöön alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS). Kaikissa kansainvälisessä liikenteessä olevissa merialuksissa, jotka kuuluvat SOLAS-yleissopimuksen V luvun soveltamisalaan, on täytynyt olla AIS-järjestelmä vuoden 2004 lopusta alkaen. Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää pidetään tärkeänä teknologiana jokitiedotuspalvelujen suunnittelua, täytäntöönpanoa ja käyttöä koskevissa ohjeissa. Joillakin alueilla esiintyvän sekaliikenteen vuoksi on tärkeää, että sisävesiliikennettä koskevat standardit, tekniset eritelmät ja menettelyt ovat yhteensopivia niiden standardien, teknisten eritelmien ja menettelyjen kanssa, jotka on jo määritelty meriliikennettä varten.

Jotta AIS täyttäisi sisävesiliikenteen erityisvaatimukset, sitä on kehitetty edelleen laatimalla niin kutsutut sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat tekniset eritelmät. Samalla on huolehdittu siitä, että sisävesiliikenteen AIS on täysin yhteensopiva IMOn meriliikennettä varten kehittämän AIS-järjestelmän sekä sisävesiliikenteessä jo voimassa olevien standardien kanssa.

Tämän asiakirjan luvussa 1 käsitellään toiminnallisia eritelmiä, jotka koskevat alusten paikannusta ja seurantaa sisävesiliikenteessä. Luvussa 2 käsitellään sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevia teknisiä eritelmiä, kuten sisävesillä liikkuvien alusten paikannusta ja seurantaa koskevia vakiosanomia. Lisäyksessä A ”Määritelmät” esitetään eri palvelujen ja toimijoiden määritelmät.

Tämän johdantoluvun tarkoituksena on määritellä kaikki tarvittavat toiminnalliset vaatimukset, jotka liittyvät alusten paikannukseen ja seurantaan sisävesiliikenteessä.

Tässä yhteydessä esitetään yleiskatsaus asianomaisista käyttöaloista ja käyttäjistä ja kuvataan erityisesti tiedontarvetta kullakin käyttöalalla. Toiminnalliset eritelmät perustuvat navigointia koskeviin sääntöihin ja määräyksiin, asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin ja käytännön kokemuksiin.

Tiedot jaetaan kolmeen ryhmään:

dynaamiset tiedot, jotka muuttuvat hyvin usein sekuntien tai minuuttien kuluessa

puolidynaamiset tiedot, jotka muuttuvat vain muutaman kerran matkan aikana

staattiset tiedot, jotka muuttuvat hyvin harvoin vuoden aikana.

Jokaista tietoryhmää varten voidaan määritellä erilaisia tiedonvaihtotapoja:

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmissä vaihdetaan erityisesti dynaamisia tietoja.

Sähköisiä ilmoitusvälineitä, kuten sähköpostia, käytetään puolidynaamisten tietojen vaihtoon.

Tietokannat tarjoavat staattisia tietoja, joita voidaan hakea Internetin tai muiden tietovälineiden avulla.

Jäljempänä olevissa kohdissa kuvataan tarkemmin, mitä tietoja voidaan vaihtaa alusten paikannus- ja seurantajärjestelmissä alusten välillä sekä alusten ja rannan välillä. Tiedontarpeet, joita tässä käsitellään, liittyvät paikannukseen ja seurantaan. Useimpia tehtäviä varten tarvitaan kuitenkin lisätietoja, kuten maantieteellisiä tietoja, tarkkoja lastitietoja ja osoitetietoja. Tällaisia tietoja saadaan muista järjestelmistä.

1.2   Soveltamisala

Jäljempänä olevassa taulukossa mainitaan käyttöalat, joita tässä asiakirjassa käsitellään. Kukin käyttöala on jaettu tehtäviin, ja kutakin tehtävää varten on määritelty käyttäjät.

Taulukko 1.1:

Käyttöalat, tehtävät ja käyttäjät

Käyttöala

Tehtävä

Käyttäjä

Navigointi

Keskipitkä aikaväli:

ennakoidaan, mikä tilanne on minuuttien tai tuntien kuluttua aluksella olevan tutkan kantaman ulkopuolella.

Aluksen ohjaaja

 

Lyhyt aikaväli:

ennakoidaan, mikä tilanne on minuuttien kuluttua aluksella olevan tutkan kantamalla.

Aluksen ohjaaja

 

Hyvin lyhyt aikaväli:

ennakoidaan, mikä tilanne on sekuntien tai yhden minuutin kuluttua.

Aluksen ohjaaja

Alusliikenteen ohjaus

VTS

Alusliikenneohjaaja, aluksen ohjaaja

 

Sulkujen käytön ohjaus

Sulkumestari, aluksen ohjaaja

 

Sulkujen käytön suunnittelu

Sulkumestari, aluksen ohjaaja, aluksen päällikkö, kalustopäällikkö

 

Siltojen käytön ohjaus

Sillanhoitaja, aluksen ohjaaja

 

Siltojen käytön suunnittelu

Sillanhoitaja, aluksen ohjaaja, aluksen päällikkö, kalustopäällikkö

Pelastuspalvelu

 

Hätäkeskuksen henkilökunta, alusliikenneohjaaja, sulkumestari, sillanhoitaja, aluksen ohjaaja, aluksen päällikkö, toimivaltainen viranomainen

Liikenteen hallinta

Matkasuunnittelu

Aluksen päällikkö, rahdinvälittäjä, kalustopäällikkö, terminaalioperaattori, aluksen ohjaaja, alusliikenneohjaaja, sulkumestari, sillanhoitaja, RIS-operaattori

 

Kuljetuslogistiikka

Kalustopäällikkö, aluksen päällikkö, lähettäjä, vastaanottaja, huolitsija

 

Sataman- ja terminaalinhallinta

Terminaalioperaattori, aluksen päällikkö, huolitsija, satamaviranomainen, toimivaltainen viranomainen

 

Rahdin- ja kalustonhallinta

Kalustopäällikkö, lähettäjä, vastaanottaja, huolitsija, rahdinvälittäjä, aluksen päällikkö

Lainvalvonta

Rajatylittävä liikenne

Tulli, toimivaltainen viranomainen, aluksen päällikkö

 

Liikenneturvallisuus

Toimivaltainen viranomainen, aluksen päällikkö (poliisiviranomaiset)

Väylä- ja satamamaksut

 

Toimivaltainen viranomainen, aluksen päällikkö, kalustopäällikkö, väyläviranomainen

Väylätiedotuspalvelut

Säätiedot

Aluksen ohjaaja

 

Valo-opasteen tila

Toimivaltainen viranomainen, aluksen päällikkö, kalustopäällikkö

 

Vedenkorkeus

Toimivaltainen viranomainen, aluksen päällikkö, kalustopäällikkö, aluksen ohjaaja

Seuraavissa kohdissa käsitellään yksityiskohtaisesti kunkin käyttöalan ja tehtävän osalta asianomaisia käyttäjiä ja tiedontarpeita.

Huomautus: Kutakin tehtävää varten tarvittavia tietoja ei kuvata tärkeysjärjestyksessä. Tarvittavien tietojen tarkkuudesta esitetään tiivistelmä viimeisessä kohdassa olevassa taulukossa.

1.3   Navigointi

Alusten paikannusta ja seurantaa voidaan käyttää aluksella aktiivisen navigoinnin tukena.

Navigointiprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

navigointi keskipitkällä aikavälillä

navigointi lyhyellä aikavälillä

navigointi hyvin lyhyellä aikavälillä.

Kussakin vaiheessa käyttäjillä on erilaiset vaatimukset.

1.3.1   Navigointi keskipitkällä aikavälillä

Keskipitkän aikavälin navigoinnilla tarkoitetaan navigointivaihetta, jossa laivuri tarkkailee ja analysoi tulevaa liikennetilannetta aikavälillä, joka ulottuu muutamasta minuutista yhteen tuntiin, ja harkitsee eri mahdollisuuksia kohdata, ristetä tai ohittaa muita aluksia.

Tässä navigoinnissa tarvitaan tilannekuvaa, joka on tyypillistä ”kulman taakse kurkistamista” ja suureksi osaksi aluksen tutkan kantaman ulkopuolella.

Tiedonvaihdossa vaihdetaan seuraavia liikennetietoja:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen

kurssi pohjan suhteen / suunta

määräpaikka / suunniteltu reitti

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

sinisten kartioiden lukumäärä

lastattu/lastaamaton

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Päivitysnopeus riippuu tehtävästä ja tilanteesta, jossa alus on. (Suurin päivitysnopeus on 2 sekuntia.)

1.3.2   Navigointi lyhyellä aikavälillä

Lyhyen aikavälin navigointi on navigointiprosessin päätöksentekovaihe. Liikennetiedoilla on merkitystä itse navigointiprosessissa, kuten toimissa, joilla pyritään välttämään mahdolliset törmäykset. Tässä toiminnossa havainnoidaan muita aluksia, jotka ovat aluksen lähettyvillä. Tiedonvaihdossa vaihdetaan seuraavia liikennetietoja:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen (tarkkuus 1 km/h)

kurssi pohjan suhteen / suunta

kulkusuunta

aikomus (sininen merkki tai merkkivalo)

määräpaikka / suunniteltu reitti

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

sinisten kartioiden lukumäärä

lastattu/lastaamaton

aluksen navigointitila (ankkuroitu, kiinnittyneenä, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Ajankohtaisia liikennetietoja, jotka koskevat sijaintia, tunnistusta, nimeä, suuntaa, nopeutta pohjan suhteen, kurssia, kulkusuuntaa ja aikomusta (sininen merkki tai merkkivalo), vaihdetaan jatkuvasti vähintään 10 sekunnin välein. Joitakin väyliä varten viranomaiset määräävät ennalta päivitysnopeuden (enintään 2 sekuntia).

1.3.3   Navigointi hyvin lyhyellä aikavälillä

Hyvin lyhyen aikavälin navigointi on navigointiprosessin toiminnallinen osa. Siihen kuuluvat ennalta tehtyjen päätösten täytäntöönpano itse paikalla ja niiden vaikutusten seuranta. Liikennetiedot, joita tarvitaan muilta aluksilta, liittyvät erityisesti aluksen omaan tilanteeseen, kuten sijantiin ja suhteelliseen nopeuteen. Tässä vaiheessa tarvitaan seuraavia, hyvin tarkkoja tietoja:

suhteellinen sijainti

suhteellinen kulkusuunta

suhteellinen nopeus

suhteellinen sorto

suhteellinen kääntymisnopeus.

Edellä mainittujen vaatimusten perusteella on selvää, että paikannus- ja seurantatietoja ei voida nykyään hyödyntää hyvin lyhyen aikavälin navigoinnissa.

1.4   Alusliikenteen ohjaus

Alusliikenteen ohjaukseen kuuluu ainakin yksi seuraavista perusosista, jotka määritellään jäljempänä:

alusliikennepalvelut

sulkujen käytön suunnittelu ja ohjaus

siltojen käytön suunnittelu ja ohjaus.

1.4.1   Alusliikennepalvelut

Alusliikennepalveluissa voidaan erottaa seuraavat palvelut:

tiedotuspalvelu

navigointiapu

alusliikenteen järjestely.

Seuraavissa kohdissa käsitellään liikennetiedotukseen liittyviä käyttäjien tarpeita.

1.4.1.1   Tiedotuspalvelu

Tiedotuspalvelua tarjotaan lähettämällä tietoja tiettyinä aikoina ja tietyin väliajoin tai kun VTS-keskus katsoo sen tarpeelliseksi tai alus sitä pyytää. Tiedot voivat koskea esimerkiksi muiden liikenteessä olevien sijaintia, tunnistamista ja aikomuksia, väylän olosuhteita, säätä, vaaroja tai muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa aluksen kulkuun.

Tiedotuspalveluja varten tarvitaan kokonaiskuva kyseisen verkon tai väylänosan liikenteestä. Liikennetietoihin sisältyvät muun muassa seuraavat tiedot aluksista:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

kurssi pohjan suhteen / suunta

kulkukelpoiseen tilaan liittyvät rajoitukset

määräpaikka / suunniteltu reitti

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

sinisten kartioiden lukumäärä

lastattu/lastaamaton

aluksella olevien henkilöiden lukumäärä (vaaratilanteiden varalta)

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Toimivaltainen viranomainen määrää ennalta päivitysnopeuden.

1.4.1.2   Navigointiapu

Navigointiapu antaa päällikölle tietoja vaikeista navigointi- tai sääoloista ja tukee päällikköä puutteiden tai vikojen ilmetessä. Tätä palvelua tarjotaan yleensä aluksen pyynnöstä tai VTS-keskuksen toimesta, kun sitä pidetään tarpeellisena.

Voidakseen antaa laivurille tämän tarvitsemia tietoja alusliikenneohjaajalla on oltava ajankohtainen ja tarkka kuva liikenteestä.

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmä tarjoaa seuraavat tiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen

kurssi pohjan suhteen / suunta

aikomus (sininen merkki tai merkkivalo)

määräpaikka / suunniteltu reitti

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

syväys

suurin korkeus vedenpinnasta (jos on esteitä)

sinisten kartioiden lukumäärä

lastattu/lastaamaton

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Muita tarpeellisia tietoja ovat ympäristö- ja maantieteelliset tiedot sekä laivureille tarkoitetut ilmoitukset.

Ajankohtaisia liikennetietoja, jotka koskevat tunnistusta, sijaintia, suuntaa, nopeutta, kurssia ja aikomusta (sininen merkki tai merkkivalo), on vaihdettava jatkuvasti (3 sekunnin välein, lähes reaaliaikaisesti tai muulla, toimivaltaisen viranomaisen ennalta määräämällä päivitysnopeudella).

Kaikki muut tiedot on annettava saataville alusliikenneohjaajan pyynnöstä tai erityistilanteissa (poikkeuksellisten tapahtumien yhteydessä).

1.4.1.3   Alusliikenteen järjestely

Alusliikenteen järjestelyssä on kyse toiminnallisesta liikenteenhallinnasta ja alusten liikkeiden ennakkosuunnittelusta, jolla pyritään estämään ruuhkat ja vaaratilanteet. Palvelu on erityisen tärkeää vilkasliikenteisinä aikoina tai tilanteissa, joissa erikoiskuljetukset voivat vaikuttaa liikennevirtaan. Palvelussa voidaan myös ottaa käyttöön liikkumislupiin ja/tai VTS-purjehdussuunnitelmiin perustuva järjestelmä, joka on tarkoitettu alusten liikkeiden priorisointiin, tilan jakamiseen, alusten liikkeiden pakolliseen raportointiin VTS-alueella, pakollisten reittien ja nopeusrajoitusten määräämiseen tai muihin toimiin, joita VTS-viranomainen pitää tarpeellisina. Tilannekuvaa koskevat vaatimukset ovat alusliikenteen järjestelyssä samat kuin kohdassa 1.4.1.2 ”Navigointiapu”.

1.4.2   Sulkujen käytön suunnittelu ja ohjaus

Seuraavissa kohdissa käsitellään sulkujen käytön suunnitteluprosesseja (pitkän ja keskipitkän aikavälin prosesseja) sekä sulkujen käyttöprosessia.

1.4.2.1   Sulkujen käytön suunnittelu pitkällä aikavälillä

Suunniteltaessa sulkujen käyttöä pitkällä aikavälillä on kyse aikavälistä, joka ulottuu muutamasta tunnista yhteen päivään eteenpäin.

Liikennetietojen avulla parannetaan tällöin alun perin tilastotietohin perustuvia tietoja, jotka koskevat odotus- ja läpikulkuaikoja suluilla.

Sulkujen käyttöä koskevaan pitkän aikavälin suunnitteluun tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

kurssi pohjan suhteen / suunta

ETA sululle

RTA sululle

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

syväys

suurin korkeus vedenpinnasta

sinisten kartioiden lukumäärä

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

ETAn on oltava saatavilla pyynnöstä tai se on ilmoitettava, jos toimivaltaisen viranomaisen ennalta määrittämä poikkeama alkuperäisestä ETAsta ylittyy. RTA on vastaus ETA-ilmoitukseen.

1.4.2.2   Sulkujen käytön suunnittelu keskipitkällä aikavälillä

Suunniteltaessa sulkujen käyttöä keskipitkällä aikavälillä on kyse aikavälistä, joka ulottuu kahdesta sulun käyttösyklistä neljään käyttösykliin.

Liikennetietojen avulla sovitetaan alusten saapuminen käytettävissä oleviin sulun käyttösykleihin, ja laivureille ilmoitetaan vaadittu saapumisaika RTA (Requested Time of Arrival) suunnittelun perusteella.

Sulkujen käyttöä koskevaan keskipitkän aikavälin suunnitteluun tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen

kurssi pohjan suhteen / suunta

ETA sululle

RTA sululle

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

avustavien hinaajien lukumäärä

syväys

suurin korkeus vedenpinnasta

sinisten kartioiden lukumäärä

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

ETAn on oltava saatavilla pyynnöstä tai se on ilmoitettava, jos toimivaltaisen viranomaisen ennalta määrittämä poikkeama alkuperäisestä ETAsta ylittyy. Muiden tietojen on oltava saatavilla jo ensimmäisessä kontaktissa tai pyynnöstä. RTA on vastaus ETA-ilmoitukseen.

1.4.2.3   Sulkujen käytön ohjaus

Tämän vaiheen aikana tapahtuu varsinainen sulutusprosessi.

Sulutusprosessin sujuvoittamiseksi tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen

kurssi pohjan suhteen / suunta

alus- tai yhdistelmätyyppi

avustavien hinaajien lukumäärä

mitat (pituus ja leveys)

syväys

suurin korkeus vedenpinnasta

sinisten kartioiden lukumäärä

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Ajankohtaisia liikennetietoja, jotka koskevat aluksen tunnistusta, sijaintia, suuntaa, nopeutta ja kurssia, on vaihdettava jatkuvasti tai toimivaltaisen viranomaisen ennalta määräämällä päivitysnopeudella.

1.4.3   Siltojen käytön suunnittelu ja ohjaus

Seuraavissa kohdissa käsitellään siltojen käytön suunnitteluprosesseja (keskipitkän ja lyhyen aikavälin prosesseja) sekä siltojen käyttöprosessia.

1.4.3.1   Siltojen käytön suunnittelu keskipitkällä aikavälillä

Suunniteltaessa siltojen käyttöä keskipitkällä aikavälillä liikennevirta pyritään optimoimaan siten, että sillat avataan ajoissa alusten läpikulkua varten (vihreä aalto). Suunniteltu aikaväli ulottuu 15 minuutista 2 tuntiin. Aikaväli riippuu paikallisesta tilanteesta.

Siltojen käyttöä koskevaan keskipitkän aikavälin suunnitteluun tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen

kurssi pohjan suhteen / suunta

ETA sillalle

RTA sillalle

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

suurin korkeus vedenpinnasta

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

ETAn ja sijainnin on oltava saatavilla pyynnöstä tai ne on ilmoitettava, jos toimivaltaisen viranomaisen ennalta määrittämä poikkeama alkuperäisestä ETAsta ylittyy. Muiden tietojen on oltava saatavilla jo ensimmäisessä kontaktissa tai pyynnöstä. RTA on vastaus ETA-ilmoitukseen.

1.4.3.2   Siltojen käytön suunnittelu lyhyellä aikavälillä

Suunniteltaessa siltojen käyttöä lyhyellä aikavälillä tehdään päätöksiä siltojen avaamisstrategiasta.

Siltojen käyttöä koskevaan lyhyen aikavälin suunnitteluun tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen

kurssi pohjan suhteen / suunta

ETA sillalle

RTA sillalle

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

suurin korkeus vedenpinnasta

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Ajankohtaiset liikennetiedot, jotka koskevat aluksen sijaintia, nopeutta ja suuntaa, on ilmoitettava pyynnöstä tai ne on päivitettävä toimivaltaisen viranomaisen ennalta määräämällä päivitysnopeudella, esimerkiksi viiden minuutin välein. ETAn ja sijainnin on oltava saatavilla pyynnöstä tai ne on ilmoitettava, jos toimivaltaisen viranomaisen ennalta määrittämä poikkeama alkuperäisestä ETAsta ylittyy. Muiden tietojen on oltava saatavilla jo ensimmäisessä kontaktissa tai pyynnöstä. RTA on vastaus ETA-ilmoitukseen.

1.4.3.3   Siltojen käytön ohjaus

Tämän vaiheen aikana silta avataan ja alus purjehtii sen läpi. Prosessin sujuvoittamiseksi tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

nopeus pohjan suhteen

kurssi pohjan suhteen / suunta

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

suurin korkeus vedenpinnasta.

Ajankohtaisia liikennetietoja, jotka koskevat aluksen tunnistusta, sijaintia, suuntaa, nopeutta ja kurssia, on vaihdettava jatkuvasti tai toimivaltaisen viranomaisen ennalta määräämällä päivitysnopeudella.

1.5   Onnettomuuksien torjunta

Tässä yhteydessä onnettomuuksien torjunnan painopiste on sellaisissa toimenpiteissä, joilla hallitaan todellisia onnettomuuksia ja annetaan apua hätätilanteissa. Tämän prosessin helpottamiseksi tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

kurssi pohjan suhteen / suunta

määräpaikka

alus- tai yhdistelmätyyppi

sinisten kartioiden lukumäärä

lastattu/lastaamaton

aluksella olevien henkilöiden lukumäärä.

Onnettomuustilanteessa liikennetiedot voidaan toimittaa automaattisesti tai pelastushenkilöstön pyynnöstä.

1.6   Liikenteen hallinta

Tämä palvelu jaetaan neljään alaan:

matkasuunnittelu

kuljetuslogistiikka

sataman- ja terminaalinhallinta

rahdin- ja kalustonhallinta.

1.6.1   Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelu painottuu tässä yhteydessä matkan aikaiseen suunnitteluun. Laivuri tarkistaa matkan aikana alkuperäistä matkasuunnitelmaansa.

Tätä varten tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

(oman aluksen todellinen) sijainti

(oman aluksen) nopeus pohjan suhteen

määräpaikka / suunniteltu reitti

ETA sululle / sillalle / seuraavaan sektoriin / terminaaliin

RTA sululle / sillalle / seuraavaan sektoriin / terminaaliin

(oman aluksen) mitat (pituus ja leveys)

(oman aluksen) syväys

(oman aluksen) suurin korkeus vedenpinnasta

lastattu/lastaamaton.

Liikennetiedot ilmoitetaan pyynnöstä tai erityistilanteissa esimerkiksi silloin, kun ETA tai RTA muuttuu olennaisesti.

1.6.2   Kuljetuslogistiikka

Kuljetuslogistiikkaan kuuluvat kuljetusten organisointi, suunnittelu, toteutus ja valvonta.

Näitä prosesseja varten tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

kurssi pohjan suhteen / suunta

ETA määräpaikkaan.

Liikennetiedot on ilmoitettava aluksen omistajan tai logistiikkatoimijoiden pyynnöstä.

1.6.3   Intermodaalinen sataman- ja terminaalinhallinta

Intermodaalisessa satamien ja terminaalien hallinnassa on kyse satamien ja terminaalien resurssien suunnittelusta.

Näitä prosesseja varten tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

kurssi pohjan suhteen / suunta

ETA satamaan/terminaaliin

RTA satamaan/terminaaliin

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

sinisten kartioiden lukumäärä

lastattu/lastaamaton

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Terminaalin- tai satamanpitäjä pyytää liikennetietoja tai sopii siitä, että liikennetiedot lähetetään automaattisesti ennalta määritellyissä tilanteissa.

1.6.4   Rahdin- ja kalustonhallinta

Rahdin- ja kalustonhallinnassa on kyse alusten käytön suunnittelusta ja optimoinnista sekä rahdin ja kuljetuksen järjestämisestä.

Näitä prosesseja varten tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

(todellinen) sijainti

kurssi pohjan suhteen / suunta (myötä-/vastavirtaan)

määräpaikka

ETA sululle/sillalle/määräpaikkaan/terminaaliin

RTA sululle/sillalle/määräpaikkaan/terminaaliin

mitat (pituus ja leveys)

lastattu/lastaamaton

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Liikennetietoja pyytää lähettäjä tai aluksen omistaja tai ne toimitetaan ennalta määritellyissä tilanteissa.

1.7   Lainvalvonta

Jäljempänä kuvattava lainvalvonta rajoittuu soveltamisalaltaan palveluihin, jotka koskevat vaarallisia aineita, maahantulotarkastuksia ja tullia.

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmä tarjoaa näitä prosesseja varten seuraavat tiedot:

tunnistetiedot

nimi

sijainti

kurssi pohjan suhteen / suunta

määräpaikka / suunniteltu reitti

ETA sululle/sillalle/rajalle/terminaaliin/määräpaikkaan

alus- tai yhdistelmätyyppi

sinisten kartioiden lukumäärä

aluksella olevien henkilöiden lukumäärä

aluksen navigointitila (ankkuroitu, laiturissa, liikkeessä, erityisolojen rajoittama…).

Liikennetietoja vaihdetaan asianomaisten viranomaisten kanssa. Liikennetietojen vaihto tapahtuu pyynnöstä, ennalta määrätyissä pisteissä tai vastuuviranomaisen määrittelemissä erityistilanteissa.

1.8   Väylä- ja satamamaksut

Euroopassa on väyliä ja satamia, joiden käytöstä peritään maksu.

Tätä varten tarvitaan seuraavat liikennetiedot:

tunnistetiedot

nimi

sijainti

määräpaikka / suunniteltu reitti

alus- tai yhdistelmätyyppi

mitat (pituus ja leveys)

syväys.

Liikennetietoja vaihdetaan pyynnöstä tai väylä- tai satamaviranomaisen määräämissä pisteissä.

1.9   Väylätiedotuspalvelut

Väylätiedotuspalvelujen yhteydessä käsitellään kolmea palvelua:

säävaroitukset poikkeuksellisissa sääoloissa

valo-opasteen tila

vedenkorkeudet.

Seuraavissa kohdissa käsitellään tietoja, joita toimitetaan näissä palveluissa.

1.9.1   Säävaroitukset (EMMA)

Käynnissä olevassa eurooppalaisessa EMMA-hankkeessa (European Multiservice Meteorological Awareness System) on kyse säävaroitusten standardoinnista. Hankkeessa on kehitetty standardoituja säävaroitusten symboleja, joita voidaan käyttää näytettäessä sanomia sisävesiliikenteen ECDIS-järjestelmän näytöllä.

EMMA-järjestelmä ei tarjoa jatkuvia säätietoja, vaan ainoastaan varoituksia poikkeuksellisissa sääoloissa. Varoitukset annetaan alueittain.

Säävaroituksissa käytetään ainoastaan seuraavia mittayksiköitä: km/h (tuuli), oC (lämpötila), cm/h (lumi), l/m2h (sade) ja m (näkyvyys sumussa).

Säävaroituksia varten tarvitaan seuraavat tiedot:

voimassaolon alkamispäivä

voimassaolon päättymispäivä (määrittelemätön: 99999999)

voimassaolon alkamisaika

voimassaolon päättymisaika

väyläjakson alku- ja loppukoordinaatit (2x)

säävaroitustyyppi (ks. lisäys B)

vähimmäisarvo

enimmäisarvo

varoituksen luokitus

tuulensuunta (ks. lisäys B).

Näitä tietoja vaihdetaan vain erikoistapauksissa, kun on kyse poikkeuksellisista sääoloista.

1.9.2   Valo-opasteen tila

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä voidaan käyttää sisävesiliikenteen valo-opasteiden tilaa koskevien tietojen välittämiseen. Tällöin vaihdetaan seuraavia tietoja:

valo-opasteen sijainti

tiedot siitä, millaisesta valo-opasteesta on kyse (yksi valo, kaksi valoa, ”Wahrschau” jne.)

vaikutussuunta

valo-opasteen reaaliaikainen tila.

Valo-opasteista annetaan esimerkkejä lisäyksessä C.

Tietojen levittäminen on rajoitettava tiettyyn alueeseen.

1.9.3   Vedenkorkeus

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmiä voidaan käyttää (reaaliaikaista) vedenkorkeutta koskevien tietojen lähettämiseen:

Tällöin vaihdetaan seuraavia tietoja:

mittausasema

vedenkorkeuden arvo.

Tietoja lähetetään säännöllisesti tai pyynnöstä.

1.10   Päätelmät

Toiminnallisissa eritelmissä on käsitelty käyttäjien tarpeita ja kullakin käyttöalalla tarvittavia tietoja. Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmissä vaihdetaan erityisesti dynaamisia tietoja.

Taulukossa 1.2 esitetään tässä luvussa kuvattuihin tehtäviin liittyviä dynaamisia tietoja koskevat tarkkuusvaatimukset.

Taulukko 1.2

Dynaamisia tietoja koskevat tarkkuusvaatimukset

Tarkkuusvaatimus

Sijainti

Nopeus pohjan suhteen

Kurssi pohjan suhteen

Kulkusuunta

Navigointi keskipitkällä aikavälillä

15–100 m

1–5 km/h

Navigointi lyhyellä aikavälillä

10 m (1)

1 km/h

5o

5o

VTS-tiedotuspalvelu

100 m – 1 km

VTS-navigointiapu

10 m (1)

1 km/h

5o

5o

VTS-pohjainen alusliikenteen järjestely

10 m (1)

1 km/h

5o

5o

Sulkujen käytön suunnittelu pitkällä aikavälillä

100 m – 1 km

1 km/h

Sulkujen käytön suunnittelu keskipitkällä aikavälillä

100 m

0,5 km/h

Sulkujen käytön ohjaus

1 m

0,5 km/h

3o

Siltojen käytön suunnittelu keskipitkällä aikavälillä

100 m – 1 km

1 km/h

Siltojen käytön suunnittelu lyhyellä aikavälillä

100 m

0,5 km/h

Siltojen käytön ohjaus

1 m

0,5 km/h

3o

Matkasuunnittelu

15–100 m

Kuljetuslogistiikka

100 m – 1 km

Sataman- ja terminaalinhallinta

100 m – 1 km

Rahdin- ja kalustonhallinta

100 m – 1 km

Onnettomuuksien torjunta

100 m

Lainvalvonta

100 m – 1 km

Väylä- ja satamamaksut

100 m – 1 km

2.   SISÄVESILIIKENTEEN AIS-JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT TEKNISET ERITELMÄT

2.1   Johdanto

IMO on ottanut meriliikenteessä käyttöön alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS). Kaikki kansainvälisessä liikenteessä olevat merialukset, jotka kuuluvat SOLAS-yleissopimuksen V luvun soveltamisalaan, on täytynyt varustaa AIS-järjestelmällä vuoden 2004 lopusta alkaen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin 2002/59/EY (2), joka koskee alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamista vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia merialuksia varten. Direktiivin mukaan alusten ilmoittamisessa ja seurannassa käytetään AIS-järjestelmää.

AIS-teknologiaa pidetään teknologiana, jota voidaan käyttää alusten automaattiseen tunnistukseen, paikannukseen ja seurantaan myös sisävesiliikenteessä. Erityisesti AIS-järjestelmän reaaliaikainen toiminta sekä maailmanlaajuisten standardien ja ohjeiden saatavuus ovat ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa.

Jotta AIS täyttäisi sisävesiliikenteen erityisvaatimukset, sitä on kehitettävä edelleen laatimalla niin kutsutut sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat tekniset eritelmät. Samalla on huolehdittava siitä, että sisävesiliikenteen AIS on täysin yhteensopiva IMOn meriliikennettä varten kehittämän AIS-järjestelmän sekä sisävesiliikenteessä jo voimassa olevien standardien ja teknisten eritelmien kanssa.

Koska sisävesiliikenteen AIS-järjestelmä on yhteensopiva IMOn SOLAS-yleissopimuksen mukaisen AIS-järjestelmän kanssa, sekaliikennealueilla liikkuvat merialukset ja sisävesialukset voivat vaihtaa tietoja suoraan toistensa kanssa.

AIS-järjestelmän käytöllä sisävesialusten tunnistamiseen, paikannuksen ja seurantaan on seuraavat ominaisuudet:

AIS:

on meriliikenteen navigointijärjestelmä, joka on otettu käyttöön SOLAS-yleissopimukseen piiriin kuuluvien alusten pakollista varustamista koskevan IMO-vaatimuksen mukaisesti;

toimii erilaisissa toimintatiloissa: suoraan alusten välillä sekä alukselta rannalle ja rannalta alukselle;

on turvajärjestelmä, jolle on asetettu suuret saatavuutta, jatkuvuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;

on reaaliaikainen järjestelmä, joka perustuu alusten väliseen suoraan tiedonvaihtoon;

on järjestelmä, joka toimii itsenäisesti ja itseorganisoituvasti ilman pääasemaa; se ei siis tarvitse ohjaavaa keskusjärjestelmää;

perustuu IMOn SOLAS-yleissopimuksen V luvun sääntöön;

on sertifiointimenettelyn mukaisesti tyyppihyväksytty järjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa vesiliikenteen turvallisuutta;

mahdollistaa yhteentoimivuuden.

Tämän asiakirjan tavoitteena on määritellä kaikki tarvittavat toimintavaatimukset sekä muutokset ja laajennukset olemassa olevaan meriliikenteen AIS-järjestelmään, jotta voidaan luoda sisävesiliikenteen AIS-järjestelmä sisävesiliikennettä varten.

2.2   Soveltamisala

Alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä (Automatic Identification System, AIS) on aluksella oleva RDS-järjestelmä (Radio Data System), jonka avulla vaihdetaan aluksia koskevia staattisia, dynaamisia ja matkakohtaisia tietoja kyseisellä järjestelmällä varustettujen alusten välillä sekä tällaisten alusten ja rannalla olevien tukiasemien välillä. Aluksilla olevat AIS-asemat lähettävät alusta koskevia tunniste-, sijainti- ja muita tietoja säännöllisin väliajoin. Vastaanottaessaan näitä lähetyksiä aluksilla tai rannalla olevat AIS-asemat, jotka ovat radiokantaman alueella, voivat automaattisesti paikantaa, tunnistaa ja seurata AIS-järjestelmällä varustettuja aluksia sopivalla näytöllä, kuten tutkan tai sisävesiliikenteen ECDIS-järjestelmän näytöllä. AIS-järjestelmien tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta, kun niitä käytetään alusten välillä, ja parantaa alusliikenteen valvontaa (VTS), alusten paikannusta ja seurantaa sekä onnettomuuksien torjuntaa.

AIS-asemat voidaan jaotella seuraavasti:

a)

A-luokan liikkuvat asemat, joita on käytettävä kaikissa merialuksissa, jotka kuuluvat IMOn SOLAS-yleissopimuksen luvussa V asetettujen varustevaatimusten soveltamisalaan.

b)

B-luokan liikkuvat SO/CS-asemat, joiden toiminnallisuus on rajallista ja joita käytetään esimerkiksi huvialuksissa.

c)

A-luokan johdannaiset, joilla on täysi A-luokan toiminnallisuus VDL-tasolla ja joissa voi olla A-luokasta poikkeavia lisätoimintoja. Näitä asemia voidaan käyttää käyttää kaikissa aluksissa, jotka eivät kuulu IMOn varustevaatimusten soveltamisalaan (esimerkiksi hinaajat, luotsialukset ja sisävesialukset). (Tällaista järjestelmää kutsutaan tässä asiakirjassa sisävesiliikenteen AIS-järjestelmäksi.)

d)

Tukiasemat, mukaan luettuina rannalla olevat simpleksi- tai dupleksitoimiset toistinasemat.

AIS-järjestelmän käyttötavat voidaan jaotella seuraavasti:

e)

Käyttö alusten välillä: kaikki AIS-järjestelmällä varustetut alukset voivat vastaanottaa staattisia ja dynaamisia tietoja muilta AIS-järjestelmällä varustetuilta aluksilta radiokantaman alueella.

f)

Käyttö aluksesta ja rannalle: AIS-järjestelmällä varustettujen alusten lähettämiä sanomia voivat vastaanottaa myös AIS-tukiasemat, jotka on yhdistetty RIS-keskukseen, jossa voidaan luoda tilannekuva liikenteestä (TTI ja/tai STI).

g)

Käyttö rannalta alukselle: turvallisuuteen liittyviä tietoja voidaan lähettää rannalta alukselle.

AIS-järjestelmälle on tyyppillistä autonominen toimintatila, jossa käytetään SOTDMA-tekniikkaa ilman toimintaa organisoivaa pääasemaa. Radioprotokolla on suunniteltu siten, että alusten asemat toimivat autonomisella, itseorganisoituvalla tavalla vaihtamalla siirtoparametreja. Aika on jaettu siten, että jokainen yhden minuutin mittainen ajanjakso on jaettu radiokanavaa kohden 2 250 aikaväliin (slot), jotka on synkronoitu GNSS-järjestelmän koordinoidun yleisajan (UTC) avulla. Jokainen osallistuja järjestää pääsynsä radiokanavalle valitsemalla vapaat aikavälit ottaen huomioon aikavälien tulevan käytön muilla asemilla. Tällöin ei tarvita keskusjärjestelmää, joka ohjaisi aikavälien jakamista.

Sisävesiliikenteen AIS-asemaan kuuluvat yleensä seuraavat osat:

h)

VHF-lähetin-vastaanotin (1 lähetin / 2 vastaanotinta)

i)

GNSS-vastaanotin

j)

tietojenkäsittelylaite.

IMOn, ITUn ja IEC:n määrittelemä aluksissa käytettävä yleismaailmallinen AIS-järjestelmä, jota suositetaan sisävesiliikenteeseen, käyttää itseorganisoituvaa aikajakokanavointia (SOTDMA) meri-VHF-taajuusalueella. AIS toimii kansainvälisesti määritellyillä VHF-taajuuksilla AIS 1 (161,975 MHz) ja AIS 2 (162,025 MHz), ja se voidaan siirtää myös muille taajuuksille meri-VHF-taajuusalueella.

Jotta AIS täyttäisi sisävesiliikenteen erityisvaatimukset, sitä on kehitettävä edelleen niin kutsutuksi sisävesiliikenteen AIS-järjestelmäksi, jonka on oltava yhteentoimiva meriliikenteen AIS-järjestelmän kanssa.

Alusten paikannus- ja seurantajärjestelmien, joita käytetään sisävesiliikenteessä, on oltava yhteentoimivia IMOn meriliikennettä varten määrittelemän AIS-järjestelmän kanssa. Sen vuoksi AIS-sanomien on sisällettävä seuraavat tiedot:

k)

staattiset tiedot, kuten aluksen virallinen numero, radiokutsutunnus, nimi ja tyyppi;

l)

dynaamiset tiedot, kuten aluksen sijainti ja sijaintitietojen tarkkuus ja eheys;

m)

matkakohtaiset tiedot, kuten alusyhdistelmän pituus ja leveys sekä aluksella oleva vaarallinen lasti;

n)

sisävesiliikennettä koskevat erityistiedot, kuten ADN/ADNR-sopimuksen mukaisten sinisten kartioiden/valojen lukumäärä tai arvioitu saapumisaika (ETA) sululle/sillalle/terminaaliin/rajalle.

Kun on kyse liikkuvista aluksista, dynaamisten tietojen päivitysnopeutta voidaan taktisella tasolla muuttaa SOLAS-toimintatilan ja sisävesitoimintatilan välillä. Sisävesitoimintatilassa päivitysnopeuden arvo voi olla 2 sekunnin ja 10 minuutin välillä.

Jos alus on ankkuroitu, suosituksena on päivittää tiedot useamman minuutin väliajoin tai tietojen muuttuessa. AIS-järjestelmällä täydennetään navigointitietoja. Se ei korvaa navigointipalveluja, kuten tutkaseurantaa ja VTS-palvelua, vaan tukee niitä. AIS-järjestelmän vahvuutena on paikantaa ja seurata kyseisellä järjestelmällä varustettuja aluksia. Erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi AIS ja tutka täydentävät toisiaan.

2.3   Toiminnalliset vaatimukset

2.3.1   Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat yleiset vaatimukset

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmä perustuu IMOn SOLAS-yleissopimuksen mukaiseen meriliikenteen AIS-järjestelmään.

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmässä on oltava pääasiassa samat toiminnot kuin IMOn SOLAS-yleissopimuksen mukaisessa AIS-järjestelmässä, minkä lisäksi siinä on otettava huomioon sisävesiliikenteen erityisvaatimukset.

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän on oltava yhteensopiva IMOn SOLAS-yleissopimuksen mukaisen AIS-järjestelmän kanssa, ja sen on mahdollistettava suora tiedonvaihto sekaliikennealueilla liikkuvien meri- ja sisävesialusten välillä.

Seuraavat vaatimukset ovat sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevia täydentäviä tai lisävaatimuksia, jotka poikkeavat IMOn SOLAS-yleissopimuksen mukaisesta AIS-järjestelmästä.

2.3.2   Tietosisältö

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän kautta välitetään yleensä vain alusten paikannusta, seurantaa ja turvallisuutta koskevia tietoja. Sen vuoksi sisävesiliikenteen AIS-sanomien on sisällettävä seuraavat tiedot:

Tähdellä ”*” merkittyjä tietoja on käsiteltävä eri tavalla kuin merialuksia koskevia tietoja.

2.3.2.1   Alusta koskevat staattiset tiedot

Sisävesialuksia koskevilla staattisilla tiedoilla on mahdollisuuksien mukaan oltava samat parametrit ja sama rakenne kuin IMOn AIS-järjestelmässä. Käyttämättömien parametrikenttien asetukseksi valitaan ”ei saatavilla”.

Alusta koskeviin tietoihin on lisättävä sisävesiliikennettä koskevat staattiset erityistiedot.

Alusta koskevat staattiset tiedot lähetetään alukselta itsenäisesti tai pyynnöstä.

Käyttäjän tunniste (MMSI)

(IMOn vakio-AIS)

Aluksen nimi

(IMOn vakio-AIS)

Radiokutsutunnus

(IMOn vakio-AIS)

IMO-numero *

(IMOn vakio-AIS/ei saatavilla sisävesialuksia varten)

Alus- ja lastityyppi *

(IMOn vakio-AIS/muutettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Kokonaispituus (desimetrin tarkkuudella)*

(IMOn vakio-AIS / muutettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Kokonaisleveys (desimetrin tarkkuudella)*

(IMOn vakio-AIS / muutettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero (ENI)

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Alus- tai yhdistelmätyyppi (ERI)

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Lastattu/lastaamaton alus

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

2.3.2.2   Alusta koskevat dynaamiset tiedot

Sisävesialuksia koskevilla staattisilla tiedoilla on mahdollisuuksien mukaan oltava samat parametrit ja sama rakenne kuin IMOn AIS-järjestelmässä. Käyttämättömien parametrikenttien asetukseksi valitaan ”ei saatavilla”.

Alusta koskeviin tietoihin on lisättävä sisävesiliikennettä koskevat dynaamiset erityistiedot.

Alusta koskevat dynaamiset tiedot lähetetään alukselta itsenäisesti tai pyynnöstä.

Sijainti (WGS 84)

(IMOn vakio-AIS)

Nopeus pohjan suhteen, SOG * (laatutiedot) *

(IMOn vakio-AIS)

Kurssi pohjan suhteen, COG (laatutiedot) *

(IMOn vakio-AIS)

Kulkusuunta, HDG (laatutiedot) *

(IMOn vakio-AIS)

Kääntymisnopeus, ROT

(IMOn vakio-AIS)

Sijaintitarkkuus (GNSS/DGNSS)

(IMOn vakio-AIS)

Elektronisen paikannuslaitteen aika

(IMOn vakio-AIS)

Navigointitila

(IMOn vakio-AIS)

Sinisen merkin tai merkkivalon käyttö

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten/alueelliset bitit IMOn vakio-AIS:ssä)

Nopeustietojen laatu

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten / peräisin aluksen anturista tai GNSS:stä)

Kurssitietojen laatu

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten/peräisin aluksen anturista tai GNSS:stä)

Kulkusuuntaa koskevien tietojen laatu

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten/peräisin sertifioidusta anturista (esim. hyrräkompassi) tai sertifioimattomasta anturista)

2.3.2.3   Aluksen matkaa koskevat tiedot

Sisävesialusten matkaa koskevilla tiedoilla on mahdollisuuksien mukaan oltava samat parametrit ja sama rakenne kuin IMOn AIS-järjestelmässä. Käyttämättömien parametrikenttien asetukseksi valitaan ”ei saatavilla”.

Aluksen matkaa koskeviin tietoihin on lisättävä sisävesiliikennettä koskevat erityistiedot.

Aluksen matkaa koskevat tiedot lähetetään alukselta itsenäisesti tai pyynnöstä.

Määräpaikka (ERI-sijaintikoodit)

(IMOn vakio-AIS)

Vaarallisen lastin luokka

(IMOn vakio-AIS)

Suurin nykyinen staattinen syväys *

(IMOn vakio-AIS)

ETA

(IMOn vakio-AIS)

Suurin nykyinen staattinen syväys *

(IMOn vakio-AIS/muutettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Vaarallisen lastin luokitus

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

2.3.2.4   Liikenteen ohjausta koskevat tiedot

Liikenteen ohjausta koskevilla tiedoilla on erityinen käyttötarkoitus sisävesiliikenteessä. Nämä tiedot lähetetään tarvittaessa tai pyynnöstä ainoastaan sisävesialuksille tai -aluksilta.

ETA sululle/sillalle/terminaaliin

ETA sululle/sillalle/terminaaliin lähetetään osoitteellisena sanomana alukselta rannalle.

Sulun/sillan/terminaalin tunniste (YK/LOCODE)

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

ETA sululle/sillalle/terminaaliin

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Avustavien hinaajien lukumäärä

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Aluksen suurin korkeus vedenpinnasta

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

RTA sululle/sillalle/terminaaliin

RTA sululle/sillalle/terminaaliin lähetetään osoitteellisena sanomana rannalta alukselle.

Sulun/sillan/terminaalin tunniste (YK/LOCODE)

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

RTA sululle/sillalle/terminaaliin

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä

Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä lähetetään mieluimmin osoitteellisena sanomana alukselta rannalle pyynnöstä tai poikkeuksellisen tapahtuman yhteydessä.

Aluksella olevien henkilöiden kokonaismäärä

(IMOn vakio-AIS)

Aluksella olevien miehistön jäsenten lukumäärä

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Aluksella olevien matkustajien lukumäärä

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Aluksella olevan muun henkilöstön määrä

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Valo-opasteen tila

Valo-opasteen tilaa koskevat tiedot lähetetään yleissanomana rannalta alukselle.

Valo-opasteen sijainti (WGS84)

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Valo-opasteen muoto

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Valojen tila

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

EMMA-varoitukset

EMMA-varoitukset lähetetään yleissanomina rannalta aluksille.

Paikalliset säävaroitukset

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Vedenkorkeudet

Vedenkorkeutta koskevat tiedot lähetetään yleissanomina rannalta aluksille.

Paikallista vedenkorkeutta koskevat tiedot

(Laajennettu sisävesiliikenteen AIS:ää varten)

Turvallisuuteen liittyvät sanomat

Turvallisuuteen liittyvät sanomat lähetetään tarvittaessa yleissanomina tai osoitteellisina sanomina.

2.3.3   Tiedonsiirron aikavälit

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän erityyppisiä tietoja lähetetään eri aikavälein.

Kun on kyse sisävesialueilla liikkuvista aluksista, dynaamisten tietojen raportointiväliä voidaan vaihdella SOLAS-toimintatilan ja sisävesitoimintatilan välillä. Jälkimmäisessä sen arvo voi olla 2 sekunnin ja 10 minuutin välillä. Sekaliikennealueilla, kuten merisatamissa, toimivaltaisella viranomaisella on oltava mahdollisuus pienentää dynaamisten tietojen raportointiväliä, jotta sisävesialusten ja SOLAS-alusten ilmoitusmenettelyt saataisiin tasapainoon. Ilmoitusmenettelyjä on voitava muuttaa tukiasemien antamilla TDMA-komennoilla (TDMA-kauko-ohjauksella tapahtuva automaattinen vaihto käyttämällä sanomaa 23) sekä aluksilla olevien järjestelmien avulla (kuten MKD- tai ECDIS-järjestelmän tai tietokoneen avulla) rajapinnan välityksellä esimerkiksi IEC 61162 -standardin mukaisesti (aluksella olevan järjestelmän komennolla tapahtuva automaattinen vaihto). Kun on kyse staattisista ja matkakohtaisista tiedoista, suosituksena on, että raportointiväli on useita minuutteja tai että tiedot ilmoitetaan pyynnöstä tai niiden muuttuessa.

Tässä yhteydessä sovelletaan seuraavia raportointivälejä:

Alusta koskevat staattiset tiedot

Joka 6. minuutti tai kun tiedot ovat muuttuneet tai niitä pyydetään.

Alusta koskevat dynaamiset tiedot

Riippuu aluksen navigointi- ja toimintatilasta, joka voi olla joko sisävesi- tai SOLAS-toimintatila (oletusarvo), ks. taulukko 2.1.

Aluksen matkaa koskevat tiedot

Joka 6. minuutti tai kun tiedot ovat muuttuneet tai niitä pyydetään.

Liikenteen ohjausta koskevat tiedot

Tarvittaessa (toimivaltainen viranomainen määrittelee tarpeen).

Turvallisuuteen liittyvät sanomat

Tarvittaessa.


Taulukko 2.1

Alusta koskevien dynaamisten tietojen päivitystiheys

Aluksen liiketila

Nimellinen raportointiväli

Alus ankkuroitu, nopeus alle 3 solmua

3 minuuttia (3)

Alus ankkuroitu, nopeus yli 3 solmua

10 sekuntia (3)

Alus SOLAS-toimintatilassa, nopeus 0–14 solmua

10 sekuntia (3)

Alus SOLAS-toimintatilassa, nopeus 0–14 solmua, muuttaa suuntaa

3 1/3 sekuntia (3)

Alus SOLAS-toimintatilassa, nopeus 14–23 solmua

6 sekuntia (3)

Alus SOLAS-toimintatilassa, nopeus 14–23 solmua, muuttaa suuntaa

2 sekuntia

Alus SOLAS-toimintatilassa, nopeus yli 23 solmua

2 sekuntia

Alus SOLAS-toimintatilassa, nopeus yli 23 solmua, muuttaa suuntaa

2 sekuntia

Alus sisävesitoimintatilassa (4)

Arvo annettu 2 sekunnin ja 10 minuutin väliltä

2.3.4   Teknologia-alusta

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän tekninen ratkaisu perustuu samoihin teknisiin standardeihin kuin IMOn SOLAS-AIS-järjestelmä (suositus ITU-R M.1371-1, standardi IEC 61993-2).

Suosituksena on, että sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän alustana käytetään A-luokan liikkuvien asemien johdannaisia tai B-luokan liikkuvien ”SO”-asemien johdannaisia, joissa käytetään SOTDMA-tekniikoita. CSTDMA-tekniikoita hyödyntävien B-luokan ”CS”-laitteiden käyttö ei ole mahdollista, koska ne eivät takaa samantasoista suorituskykyä kuin A-luokan tai B-luokan ”SO”-laitteet. Ne eivät myöskään takaa onnistunutta tiedonsiirtoa radiolinkkiin eivätkä anna mahdollisuutta lähettää sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän erityissanomia, jotka määritellään näissä teknisissä eritelmissä.

Jos B-luokan ”SO”-laitteita ei ole saatavilla, sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän liikkuvat laitteet ovat IMOn SOLAS-säännön mukaisten merliikenteen AIS-järjestelmän A-luokan liikkuvien laitteiden johdannaisia.

2.3.5   Yhteensopivuus IMOn A-luokan transpondereiden kanssa

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän transpondereiden on oltava IMOn A-luokan transpondereita koskevien vaatimusten mukaisia: niillä on voitava vastaanottaa ja käsitellä kaikkia IMOn AIS-järjestelmän sanomia (suosituksen ITU-R M.1317-1 ja IALAn kyseisestä suosituksesta laatimien teknisten selvennysten mukaisesti) sekä näiden eritelmien kohdassa 2.4 määriteltyjä sanomia.

Sisävesiliikenteen AIS-transpondereilla ei tarvitse olla DSC-siirto-ominaisuutta (tx) eikä MKD-ominaisuutta. Valmistajat voivat poistaa A-luokan transpondereista vastaavat laitteistot ja ohjelmistot.

2.3.6   Yksilöllinen tunniste

Jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus merialusten kanssa, sisävesiliikenteen AIS-transpondereissa on käytettävä MMSI-numeroa (Maritime Mobile Service Identifier) aseman yksilöllisenä tunnisteena (radiolaitteiston tunnisteena).

2.3.7   Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän sovelluskohtaisten sanomien sovellustunniste

Sisävesiliikenteen tietovaatimusten täyttämiseksi käytetään sovelluskohtaisia sanomia.

Sovelluskohtaisissa sanomissa on AIS-järjestelmän vakiokehys (sanomatunniste, toistonilmaisin, lähettäjän tunniste, vastaanottajan tunniste), sovelluksen tunniste (AI = DAC + FI) ja tietosisältö (pituus vaihtelee määrättyyn enimmäispituuteen saakka).

Sanoman 16-bittisessä sovellustunnisteessa (AI = DAC + FI) on seuraavat osat:

 

10-bittinen alueellinen suuntakoodi (Designated Area Code, DAC): kansainvälinen (DAC = 1) tai alueellinen (DAC > 1)

 

6-bittinen toimintotunniste (Function Identifier, FI), joka antaa mahdollisuuden 64 yksilölliseen sovelluskohtaiseen sanomaan.

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän sovelluskohtaisissa sanomissa käytetään DAC-koodia ”200”.

2.3.8   Sovellusvaatimukset

Sisävesiliikenteen AIS-sanomia on voitava syöttää järjestelmään ja esittää näytöllä (binäärikoodattuina). Tämä hoidetaan sovelluksen avulla (jossa olisi mieluimmin oltava AIS-transponderin kanssa toimiva graafinen käyttöliittymä) esitysrajapinnalla (Presentation Interface, PI) tai itse transponderissa. Sovelluksella voidaan muuntaa tietoja (esimerkiksi solmujen muuntaminen yksiköksi km/h) tai käsitellä kaikkia ERI-koodeja koskevia tietoja (sijainti, alustyyppi).

Lisäksi transponderilla tai sovelluksella on voitava tallentaa myös sisävesiliikennettä koskevia staattisia erityistietoja sisäiseen muistiin, jotta tiedot säilyisivät myös laitteen ollessa ilman virtaa.

Lisäyksessä D ”Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää varten ehdotetut digitaalisen rajapinnan lauseet” esitettyjä syöttölauseita ehdotetaan käytettäviksi silloin, kun sisävesiliikennettä koskevia erityistietoja ohjelmoidaan transponderiin.

Sisävesiliikenteen AIS-laitteistossa on oltava ainakin ulkoinen RTCM SC 104 -rajapinta DGNSS-korjaus- ja -eheystietojen syöttämistä varten.

2.4   Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat protokollamuutokset

2.4.1   Sanoma 1, 2, 3: sijainti-ilmoitukset (ITU-R 1371-1, 3.3.8.2.1 §)

Taulukko 2.2

Sijainti-ilmoitus

Parametri

Bittejä

Kuvaus

Sanoman tunniste

6

Tämän sanoman tunniste: 1, 2 tai 3

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu.

Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

Käyttäjän tunniste (MMSI)

30

MMSI-numero

Navigointitila

4

0 = liikkeessä moottorivoimalla; 1 = ankkuroitu; 2 = ei hallinnassa; 3 = rajallinen ohjattavuus; 4 = aluksen syväyksen rajoittama; 5 = laiturissa; 6 = karilla; 7 = kalastamassa; 8 = purjehtimassa;

9 = varattu suurnopeusaluksen navigointitilaa koskeville myöhemmille muutoksille; 10 = varattu maaefektialuksen navigointitilaa koskeville myöhemmille muutoksille; 11–14 = varattu myöhempään käyttöön; 15 = ei määritelty = oletusarvo

Kääntymisnopeus ROTAIS

8

±127 (–128 (80 hex) tarkoittaa ”ei saatavilla”, joka on oletusarvo).

Käytetään yhtälöstä ROTAIS=4.733 SQRT(ROTINDICATED) degrees/min saatua arvoa.

ROTINDICATED tarkoittaa ulkoisen anturin ilmoittamaa kääntymisnopeutta (720 astetta minuutissa).

+127 = kääntyy oikealle vähintään 720 astetta minuutissa;

–127 = kääntyy vasemmalle vähintään 720 astetta minuutissa.

Nopeus pohjan suhteen

10

Nopeus pohjan suhteen asteikolla 1/10 solmua (0–102,2 solmua)

1 023 = ei saatavilla; 1 022 = vähintään 102,2 solmua (5)

Sijaintitarkkuus

1

1 = suuri (< 10 m; esim. DGNSS-vastaanottimen differentiaalitila); 0 = pieni (> 10 m; esim. GNSS-vastaanottimen tai muun elektronisen paikannuslaitteen autonominen tila); oletusarvo = 0

Pituusaste

28

Pituusaste asteikolla 1/10 000 minuuttia (±180 astetta, itä = positiivinen, länsi = negatiivinen.

181 astetta (6791AC0 hex) = ei saatavilla = oletusarvo)

Leveysaste

27

Leveysaste asteikolla 1/10 000 min (±90 astetta, pohjoinen = positiivinen, etelä = negatiivinen, 91 astetta (3412140 hex) = ei saatavilla = oletusarvo)

Kurssi pohjan suhteen

12

Kurssi pohjan suhteen asteikolla 1/10o (0–3599). 3 600 (E10 hex) = ei saatavilla = oletusarvo.

Arvoja 3 601–4 095 ei käytetä.

Todellinen kulkusuunta

9

Asteina (0–359) (511 = ei saatavilla = oletusarvo).

Aikaleima

6

UTC-sekunti, jona ilmoitus luotiin (0–59 tai, jos aikaleimaa ei ole saatavilla, 60, joka on myös oletusarvo,

tai 62, jos elektroninen paikannusjärjestelmä toimii arviointitilassa (merkintälasku),

tai 61, jos paikannusjärjestelmä on käsinsyöttötilassa,

tai 63, jos paikannusjärjestelmä ei ole toiminnassa).

Sininen merkki tai merkkivalo

2

Tieto sinisen merkin tai merkkivalon käytöstä: 0 = ei saatavilla = oletusarvo, 1 = ei, 2 = kyllä, 3 = ei käytetä (6)

Alueelliset bitit

2

Varattu toimivaltaisen alueviranomaisen tekemää määrittelyä varten. Nollataan, jollei käytetä missään alueellisessa sovelluksessa. Alueellisissa sovelluksissa ei käytetä nollaa.

Varattu

1

Ei käytössä. Nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

RAIM-lippu

1

Elektronisen paikannuslaitteen RAIM-lippu (Receiver Autonomous Integrity Monitoring); 0 = RAIM ei käytössä = oletusarvo; 1 = RAIM käytössä

Viestintätila

19

Ks. ITU-R M. 1371-1 taulukko 15B

 

168

Vaatii yhden aikavälin.

2.4.2   Sanoma 5: alusta koskevat staattiset ja matkakohtaiset tiedot (ITU-R 1371-1, 3.3.8.2.3 §)

Taulukko 2.3

Aluksen staattisia ja dynaamisia tietoja koskeva ilmoitus

Parametri

Bittejä

Kuvaus

Sanoman tunniste

6

Tämän sanoman tunniste: 5

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu.

Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

Käyttäjän tunniste (MMSI)

30

MMSI-numero

AIS-version ilmaisin

2

0 = asema yhteensopiva AIS:n 0-version kanssa; 1–3 = asema yhteensopiva AIS:n tulevien 1-, 2- ja 3-versioiden kanssa.

IMO-numero

30

1–999999999; 0 = ei saatavilla = oletusarvo (7)

Radiokutsutunnus

42

7 × 6 -bittistä ASCII-merkkiä, ”@@@@@@@” = ei saatavilla = oletusarvo. (8)

Nimi

120

Enintään 20 merkkiä 6-bittistä ASCII-merkistöä käyttäen, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = ei saatavilla = oletusarvo.

Alus- ja lastityyppi

8

0 = ei saatavilla tai ei alusta = oletusarvo; 1–99 = 3.3.8.2.3.2 § :n määritelmän mukaisesti; 100–199 = varattu alueelliseen käyttöön; 200–255 = varattu myöhempään käyttöön. (9)

Aluksen/kytkyeen mitat

30

Ilmoitetun sijainnin referenssipiste; ilmoittaa myös aluksen mitat metreinä (ks. kuva 18 ja 3.3.8.2.3.3 §) (10), (11), (12)

Elektronisen paikannuslaitteen tyyppi

4

0 = Ei määritelty (oletusarvo),

1 = GPS,

2 = GLONASS,

3 = yhdistetty GPS/GLONASS,

4 = Loran-C,

5 = Chayka,

6 = integroitu navigointijärjestelmä,

7 = liikkumaton, paikka (kiinteästi) mitattu,

8–15 = ei käytössä.

ETA

20

Arvioitu saapumisaika; MMDDHHMM UTC

Bitit 19–16: kuukausi; 1–12; 0 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 15–11: päivä; 1–31; 0 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 10–6: tuntia; 0–23; 24 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 5–0: minuuttia; 0–59; 60 = ei saatavilla = oletusarvo.

Aluksen suurin nykyinen staattinen syväys

8

Asteikolla 1/10 m, 255 = syväys vähintään 25,5 m, 0 = ei saatavilla = oletusarvo. (11)

Määräpaikka

120

Enintään 20 merkkiä 6-bittistä ASCII-merkistöä käyttäen, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = ei saatavilla = oletusarvo (13)

DTE

1

Pääte valmis (0 = saatavilla, 1 = ei saatavilla = oletusarvo)

Varattu

1

Varattu. Ei käytössä. Nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

 

424

Vaatii kaksi aikaväliä.

2.4.3   Sanoma 23, ryhmänmäärityskomento (ITU-R M. 1371-2 [PDR])

Taulukko 2.4

Ryhmänmäärityskomento

Parametri

Bittejä

Kuvaus

Sanoman tunniste

6

Sanoman 23 tunniste; aina 23

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu. 0–3; oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

Lähettäjän tunniste

30

Komennon antavan aseman MMSI-numero

Varattu

2

Varattu. Nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Pituuspiiri 1

18

Sen alueen pituuspiiri, jota ryhmänmäärityskomento koskee; oikea yläkulma (koillinen); asteikolla 1/10 min

(±180o, itä = positiivinen, länsi = negatiivinen).

Leveyspiiri 1

17

Sen alueen leveyspiiri, jota ryhmänmäärityskomento koskee; oikea yläkulma (koillinen); asteikolla 1/10 min

(±90o, pohjoinen = positiivinen, etelä = negatiivinen).

Pituuspiiri 2

18

Sen alueen pituuspiiri, jota ryhmänmäärityskomento koskee; vasen alakulma (lounas); asteikolla 1/10 min

(±180o, itä = positiivinen, länsi = negatiivinen).

Leveyspiiri 2

17

Sen alueen pituuspiiri, jota ryhmänmäärityskomento koskee; vasen alakulma (lounas); asteikolla 1/10 min

(±90o, pohjoinen = positiivinen, etelä = negatiivinen).

Asematyyppi

4

0 = kaikentyyppiset liikkuvat asemat (oletusarvo); 1 = varattu myöhempään käyttöön; 2 = kaikentyyppiset B-luokan liikkuvat asemat; 3 = lentoetsintä ja -pelastustyössä käytettävä liikkuva asema tai laite; 4 = merenkulun turvalaite; 5 = aluksella oleva B-luokan liikkuva ”CS”-asema (vain IEC62287); 6 = sisävedet; 7–9 = alueellinen käyttö ja 10–15 = myöhempään käyttöön.

Alus- ja lastityyppi

8

0 = kaikki tyypit (oletusarvo)

1...99 ks. suosituksen ITU-R M.1371-1 taulukko 18

100...199 varattu alueelliseen käyttöön

200...255 varattu myöhempään käyttöön

Varattu

22

Varattu myöhempään käyttöön. Ei käytössä. Nollataan.

Tx/Rx-tila

2

Tällä parametrilla kukin asema määrätään yhteen seuraavista tiloista:

0 = TxA/TxB, RxA/RxB (oletusarvo); 1 = TxA, RxA/RxB; 2 = TxB, RxA/RxB; 3 = varattu myöhempään käyttöön

Raportointiväli

4

Tällä parametrilla kyseisille asemille määrätään jäljempänä olevan taulukon 2.5 mukainen raportointiväli.

Hiljainen jakso

4

0 = oletusarvo = hiljaista jaksoa ei ole määrätty; 1–15 = hiljainen jakso 1–15 min.

Varattu

6

Varattu. Ei käytössä. Nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Yhteensä

160

Vaatii yhden aikavälin.


Taulukko 2.5

Sanoman 23 kanssa käytettävät raportointivälien asetukset

”Raportointiväli”-kentän asetus

Sanoman 18 raportointiväli

0

Autonomisen tilan mukainen

1

10 minuuttia

2

6 minuuttia

3

3 minuuttia

4

1 minuutti

5

30 sekuntia

6

15 sekuntia

7

10 sekuntia

8

5 sekuntia

9

2 sekuntia

10

Seuraava lyhyempi raportointiväli

11

Seuraava pitempi raportointiväli

12–15

Varattu myöhempään käyttöön

Huomautus: Jos kaksikanavatoiminto on keskeytetty Tx/Rx-tilan komennolla 1 tai 2, raportointiväli on kaksi kertaa pitempi kuin edellä olevassa taulukossa ilmoitettu raportointiväli.

2.4.4   Erityissanomien käyttö (ITU-R 1371-1, 3.3.8.2.4 § / 3.3.8.2.6 §)

Sisävesiliikenteessä tapahtuvaa tiedonvaihtoa varten on määritelty sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän erityissanomat.

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän erityissanomien alueellisissa sovellustunnisteissa (RAI) on seuraavat osat: DAC-koodi ”200” ja toimintotunniste (FI), joka määritellään tässä jaksossa.

2.4.4.1   Toimintotunnisteiden (FI) jakaminen sisävesiliikenteen AIS-järjestelmässä

Sisävesiliikenteen AIS-järjestelmässä toimintotunnisteet on jaettava ja niitä on käytettävä suosituksessa ITU-R M.1371-1 olevan taulukon 37B mukaisesti. Kaikki sisävesiliikenteen toimintotunnisteet on jaettava seuraaviin käytön mukaisiin kenttiin:

yleinen käyttö (General Usage, Gen)

alusliikennepalvelut (VTS)

merenkulun turvalaitteet (Aids-to-Navigation, A-to-N)

etsintä ja pelastus (Search and Rescue, SAR).

Taulukko 2.6

Toimintotunnisteet (FI) sisävesiliikenteen AIS-järjestelmässä

FI

FI-ryhmä

Alueellisen toimintosanoman nimi

Lähettäjä

Yleislähetys

Osoitteellinen lähetys

Kuvaus

10

Gen

Sisävesialusta koskevat staattiset ja matkakohtaiset tiedot

Alus

X

 

Ks. sisävesiliikenteen erityissanoma FI 10: Sisävesialusta koskevat staattiset ja matkakohtaiset tiedot

21

VTS

ETA sululle/sillalle/terminaaliin

Alus

 

X

Ks. sisävesiliikenteen erityissanoma FI 21: ETA sululle/ sillalle/ terminaaliin

22

VTS

RTA sululle/sillalle/terminaaliin

Ranta

 

X

Ks. sisävesiliikenteen erityissanoma FI 22: RTA sululle/ sillalle/ terminaaliin

23

VTS

EMMA-varoitus

Ranta

X

 

Ks. sisävesiliikenteen erityissanoma FI 23: EMMA-varoitus

24

VTS

Vedenkorkeus

Ranta

X

 

Ks. sisävesiliikenteen erityissanoma FI 24: Vedenkorkeudet

40

A-to-N

Valo-opasteen tila

Ranta

X

 

Ks. sisävesiliikenteen erityissanoma FI 40: Valo-opasteen tila

55

SAR

Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä

Alus

X

X (mieluimmin)

Ks. sisävesiliikenteen erityissanoma FI 55: Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä

Osa sisävesiliikenteen AIS-järjestelmän toimintotunnisteista varataan myöhempään käyttöön.

2.4.4.2   Sisävesiliikenteen erityissanomien määrittely

Sisävesiliikenteen erityissanoma FI 10: Sisävesialusta koskevat staattiset ja matkakohtaiset tiedot

Tätä sanomaa käyttävät ainoastaan sisävesialukset, kun ne lähettävät alusta koskevia staattisia ja matkakohtaisia tietoja sanoman 5 lisäksi. Sanoma lähetetään yhdessä binäärisanoman 8 kanssa (AIS-järjestelmän kannalta) mahdollisimman pian sanoman 5 jälkeen.

Taulukko 2.7

Sisävesialusta koskeva ilmoitus

 

Parametri

Bittejä

Kuvaus

 

Sanoman tunniste

6

Sanoman 8 tunniste; aina 8

 

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu. Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

 

Lähettäjän tunniste

30

MMSI-numero

 

Varattu

2

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Binääridata

Sovellustunniste

16

Taulukon 2.6 mukaisesti

Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero

48

8*6-bittistä ASCII-merkkiä

Aluksen pituus

13

1–8 000 (muita ei käytetä); aluksen pituus asteikolla 1/10 m; 0 = oletusarvo

Aluksen leveys

10

1–1 000 (muita ei käytetä); aluksen leveys asteikolla 1/10 m; 0 = oletusarvo

Alus- tai yhdistelmätyyppi

14

Numeerinen ERI-luokitus (-KOODIT): alus- ja kytkyetyyppi lisäyksen E ”ERI-alustyypit” mukaisesti

Vaarallinen lasti

3

Sinisten kartioiden/merkkivalojen lukumäärä 0–3; 4 = B-lippu; 5 = oletusarvo = tuntematon

Syväys

11

1–2 000 (muita ei käytetä); syväys asteikolla 1/100 m, 0 = oletusarvo = tuntematon

Lastattu/lastaamaton

2

1 = lastattu, 2 = lastaamaton, 0 = ei saatavilla / oletusarvo, arvoa 3 ei käytetä

Nopeustietojen laatu

1

1 = hyvä, 0 = huono/GNSS = oletusarvo (14)

Kurssitietojen laatu

1

1 = hyvä, 0 = huono/GNSS = oletusarvo (14)

Kulkusuuntaa koskevien tietojen laatu

1

1 = hyvä, 0 = huono = oletusarvo (14)

Varattu

8

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

 

 

168

Vaatii yhden aikavälin.

Lisäyksessä E on tarkemmat tiedot alustyyppien ERI-koodeista.

Sisävesiliikenteen erityissanoma FI 21: ETA sululle/sillalle/terminaaliin

Tätä sanomaa käyttävät ainoastaan sisävesialukset, kun ne lähettävät ETA-ilmoituksen sululle, sillalle tai terminaaliin saadakseen aikavälin resurssisuunnittelussa. Sanoma lähetetään yhdessä binäärisanoman 6 kanssa.

Vahvistus on saatava 15 minuutin kuluessa sisävesiliikenteen toimintosanomalla 22. Muussa tapauksessa sisävesiliikenteen toimintosanoma 21 on toistettava yhden kerran.

Taulukko 2.8

ETA-ilmoitus

 

Parametri

Bittejä

Kuvaus

 

Sanoman tunniste

6

Sanoman 6 tunniste; aina 6

 

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu.

Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

 

Lähettäjän tunniste

30

Lähettävän aseman MMSI-numero

 

Järjestysnumero

2

0–3

 

Vastaanottajan tunniste

30

Vastaanottavan aseman MMSI-numero (15)

 

Uudelleenlähetyslippu

1

Uudelleenlähetyslippua käytetään uudelleenlähetyksen yhteydessä: 0 = ei uudelleenlähetystä = oletusarvo; 1 = lähetetty uudelleen.

 

Varattu

1

Ei käytössä. Nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Binääridata

Sovellustunniste

16

Taulukon 2.6 mukaisesti

YK-maakoodi

12

2*6-bittistä merkkiä

YK-sijaintikoodi

18

3*6-bittistä merkkiä

Väylänosan numero

30

5*6-bittistä merkkiä

Terminaalin koodi

30

5*6-bittistä merkkiä

Väylähehtometrilukema

30

5*6-bittistä merkkiä

ETA sululle/sillalle/terminaaliin

20

Arvioitu saapumisaika; MMDDHHMM UTC

Bitit 19–16: kuukausi; 1–12; 0 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 15–11: päivä; 1–31; 0 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 10–6: tuntia; 0–23; 24 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 5–0: minuuttia; 0–59; 60 = ei saatavilla = oletusarvo.

Avustavien hinaajien lukumäärä

3

0–6, 7 = tuntematon = oletusarvo

Aluksen suurin korkeus vedenpinnasta

12

0–4 000 (muita ei käytetä); asteikolla 1/100 m, 0 = oletusarvo = ei käytetä

 

Varattu

5

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

 

 

248

Vaatii kaksi aikaväliä.

Sisävesiliikenteen erityissanoma FI 22: RTA sululle/sillalle/terminaaliin

Tätä sanomaa lähettävät ainoastaan tukiasemat, kun ne antavat tietylle alukselle vaaditun saapumisajan sululle, sillalle tai terminaaliin. Sanoma lähetetään yhdessä binäärisanoman 6 kanssa vastauksena sisävesiliikenteen toimintosanomaan 21.

Taulukko 2.9

RTA-ilmoitus

 

Parametri

Bittejä

Kuvaus

 

Sanoman tunniste

6

Sanoman 6 tunniste; aina 6

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu. Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

Lähettäjän tunniste

30

Lähettävän aseman MMSI-numero

Järjestysnumero

2

0–3

Vastaanottajan tunniste

30

Vastaanottavan aseman MMSI-numero

Uudelleenlähetyslippu

1

Uudelleenlähetyslippua käytetään uudelleenlähetyksen yhteydessä: 0 = ei uudelleenlähetystä = oletusarvo; 1 = lähetetty uudelleen.

Varattu

1

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Binääridata

Sovellustunniste

16

Taulukon 2.6 mukaisesti

YK-maakoodi

12

2*6-bittistä merkkiä

YK-sijaintikoodi

18

3*6-bittistä merkkiä

Väylänosan numero

30

5*6-bittistä merkkiä

Terminaalin koodi

30

5*6-bittistä merkkiä

Väylähehtometrilukema

30

5*6-bittistä merkkiä

RTA sululle/sillalle/terminaaliin

20

Suositettu saapumisaika; MMDDHHMM UTC

Bitit 19–16: kuukausi; 1–12; 0 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 15–11: päivä; 1–31; 0 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 10–6: tuntia; 0–23; 24 = ei saatavilla = oletusarvo.

Bitit 5–0: minuuttia; 0–59; 60 = ei saatavilla = oletusarvo.

Sulun/sillan/terminaalin tila

2

0 = toiminnassa

1 = toiminta rajallista (esimerkiksi teknisten olojen rajoittamaa, vain yksi sulkukammio käytössä jne.)

2 = epäkunnossa

3 = ei saatavilla

Varattu

2

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

 

 

232

Vaatii kaksi aikaväliä.

Sisävesiliikenteen erityissanoma FI 55: Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä

Tätä sanomaa lähettävät ainoastaan sisävesialukset, kun ne ilmoittavat aluksella olevien henkilöiden lukumäärän (matkustajat, miehistö, muu henkilöstö). Sanoma lähetetään yhdessä binäärisanoman 6 kanssa mieluimmin poikkeuksellisen tapahtuman yhteydessä tai pyynnöstä käyttämällä IAI:n toiminnallista binäärisanomaa 2.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää IMOn vakiomuotoista binäärisanomaa ”aluksella olevien henkilöiden lukumäärä” (IAI-numero 16).

Taulukko 2.10

Aluksella olevia henkilöitä koskeva ilmoitus

 

Parametri

Bittejä

Kuvaus

 

Sanoman tunniste

6

Sanoman 6 tunniste; aina 6

 

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu. Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

 

Lähettäjän tunniste

30

Lähettävän aseman MMSI-numero

 

Järjestysnumero

2

0–3

 

Vastaanottajan tunniste

30

Vastaanottavan aseman MMSI-numero

 

Uudelleenlähetyslippu

1

Uudelleenlähetyslippua käytetään uudelleenlähetyksen yhteydessä: 0 = ei uudelleenlähetystä = oletusarvo; 1 = lähetetty uudelleen.

 

Varattu

1

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Binääridata

Sovellustunniste

16

Taulukon 2.6 mukaisesti.

Aluksella olevien miehistön jäsenten lukumäärä

8

0–254 miehistön jäsentä, 255 = tuntematon = oletusarvo

Aluksella olevien matkustajien lukumäärä

13

0–8 190 matkustajaa, 8 191 = tuntematon = oletusarvo

Aluksella olevan muun henkilöstön määrä

8

0–254 muuhun henkilöstöön kuuluvaa, 255 = tuntematon = oletusarvo

Varattu

51

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

 

 

168

Vaatii yhden aikavälin.

Sisävesiliikenteen erityissanoma FI 23: EMMA-varoitus

EMMA-varoitusten avulla laivureita varoitetaan vaikeista sääoloista käyttämällä ECDIS-näytöllä näkyviä graafisia symboleja. EMMA-tietoja voidaan välittää seuraavalla sanomalla käyttämällä AIS-kanavaa. Sanoma ei kuitenkaan korvaa laivureille tarkoitetuissa ilmoituksissa lähetettäviä varoituksia.

Tätä sanomaa lähettävät ainoastaan tukiasemat, kun ne antavat säävaroituksia kaikille tietyllä alueella oleville aluksille. Sanoma lähetään yhdessä binäärisanoman 8 kanssa pyynnöstä.

Taulukko 2.11

EMMA-varoitusta koskeva ilmoitus

 

Parametri

Bittejä

Kuvaus

 

Sanoman tunniste

6

Sanoman 8 tunniste; aina 8

 

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu. Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

 

Lähettäjän tunniste

30

MMSI-numero

 

Varattu

2

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Binääridata

Sovellustunniste

16

Taulukon 2.6 mukaisesti

Alkamispäivä

17

Voimassaolon alkamispäivä (YYYYMMDD)

Bitit 18–10: vuosi vuodesta 2000 alkaen (1–255; 0 = oletusarvo).

Bitit 9–6: kuukausi (1–12; 0 = oletusarvo).

Bitit 5–1: päivä (1–31; 0 = oletusarvo).

Päättymispäivä

17

Voimassaolon päättymispäivä (YYYYMMDD)

Bitit 18–10: vuosi vuodesta 2000 alkaen (1–255; 0 = oletusarvo).

Bitit 9–6: kuukausi (1–12; 0 = oletusarvo).

Bitit 5–1: päivä (1–31; 0 = oletusarvo).

Alkamisaika

11

Voimassaolon alkamisaika (HHMM) UTC

Bitit 11–7: tuntia (0–23; 24 = oletusarvo).

Bitit 6–1: minuuttia (0–59; 60 = oletusarvo).

Päättymisaika

11

Voimassaolon päättymisaika (HHMM) UTC

Bitit 11–7: tuntia (0–23; 24 = oletusarvo).

Bitit 6–1: minuuttia (0–59; 60 = oletusarvo).

Pituusaste, jolla alkaa

28

Väylänosan alku

Leveysaste, jolla alkaa

27

Väylänosan alku

Pituusaste, jolla päättyy

28

Väylänosan loppu

Leveysaste, jolla päättyy

27

Väylänosan loppu

Tyyppi

4

Säävaroitustyyppi: 0 = oletusarvo/tuntematon; muut: ks. lisäyksen B ”EMMA-koodit” taulukko B.1

Vähimmäisarvo

9

Bitti 0: 0 = positiivinen, 1 = negatiivinen arvo = oletusarvo. Bitit 1–8 = arvo (0–253; 254 = 254 tai enemmän, 255 = tuntematon = oletusarvo).

Enimmäisarvo

9

Bitti 0: 0 = positiivinen, 1 = negatiivinen arvo = oletusarvo. Bitit 1–8 = arvo (0–253; 254 = 254 tai enemmän, 255 = tuntematon = oletusarvo).

Luokitus

2

Varoituksen luokitus (0 = tuntematon/oletusarvo, 1 = heikko, 2 = kohtalainen, 3 = voimakas/kova) lisäyksen B ”EMMA-koodit” taulukon B.2 mukaisesti

Tuulensuunta

4

Tuulen suunta: 0 = oletusarvo/tuntematon; muut: ks. lisäyksen B ”EMMA-koodit” taulukko B.3

Varattu

6

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

 

 

256

Vaatii kaksi aikaväliä.


Taulukko 2.12:

Säätyypin koodi

Koodi

Kuvaus (EN)

Kuvaus (FI)

AIS

WI

Wind

Tuuli

1

RA

Rain

Sade

2

SN

Snow and ice

Lumi ja jää

3

TH

Thunderstorm

Ukonilma

4

FO

Fog

Sumu

5

LT

Low temperature

Alhainen lämpötila

6

HT

High temperature

Korkea lämpötila

7

FL

Flood

Tulva

8

FI

Fire in the forests

Metsäpalo

9


Taulukko 2.13

Sääluokkatyypin koodi

Koodi

Kuvaus (EN)

Kuvaus (FI)

AIS

1

Slight

Heikko

1

2

Medium

Kohtalainen

2

3

Strong, heavy

Voimakas, kova

3


Taulukko 2.14

Tuulensuunnan koodi

Koodi

Kuvaus (EN)

Kuvaus (FI)

AIS

N

North

Pohjoinen

1

NE

North east

Koillinen

2

E

East

Itä

3

SE

South east

Kaakko

4

S

South

Etelä

5

SW

South west

Lounas

6

W

West

Länsi

7

NW

North west

Luode

8

Sisävesiliikenteen erityissanoma 24: Vedenkorkeudet

Tämän sanoman avulla laivureille tiedotetaan sen alueen vedenkorkeuksista, joilla heidän aluksensa ovat. Sanoma sisältää lyhyen aikavälin tietoja, jotka täydentävät laivureille tarkoitetuissa ilmoituksissa annettuja tietoja. Toimivaltainen viranomainen määrää päivitysnopeuden. Käyttämällä useampia viestejä voidaan lähettää yli neljän mittarin vedenkorkeustiedot.

Tätä sanomaa lähettävät ainoastaan tukiasemat, kun ne antavat vedenkorkeutta koskevia tietoja kaikille tietyllä alueella oleville aluksille. Sanoma lähetetään yhdessä binäärisanoman 8 kanssa säännöllisin väliajoin.

Taulukko 2.15

Vedenkorkeutta koskeva ilmoitus

 

Parametri

Bittejä

Kuvaus

 

Sanoman tunniste

6

Sanoman 8 tunniste; aina 8

 

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu.

Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

 

Lähettäjän tunniste

30

MMSI-numero

 

Varattu

2

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Binääridata

Sovellustunniste

16

Taulukon 2.6 mukaisesti

YK-maakoodi

12

YK-maakoodi, jossa käytetään 2*6-bittistä ASCII-merkkiä ERI-eritelmän mukaisesti

Mittarin tunniste

11

Mittarin yksilöllinen kansallinen tunniste (16) 1–2047, 0 = oletusarvo = tuntematon

Vedenkorkeus

14

Bitti 0: 0 = negatiivinen arvo, 1 = positiivinen arvo.

Bitit 1–11: 1–8191, asteikolla 1/100 m, 0 = tuntematon = oletusarvo. (17)

Mittarin tunniste

11

Mittarin yksilöllinen kansallinen tunniste (16) 1–2047, 0 = oletusarvo = tuntematon

Vedenkorkeus

14

Bitti 0: 0 = negatiivinen arvo, 1 = positiivinen arvo.

Bitit 1–11: 1–8191, asteikolla 1/100 m, 0 = tuntematon = oletusarvo. (17)

Mittarin tunniste

11

Mittarin yksilöllinen kansallinen tunniste (16) 1–2047, 0 = oletusarvo = tuntematon

Vedenkorkeus

14

Bitti 0: 0 = negatiivinen arvo, 1 = positiivinen arvo.

Bitit 1–11: 1–8191, asteikolla 1/100 m, 0 = tuntematon = oletusarvo (17)

Mittarin tunniste

11

Mittarin yksilöllinen kansallinen tunniste (16) 1–2047, 0 = oletusarvo = tuntematon

Vedenkorkeus

14

Bitti 0: 0 = negatiivinen arvo, 1 = positiivinen arvo.

Bitit 1–11: 1–8191, asteikolla 1/100 m, 0 = tuntematon = oletusarvo (17)

 

 

168

Vaatii 1 aikavälin.

Sisävesiliikenteen erityissanoma 40: Valo-opasteen tila

Tätä sanomaa lähettävät ainoastaan tukiasemat, kun ne tiedottavat kaikille tietyllä alueella oleville aluksille erilaisten valo-opasteiden tilasta. Tiedot näytetään sisävesiliikenteen ulkoisella ECDIS-näytöllä dynaamisina symboleina. Sanoma lähetetään yhdessä binäärisanoman 8 kanssa säännöllisin väliajoin.

Taulukko 2.16

Valo-opasteen tilaa koskeva ilmoitus

 

Parametri

Bittejä

Kuvaus

 

Sanoman tunniste

6

Sanoman 8 tunniste; aina 8

 

Toistonilmaisin

2

Toistin käyttää ilmaisinta osoittamaan, kuinka monta kertaa sanoma on toistettu.

Oletusarvo = 0; 3 = ei toisteta enää.

 

Lähettäjän tunniste

30

MMSI-numero

 

Varattu

2

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

Binääridata

Sovellustunniste

16

Taulukon 2.6 mukaisesti

Valo-opasteen sijainti: pituusaste

28

Pituusaste asteikolla 1/10 000 minuuttia (±180 astetta, itä = positiivinen, länsi = negatiivinen.

181 astetta (6791AC0 hex) = ei saatavilla = oletusarvo)

Valo-opasteen sijainti: leveysaste

27

Leveysaste asteikolla 1/10 000 min (±90 astetta, pohjoinen = positiivinen, etelä = negatiivinen, 91 astetta (3412140 hex) = ei saatavilla = oletusarvo)

Valo-opasteen muoto

4

0,15 = tuntematon = oletusarvo, valo-opasteen muoto 1–14 lisäyksen C ”Esimerkki valo-opasteen tilasta” mukaisesti

Valo-opasteen suunta

9

Asteina (0–359) (511 = ei saatavilla = oletusarvo).

Vaikutuksen suunta

3

1 = vastavirtaan, 2 = myötävirtaan, 3 = vasemmalle rannalle, 4 = oikealle rannalle, 0 = tuntematon = oletusarvo; muita ei käytetä.

Valojen tila

30

Enintään 9 valon (vasemmalta oikealle valosta 1 valoon 9, 100 000 000 merkitsee valon 1 väriä 1) tila (1–7) valo-opastetta kohden lisäyksen C: ”Esimerkki valo-opasteen tilasta” mukaisesti. 000000000 = oletusarvo, 777777777 enimmäisarvo, muita ei käytetä.

Varattu

11

Ei käytössä; nollataan. Varattu myöhempään käyttöön.

 

 

168

Vaatii yhden aikavälin.

Valo-opasteen tilata annetaan esimerkki lisäyksessä C ”Esimerkki valo-opasteen tilasta”.


(1)  Lisäksi on täytettävä IMOn päätöslauselman A.915 (22) vaatimukset, jotka koskevat sijaintitarkkuuden eheyttä, saatavuutta ja jatkuvuutta sisävesiliikenteessä.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.2.2002, s. 10).

(3)  Kun liikkuva asema määrittää itsensä semaforiksi (ks. suosituksen ITU-R M.1371-1 liitteessä 2 oleva 3.1.1.4 §), raportointiväliä on tihennettävä siten, että tiedot ilmoitetaan 2 sekunnin välein (ks. suosituksen ITU-R M.1371-1 liitteessä 2 oleva 3.1.3.3.2 §).

(4)  Toimivaltainen viranomainen muuttaa toimintatilan käyttämällä sanomaa 23, kun alus saapuu sisävesialueelle.

(5)  Aluksella oleva ulkoinen laitteisto muuntaa solmut yksiköksi km/h.

(6)  Huomioidaan vain, jos ilmoitus tulee sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää käyttävältä alukselta ja tieto on muodostunut automaattisesti (suora yhteys kytkimeen).

(7)  Nollataan, kun on kyse sisävesialuksista.

(8)  Sisävesialusten osalta käytetään ATIS-koodia.

(9)  Sisävesiliikenteessä on käytettävä parasta käytettävissä olevaa alustyyppiä.

(10)  Mitat on ilmoitettava kytkyeen muodostaman suurimman suorakulmion mittoina.

(11)  Sisävesiliikennettä koskevat tiedot, jotka ilmoitetaan desimetrin tarkkuudella, on pyöristettävä ylöspäin.

(12)  Referenssipistettä koskevat tiedot on haettava SSD NMEA -rekisteristä erottamalla ”lähettäjän tunniste”. Sijainnin referenssipistettä koskevat tiedot ja lähettäjän tunniste AI on tallennettava sisäisinä tietoina. Muiden lähettäjien tunnisteet johtavat ulkoista referenssipistettä koskeviin referenssipistetietoihin.

(13)  On käytettävä YK-sijaintikoodeja ja ERI-päätetunnuksia.

(14)  Arvoksi valitaan 0, jos transponderiin ei ole liitetty tyyppihyväksyttyä anturia (kuten hyrräkompassia).

(15)  Jokaisesta maasta on käytettävä virtuaalista MMSI-numeroa, ja jokaisen kansallisen AIS-verkon on käytettävä tätä virtuaalista MMSI-numeroa ohjatessaan muille maille ohjattuja sanomia eteenpäin.

(16)  ERI vahvistaa kutakin maata varten.

(17)  Referenssivedenkorkeuksien eroarvo (Saksassa GlW, Tonavalla RNW).

Lisäys A

MÄÄRITELMÄT

A.1   Palvelut

Jokitiedotuspalvelut (RIS)

Eurooppalaisen mallin mukaiset yhdenmukaistetut tiedotuspalvelut, joilla tuetaan liikenteen ja kuljetusten hallintaa sisävesiliikenteessä, mukaan luettuina liittymät muihin liikennemuotoihin.

Alusliikenteen ohjaus

Alusliikenteen ohjauksessa annetaan tietoja suullisessa ja sähköisessä muodossa sekä ohjeita liikennevirrassa oleville aluksille vuorovaikutuksessa niiden kanssa tai niiden pyynnöstä liikenteen sujuvuuden (tehokkuuden) ja turvallisuuden optimoimiseksi.

Alusliikenteen ohjaukseen kuuluu ainakin yksi seuraavista perusosista, jotka määritellään jäljempänä:

alusliikennepalvelut

tiedotuspalvelut

navigointiapu

alusliikenteen järjestely

sulkujen käytön suunnittelu (pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä)

sulkujen käytön ohjaus

siltojen käytön suunnittelu (keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä)

siltojen käytön ohjaus

navigointitiedot.

Alusliikennepalvelut (VTS)

VTS-palvelut toteuttaa toimivaltainen viranomainen, ja niiden tehtävänä on lisätä alusliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä suojella ympäristöä.

Palvelujen on toimittava vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja reagoitava alueen muuttuviin liikennetilanteisiin.

VTS-palveluihin olisi kuuluttava ainakin tiedotuspalvelu, ja niihin voi kuulua muitakin palveluja, kuten navigointiapu ja/tai alusliikenteen järjestely, sellaisina kuin ne määritellään jäljempänä:

Tiedotuspalvelun tarkoituksena on varmistaa, että olennaiset tiedot saadaan ajoissa käyttöön aluksella tehtäviä navigointipäätöksiä varten.

Navigointiavun tarkoituksena on avustaa aluksella tehtävässä päätöksenteossa ja seurata päätösten vaikutuksia. Navigointiavulla on erityistä merkitystä silloin, kun näkyvyys on heikko, sääolot ovat vaikeat tai kun viat tai häiriöt vaikuttavat tutkaan, ohjaukseen tai kuljetuskoneistoon. Navigointiapua annetaan antamalla sijaintitietoja sopivassa muodossa liikenteeseen osallistuvien pyynnöstä tai alusliikenneohjaajan havaitessa sen tarpeelliseksi erityistilanteissa.

Alusliikenteen järjestelyllä pyritään ehkäisemään vaarallisten alusliikennetilanteiden syntyminen ohjaamalla alusten liikkeitä ja varmistamalla alusliikenteen turvallinen ja tehokas sujuminen VTS-alueella.

(Lähde: IALAn VTS-ohjeet.)

VTS-alue on rajattu alue, joka on virallisesti vahvistettu VTS-alueeksi. VTS-alue voidaan jakaa osa-alueisiin tai sektoreihin. (Lähde: IALAn VTS-ohjeet.)

Navigointitiedot ovat tietoja, joita annetaan aluksella olevalle laivurille aluksella tehtävien päätösten tueksi. (Lähde: IALAn VTS-ohjeet.)

Taktiset liikennetiedot (TTI) ovat tietoja, jotka vaikuttavat laivurin tai alusliikenneohjaajan välittömiin navigointipäätöksiin käytännön liikennetilanteessa ja maantieteellisessä lähiympäristössä. Taktinen tilannekuva sisältää sijaintitiedot sekä aluksia koskevat erityistiedot kaikista tutkalla havaituista kohteista. Kuva esitetään elektronisella merikartalla, ja sitä täydennetään mahdollisuuksien mukaan ulkoisilla liikennetiedoilla, esimerkiksi sisävesiliikenteen AIS-järjestelmästä saatavilla tiedoilla. Taktisia liikennetietoja voidaan antaa aluksella tai maissa, esim. VTS-keskuksessa. (Lähde: RIS-ohjeet.)

Strategiset liikennetiedot (STI) ovat tietoja, jotka vaikuttavat jokitiedotuspalvelujen käyttäjien keskipitkän ja pitkän aikavälin päätöksiin. Strateginen tilannekuva edistää päätöksentekoa, jolla matka voidaan suunnitella turvalliseksi ja tehokkaaksi. Strateginen tilannekuva tuotetaan RIS-keskuksessa ja toimitetaan käyttäjille pyynnöstä. Kuva osoittaa kaikki RIS-alueella olevat alukset ja niiden ominaisuudet, lastit ja sijainnit, jotka on ilmoitettu VHF-ääniviesteinä tai alusten sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä, tallennettu tietokantaan ja esitetty taulukossa tai elektronisella kartalla. Strategisia liikennetietoja voi toimittaa RIS/VTS-keskus tai jokin toimisto. (Lähde: RIS-ohjeet.)

Alusten paikannus ja seuranta

Alusten paikannus tarkoittaa toimintaa, jolla ylläpidetään tietoja aluksen tilasta, kuten reaaliaikaisesta sijainnista ja ominaisuuksista sekä tarvittaessa lastista ja lähetyksistä.

Alusten seurannalla tarkoitetaan tietojen hakemista aluksen sijainnista ja tarvittaessa sen lastista, lähetyksistä ja laitteista. (Lähde: (Lähde: RIS-ohjeet.)

Alusliikenteen seurannassa annetaan tärkeitä tietoja RIS-alueella olevien alusten liikkeistä. Niihin kuuluvat alusten tunnistetiedot sekä aluksen sijaintia (ja lastityyppiä) ja määräsatamaa koskevat tiedot. (Uusi.)

Logistiikka

Logistiikalla tarkoitetaan ihmisten ja/tai tavaroiden liikkumisen ja sijoittamisen suunnittelua, toteutusta ja valvontaa sekä tällaiseen liikkumiseen ja sijoittamiseen liittyviä tukitoimia järjestelmässä, joka on organisoitu erityisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 8: standardointi.)

A.2   Toimijat

Aluksen päällikkö

Henkilö, joka on vastuussa aluksen, lastin, matkustajien ja miehistön yleisestä turvallisuudesta ja siten myös aluksen matkasuunnitelmasta, aluksen ja lastin kunnosta, matkustajien hyvinvoinnista sekä miehistön laadusta ja määrästä.

Aluksen ohjaaja

Henkilö, joka ohjaa alusta aluksen päällikön antamien matkasuunnitelmaa koskevien ohjeiden mukaisesti. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 2: arkkitehtuuri.)

Alusliikenneohjaaja

Toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti pätevöimä henkilö, joka suorittaa yhtä tai useampia alusliikennepalveluihin kuuluvia tehtäviä. (Lähde: sisävesiliikennettä koskevat IALAn VTS-ohjeet.)

Henkilö, joka seuraa ja valvoo liikenteen sujuvaa ja turvallista kulkua VTS-keskusta ympäröivällä alueella. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 2: arkkitehtuuri.)

Toimivaltainen viranomainen

Toimivaltainen viranomainen on viranomainen, jonka hallitus on velvoittanut osittain tai kokonaan vastaamaan turvallisuudesta, alusliikenteen ympäristöystävällisyys ja tehokkuus mukaan luettuina. Toimivaltaisen viranomaisen yleisiin tehtäviin kuuluvat jokitiedotuspalvelujen suunnittelu, rahoituksen järjestäminen ja toimeksianto. (Lähde: RIS-ohjeet.)

RIS-viranomainen

RIS-viranomainen on vastuussa jokitiedotuspalvelujen hallinnoinnista, toiminnasta ja koordinoinnista, vuorovaikutuksesta järjestelmään osallistuvien alusten kanssa sekä turvallisen ja tehokkaan palvelun tarjoamisesta. (Lähde: RIS-ohjeet.)

RIS-operaattori

Henkilö, joka suorittaa yhtä tai useampia RIS-palveluihin kuuluvia tehtäviä. (Uusi.)

Sulkumestari

Henkilö, joka seuraa ja valvoo liikenteen sujumista ja turvallisuutta sulun ympäristössä ja sen kautta ja vastaa varsinaisesta sulutusprosessista. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 2: arkkitehtuuri.)

Sillanhoitaja

Henkilö, joka seuraa ja valvoo liikenteen sujumista ja turvallisuutta avattavan sillan ympäristössä ja vastaa avattavan sillan toiminnasta. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 2: arkkitehtuuri.)

Terminaalioperaattori (synonyymi: ahtaaja)

Osapuoli, joka vastaa alusten lastauksesta, ahtauksesta ja lastin purkamisesta. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 8: standardointi.)

Kalustopäällikkö

Henkilö, joka suunnittelee ja seuraa useiden sellaisten alusten todellista (navigointi)tilaa, jotka liikkuvat tai toimivat yhden tahon komennossa tai omistuksessa. (Uusi.)

Pelastuspalvelujen hätäkeskusoperaattori

Henkilö, joka seuraa, valvoo ja organisoi vaaratilanteiden, onnettomuuksien ja katastrofien torjuntaa. (Uusi.)

Lähettäjä (synonyymi: lastinantaja)

Kauppias (henkilö), joka on tehnyt rahdinkuljettajan kanssa sopimuksen tavaroiden kuljettamisesta tai jonka nimissä tai puolesta tällainen sopimus on tehty, tai osapuoli, joka kuljetussopimuksen yhteydessä tosiasiallisesti toimittaa tavarat rahdinkuljetettajalle tai jonka nimissä tai puolesta tämä tehdään. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 8: standardointi.)

Vastaanottaja

Kuljetusasiakirjassa mainittu osapuoli, joka vastaanottaa tavarat, lastin tai kontit. (Lähde: Transport and Logistics Glossary (P&O Nedlloyd) ja COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 8: standardointi.)

Rahdinvälittäjä

Henkilö, joka rahdinkuljettajan puolesta vastaa tavaroiden fyysisestä kuljetuksesta. Rahdinvälittäjä tarjoaa lähettäjälle rahdinkuljettajan puolesta kuljetuskapasiteettia ja toimii siten välittäjänä huolitsijan ja aluksen päällikön välillä. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 2: arkkitehtuuri.)

Huolitsija

Henkilö, joka vastaa lähettäjän puolesta tavaroiden fyysisen kuljetuksen järjestämisestä. Huolitsija tarjoaa lähettäjän puolesta lastia rahdinkuljettajille. (Lähde: COMPRIS-hankkeen tehtäväkokonaisuus 2: arkkitehtuuri.)

Tulli

Julkisen hallinnon osa, joka vastaa tullien ja verojen perimisestä ulkomailta tuoduista tavaroista ja valvoo tavaroiden vientiä ja tuontia, kuten sallittuja kiintiöitä ja kiellettyjä tavaroita. (Lähde: Transport and Logistics Glossary (P&O Nedlloyd).)

Lisäys B

EMMA-KOODIT

Taulukko B.1

Säätyypin koodi

Koodi

Kuvaus (EN)

Kuvaus (FI)

WI

Wind

Tuuli

RA

Rain

Sade

SN

Snow and ice

Lumi ja jää

TH

Thunderstorm

Ukonilma

FO

Fog

Sumu

LT

Low temperature

Alhainen lämpötila

HT

High temperature

Korkea lämpötila

FL

Flood

Tulva

FI

Fire in the forests

Metsäpalo


Taulukko B.2

Sääluokan koodi

Koodi

Kuvaus (EN)

Kuvaus (FI)

1

Slight

Heikko

2

Medium

Kohtalainen

3

Strong, heavy

Voimakas, kova


Taulukko B.3

Tuulensuunnan koodi

Koodi

Kuvaus (EN)

Kuvaus (FI)

N

North

Pohjoinen

NE

North east

Koillinen

E

East

Itä

SE

South east

Kaakko

S

South

Etelä

SW

South west

Lounas

W

West

Länsi

NW

North west

Luode

Lisäys C

ESIMERKKI VALO-OPASTEEN TILASTA

C.1   Valojen tila

Image

Esimerkeissä näkyy vakiosuuruinen neliö, jonka koko on noin 3 mm x 3 mm kaikilla näyttöasteikoilla. Neliössä on harmaa tausta ja ”pylväs” sellaisena kuin sitä käytetään esityskirjastossa olevassa staattisessa opasteessa. Pylvään keskellä oleva valkoinen piste osoittaa sijainnin, ja käyttäjä voi itse pylvään avulla lukea vaikutuksen suunnan. (Esimerkiksi suluissa on usein opasteita porttirakenteen sisä- ja ulkopuolella aluksille, jotka poistuvat sulkukammiosta ja aluksille, jotka saapuvat sulkukammioon.) Näyttöohjelmiston valmistaja voi kuitenkin suunnitella symbolin muodon ja taustavärin.

Valo-opasteen tila voi olla CEVNIn mukaan ”ei valoa”, ”valkoinen”, ”keltainen”, ”vihreä”, ”punainen”, ”valkoinen vilkkuva” ja ”keltainen vilkkuva”.

C.2   Valo-opasteiden muodot

Image

Image

Image

Image

Image

Kussakin valo-opasteessa voi olla monia erilaisia valoyhdistelmiä. Vaatimuksena on käyttää numeroa, joka osoittaa, millaisesta opasteesta on kyse, ja opasteen kunkin valon osalta numeroa, joka osoittaa, mikä on kyseisen valon tila:

1 =

ei valoa,

2 =

valkoinen,

3 =

keltainen,

4 =

vihreä,

5 =

punainen,

6 =

valkoinen vilkkuva

7 =

keltainen vilkkuva.

Lisäys D

SISÄVESILIIKENTEEN AIS-JÄRJESTELMÄÄ VARTEN EHDOTETUT DIGITAALISEN RAJAPINNAN LAUSEET

D.1   Syöttölauseet

AIS-järjestelmän digitaalista sarjaliitäntää tukevat nykyiset IEC 61162-1 -standardin mukaiset lauseet ja uudet IEC 61162-1 -standardin kaltaiset lauseet. Digitaalisen rajapinnan lauseita kuvataan yksityiskohtaisesti standardin IEC 61162-1 toisessa painoksessa sekä julkisesti saatavissa olevassa spesifikaatiossa IEC PAS 61162-100.

Tämä liite sisältää alustavat tiedot, joita on käytetty kehitettäessä sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää sisävesiliikennettä koskevien erityistietojen syöttämiseksi aluksella olevaan sisävesiliikenteen AIS-laitteeseen (ks. sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää koskevat protokollamuutokset). On tarpeen määritellä uudet, standardin IEC 61162-1 mukaiset lauseet. Ennen kuin sisävesiliikenteen AIS-järjestelmää varten hyväksytään nämä standardin IEC 61162-1 mukaiset lauseet, käytetään valmistajakohtaisia lauseita.

D.2   Sisävesialuksia koskevat staattiset tiedot

Tämän lauseen avulla sisävesiliikenteen AIS-laitteeseen syötetään sisävesialuksia koskevia staattisia tietoja. Näiden staattisten tietojen syöttämiseksi ehdotetaan lausetta $PIWWSSD, jonka sisältö on seuraava:

Image

HUOMAUTUS 1

ERI-luokituksen mukainen ERI-alustyyppi (ks. lisäys E).

HUOMAUTUS 2

Aluksen pituus, 0–800,0 metriä.

HUOMAUTUS 3

Aluksen leveys, 0–100,0 metriä.

HUOMAUTUS 4

Nopeustietojen laatu, 1 = hyvä tai 0 = huono.

HUOMAUTUS 5

Kurssitietojen laatu, 1 = hyvä tai 0 = huono.

HUOMAUTUS 6

Kulkusuuntaa koskevien tietojen laatu, 1 = hyvä tai 0 = huono.

D.3   Sisävesiliikennettä koskevat matkatiedot

Tämän lauseen avulla sisävesiliikenteen AIS-laitteeseen syötetään sisävesialuksia koskevia matkatietoja. Näiden matkatietojen syöttämiseksi ehdotetaan lausetta $PIWWIVD, jonka sisältö on seuraava:

Image

HUOMAUTUS 1

Ks. taulukko 2.5, raportointivälien asetukset, oletusarvo: 0.

HUOMAUTUS 2

Sinisten kartioiden lukumäärä: 0–3, 4 = B-lippu, 5 = oletusarvo = tuntematon.

HUOMAUTUS 3

0 = ei saatavilla = oletusarvo, 1 = lastattu, 2 = lastaamaton, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 4

Aluksen staattinen syväys 0–20,00 metriä, 0 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 5

Aluksen suurin korkeus vedenpinnasta 0–40,00 metriä, 0 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 6

Avustavien hinaajien lukumäärä 0–6, 7 = oletusarvo = tuntematon, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 7

Aluksella olevien miehistön jäsenten lukumäärä 0–254, 255 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 8

Aluksella olevien matkustajien lukumäärä 0–8 190, 8 191 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 9

Aluksella olevan muun henkilöstön määrä 0–254, 255 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

Huomautus: Aiemmin ehdotettu syöttölause $PIWWVSD, jota käytetään ennen tätä standardia kehitetyissä sisävesiliikenteen AIS-laitteissa, sisältää parametrikentän ”sininen merkki tai merkkivalo”, joka voi aiheuttaa konflikteja parametrikentän ”alueelliset sovellusliput” kanssa, jota käytetään standardin IEC 61162-1:VSD-AIS ”Voyage static data” mukaisessa $—VSD-lauseessa.

Sitä ei enää oteta käyttöön uusissa AIS-transpondereissa. Ulkoisten sovellusten on kuitenkin tuettava sitä yhteensopivuussyistä.

Image

HUOMAUTUS 1

0 = ei saatavilla = oletusarvo = tehdasasetukset, 1 = SOLAS-asetukset, 2 = sisävesiasetukset (2 sekuntia), muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 2

0 = ei saatavilla = oletusarvo, 1 = lastattu, 2 = lastaamaton, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 3

Sinisten kartioiden lukumäärä: 0–3, 4 = B-lippu, 5 = oletusarvo = tuntematon.

HUOMAUTUS 4

0 = ei saatavilla = oletusarvo, 1 = lastattu, 2 = lastaamaton, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 5

Aluksen staattinen syväys 0–20,00 metriä, 0 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 6

Aluksen suurin korkeus vedenpinnasta 0–40,00 metriä, 0 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 7

Avustavien hinaajien lukumäärä 0–6, 7 = oletusarvo = tuntematon, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 8

Aluksella olevien miehistön jäsenten lukumäärä 0–254, 255 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 9

Aluksella olevien matkustajien lukumäärä 0–8 190, 8 191 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

HUOMAUTUS 10

Aluksella olevan muun henkilöstön määrä 0–254, 255 = tuntematon = oletusarvo, muita ei käytetä.

Lisäys E

ERI-ALUSTYYPIT

Tämän taulukon avulla sisävesiliikenteen sanomassa 10 käytetyt YK-alustyypit voidaan muuntaa IMOn alustyypeiksi, joita käytetään IMO-sanomassa 5.

ERI code

AIS code

Full code

U

Ship name (EN)

First digit

Second digit

8000

No

Vessel, type unknown

9

9

8010

V

Motor freighter

7

9

8020

V

Motor tanker

8

9

8021

V

Motor tanker, liquid cargo, type N

8

0

8022

V

Motor tanker, liquid cargo, type C

8

0

8023

V

Motor tanker, dry cargo as if liquid (e.g. cement)

8

9

8030

V

Container vessel

7

9

8040

V

Gas tanker

8

0

8050

C

Motor freighter, tug

7

9

8060

C

Motor tanker, tug

8

9

8070

C

Motor freighter with one or more ships alongside

7

9

8080

C

Motor freighter with tanker

8

9

8090

C

Motor freighter pushing one or more freighters

7

9

8100

C

Motor freighter pushing at least one tank-ship

8

9

8110

No

Tug, freighter

7

9

8120

No

Tug, tanker

8

9

8130

C

Tug freighter, coupled

3

1

8140

C

Tug, freighter/tanker, coupled

3

1

8150

V

Freightbarge

9

9

8160

V

Tankbarge

9

9

8161

V

Tankbarge, liquid cargo, type N

9

0

8162

V

Tankbarge, liquid cargo, type C

9

0

8163

V

Tankbarge, dry cargo as if liquid (e.g. cement)

9

9

8170

V

Freightbarge with containers

8

9

8180

V

Tankbarge, gas

9

0

8210

C

Pushtow, one cargo barge

7

9

8220

C

Pushtow, two cargo barges

7

9

8230

C

Pushtow, three cargo barges

7

9

8240

C

Pushtow, four cargo barges

7

9

8250

C

Pushtow, five cargo barges

7

9

8260

C

Pushtow, six cargo barges

7

9

8270

C

Pushtow, seven cargo barges

7

9

8280

C

Pushtow, eight cargo barges

7

9

8290

C

Pushtow, nine on more barges

7

9

8310

C

Pushtow, one tank/gas barge

8

0

8320

C

Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge

8

0

8330

C

Pushtow, three barges at least one tanker or gas barge

8

0

8340

C

Pushtow, four barges at least one tanker or gas barge

8

0

8350

C

Pushtow, five barges at least one tanker or gas barge

8

0

8360

C

Pushtow, six barges at least one tanker or gas barge

8

0

8370

C

Pushtow, seven barges at least one tanker or gas barge

8

0

8380

C

Pushtow, eight barges at least one tanker or gas barge

8

0

8390

C

Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gas barge

8

0

8400

V

Tug, single

5

2

8410

No

Tug, one or more tows

3

1

8420

C

Tug, assisting a vessel or linked combination

3

1

8430

V

Pushboat, single

9

9

8440

V

Passenger ship, ferry, cruise ship, red cross ship

6

9

8441

V

Ferry

6

9

8442

V

Red cross ship

5

8

8443

V

Cruise ship

6

9

8444

V

Passenger ship without accomodation

6

9

8450

V

Service vessel, police patrol, port service

9

9

8460

V

Vessel, work maintainance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge

3

3

8470

C

Object, towed, not otherwise specified

9

9

8480

V

Fishing boat

3

0

8490

V

Bunkership

9

9

8500

V

Barge, tanker, chemical

8

0

8510

C

Object, not otherwise specified

9

9

1500

V

General cargo Vessel maritime

7

9

1510

V

Unit carrier maritime

7

9

1520

V

Bulk carrier maritime

7

9

1530

V

Tanker

8

0

1540

V

Liquified gas tanker

8

0

1850

V

Pleasure craft, longer than 20 metres

3

7

1900

V

Fast ship

4

9

1910

V

Hydrofoil

4

9

Lisäys F

TIIVISTELMÄ KÄYTTÄJIEN TARVITSEMISTA TIEDOISTA SEKÄ TIETOKENTISTÄ, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ MÄÄRITELLYISSÄ SISÄVESILIIKENTEEN AIS-SANOMISSA

Käyttäjien tarvitsemat tiedot

Tietokenttä sisävesiliikenteen AIS-sanomassa: kyllä tai ei

Tunnistetiedot

Kyllä

Nimi

Kyllä

Sijainti

Kyllä

Nopeus pohjan suhteen

Kyllä

Kurssi pohjan suhteen

Kyllä

Aikomus (sininen merkki tai merkkivalo)

Kyllä

Suunta

Voidaan johtaa kurssista pohjan suhteen

Määräpaikka

Kyllä

Suunniteltu reitti

Voidaan osittain johtaa määräpaikasta

ETA

Kyllä

RTA

Kyllä

Alus- tai yhdistelmätyyppi

Kyllä

Avustavien hinaajien lukumäärä

Kyllä, voidaan tunnistaa erikseen

Mitat (pituus ja leveys)

Kyllä

Syväys

Kyllä

Suurin korkeus vedenpinnasta

Kyllä

Sinisten kartioiden lukumäärä

Kyllä

Lastattu/lastaamaton

Kyllä

Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä

Kyllä

Navigointitila

Kyllä

Kulkukelpoiseen tilaan liittyvät rajoitukset

Vapaamuotoinen teksti. Ei käytettävissä.

Suhteellinen sijainti

Voidaan laskea alusten sijaintia koskevien tietojen perusteella

Suhteellinen nopeus

Voidaan laskea alusten nopeutta koskevien tietojen perusteella

Suhteellinen kulkusuunta

Voidaan laskea alusten kulkusuuntaa koskevien tietojen perusteella

Suhteellinen sorto

Ei käytettävissä

Kääntymisnopeus

Ei käytettävissä