13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 260/2007,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1350/2006 (2), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, komissio otti käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien ja tällä hetkellä CN-koodeihin ex81019910 ja ex85159000 (CN-koodit 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen) luokiteltavien tiettyjen volframielektrodien tuonnissa.

(2)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus käsitti 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahinkoa koskevaan arvioon vaikuttavia kehityssuuntauksia varten komissio tarkasteli tietoja, jotka kattoivat 1 päivän tammikuuta 2001 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajan, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

B.   MYÖHEMPI MENETTELY

(3)

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen volframielektrodien tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönoton jälkeen eräät asiaan liittyvät osapuolet esittivät kirjallisia huomautuksia. Suullista kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi.

(4)

Komissio jatkoi lopullisia päätelmiään varten tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista. Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin ja väliaikaisia päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden perusteella. Tässä yhteydessä komissio teki tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:

a)

Yhteisössä toimiva etuyhteydetön tuoja

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Ranska;

b)

Yhteisössä toimivat etuyhteydessä olevat yritykset

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Saksa,

Binzel France Sarl, Strasbourg, Ranska.

(5)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa Kiinasta peräisin olevien tiettyjen volframielektrodien tuonnissa ja väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien lopullista kantamista. Osapuolille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat tehdä huomautuksia ilmoituksen johdosta.

(6)

Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden huomioon ottamiseksi.

C.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(7)

Tarkasteltavana oleva tuote on volframielektrodit (myös volframitangot ja -puikot hitsauselektrodeja varten), joiden painosta vähintään 94 prosenttia on volframia, lukuun ottamatta pelkästään sintrattuja, leikkaamattomia tai määräpituisia leikattuja volframielektrodeja. Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex81019910 ja ex85159000 (CN-koodit 1 päivästä tammikuuta 2007). Tarkasteltavana olevaa tuotetta käytetään hitsauksessa ja muissa samankaltaisissa menetelmissä kuten TIG-hitsauksessa (volframi-suojakaasu-hitsaus), plasmahitsauksessa, plasmaleikkauksessa ja termisessä ruiskutuksessa.

(8)

Yksi tuoja vastusti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa esitettyä päätelmää, jonka mukaisesti kaikkien volframielektrodien katsotaan muodostavan menettelyssä yhden tuotteen. Tuoja korosti eri tyyppisten volframielektrodien – ja erityisesti tuojan kehittämän yhden patentoidun tyypin – eri ominaisuuksia.

(9)

Komissio on kuitenkin ollut tietoinen tutkimuksen alusta alkaen siitä, että volframielektrodeja on useita eri tyyppejä. Volframielektrodeja myydään eri pituisina ja paksuisina ja niitä voidaan tehdä puhtaasta volframista tai niihin voidaan seostaa vähäisiä prosenttiosuuksia metallia (esim. torium, lantaani, cerium, zirkonium) tai näiden metallien yhdistelmiä. Seostaminen vaikuttaa elektrodien ominaisuuksiin – erityisesti niiden syttyvyyteen, vakauteen ja kestävyyteen – ja mahdollistaa niiden räätälöinnin tiettyihin käyttötarkoituksiin. Eri tyyppisten volframielektrodien teknisten ominaisuuksien eroista huolimatta katsotaan, että niiden yhteiset fyysiset perusominaisuudet ja keskinäinen korvattavuus ovat riittävät, jotta niitä voidaan pitää yhtenä tuotteena tässä menettelyssä, koska niillä on samat fyysiset ja kemialliset perusominaisuudet.

(10)

Edellä mainitut eri tyyppiset volframielektrodit on otettu huomioon laskettaessa polkumyynti- ja vahinkomarginaaleja.

(11)

Edellä johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitettu tuoja toi myös esiin erot eurooppalaisten ja kiinalaisten tuottajien tuotantoprosesseissa ja väitti, että niiden vuoksi kiinalaisten volframielektrodien laatu on parempi. Lisäksi yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että sen tuottamat elektrodit ovat parempilaatuisia kuin sen kilpailijoiden ja joka tapauksessa paremmin räätälöity ryhmän valmistamaa päätuotetta, TIG-hitsauspoltinta, varten. Jälkimmäisen väitteen osalta on korostettava, että käytettävissä olevan näytön perusteella laatuerot eivät ole sellaisia, että ne estäisivät muiden tuottajien tuottamien elektrodien käytön kyseisessä sovelluksessa, vaikka ne eivät sopisikaan täydellisesti polttimeen. Tuojan esiin tuomista väitetyistä yleisistä laatueroista yhteisön tuotannonalan tuottamien ja myymien volframielektrodien sekä Kiinasta yhteisöön tuotujen volframielektrodien välillä ei ollut objektiivista tietoa, jonka avulla tällaiset yleiset laatuerot olisi voitu vahvistaa tai määrittää. Sen vuoksi yhteisön tuotannonalan yhteisössä tuottamia ja myymiä volframielektrodeja sekä Kiinasta yhteisöön tuotuja volframielektrodeja pidetään samankaltaisena tuotteena perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti eikä tähän liittyviä mukautuksia tehty vahinkoa koskevissa laskelmissa.

(12)

Koska muita huomautuksia tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tuotteesta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 12–15 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

D.   POLKUMYYNTI

1.   Markkinatalouskohtelu

(13)

Vientiä harjoittava tuottaja, jonka markkinatalouskohtelua koskeva pyyntö hylättiin, koska se ei täyttänyt perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa asetettua toista perustetta, väitti että sen kirjanpitojärjestelmässä havaitut epäselvyydet koskivat vain muutamaa tapausta ja että sen jälkeen järjestelmää on parannettu kansainvälisten kirjanpitostandardien täyttämiseksi. Kyseinen yritys ei kuitenkaan perustellut väitettään eikä toimittanut näyttöä sen tueksi. Lisäksi tarkastuskäynnillä saatujen todisteiden mukaan havaitut käytännöt olivat selvästi kansainvälisten kirjanpitostandardien sekä Kiinan kirjanpitosääntöjen vastaisia, vaikka ne olisikin korjattu tutkimusajanjakson jälkeen.

(14)

Koska muita markkinatalouskohtelun myöntämiseen liittyviä väitteitä ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 16–21 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Yksilöllinen kohtelu

(15)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yhteisön tuotannonala kyseenalaisti yksilöllisen kohtelun myöntämisen johdanto-osan 13 kappaleessa tarkoitetulle vientiä harjoittavalle tuottajalle, koska yrityksen tileissä havaittiin epäselvyyksiä myös vientimyynnin kirjaamisessa. Yritys kuitenkin täytti kaikki perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetyt perusteet, joten sen yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön hylkäämiselle ei ollut perusteita. Lisäksi kaikki yrityksen yhteisöön tutkimusajanjaksolla suuntautuneeseen erittäin vähäiseen vientitoimintaan liittyvä näyttö saatiin tarkastuskäynnillä, joka tehtiin polkumyyntilomakkeeseen annettujen vastausten varmistamiseksi, ja vientitietoja koskeva ainoa tarvittava korjaus voitiin tehdä välittömästi. Sen vuoksi yhteisön tuotannonalan esittämä väite hylättiin.

(16)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 22–25 kappaleessa esitetyt yksilöllistä kohtelua koskevat päätelmät vahvistetaan.

3.   Normaaliarvo

a)   Normaaliarvon määrittäminen sille kiinalaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle, jolle myönnettiin markkinatalouskohtelu

(17)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen asianomainen vientiä harjoittava tuottaja esitti kuukausittaisen normaaliarvon yhdistämällä toisiinsa tutkimusajanjaksolle varmennetun keskimääräisen normaaliarvon sekä pääraaka-aineen (ammoniumparavolframaatin) hintakehityksen sen osoittamiseksi, että kun vertailukohteena käytetään kuukausittaista vientihintaa, tutkimusajanjakson lopulla ei esiintynyt enää polkumyyntiä. Kuukausittaisen normaaliarvon perusteella voi päätellä, että polkumyyntiä koskevat alustavat päätelmät perustuivat pääasiassa ammoniumparavolframaatin hinnan voimakkaaseen nousuun, johon yritys ei reagoinut nostamalla vientimyyntihintojaan välittömästi vaan vasta tutkimusajanjakson lopulla. Yritys pyysi komissiota ottamaan tämän huomioon ja harkitsemaan polkumyyntimarginaalin laskemista pelkästään tutkimusajanjakson kuuden viimeisen kuukauden tai viimeisen neljänneksen perusteella. Pyyntö oli kuitenkin hylättävä, koska poikkeaminen tutkimusajanjaksosta olisi syrjivää kaikkia muita tutkittuja yrityksiä kohtaan, joihin ammoniumparavolframaatin yleinen hinnannousu vaikutti samalla tavalla. Pyyntö on lisäksi tutkimusajanjakson käsitteen vastainen. Pyynnön noudattaminen merkitsisi tietojen valikoivaa huomioon ottamista tutkimusajanjakson yhdestä osasta ja näin kyseenalaistaisi havaintojen edustavuuden.

(18)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yhteisön tuotannonala väitti vielä, että markkinatalouskohtelun saaneen yrityksen normaaliarvon määrittämiseen käytettyihin raaka-ainekustannuksiin olisi sovellettava mukautusta. Yhteisön tuotannonalan mukaan mukautus olisi perusteltua perusasetuksen 2 artiklan 3 ja 5 kohdan nojalla, koska valtio puuttuu Kiinan volframimarkkinoihin makrotalouden tasolla ja näin ollen tärkeimmän raaka-aineen, ammoniumparavolframaatin, hinnat kotimarkkinoilla ovat pysyneet jatkuvasti alempina kuin sen vientihinnat.

(19)

Väitettä tutkittiin analysoimalla makrotalouden tasolla Kiinan valtion politiikan vaikutuksia, jotka saattaisivat johtaa ammoniumparavolframaatin eri hintatasoihin koti- ja vientimarkkinoilla. Tutkimus osoitti, että Kiinan alv-vientitukipolitiikka hillitsee jossakin määrin volframin ja siihen liittyvien tuotteiden, kuten ammoniumparavolframaatin, vientiä, koska viejille hyvitetään vain osa siitä alv:stä, joka on maksettu kotimaassa hankitusta raaka-aineesta. Tämä merkitsee myös sitä, että volframielektrodien tuottajille aiheutuu lisäkustannuksia viennistä. Sen vuoksi normaaliarvoon tehtiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti mukautus, jotta saatiin edellä mainitusta alv-järjestelmästä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Muita mukautuksia ei tarvita.

(20)

Edellä esitettyä normaaliarvoon tehtävää mukautusta lukuun ottamatta vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 26–33 kappaleen mukainen yleinen menettely.

b)   Normaaliarvon määrittäminen niille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille, joille ei myönnetty markkinatalouskohtelua

i)   Vertailumaa

(21)

Koska asiaankuuluvia huomautuksia Yhdysvaltojen käytöstä vertailumaana ei saatu, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 34–38 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

ii)   Normaaliarvo

(22)

Koska normaaliarvon määrittämisestä vientiä harjoittaville tuottajille, joille ei myönnetty markkinatalouskohtelua, ei saatu huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 39–46 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan lopullisesti.

4.   Vientihinnat

(23)

Yhden yrityksen, jolle myönnettiin yksilöllinen kohtelu, samoin kuin yhteistyössä toimineen yrityksen, jolle ei myönnetty markkinatalouskohtelua / yksilöllistä kohtelua ja jonka polkumyyntimarginaali toimi perustana koko maan koskevalle polkumyyntimarginaalille (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 54–56 kappale), vientihintoja tarkistettiin ottamatta huomioon kahta liiketoimea, jotka suoritettiin tutkimusajanjakson ulkopuolella.

(24)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen se vientiä harjoittava tuottaja, jolle oli myönnetty markkinatalouskohtelu ja jonka vientimyynti yhteisöön tapahtui etuyhteydessä olevan tuojan kautta ja joka myi edelleen etuyhteydessä oleville ja etuyhteydettömille yrityksille yhteisössä, väitti että siihen etuyhteydessä olevien yritysten myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, joita käytettiin vientihinnan määrittämiseen perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti, oli yliarvioitu eivätkä ne kuvastaneet volframielektrodien myynnistä aiheutuneita kustannuksia. Vientiä harjoittava tuottaja pyysi komissiota käyttämään etuyhteydessä olevien jakelijoiden kyselylomakkeessa antamia myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia, joita ei aluksi voitu hyväksyä, koska ei ollut näyttöä kustannusten kohdentamismenetelmästä. Yritys toimitti tueksi näyttöä alun perin käytetystä kustannusten kohdentamismenetelmästä, joka perustui yritysten perinteisesti käyttämään sisäiseen standardiin. Toimitettu näyttö varmennettiin tarkastuskäynnillä ja havaittiin, että alkuperäinen kohdentamismenetelmä vastasi volframielektrodien myyntiin liittyviä kustannuksia. Pyyntö hyväksyttiin ja etuyhteydessä olevien jakelijoiden myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia mukautettiin vastaavasti.

(25)

Kahden etuyhteydettömän tuojan voittomarginaaleista toista käytettiin alustavasti edellä mainitun vientiä harjoittavan tuottajan vientihinnan muodostamiseen ja havaittiin, että kyseisiä voittomarginaaleja ei pitäisi käyttää, koska tuojien liiketoiminta ei ollut riittävästi verrattavissa etuyhteydessä olevan tuojan liiketoimintaan. Kyseisen etuyhteydessä olevan tuojan tuomista volframielektrodeista suurin osa integroidaan ryhmän tuottamaan tärkeimpään tuotteeseen, hitsauspolttimeen. Lisäksi on huomattava, että volframielektrodien arvo on vähäinen verrattuna lopputuotteeseen. Tällä perusteella pääteltiin, että vientihinnan muodostaminen olisi tarkempaa etuyhteydessä olevan tuojan oman voittomarginaalin perusteella.

(26)

Vientihintoihin liittyviä muita huomautuksia ei saatu, joten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 47 ja 48 kappaleen mukainen yleinen menetelmä vahvistetaan, lukuun ottamatta edellä kuvattua etuyhteydessä olevan tuojan oman voittomarginaalin käyttöä vientihinnan muodostamiseen tuottajalle, jolle myönnettiin markkinatalouskohtelu.

5.   Vertailu

(27)

Normaaliarvoja (kuvattu johdanto-osan 17–20 ja 22 kappaleessa) ja vientihintoja (tarkistettuina johdanto-osan 23–26 kappaleessa esitetyn mukaisesti) verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla. Jotta normaaliarvon ja vientihinnan välinen vertailu olisi tasapuolinen, siinä otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon erot niissä tekijöissä, joiden väitettiin ja osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tekijät, joiden osalta hyväksyttiin mukautuksia, olivat välilliset verot (ks. johdanto-osan 19 kappale), kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, liitännäis-, pakkaus- ja luottokustannukset sekä pankkimaksut.

6.   Polkumyyntimarginaali

a)   Yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja, jolle myönnettiin markkinatalouskohtelu

(28)

Lopullinen polkumyyntimarginaali, edellä mainitut seikat huomioon ottaen, on prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraava:

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

b)   Yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat, joille myönnettiin yksilöllinen kohtelu

(29)

Kun otetaan huomioon toisen yrityksen, jolle myönnettiin yksilöllinen kohtelu, vientihintoihin tehty mukautus, lopullinen polkumyyntimarginaali on prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraava:

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

c)   Kaikki muut vientiä harjoittavat tuottajat

(30)

Kun otetaan huomioon yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan, jolle ei myönnetty markkinatalouskohtelua / yksilöllistä kohtelua, vientihintoihin tehty mukautus, koko maata koskeva lopullinen polkumyyntimarginaali on prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna 160,2 prosenttia.

E.   VAHINKO

1.   Yhteisön tuotanto

(31)

Koska huomautuksia yhteisön tuotannosta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 57 ja 58 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Yhteisön tuotannonalan määritelmä

(32)

Koska huomautuksia yhteisön tuotannonalan määritelmästä ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 59 kappaleessa esitetty määritelmä vahvistetaan.

3.   Yhteisön kulutus

(33)

Koska yhteisön kulutusta koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 60 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.   Tuonti asianomaisesta maasta yhteisöön

(34)

Koska huomautuksia tarkasteltavana olevasta maasta tulevasta tuonnista ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 61–66 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.   Yhteisön tuotannonalan tilanne

(35)

Koska huomautuksia yhteisön tuotannonalan tilanteesta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 67–93 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

F.   SYY-YHTEYS

(36)

Koska tältä osin ei esitetty uusia tai perusteltuja tietoja tai väitteitä, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 94–114 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

G.   YHTEISÖN ETU

(37)

Kolme viejää, yksi viejäjärjestö ja yksi tuoja esittivät uudelleen huolensa siitä, että väliaikaiset tullit jättävät kiinalaiset viejät yhteisön markkinoiden ulkopuolelle. Kun otetaan huomioon, että yhteisössä on vain kaksi tuottajaa eikä käytännössä yhtään tuontia muista maista, tämä väitetysti poistaisi kilpailun yhteisön markkinoilta käyttäjien haitaksi. Lisäksi on väitetty, että kaksi yhteisön tuottajaa on aiemmin säännellyt hintoja yhteisön markkinoilla kilpailunvastaisilla käytännöillä. Nämä osapuolet eivät kuitenkaan toimittaneet lisänäyttöä väitteidensä tueksi, eikä tutkimuksen aikana löydetty merkkejä tällaisista käytännöistä.

(38)

Kuten väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa todetaan, polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden tarkoituksena ei ole estää kolmansissa maissa toimivien viejien pääsyä yhteisön markkinoille, vaan pikemminkin palauttaa tasapuoliset toimintaedellytykset, joita hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ovat vääristäneet.

(39)

Tutkimuksessa ei havaittu todisteita kilpailunvastaisesta toiminnasta, eivätkä yhteisön tuotannonalan voitot olleet epätavallisen suuria, edes ennen kuin kiinalainen tuonti sai merkittävästi jalansijaa yhteisön markkinoilla. Käyttöön otettujen toimenpiteiden tason pitäisi olla sellainen, että kahden yhteisön tuottajan lisäksi ainakin osa kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista voisi edelleen myydä tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisön markkinoilla. Vahingon perusteella asetettujen tullien tarkoituksena on pikemminkin nostaa tuontihinnat tasolle, jolla yhteisön tuotannonala pystyy saavuttamaan tavanomaisen voiton.

(40)

Yksi tuoja väitti vielä, että tullit uhkaavat hänen yrityksensä olemassaoloa. Lisäksi kyseinen tuoja myy yksilöllisiä korkealaatuisia elektrodeja, ja jos hänen liiketoimintansa lakkaisi, volframielektrodien loppukäyttäjille aiheutuisi hänen mukaansa innovaatioon ja palvelun laatuun liittyviä haittoja.

(41)

Kuten väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa todettiin, tarkasteltavana olevan tuotteen tuontihintojen mahdollisen nousun pitäisi kuitenkin vain palauttaa tuojien ja yhteisön tuottajien välinen terve kilpailu eikä estää tuojia myymästä tarkasteltavana olevaa tuotetta. Yhteistyössä toimineiden tuojien tasolla havaitut korkeat voittomarginaalit ovat lisäksi sellaiset, että tuojat eivät todennäköisesti joudu lopettamaan liiketoimintaansa, vaikka tuonnin määrä vähenisikin toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena. Jakelijan asema hitsauselektrodimarkkinoilla on keskeinen, koska se tarjoaa loppukäyttäjälle yhden palvelupisteen kaikkia hitsaukseen liittyviä tarpeita varten. Sen vuoksi on erittäin todennäköistä, että jakelijat ovat edelleen merkittävässä asemassa markkinoilla toimenpiteiden käyttöönoton jälkeenkin.

(42)

Yksi osapuoli väitti myös, että sen yritysryhmän tuomat volframielektrodit täydentävät saman yrityksen tuottamia hitsauspolttimia. Jos käyttäjät päätyisivät polkumyyntitoimenpiteiden vuoksi vaihtamaan muiden toimittajien halvempiin elektrodeihin, yrityksen hitsauspolttimien suorituskyky ja kestävyys kärsisivät, millä olisi haitallista vaikutusta yrityksen koko liiketoimintaan. Vaikka nämä käyttäjät eivät olisikaan tietoisia kielteisistä teknisistä vaikutuksista, katsotaan kuitenkin, että viejälle ehdotettu suhteellisen alhainen tullien taso ei todennäköisesti kannusta käyttäjiä vaihtamaan hankintalähteitään. Väitetyistä negatiivisista vaikutuksista ei myöskään toimitettu näyttöä.

(43)

Koska tältä osin ei esitetty merkittävästi uusia tietoja tai väitteitä, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 115–132 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

H.   LOPULLISET POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

1.   Vahingon korjaava taso

(44)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yhteisön tuotannonala väitti, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 136 kappaleessa mainitut tuojien toimintaan liittyvät tarkistukset olivat liiallisia kahdesta syystä:

Kaikki tuojat eivät suorita kaikkia kappaleessa mainittuja toimia eli pakkaamista, varastointia, laadunvalvontaa, tuotemerkintää sekä joissakin tapauksissa elektrodien fysikaalista käsittelyä. Joissakin tapauksissa elektrodit tuodaan Kiinasta sellaisin ehdoin, että tuojien ei tarvitse tehdä useimpia näistä toimista.

Vaikka tuoja suorittaisi edellä tarkoitetut toimet, kustannukset – yhteisön tuotannonalan arvioiden mukaan – olisivat huomattavasti pienemmät kuin tarkistuksen määrä, jonka komissio alustavasti vahvisti.

(45)

Komissio on tarkastellut asiaa uudelleen mm. hankkimalla tarkkoja tietoja vielä yhdeltä etuyhteydettömältä tuojalta. Tutkimus osoitti, että sekä yhteisössä tuotettuja että tuotuja elektrodeja myydään monien eri kanavien kautta ja usein ne myydään uudelleen useaan kertaan tuottajan ja loppukäyttäjän välillä. Markkinoilla toimivat tahot suorittavat vaihtelevassa määrin eri toimia, joihin sisältyvät laadunvalvonta, varastointi ja logistiikka, uudelleenpakkaaminen, markkinointi ja myynnin jälkeiset palvelut. Käytettävissä olevien tietojen tarkastelun jälkeen harkittiin järjestelmällisempää ja yhtenäisempää tapaa ottaa huomioon tuojien toiminta, jotta voitaisiin verrata tuontihintoja ja yhteisön tuotannonalan hintoja mukautettuna samalle kaupan portaalle.

(46)

Tätä varten yhteisön tuotannonalan samankaltaisen tuotteen myyntiä yhteisön markkinoilla käytettiin perustana arvioitaessa hintaeroja, jotka johtuivat kaupan eri portaista (kauppiaat, vähittäismyyjät, loppukäyttäjät ja alkuperäiset laitevalmistajat). Näin ollen sovellettiin kaupan portaita koskevaa mukautusta väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 136 kappaleessa mainitun mukautuksen sijasta.

(47)

Yksi viejä huomautti virheestä kyseisen viejän vahinkomarginaalin laskemisessa käytetyissä myyntitiedoissa. Myös muita kirjausvirheitä vahinkomarginaalin laskemiseen käytetyissä tiedoissa korjattiin. Korjausten tuloksena yhden viejän vahinkomarginaalia ja koko maata koskevaa vahinkomarginaalia alennettiin.

(48)

Tutkimusajanjaksolla joidenkin kiinalaisten viejien harvakseltaan tapahtuvan viennin ja Yhdysvaltojen dollarin ja euron vaihtokurssin kehittymisen vuoksi kuukausittaisen vaihtokurssien käytöllä saatiin tarkemmat tulokset kuin yhden vuotuisen kurssin käytöllä. Kaikkia viejiä koskevat laskelmat tarkistettiin vastaavasti.

(49)

Yksi viejä ja yksi viejien järjestö väittivät, että aika, joka kuluu raaka-aineen ostosta valmiin volframielektrodin myyntiin jakelijalle, on merkittävästi pidempi kiinalaisille viejille kuin yhteisön tuotannonalalle, pidempien kuljetusaikojen ja tullimenettelyiden vuoksi. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kiinalaisten viejien hinnat reagoivat raaka-aineen hinnannousuihin hitaammin kuin yhteisön tuotannonalan hinnat, ja viejän mukaan tämä olisi otettava huomioon vahinkoa laskettaessa.

(50)

On totta, että tuotteen valmistuksen ja sen asiakkaalle toimittamisen välinen aika on pidempi kiinalaisille viejille, mutta tätä ei pidetty relevanttina vahinkoa määriteltäessä. Tutkimuksessa käytetyissä tiedoissa on otettu huomioon laskun päiväys, joka yleensä on se päivä, jona tavarat on lähetetty tehtaalta. Myös käypien raaka-ainehintojen perusteella käytävien hintaneuvottelujen ja tuotteen lähettämishetken välillä on ajallinen viive, mutta ei ole syytä olettaa, että tämä aika olisi sen pidempi kiinalaisille tuottajille kuin yhteisön tuottajille. Näin ollen vaatimus on hylättävä.

(51)

Yksilöllisen kohtelun tai markkinatalouskohtelun saaneiden yritysten lopulliset painotetut keskimääräiset vahinkomarginaalit ovat näin ollen seuraavat:

Yritys

Lopullinen vahinkomarginaali

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

38,8 %

Kaikki muut yritykset

63,5 %

2.   Tullien laji ja taso

(52)

Edellä esitetyn ja perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan perusteella lopullinen polkumyyntitulli olisi otettava käyttöön tasolla, joka on riittävä poistamaan kyseisestä tuonnista aiheutuvan vahingon ylittämättä kuitenkaan todettua polkumyyntimarginaalia.

(53)

Edellä esitetyn perusteella lopulliset tullit ovat seuraavat:

Yritys

Lopullinen tulli

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

38,8 %

Kaikki muut yritykset

63,5 %

(54)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistettavat yksilölliset polkumyyntitullit on määritetty tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevaa, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeushenkilöiden tuottamien tuotteiden tuontiin. Niiden yritysten tuottamiin tuontituotteisiin, joiden nimeä ja osoitetta ei erikseen mainita tämän asetuksen artiklaosassa, erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset mukaan luettuina, ei voida soveltaa kyseisiä tulleja, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(55)

Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt pyynnöt) on toimitettava viipymättä komissiolle (3), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

(56)

Polkumyyntitullin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi jäännöstullia pitäisi soveltaa niin yhteistyöstä kieltäytyneisiin viejiin kuin yrityksiin, jotka eivät harjoittaneet vientiä tutkimusajanjakson aikana. Viimeksi mainittuja yrityksiä pyydetään kuitenkin esittämään perusasetuksen 11 artiklan mukainen tarkastelupyyntö, kun ne täyttävät kyseisen artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt vaatimukset, jotta niiden tilannetta voitaisiin tarkastella yksilöllisesti.

3.   Sitoumukset

(57)

Niiden olennaisten tosiasioiden ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, joiden perusteella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa oli tarkoitus suositella, kaksi kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa tarjosi hintasitoumuksia perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(58)

Tarkasteltavana olevalle tuotteelle on ominaista huomattava tuotetyyppien määrä ja merkittävät hintavaihtelut niiden välillä. Kyseiset kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa tarjosivat vain yhtä vähimmäistuontihintaa kaikille tuotetyypeille tasolla, joka ei olisi taannut vahingollisen polkumyynnin poistumista kaikkien tuotteiden osalta. Lisäksi on huomattava, että tuotetyyppien suuren määrän vuoksi kullekin tuotetyypille on lähes mahdotonta vahvistaa mielekästä vähimmäistuontihintaa, jota komissio voisi valvoa kunnollisesti, vaikka vientiä harjoittavat tuottajat olisivatkin tarjonneet eri vähimmäistuontihintaa jokaiselle tuotetyypille.

(59)

Tarkasteltavana olevan tuotteen hinnat osoittautuivat tutkimusajanjaksolla myös huomattavan epävakaiksi, eikä tuote sen vuoksi sovellu kiinteän hintasitoumuksen kohteeksi. Ongelman ratkaisemiseksi molemmat yritykset tarjoutuivat indeksoimaan vähimmäistuontihinnan ammoniumparavolframaatin hintojen epävakaisuuden perusteella. Koska ammoniumparavolframaatin hintojen epävakaisuuden ja volframielektrodien hintojen epävakaisuuden välillä ei havaittu tiivistä korrelaatiota tutkimusajanjaksolla yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta, vähimmäistuontihinnan indeksointia ammoniumparavolframaatin hintojen perusteella ei voitu tehdä tämän vientiä harjoittavan tuottajan osalta.

(60)

Lisäksi yhdellä vientiä harjoittavalla tuottajalla oli yhteisössä useita etuyhteydessä olevia yrityksiä, jotka myivät myös muita tuotteita samoille asiakkaille. Tällainen monimutkainen myyntirakenne saattaa mahdollistaa toimenpiteiden kiertämisen.

(61)

Edellä esitetyn perusteella päätellään, että yritysten tarjoamat sitoumukset on hylättävä.

4.   Väliaikaisten tullien lopullinen kantaminen ja erityiset seurantatoimet

(62)

Koska todetut polkumyyntimarginaalit ovat korkeat ja yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko on merkittävä, katsotaan tarpeelliseksi kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen (EY) N:o 1350/2006 mukaisten väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät lopullisesti käyttöön otettujen tullien suuruisina. Jos lopulliset tullit ovat alhaisemmat kuin väliaikaiset tullit, lopulliset polkumyyntitullit ylittävät vakuutena olevat alustavat määrät on vapautettava. Jos lopulliset tullit ovat korkeammat kuin väliaikaiset tullit, vain väliaikaisia tulleja vastaavat vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisesti.

(63)

Tullien väliset suuret erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tässä tapauksessa tarvittavan erityissäännöksiä, joiden avulla voidaan varmistaa polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Näitä erityissäännöksiä sovelletaan vain yrityksiin, joiden osalta otetaan käyttöön yksilöllinen tulli, ja niiden yhteydessä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille on esitettävä pätevä kauppalasku, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä esitetyt vaatimukset. Tuontiin, jonka yhteydessä ei esitetä tällaista kauppalaskua, on sovellettava kaikkiin muihin viejiin sovellettavaa jäännöspolkumyyntitullia.

(64)

Lisäksi on huomattava, että jos niiden yritysten, joihin sovelletaan alhaisempaa yksilöllistä tullia, vientimäärä kasvaa huomattavasti polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, viennin kasvun sellaisenaan voidaan katsoa olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimenpiteiden käyttöönotosta johtuva kaupan rakenteen muutos. Tällaisessa tilanteessa, jos asiaa koskevat edellytykset täyttyvät, voidaan aloittaa toimenpiteiden kiertämisen vastainen tutkimus. Tutkimuksessa voidaan tutkia muun muassa sitä, onko yksilölliset tullit syytä poistaa ja ottaa niiden sijasta käyttöön koko maata koskeva tulli.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa yhteisöön Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia volframielektrodeja (myös volframitankoja ja -puikkoja hitsauselektrodeja varten), joiden painosta vähintään 94 prosenttia on volframia, lukuun ottamatta pelkästään sintrattuja, leikkaamattomia tai määräpituisiksi leikattuja volframielektrodeja, ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex81019910 ja ex85159000 (Taric-koodit 8101991010 ja 8515900010).

2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovelletaan taulukossa lueteltujen yritysten valmistamien tuotteiden osalta seuraavia lopullisia polkumyyntitulleja:

Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

38,8 %

A756

Kaikki muut yritykset

63,5 %

A999

3.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

4.   Voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä.

2 artikla

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien (myös volframitangot ja -puikot hitsauselektrodeja varten), joiden painosta vähintään 94 prosenttia on volframia, lukuun ottamatta pelkästään sintrattuja, leikkaamattomia tai määräpituisiksi leikattuja volframielektrodeja, ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex81019910 ja ex85159000 (Taric-koodit 8101991010 ja 8515900010), tuonnissa kannetaan lopullisesti asetuksella (EY) N:o 1350/2006 käyttöön otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät jäljempänä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan. Jos lopulliset tullit ovat korkeammat kuin väliaikaiset tullit, vain väliaikaisia tulleja vastaavat vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 250, 14.9.2006, s. 10.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H, office J-79 5/16

B-1049 Brussels/Belgium


LIITE

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun pätevään kauppalaskuun on liitettävä asianomaisen yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1)

Kauppalaskun kirjoittaneen yrityksen työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2)

Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan yhteisöön vietäväksi myydyt volframielektrodit, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”