9.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 247/2007,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteen III muuttamisesta markkinointivuodeksi 2007/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III vahvistetaan sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuotantokiintiöt kansallisella ja alueellisella tasolla. Kyseisiä kiintiöitä olisi markkinointivuotta 2007/2008 varten mukautettava viimeistään helmikuun 2007 lopussa.

(2)

Mukautuksissa on erityisesti otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 318/2006 8 ja 9 artiklan soveltamisen tulokset sokerin lisäkiintiöiden sekä isoglukoosin lisä- ja täydentävien kiintiöiden myöntämisen osalta. Mukautuksissa on otettava huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 952/2006 (2) 12 artiklassa säädetyt jäsenvaltioiden tiedonannot. Tiedonannot on toimitettu komissiolle 31 päivään tammikuuta 2007 mennessä, ja ne koskevat erityisesti tiedonannon antamispäivänä jo myönnettyjä lisä- ja täydentäviä kiintiöitä.

(3)

Yritykset voivat hakea sokerin lisäkiintiöitä 30 päivään syyskuuta 2007 asti. Isoglukoosin lisäkiintiöt myönnetään jäsenvaltioiden vahvistamien edellytysten mukaisesti. Lisä- ja täydentävät kiintiöt, jotka myönnetään markkinointivuodeksi 2007/2008, mutta jotka eivät sisälly 31 päivään tammikuuta 2007 mennessä toimitettuihin tiedonantoihin, otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III vahvistettujen kiintiöiden seuraavassa mukautuksessa ennen helmikuun 2008 loppua.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III vahvistettujen kiintiöiden mukautuksissa on niin ikään otettava huomioon yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 (3) 3 artiklan soveltamisen tulokset kiintiöistään luopuville yritykselle maksettavan rakenneuudistustuen osalta. Sen vuoksi on tarpeen ottaa huomioon markkinointivuonna 2007/2008 rakenneuudistusjärjestelmässä tapahtuneet kiintiöistä luopumiset.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitettä III olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.


LIITE

”LIITE III

KANSALLISET JA ALUEELLISET KIINTIÖT

Markkinointivuodesta 2007/2008 alkaen

(tonnia)

Jäsenvaltio tai alue

(1)

Sokeri

(2)

Isoglukoosi

(3)

Inuliinisiirappi

(4)

Belgia

862 077,0

99 796,0

0

Bulgaria

4 752,0

78 153,0

Tšekki

367 937,8

Tanska

420 746,0

Saksa

3 655 455,5

49 330,2

Irlanti

0

Kreikka

158 702,0

17 973,0

Espanja

887 163,7

110 111,0

Ranska (emämaa)

3 640 441,9

0

Ranskan merentakaiset departementit

480 244,5

Italia

753 845,5

28 300

Latvia

0

Liettua

103 010,0

Unkari

298 591,0

191 845,0

Alankomaat

876 560,0

12 683,6

0

Itävalta

405 812,4

Puola

1 772 477,0

37 331,0

Portugali (mannermaa)

15 000,0

13 823,0

Azorien itsehallintoalue

9 953,0

Romania

109 164

13 913,0

Slovenia

0

Slovakia

140 031,0

59 308,3

Suomi

90 000,0

16 548,0

Ruotsi

325 700,0

Yhd. kuningaskunta

1 221 474,0

37 967,0

Yhteensä

16 599 138,3

767 082,1

0”