28.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 61/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 209/2007,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2007,

interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3730/87 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön 1 päivänä tammikuuta 1995 ja 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuneiden laajentumisten yhteydessä ei mukautettu komission asetusta (ETY) N:o 3149/92 (2) mainittuina päivinä jäseniksi liittyneiden uusien jäsenvaltioiden kielillä olevien mainintojen sisällyttämiseksi siihen. Mainittua asetusta olisi täydennettävä sisällyttämällä siihen maininnat kyseessä olevilla kielillä.

(2)

Jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus komission asetuksen (EY) N:o 208/2007 (3) kanssa, jolla mukautetaan asetusta (ETY) N:o 3149/92 Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007.

(3)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3149/92 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3149/92 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Lähtöpaikan interventioelimen tekemässä lähetysilmoituksessa on oltava yksi liitteessä olevista maininnoista.”

2)

Lisätään tämän asetuksen liite liitteeksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2535/95 (EYVL L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 313, 30.10.1992, s. 50. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 133/2006 (EUVL L 23, 27.1.2006, s. 11).

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 19.


LIITE

”LIITE

Asetuksen 7 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

espanjaksi

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

tšekiksi

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

tanskaksi

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

saksaksi

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

viroksi

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

kreikaksi

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

englanniksi

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

ranskaksi

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

italiaksi

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

latviaksi

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

liettuaksi

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

unkariksi

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

maltaksi

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

hollanniksi

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

puolaksi

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

portugaliksi

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

romaniaksi

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

slovakiksi

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

sloveeniksi

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

suomeksi

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

ruotsiksi

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”